Nghệ thuật

Tranh Tấn

(Viết cho thằng bạn Nghệ sĩ mà anh em ai cũng quý và cũng thương) Nguyễn Hữu Hồng Minh Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật…