Vì sao ph?i ??c cu?n sách này?

D? Ngn

V? CU?N SCH CU?C S?NG, CU?C CHI?N TRANH V R?I…

C th? l hnh ?nh v? sch v v?n b?n cho bi?t 'ORIANA FALLACI CUC S?NG, CUC CHI?N TRANH V RI... M DE NH XU?T B?N THNH PH? H CH MINH'

Nh v?n Tr??ng V?n Dn nhi?t thnh v chu ?o, bi?t nhn v?i v? ch?ng ti. M?y ngy tr??c nh?t quy?t mang cu?n ny cho b ch? ga v nh?t quy?t mu?n ti ph?i ??c. C l? khng? Khng l?, v Dn hi?u s? ??c c?a ti v v c?ng v c?c ?oan nh? m?i nh v?n c?n c tnh ny khi mang l?y nghi?p vi?t. Ti b?o ti ??c S? L?a D?i Ho Nhong c?a Neil Sheehan (gi?i Pulitzer Gi?i Sch qu?c gia M?) v C?m Tnh Vin (cn ???c d?ch l K? N?m Vng) c?a Nguy?n Thanh Vi?t, ti ? ??i chi?u, ti soi chi?u v?i tr?i nghi?m, hi?u bi?t th?c t? v c?m nh?n c?a ti, ti th?y ? ?? ho?c khng bao gi? ??, cng ??c cng th?y khng ??. Ti ??c li v? th?i X? ?ng D??ng c?a Paul Doumer n?a ?? tham chi?u ??a chnh tr? h?c, dn t?c h?c, x h?i h?cv, khoa h?c cai tr? c?a chnh tr? gia n?a. Nh?ng, Dn v?n kh?ng kh?ng, ch? ph?i ??c cu?n ny r?i s? th?y ?? hay ch?a ?? hay l cu?n ny v??t ln s? ??, v em ??c n t? 1972, nguyn b?n ti?ng , v?a ??c v?a tra t? ?i?n v th?y l cu?n c?a m?i cu?n v?i gc ?? k gi? vi?t v? cu?c chi?n Vi?t Nam!

Kh? cng b?n v?n c?a ti, em ?y ti lun g?i ?i Tr??ng v?n Dn Elena l hai em, ph?i, Dn ? lng kh?p ci b?n b fb ? VN v sch nguyn b?n em ?? ? bn , m?t ng??i b?n no ? c b?n d?ch ti?ng Vi?t in n?m 1991 c?a Nxb TpHCM v Dn ? ??a ?i photo kh? to gin ch? cho ti d? ??c. B?n photo c?a VN th cc b?n c th? bi?t, gi?n l??c ??n khng chn dung khng ti?u s? tc gi? g, nh? con ng??i n?i trang tr?ng m m?c o c?c tay v chn khng ?i giy. Nhi?u trang ?ng k?p ?u b? nhu, ti v?n c?m ??ng b?i ci tnh c?a em Dn v th??ng n? h?n khi em ?y c? quy?t Em ?em m?t b?n v? ?? ??c l?i v ??i chi?u xem b?n in ? VN h? c?t nhi?u khng, c?t nh?ng ch? no!

C th? l hnh ?nh v? 2 ng??i, m?i ng??i ?ang c??i v cy

?i chim cu bn c?a s? nh ti

Oriana Fallaci lm bo t? 16 tu?i, ?a thch nh?ng ?i?m nng c?c nng nh? VN, Vng V?nh; ph?ng v?n tr?c ti?p (v ch?c l l?ch s? m?t cch ngang tng) V Nguyn Gip, Henry Kissinger, Ali Buhto, ??ng Ti?u Bnh m l?i g?i c?m ki?u v dm s?ng ??c thn ??n ch?t (trong c ??c), ph?i, n? nhi phi th??ng ??n v?y m ??n gi? ti m?i bi?t ?? ??c. Cu?n n?i ti?ng th? hai c?a b ???c d?ch ? VN n?m 2015, Th? g?i ??a tr? ch?a t?ng ???c sinh ra, ti c nghe m c?ng ch?a ??c, th?t ti?c, th?t ?ng ??i my ch?a DN. Cu?n ny Cu?c S?ng, Cu?c Chi?n Tranh V R?i ???c d?ch gi? L Minh ??c d?ch t? ti?ng Php v in 1991, v sao chm l?ng v?y? No, ?? xem, c l? do khi ?y chng ta loay hoay tm tr?ng m?t Lin X m?t ?ng u m TBT ? ?i Thnh ? trong khi M? ch?a b? c?m v?n. Ngay c? v? ch?ng ti hay s?n sch ?? ??c c?ng th?y tm t? th?ng ging nh? chnh mnh ?ang ra kh?i v c??i sng, may r?i c? m?t qu?c gia c??i ? v?i h??ng ny m trng ngng h??ng kia, l?ng t?ng, kh?c kho?i. S? ph?n m?t cu?n sch l?n v? m?t n?i ?in lo?n c?a ?in lo?n, lin h?i cht cha, mu me v th?t s? ?in khng v?i gc ?? con ng??i c?a cc bn, tanh t??i kinh kh?ng h?n c? trong trang vi?t B?o Ninh hay g?n ?y l Phan Thy H, th sao r?t nhi?u ng??i Vi?t c th? ch?a bi?t t?i n?

Oriana Fallaci ??n Si Gn r?i r?i ?i, r?i l?i ??n v l?i ??n, trong vng h?n 1 n?m tr??c v sau M?u Thn. Qu ng?u, qu li?u, qu s?c s?o, v qu ?a c?m ?n b nh?ng, nh?ng g n?a, hoi nghi v tr?c di?n, khng s? b?t c? ki?u tr?c di?n no, Dakto, Pleicu, Khe Sanh (sut qu?ng mnh vo ?), r?i Hu? M?u Thn, r?i gi?a hai ln ??n, d??i ??n pho VC v d??i bom ??n M? ? Khnh H?i, Ch? L?n, C?u ch? Y; t?n m?t nhi?u ci ch?t c?a cc nh bo ngo?i qu?c ngay ? SG; c?t v?n nhi?u qun nhn M? t? ch? huy ??n lnh nhp; v s? v ??i tho?i gh g?m v?i Nguy?n Ng?c Loan, v?i Nguy?n Cao K?, v?i nh?ng t binh VC quan tr?ng nh? Nguy?n V?n Sm v r?i, l s? c?t v?n s? hoi nghi khng yn khng ngui c?a chnh mnh. T?p K s? bo ch v vn ch?m trn mu me v vn ch?t chc v nhn v?t l m?t tc ph?m bo ch n?ng tr?ch v sang tr?ng v n? tnh v?i nh?ng t? t?t ??p nh?t ti c?m nh?n ti ph?i ghi nh?n ? B. ??n nay ? c bao nhiu ng??i Vi?t trong n??c ny ??c n v tri n n? i s? ??c c?a chng ta, trong ? c ti. (R?t khc v?i cu?n S? L?a D?i Ho Nhong c?a Neil Sheehan nh bo M? c? phch ? t?m v? m t? nhn v?t ??n kch c? cu?c chi?n, d? nhin).

C th? l hnh ?nh v? 1 ng??i, ?ang ht thu?c, h?p ??ng thu?c l, thu?c l v x g

??p, gi?i v can ??m. ?nh ti l?y t? nh?ng ngu?n c ti?ng Vi?t, m?i ?nh hay khc dnh ??n b?n quy?n.

B sinh 1929, 76 tu?i th m?t ? qu nh, thnh ph? Florence

R?i VN, b sut b? gi?t ch?t lc bm theo Cu?c bi?u tnh c?a sinh vin v thanh thi?u nin ? Mexico chi?u ngy 2 thng 10 n?m1968 khi h? ph?n ??i Th? v?n h?i s? t? ch?c ? ?y v Ngn sch ph?i dnh cho dn ngho, cho vi?c lm, cho m?i th? c?p bch h?n. Chnh quy?n ? dng qun ??i v c?nh st, xe t?ng v sng badoca, tr?c th?ng v sng ??i lin ?? t?m mu ng??i bi?u tnh. S?ng st, Oriana Fallaci s?c t?nh N?u ?em so snh v?i n (cu?c tn st ny) th chi?n tranh tr? thnh m?t tr-ch?i-cao-th??ng! (ti g?ch n?i ?? nh?n m?nh).

Trong cu?c ??i tho?i tm t? c?a Oriana v Francois Pelou (nh bo hng AFP ? SG t? 1965 1968), ng??i b ?? t?ng cu?n sch ny v l ng??i b m t? v hay ??nh ngh?a ?ng yu ??n m?c khng yu khng ???c, ??i tho?i sung ho?c ??i tho?i tr?c ti?p cu?n cu?n nh?ng suy t? c?a hai con ng??i k? phng ??ch th? khi?n cho cng v? cu?i, cu?n sch th?t kh m khng m l?y n, cng hi?u v sao n khng ???c nh?ng gi?i th??ng danh gi (t? M? cho th? lo?i tc ph?m bo ch), khng h? chi, bi?t v?y l ???c.

Ch?c ch?n l ti s? nh? Vi?t Nam: ? l m?t ??u tr??ng ?ang di?n ra cu?c ??u tranh anh hng nh?t trong m?i th?i ??i, Vi?t Nam l ??t n??c m ng??i ta khng th? s?ng m khng anh hng (cc b?n khoan v?i c??i nh?ng ngh?a khc nhau v?i c?m xc ny, v d??i ?y l):

C th?t l ng??i ta khng th? s?ng khng anh hng khng? Ti ch?a ??ng . Ho?c l ti h?t ??ng r?i, Francois ?. Ti ? qu m?t v?i ch? ngh?a anh hng su?t m?t qung di trong cu?c ??i ti. ??n Vi?t Nam ti l?i b? ch? ngh?a anh hng ?y xm chi?m m?t l?n n?a nh?ng by gi? th ti nh?t quy?t t? ch?i. B?i v m?t khi ti ch?p nh?n ch? ngh?a anh hng th ti ph?i ch?p nh?n c? chi?n tranh. M ti th khng ???c, khng th?, khng mu?n ch?p nh?n chi?n tranh.

– Ti xin ni v?i ch? r?ng nh?ng bi thuy?t gio ch?ng chi?n tranh c?a chng ta r?t ??p, nh?ng khng ???c ph? nh? nhi?u qu trn ci th??ng ???c g?i l ch? ngh?a anh hng: b?o v? con ng??i khng ph?i ch? c vi?c ng?n c?n h? kh?i ch?t. ?i?u ? c ngh?a l ph?i gip h? tr? thnh m?t con ng??i v, mu?n lm ng??i nhi?u khi ph?i bi?t ch?t!

Anh cn nh? anh ? trch d?n Pascal khng Francois? Con ng??i nh?t thi?t ?in ??n n?i ph?i c m?t l?n ?in n?a th m?i h?t ?in. Cu?c s?ng l g v?y, Francois?

– Ti c?ng khng bi?t. Nh?ng ?i khi ti t? h?i cu?c s?ng ph?i ch?ng l m?t th? sn kh?u m ng??i ta t? ti?n nm vo ??y m m?t khi ? b? nm vo th ta b?t bu?c ph?i b?ng qua. C r?t nhi?u cch ?? b?ng qua. Theo cch ?n ??, theo cch M?, theo cch Vi?t C?ng

B?ng qua r?i th sao?

– B?ng qua r?i th xong. Ngh?a l ta ? s?ng. Ra kh?i sn kh?u, ngh?a l ta ch?t.

Cn nh? ch?t ngay?

– Ch?t ngay c?ng v?y thi. Sn kh?u cu?c ??i ch? c th? b?ng qua nhanh hay ch?m, th?i gian khng ?ng k?. ?ng k? l cch ta v??t qua. ?i?u quan tr?ng l ph?i v??t qua cho t?t.

Ti nh? ??n cu m anh ? ni v?i ti Tr?ng l m? ??c c?a nh?ng ng??i khng c n. Nh?ng ti l?i thch ci qu? c?u xanh tr?ng, xanh da tr?i, lc nhc nh?ng x?u, nh?ng t?t, nh?ng ci g ?ang s?ng m ng??i ta g?i l Tri ??t. ? l m?t qu? c?u b? nhi?m ??c, ti bi?t, v ch? c?n ch?m t?i n ch? c?n s?ng ? ?, ng??i ta c?ng ? ch?t, ti bi?t: cu?c s?ng, Francois, chnh l m?t b?n n t? hnh. Nh?ng anh ? c l khi anh khng ni v?i ti ?i?u ?. V chnh v chng ta b? tuyn n nh? v?y m chng ta ph?i b?ng qua, khng ???c c m?t b??c h?ng, khng ???c ng? m?t giy pht, khng s? ph?m sai l?m, chng ta khng l thin th?n c?ng khng l th v?t m l nh?ng con ng??i. ??n ?y ?i Elisabetta, c em gi b nh? c?a ch?. Cu?c s?ng l ci m ta ph?i hon thnh, ??ng ?? m?t th?i gian. Cho d n c tan v? n trong lc ta hon thnh n.

C th? l hnh ?nh v? 1 ng??i, my ?nh ch? v v?n b?n

Th?i ng ?y ? SG, khng b? yu m?i l l?, n?m 2016, tr? l?i ph?ng v?n, ng th nh?n

"C ?y r?t quan tr?ng v?i cu?c ??i ti". ng th? ??n 94 tu?i.

————

C?m ?n em Dn c?a anh ch? nh v?n Tr??ng V?n Dn ? b?t ch? ??c quy?n sch tuy?t v?i. Yu qu cc em, r?t nhi?u.

D. N

Ngu?n: FB D? Ngn

Comments are closed.