Phạm Quang Long

Hóng quyết bỏ làng

Phạm Quang Long   Hóng sang nhà cụ Tiên chỉ. Cụ lâu nay giữ đạo nhà, không ăn chay nhưng sống chẳng khác gì…