Thomas A. Bass

Nguyễn Huy Thiệp

Thomas A. Bass, https://mekongreview.com/nguyen-huy-thiep Nguyễn Trung Kiên dịch   Nguyễn Huy Thiệp (đứng). Ảnh: Peter Zinoman Nguyễn Huy Thiệp gặp chúng tôi trong trang…