Hương Thủy

Nhang tàn thắp khuya…

Hương Thủy Đó buồn có chốn thở than Đây buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya (Ca dao) Ngày mạ sinh Thường bị băng…