Nghệ thuật

Phim tài liệu Mỹ:

‘Nơi cất giữ tốt nhất những gì đã xảy ra giữa hai dân tộc’ Vĩnh Quyền Sau sáu năm thực hiện, từ tháng 9…