Vấn đề hôm nay

Về trí thức

Nguyên Ngọc Bản chất của người trí thức là luôn đặt lại vấn đề, không bao giờ bằng lòng với những cái đã có…