Túy Hồng

Xin lỗi Huế

Văn Việt đăng bài này như một nén hương tưởng nhớ nhà văn Túy Hồng. Văn Việt Anh Đỗ, Tôi đã ở Huế từ…