Th?i ti?t ? th?

Th?i ti?t ? th? l tn m?t cu?n sch do Alpha Books xu?t b?n. Hi?n ? n?i b?n thm m?t l?n (c s?a ba m?t cht). ???c coi l bn ch?y (so v?i cc sch phi v?n h?c ho?c t?n v?n khc).

Sch ra ??i do Megabooks (Phan An) l?a ch?n t? cc entry c?a Blog 5xu, bin t?p v phn lo?i. Alpha Books ??u t? in thnh sch v pht hnh. L?i gi?i thi?u sch c?ng do Phan An nh? Gio S? Chu v Ti?n s? Qu?c Anh vi?t. ? th?i ?i?m ? tc gi? (5xu Ph??ng C?m Sa) m?i ch? quen Qu?c Anh. Nh? GS Chu m cu?n sch bn ch?y (do anh ???c gi?i Fields ch? m?t thng sau khi sch ???c pht hnh).

Sch c th? ??t mua ? ?y. Cn b?n ebook mua ? ?y.

L?i gi?i thi?u c?a ?? Qu?c Anh

Ti nh?n vi?t l?i gi?i thi?u cho t?p sch Th?i ti?t ? th? c?a tc gi? Ph??ng C?m Sa m t? nh? s? v cng kh c th? gi?i thi?u tm g?n nh?ng cu chuy?n r?t ng?n trong cu?n sch ny, khi m b?n ??c cn ch?a l?t ra xem. Thay cho cng vi?c tm g?n ?y, ti xin ghi l?i nh?ng ?n t??ng r?t c nhn c?a mnh v? tc gi?, m nhi?u b?n b v ng??i thn v?n g?i l anh V?n.

Ti ???c bi?t anh V?n t? nhi?u n?m, bi?t qua m?t vi ng??i b?n, qua nh?ng cu chuy?n xuyn qua ly c ph, v qua nh?ng g anh vi?t. Anh vi?t t?n m?n, th?c s? t?n m?n theo nh?ng g x?y ra xung quanh khng gian s?ng v khng gian x h?i c?a mnh, l? ?ng trn dng ch?y th?i gian lc l??n l? l?ng l?o lc g?p khc c?ng ng?c. V?n c?a anh l s? c ??ng nh?ng cu chuy?n c th? k? ?i k? l?i hng gi?, l s? c?i m? nh?ng kho?ng tr?ng suy ngh? ring t? th?ng ho?c m?i tm ???c ng??i ??ng ?i?u, l b?c tranh c?a gc nhn, l gi?i ph?u con m?t, l b?n in c? ??nh c?a nh?ng dng ngn ng? v l?p lu?n khng ng?ng c?a anh.

Gc nhn cng r?ng th t?m nhn cng bao qut. Con m?t cng tinh t??ng th s? thng hi?u cng chi ti?t v s?c x?o. Ngn ng? cng uy?n chuy?n, l?p lu?n cng linh ho?t, th cu chuy?n k? ra cng d? ?i vo nh?ng b??c r? ??t ng?t khng l??ng tr??c ???c, con ???ng khm ph c?a ng??i ??c cng ??c ?o v l? l?m. ??c nh?ng bi vi?t c?a anh V?n, ?i?m ??n, k?t lu?n c?a m?i bi ch? l ph?n th? y?u, m ?i?m chnh y?u l tr?i nghi?m c?a ng??i ??c trn m?ch d?n c?a t?ng cu chuy?n.

Anh vi?t t? do, nh?ng v?n c?a anh khng kn ng??i ??c; c ch?ng, v?n kn cch hi?u, cch nhn thng su?t qua m?i cu chuy?n. Anh vi?t, h?n l ch? ?? cho ring mnh, nh?ng khng v th? m v?n c?a anh c ??c. ??c nh?ng g anh vi?t, c?ng gi?ng nh? ???c ng?i ?m lu?n t?n m?n v?i anh, c?ng c c?m gic ???c h?c h?i v ???c trao ??i, c?ng c th? m?i m qun b?a c?m chi?u. Nh?ng g anh vi?t th??ng lm ti nh? r?t k? l?i nh v?n Argentina Jorge Luis Borges v? t?p truy?n Cu?n sch ct c?a mnh:

Ti vi?t khng ph?i ?? cho m?t nhm Tinh hoa nh? m ti khng mng quan tm, c?ng khng ph?i cho ci th?c th? ???c th?n t??ng trong ti?m th?c m ng??i ta g?i tn l ??i chng. Ti khng tin vo c? hai khi ni?m tr?u t??ng ny, v?n d? nh m? dn v?n l?y lm thn thu?c.

Ti vi?t l ?? cho ti, cho b?n b ti, v ?? lm d?u dng ch?y th?i gian. Jorge Luis Borges, Cu?n sch ct

Ti c may m?n ???c ??c h?u h?t nh?ng bi vi?t nh? trong t?p sch ny t? b?n th?o ??u tin, lc tc gi? m?i ??t ln blog, khi trong ??u tc gi? c l? khng m?y may ngh? ??n chuy?n m?t ngy nh?ng bi vi?t ny s? ???c in ra thnh sch. ??c nh?ng bi vi?t m?i ra l cn nng h?i gi?ng nh? ???c ng?i hn huyn chia s? cng tc gi?, b?t k? c cch xa hng ngn cy s?. ??n nay, nh?ng bi vi?t ? t nhi?u ???c ? qua th?i gian, ???c tuy?n l?a k? h?n, m?t b?t ch?t ??ng cht mang tnh th?i s? ch? c ???c vo th?i ?i?m vi?t bi, m l?y thm nhi?u v? su s?c t? vi?c n?i k?t li?n m?ch c?m xc v l?p lu?n c?a tc gi? xuyn su?t c? cu?n sch.

C ng??i so snh t?n v?n v?i r??u vang. R??u vang c?ng mun m?u mun v?, c?ng ty theo ng??i th??ng th?c m?i bi?t hay d?, mi v v? c?ng ty vo t?ng ma, t?ng n?m thng, t?ng ??a ph??ng, ty vo thnh ph?n nho v c?ng ty vo ng??i l?a ch?n cc lo?i nho ?? k?t h?p nn h??ng v? chnh. R??u vang c lo?i nn u?ng ngay lc m?i lm xong, c?ng c nh?ng lo?i cng ?? lu cng th?m ??m mi h??ng ??c ?o v v? cht ng?t ??ng su trong cu?ng l??i. Ti xin trn tr?ng gi?i thi?u v?i cc b?n cu?n sch Th?i ti?t ? th?, nh? gi?i thi?u m?t lo?i r??u lu n?m ??c bi?t n?ng ???m m c nhn mnh r?t tm ??c.

T?t Canh D?n, 2010

?? Qu?c Anh

***

L?i gi?i thi?u c?a Ng B?o Chu

C ?i l?n ti b? day d?t b?i cu h?i ny. Cu?c s?ng hi?n ??i ngy cng gi?ng m?t dng sng cu?n cu?n ch?y. Ch?t li?u cho v?n h?c l ci h? n? i ? c?a con ng??i c? h? ra nh? th?, t?i sao v?n h?c Vi?t Nam ???ng ??i l?i trung bnh ??n nh? v?y. N?m ny qua n?m khc, cc nh v?n lo thnh v?n ti?p t?c khai thc ch? ?? ng??i lnh cao th??ng c? nh? th? bo V?n ngh? qun ??i s? ?ng vai tr chu?n m?c v?nh vi?n. Bao nh v?n tr? h?n v?n say s?a t? th? nghi?m ny ??n th? nghi?m khc m khng v??t kh?i m?c ?? hi?n ??i nghi?p d?. Ngay ??n m?t con ng??i xu?t chng nh? Nguy?n Huy Thi?p khi d?ng c?m vi?t v? ch? ?? thnh th? hi?n ??i c?ng tr? nn l? ng? nh? anh nh qu ra t?nh.

Qu? th?t l cu?c s?ng khng ng?ng thay ??i. S? nh?t l ??i thay ??i m mnh c? im im. S? nh?t nh?t l ??i thay ??i m?t ??ng, mnh thay ??i ??ng khc.

V?y ta hy l?ng nghe nh?ng con ng??i tr??ng thnh trong ci dng sng cu?n cu?n kia. ? ?, h? qui chi?u lun l ? khc v?i cc gi tr? c? ?i?n. nh sng ?n m?u, chuy?n ra ?i m m?i v cu?c chia tay t?nh khng m?t gi?t n??c m?t khng cn l nh?ng y?u t? ph du m ? tr? thnh b? ph?n c?u thnh c?a tm h?n.

Nhi?u ng??i c? ngh? v?n vi?t trn blog hon ton mang tnh ng?u h?ng. Entry tr??c, entry sau khng lin quan g ??n nhau. Ng??i vi?t blog hay nh? 5xu ch?c khng hon ton b? chi ph?i b?i c?m h?ng ng?u nhin. M?t quan st m?i, m?t lin t??ng l?, c l? ? quanh qu?n trong ??u ng??i vi?t t? lu, ch? ch? m?t y?u t? khch quan, ?? c th? tinh th? l?i thnh nh?ng con ch?. V?n vi?t trn blog ???c gi?i phng kh?i tnh tu?n t? c?a v?n ch??ng c? ?i?n.

Trn blog c?a 5xu, cu?c s?ng hi?n ??i ???c nh?ng con ch? th? hi?n m?n m?t. Gi?ng m?t b? s?u t?m tranh th?y m?c h?n m?t b? phim ti li?u. Ng??i vi?t ra nh?ng dng ny r?t c th? cn b? chi ph?i b?i nh?ng gi tr? c? ?i?n cho nn v?n mu?n ?i tm m?t b? phim r nt v? cu?c s?ng. N?u ng? ra ci tnh b?t ??nh c?a cu?c s?ng, h?n ? c?m th?y h?nh phc v?i nh?ng t?m tranh th?y m?c v? b?i m?t h?a s? c ti.

Ci t? do v cng c?a v?n vi?t trn blog ?i khi c?ng l ci h?n ch? c?a n. Khng c c?u trc, m?i entry t?n t?i nh? m?t c th? ring bi?t. ??c l?i m?t l??t Th?i ti?t ? th?, ti ch?t nh?n th?y ha ra l khng ph?i nh? v?y. M theo s?i dy v hnh k?t n?i chng l?i, ta tnh c? ???c chim ng??ng nhn sinh quan c?a tc gi? : m?t nhn sinh quan th v? v ?ng ng?c nhin h?n c? ci slogan lc ?in lc lo?n, lc t?i t?m, lc sng la .

Ci s?i dy v hnh kia l gi?ng v?n trong tr?o c?a 5xu. ??c nhi?u ?o?n v?n m th?y sung s??ng nh? ???c ?n m?t bt c?m ngon. G?o m?i n?u kho. R?t may l nh sch Megabooks ? c sng ki?n mang bt c?m tinh th?n ny ??n ?ng ??o b?n ??c.

Ng B?o Chu

***

Th?i ti?t ? th? v th?i c?a sch-blog
Thu H Bo Tu?i Tr?

TT th? c th?i ti?t ring c?a mnh khng, n?u khng k? ??n m?a n?ng c?a tr?i trn nh?ng con ph? ch?t, ??n b?n ma xun h? thu ?ng l?n l??t quay vng qua cc khung c?a knh ng?t ng?t?

C ??y, n?u ??c h?t nh?ng entry trong blog c?a 5xu (tn blogger) m anh ? tr?nh tr?ng cho in thnh m?t t?p sch ??p qua ci tn r?t th?i th??ng: Th?i ti?t ? th? (*) v?i bt danh Ph??ng C?m Sa.

C?ng khng ph?i ng?u nhin m t?p t?p bt ny c t?i hai l?i t?a: m?t c?a GS ton h?c Ng B?o Chu, m?t c?a ti?n s? ton h?c ? Qu?c Anh. N mang m?t hm ngn n?a ??ng sau l?i gi?i thi?u: ?y l cu?c d?o ch?i c?a nh?ng tr th?c tr?, lm khoa h?c t? nhin, vo m?t khu v??n v?n khng ???c coi l lnh ??a c?a h?: ch? ngh?a v c?m xc.

S?ng, Truy?n, Review (i?m phim, sch v nh?c), V?n ngh? s?, Ngh? khc l nh?ng ch? ?? khc nhau nh?ng r?t g?n k?t v? t? duy v ngn ng? trong Th?i ti?t ? th?.

Khng b? m?c ??nh vi?t sch ?? in, c?ng khng b? g vo m?t ch? ?? nh?t ??nh, ??i t??ng ??c nh?t ??nh, tnh lin t??ng r?ng ??n m?c phng tng (v nhi?u khi th?m ch lan man), gi?ng v?n tung t?y ?? cung b?c t? trang nghim ?i?m ??m chuyn mn, hi h??c d?u dng duyn dng, chua ngoa ?anh ? ph? ph??ng ??n ng?t ngo trn c? s?n ? khi?n t?p t?n v?n c s?c h?p d?n kh t? v?i c? dn ? th?, ??c bi?t l tr th?c v?n phng v v?n ngh? s? c ph tr chn v?a h.

Ci ??c ?o nh?t c?a 5xu l c th? b?t ??u m?t cch c ch?n bng l?n nhn m?t ngy n?ng khng dm b??c chn ra ngoi, nh?ng l?i k?t thc b?ng m?t v?n ?? nghim tc: Tham nh?ng c h? th?ng s? l g?c c?a v?n ?? x h?i tr?m tr?ng nh?t: phn ha x h?i (A Quest). Ho?c t? truy?n c??i dn gian ??ng no mua m?m ??ng no mua mu?i, d?n ??n m?t khi qut v? dn t?c tnh l km t? duy kinh t? d?n ??n b?t ch?p hi?u qu? s? d?ng ??ng v?n v ?? x?y ra hi?n t??ng ??o v?n (??ng mua mu?i dng ?? mua m?m).

V sau cng, ?? bi vi?t c?a mnh ??t ???c b?t ng? cao nh?t, chng tri?t gia tr chn v?a h 5xu ??t cho n ci tn t??ng ch?ng lin quan g: N?i nh? M? Chu(!). Nghe ??y v l nh?ng ??c th?y kh c l.

G?n nh? cng m?t kho?ng th?i gian, cc sao blogger th?i Yahoo 360O c?c th?nh, sau khi ? ph?i ng?m ngi ?ng c?a ho?c chuy?n nh v ch? sn ch?i khng ??p, nay ??ng lo?t mang nh?ng trang nh?t k m?ng ra s?a sang, t?a g?t v trnh lng v?i m?t g??ng m?t m?i: sch. V sch ?y ???ng nhin l cc t?p t?n v?n: Nguy?n Tr??ng Qu, Ph?m Quang Vinh, Tr?n nh D?ng, Nguy?n Th? H?u v nay l 5xu Ph??ng C?m Sa.

Sch c?a h? c m?t l?i th? l ng??i ? ??c v comment (bn lu?n) trn blog s? mua ?? ??c l?i, m?t l?i th? n?a l tnh linh ho?t, t? do, phng khong v tnh t??ng tc m?nh c?a blog ? khi?n cc v?n ?? m h? vi?t tr?i r?ng trn nhi?u l?nh v?c, lin quan ??n r?t nhi?u ??i t??ng khc nhau.

Nh?ng ? c?ng c l? l?i l m?t ro c?n v hnh m khng ph?i ai trong s? cc sao blogger c th? v??t qua: v xu?t pht ?i?m l vi?t cho mnh, cho m?t nhm b?n nn c nhi?u entry m?i ? d?ng bn thnh ph?m. M?t chu?i entry trn blog c nhn c th? vi?t cho s??ng, nh?ng m?t t?p h?p bi vi?t thnh sch th khng ch? nh? v?y.

V th?, c?m gic th?p th?ng, tr?i s?t khi ??c Th?i ti?t ? th? c?ng nh? cc t?p sch blog l ph? bi?n. C l?, th?i ti?t ? th? hi?n ??i ph?i l sng n?ng chi?u m?a tr?a gi ma nh? v?y ch?ng?

***

N?i bu?n trong tr?o c?a Th?i ti?t ? th?
Lm An Bo Php Lu?t

Th?i ti?t ? th? (sch do Alphabooks pht hnh) ???c th? hi?n b?i m?t gi?ng v?n t?nh c?a m?t ci ??u l?nh v thm tr?m.

N?m b?t ???c tm l ng??i ??c, tc gi? r?t kho lo trong vi?c th? hi?n t? duy logic v c?m tnh v?a ph?i trong nh?ng trang vi?t. Cu?n sch ???c bin t?p t?t v?i n?m ph?n: S?ng Truy?n ?i?m phim, sch, nh?c V?n ngh? s? Ngh? khc, bao qut kh nhi?u v?n ?? trong nh?ng n?m g?n ?y. C l? ?y l ?u ?i?m c?a cu?n sch t?ng h?p, nh?t l khi n xu?t pht t? m?t blogger lang thang giang h? m?ng lu n?m. Ng??i ??c kh tnh ??n ?u c?ng s? tm ???c m?t bi vi?t ph h?p v?i l?nh v?c mnh quan tm.

T? nh?n mnh khng c tham v?ng theo ?u?i nghi?p vi?t lch m ch? ln ti?ng v? dng ch?y c?a nh?ng con sng th?i hi?n ??i, tc gi? ? truy?n t?i ???c nh?ng thng ?i?p c?a mnh m?t cch nh? nhng nh?ng thnh cng. Khng m ?nh bi l?y c?ng khng qu c?c ?oan, tc gi? Ph??ng C?m Sa ? ?em l?i m?t mn ngon tinh th?n cho ??c gi?.

Nh?ng thay ??i ???ng nhin c?a con ng??i v x h?i trong Th?i ti?t ? th? ta c th? ch?ng ki?n h?ng ngy ? b?t c? ?u. Nhi?u ??n m?c ng??i ta qun c? c?m gic nn bu?n cho ci th?i th? ?y, nn ti?c cho con ng??i v ci c?m gic x?a c? ?y. V khi ng??i ta thi tr?, ng??i ta cng bi?t cch ha vng c?m xc b?ng chi?c o ngn t? khch quan. D?u v?y v?n l?n khu?t ?u ? trong nh?ng trang vi?t l c?m gic v? m?t ni?m tin b? m?t mt, s? chua xt v m?t n?i bu?n trong tr?o. Gi?ng nh? tc gi? v?a tan r m?t gi?c m? di c?a th? h? nh?ng ng??i sinh ra trong chi?n tranh, t?ng tr?i qua nh?ng bi?n ??ng l?n lao c?a ??t n??c th?i m? c?a v h?i nh?p.

M?y giy sau ti b?ng qua ng n?m. Ti nh? th?y mnh l ng??i duy nh?t cn t?n t?i trn ci ??i ny. Ci kho?ng khng gi?a ng n?m ?y gi?ng nh? m?t kho?ng khng gian hon ton tr?ng r?ng gi?a v? tr? bao la v t?m t?i.

Ti ? b?ng qua kho?ng tr?ng ?y trong m?t th? nh sng trong v?t v tuy?t ??i yn l?ng. (Trch Th?i ti?t ? th? Ph??ng C?m Sa).

***

Th?i ti?t ? th? c my v c m?a
Alpha Books

So v?i m?t cu?n ghi chp nh?ng t?n m?n, c v? nh? qu di. Nh?ng n?u ? l ghi chp c?a c? m?t qung ??i t? thanh nin t?i trung nin, t? lc lo?ng qu?ng b??c vo ??i t?i lc tr??ng thnh, th c?ng khng ph?i l qu n?ng.

?ng nh? nhi?u ng??i nh?n xt, c v? nh? tc gi? l m?t tn ?? c?a H.Murakami. G?i l tn ?? b?i v c c?m gic nh? khi ??c H.Murakami, anh ta ng? ngng v nh?n ra c qu nhi?u hnh bng c?a mnh trong ?. Th? l h?i h? bnh lu?n, h?i h? trch d?n. Khng ch? ng??i ?i?m sch ng?p l?n trong v?n ch??ng m khi?n cho c? nh?ng ng??i ??c c?ng b?i trong ?. Thnh ra, nh?ng bi ?i?m sch ch?a th?c s? ch? ra nhi?u ?i?u, d c nh?ng nh?n xt tinh t? v? tc ph?m, d n?ng v? nh?ng ?nh h??ng c?a n t?i ng??i ??c h?n. Nh? khi nh?n xt: ??c xong R?ng Na-uy, th?y cu?n sch n c? ?i theo mnh. Theo lu l?m. ??c xong Bin nin k chim v?n dy ct, th?y mnh chui t?t vo cu?n sch. C?ng kh lu, mi m?i lp ngp chui ra ???c

?i?u ny c?ng gi?ng nh? khi vi?t v? cc ngh? s?, r?t nhi?u nh?n xt tinh t?, nh?ng l?i ch?a nng ln ???c m?t t?m no ? cao h?n, nh? m?t ci nhn chung cho t?t c? hay l ch? ra ???c m?t nhn sinh quan no c?a h?. C l? v cn d d?t, ng?i ??ng ch?m ch?ng? V? l?i, th? l ph?i, b?i chng ta ?u c?n l lu?n n?a! Sch v? ? ??y ?p l lu?n r?i. Hi h??c nh?ng c?ng chnh xc nh?t l nh?n xt v? H?ng Nhung v Lam Tr??ng, H?ng Nhung l m b?n c?a Lam Tr??ng v? pht m. H?ng Nhung, ht t? no ra t? ?y, cn Lam Tr??ng th t? no c?ng nh? t? no, ph?u pho nh? nhau.

C?ng chnh v l tn ?? c?a H.Murakami, nn cc truy?n ??u ph?ng ph?t nh? th?. Nh?ng t?t nhin l khng b?ng ???c r?i. B?ng H.Murakami th rch vi?c l?m, v lc ?y ng??i ta s? lao vo m? x?, tc ??ng t? ?u m thnh nh? th?. V gia ?nh (con dng chu gi?ng, ng??i ta s? d?n ra c? t? ??n m?y m??i ??i), v gio d?c (ng??i ta s? b?o l v h?c ? tr??ng ?y tr??ng n?,) vn vn v vn vn Thnh ra ch? qu?n quanh, anh, em v s?i xch ?y. ??c ?? gi?i tr m, c?ng vui. V ton th?y nh?ng gi ??p, chn di, tr? m?ng, c khi cn c nguy c? thnh t?i ph?m v ?ang ? tu?i v? thnh nin ?y! C ?i?u h?i b?n kho?n l khng hi?u sao l?i thch ha thn thnh nhn v?t n? thi. Cc n? tc gi? th??ng mu?n thnh nhn v?t nam, v h? b? ??i x? b?t cng b?ng bao ??i nay, vi?c ha thn trong t??ng t??ng khi?n h? c c?m gic m?nh m? h?n; cn h?u h?t, ? c? ??i th?t l?n trong t??ng t??ng, ?n ng hi?m khi mu?n tr? thnh ph? n?. Khng hi?u c ?n ?c g khng?

Cn l?i, c nh?ng ph?n t?n m?n, suy t? v? ??i, v? ng??i, ??c th?y tr?ng v?ng, c ??n v cng. V nh?ng ph?n ??c s?c nh?t chnh l v? ??i s?ng ng?n ngang, ???c k? b?i m?t gi?ng tri?t l c?a ng??i d??ng nh? v cng t?ng tr?i, ? va ??p v?i ?? nh?ng ??ng cay ? ??i, v gi? th vi?t v? nh?ng v?t th??ng b?ng ?i m?t c?a ng??i ngoi ??u nhn l?i. C?ng gi?ng gi?ng c?a m?t tay bun chuy?n ???ng di, v?a ma mnh, lu c v?a tr?i ??i. ?n chung mm ki?u Vi?t Nam cn sinh ra ci tm l nhn vo bt c?a nhau. Th?ng ny vo mm l g?p mi?ng ?i, th? c? cnh my ?? cho ai? Th?ng kia l?i c tnh nh??ng nh?n, nh??ng ng??i cng mm g?p tr??c, h?t n??c m?m cn ch?y ?i l?y, quay l?i nhn bt c?a mnh km bt chng n. M?t l?n khng sao, nhi?u l?n l n?y sinh xch mch.

Nhi?u ng??i s? h?i, t?i sao l?i l Th?i ti?t ? th?? ? th? th ???ng nhin r?i, v ch? y?u l cu?c s?ng ? ? th?, c?a ? th?, ng??i ? th?. Cn th?i ti?t? , th?i ti?t, l v th?i ti?t th c my v c m?a

***

Nm ? phi th?i ti?t
Lm V? Thao

Chi?u nay ng?i Coffee Bean ? Metropolitan th nh?n ???c Th?i ti?t ? th? c?a 5xu do b? cu mang l?i. Ghi nh?n d?o ny 5xu giao du v?i b? cu h?i nhi?u. Sch c ghi l?i ?? t?ng r?ng: T?ng T., ng??i ??c sch k? tnh nh? lu?t s? v l lu?t s? yu sch v?n h?n v?n b?n lu?t. Tuy ch? Xu x?u nh?ng cng nh?n ?? t?ng thch. G?i ?i?n b?o Xu ra u?ng c ph ?? ???c nm ? tr?c ti?p nh?ng s? b? m?t vi?c nn Xu khng dm ra. Th? ?nh nm ? th?ng ln blog v?y.

Vi nh?n xt:

Ba 1: Khng thch hnh ba. N?u tn cu?n sch l Th?i ti?t ? th?, th th?i ti?t ? th? h?n h?i ?m ??m. Sch Xu ?u ?m ??m nh? v?y. C?ng khng thch ch? Ph??ng C?m Sa mu tm. Xu tuy c lc s?n nh?ng nhn chung khng ??n n?i tm. Khng thch ch? blogger 5xu khng vi?t hoa v n?m trong ngo?c ??n. Trng n su?ng s qu.

Ba 2: ? l m?t ?o?n v?n hay c?a Xu, nh?ng n c hai l?i, m?t l?i v? kho?ng cch v m?t l?i l khng ghi trch trong bi no.

Ba 3: T??ng t? ba 2, c l?i khng ghi trch t? bi no.

Ba 4: Sai l?i chnh t? ngay dng ??u tin: sc tch ch? khng ph?i xc tch. Ngoi ra, nn b? h?c v?, h?c hm sau tn c?a NBC v ?QA.

?? dy: 355 trang. Thch ?? dy ny. D??i 200 trang th in sch lm g:)

B? c?c: G?m 5 ph?n: Life, Stories, Review, Artists, Think Different. Thch b? c?c ny. Tuy nhin, h?i d? ?ng v?i hai ch? Think Different. Think ???c r?i, different hay khng tnh sau, v ai c?ng bi?t ch?c Xu think, nh?ng ch?a ch?c Xu ? think different.

Thch trang c hnh em Gi ??ng d??i chn c?u thang.

L?i ?? t?ng: ?n t??ng. Hnh nh? vi?t l?i ?? t?ng l ngh? c?a Xu. T?ng cho c? b?u tr?i c ging t? v c nh?ng ngy n?ng ??p l m?t l?i ?? t?ng hay hay, ngang v?i l?i ?? t?ng trn m?t bi th? c?a T? Thnh Vinh T?ng ngi nh v n?m ng??i con gi. H?i b?n kho?n t?ng t?t c? cyberworld th khc g t?ng cyberworld.

N?i dung: C bi hay c bi d? chuy?n ny bnh th??ng. (Tham kh?o nh?n ??nh v? v?n 5xu ? ?y). Nh?ng, n?u in sch, l? ra tc gi? nn ?ch thn bin t?p, ch?n bi, s?a sang l?i m?t t. Blog l th? ??c hng ngy, cn sch l th? ??c ?i ??c l?i, nn c?n ph?i kh tnh h?n trong bin t?p.

Cu?i cng: ???c tc gi? t?ng sch bao gi? c?ng thch. C?m ?n 5xu.

Ngu?n: http://5xublog.org/ttdt/

Comments are closed.