V? ném ?á “Sách ti?ng Vi?t l?p 1 Công ngh? Giáo d?c”: D? ho? c?a s? ??c quy?n sách giáo khoa th?i toàn tr? (k? 2)

Hong H?ng

HY NGHE KI?N C?A NH?NG C?U H?C SINH & PH? HUYNH H?C SINH C CON EM ? H?C CH??NG TRNH TI?NG VI?T C?A TR??NG TH?C NGHI?M, CNG NGH? GIO D?C V CNH BU?M

VI THNG TIN C?N BI?T V? CU?N SCH TI?NG VI?T L?P 1 CNG NGH? GIO D?C:

Nhi?u b?n khi ph phn sch, ? lo r?ng sch S? nguy h?i cho h?c sinh v TI?NG VI?T, v ph?n ??i vi?c c?i ti?n su?t ngy, bi?n h?c sinh thnh chu?t b?ch. M?i lo r?t c l, nh?ng ch?c cc b?n ?y khng bi?t nh?ng thng tin sau:

1. G?c sch ny c t? kho?ng n?m 1978, l sch ti?ng Vi?t c?a Tr??ng Th?c nghi?m do Gio s? H? Ng?c ??i l?p t?i H N?i, ???c B? tr??ng lc ? l b Nguy?n Th? Bnh cho php. Ch? bin sch chnh l th?y Ph?m Ton, ng??i v?a m?i l?n l?n d?y ti?ng Vi?t cho con em cc dn t?c thi?u s? v?i ph??ng php m?i c?a mnh, nh? ? ?o?t gi?i Sng t?o c?a Vi?t Nam v Gi?i UNESCO chu .

2. Tr??ng Th?c nghi?m l ??t ph l?n lao, v?i ???ng l?i r?t m?i so v?i l?i Gio d?c nh?i s?, p ??t lu nay (c t? x?a, nh?ng cng tr?m tr?ng v t? duy gio d?c C?ng s?n). Do Gio s? H? Ng?c ??i ti?p thu t? khoa tm l h?c hi?n ??i ph??ng Ty thng qua m?t s? Gio s? c?p ti?n ? Lin X, sau cc ng ny c?ng b? th?t s?ng ch? tr??ng pht tri?n t? duy t? l?p, t? ch? c?a h?c sinh, th?y khng GI?NG BI m H??NG D?N TR T? HNH THNH KI?N TH?C. Tr??ng Th?c nghi?m nhanh chng n?i ti?ng v thnh cng, h?c sinh gi?i h?n so v?i tr??ng thng th??ng. T? ?, B? tr??ng cho php tri?n khai ra 20 t?nh thnh, trong su?t 20 n?m, ? c hng v?n h?c sinh h?c theo. Ch? tnh ring Si Gn th?i ?, c t?i trn 50% s? tr??ng c?p 1 dng sch ny. Thnh cng c?a h? th?ng tr??ng Th?c nghi?m r?t nhi?u ng??i bi?t. B?n thn ti l nh bo theo di Gio d?c th?i ?, bi?t vi?c ny r?t r.

3. Nh?ng sau khi b Bnh thi ch?c, nh?ng B? tr??ng m?i thay, tr??c p l?c c?a cc thu?c c?p s? m?t ??c quy?n sch gio khoa, v khi ng??i c th? l?c ch?ng l?ng cho ng H? Ng?c ??i qua ??i, bn t? ch?c h?i th?o khoa h?c ?? xo b? ch??ng trnh H? Ng?c ??i, th? l cng toi 20 n?m th?c nghi?m.

4. Nh?ng n?m g?n ?y, Gio d?c t?ng kh?ng ho?ng, ??c quy?n sch gio khoa b?c l? qu nhi?u nguy c?, Qu?c h?i ph?i thay ??i chnh sch: 1. M? ra ???ng l?i Luy?n cho h?c sinh ph??ng php h?c h?n l nh?i nht ki?n th?c. 2. Cho php c nh?ng b? sch gio khoa khc nhau (t?c quay tr? l?i th?i tr??c C?ng s?n: Sch gio khoa khng ph?i php l?nh, ai so?n c?ng OK, c? vi?c t? do in ra, mi?n l h?c sinh h?c n ?p ?ng cc chu?n m qu?c gia quy ??nh (th? hi?n trong cc k? thi). Sch hay s? pht ti, sch d? s? ch?t. Vi?t Nam ta tr??c th?i C?ng s?n c?ng th? (th?i Ty v Vi?t Nam C?ng ha (mi?n Nam). V?y l ???ng l?i Th?c nghi?m H? Ng?c ??i gi? m?i g?p th?i!

5. B? Gio d?c bu?c ph?i chu?n b? vi?c ny. M?t cch rn rn. T?t nh?t l cho th? l?i sch c?a Tr??ng Th?c nghi?m, nay ???c bin so?n l?i v?i Trung tm Cng ngh? Gio d?c m Gio s? ??i m?i m?. Sch Ti?ng Vi?t l?p 1 Cng ngh? Gio d?c ra ??i nh? th?, n ? ???c 1 H?i ??ng chuyn mn c?a B? Gio d?c chu?n thu?n, nh?ng v?n ch? ???c coi l Ti li?u Gi?ng d?y, v t?i ?y, sau khi c CH??NG TRNH KHUNG, m?i chnh th?c c H?i ??ng th?m ??nh sch gio khoa xt duy?t sch no ???c ch?p nh?n.

6. Vi n?m tr??c, Tr??ng Cng ngh? Gio d?c c?a th?y ??i m? ? H N?i, ? ???c ph? huynh ?n nh?n th? no, ai theo di truy?n thng ??u bi?t. R?i ??n ??i B? tr??ng B? Gio d?c c? l?i cho php th? nghi?m r?ng ri ? nhi?u n?i. C m?t clip truy?n hnh ph?ng v?n th?y v tr dng sch ny, ca ng?i l?m, nh?ng ta c quy?n nghi ng? v l do ABC (ko m?y ng??i tin truy?n thng nh n??c, hihi), nn ti khng tnh!

7. Ni thm: Th?y Ph?m Ton, ch? bin sch Ti?ng Vi?t th?i Th?c nghi?m, g?n 10 n?m nay ? tch ra, ti?p t?c c?i ti?n v ra b? sch Cnh Bu?m r?t ???c tr th?c trong-ngoi n??c ?ng h?. Sch ti?ng Vi?t Cnh Bu?m c?n b?n c?ng theo sch c?a Th?c nghi?m, th?m nhu?n tri?t l Gio d?c ti?n b? m HN? ? ??a vo Vi?t Nam: KHNG P ??T, NH?I S?, ?? h?c sinh T? HNH THNH KI?N TH?C. B?n thn ti ? ch?ng ki?n thnh cng c?a Th?y Ton sau m?t n?m hu?n luy?n GV tr??ng t? th?c l?n b?c nh?t Vi?t Nam (tr??ng Olympia H N?i) theo l?i d?y Ti?ng Vi?t ny. Ch? c th? ni BI PH?C, KHNG TH? NG?!.

TT NHIN, ?NG TI?C L SCH CN R?T NHI?U SAI ST M NHI?U B?N TRN FB ? PHT HI?N. BAN BIN SO?N C?N NGHIM TC TI?P THU ?? CH?NH S?A.

Nh?ng, HI?U QU? T?NG TH? c?a sch ra sao, ti ngh? ngu?n tham kh?o s? 1 ph?i l t? ki?n nh?ng h?c sinh v ph? huynh h?c sinh c con em ? h?c sch ?y v nay ? tr??ng thnh. Trong khi ?a s? nh?ng ph phn n?ng l?i trn m?ng h?u nh? khng h? c?n c? th?c t? ? c!

M?T S? KI?N T? TH?C T? C?U H?C SINH V PH? HUYNH, GV ???NG TH?I DNG SCH NY:

Ti th? gom nhanh m?t s? ki?n t? ngu?n ? ni trn, l??m ???c trn FB. V ku g?i nh?ng ai ? d?y, ? h?c sch ny t? m?y ch?c n?m tr??c ho?c g?n ?y pht bi?u th?ng th?n ?? c?ng ??ng m?ng c thng tin ?ng tin c?y:

Nguyen Lan Hieu cng Th?c Nghi?m i H?u v 3 ng??i khc ?ang ? Mnchen.

28 Thng 8 lc 02:17

Ti v?n r?t ng?i ni v? nh?ng l?nh v?c chuyn mn m mnh khng bi?t. Tuy nhin v?i t? cch l h?c tr Thuc Nghiem Khoa Mot, ti khng th? khng ln ti?ng. Ti s? pht bi?u theo cch ti “???c ngh?”, ? h?c trong mi tr??ng Th?c Nghi?m m ti lun yu th??ng. Tr??c h?t ph?i kh?ng ??nh cch h?c ti?ng Vi?t c?a tr??ng Th?c nghi?m c s? khc bi?t. Khi cc b?n h?c ?nh v?n t?ng t? th chng ti h?c th? l?c bt. Chng ti h?c m tr??c r?i ??n ch? r?i m?i ghp v?n. Nn cch ti?p c?n ny tr? nn l? lng v?i nh?ng ai h?c ch? b?ng ?nh v?n ??u tin. Th? l?c bt c 6 m ? cu trn v 8 m ? cu d??i v?i nguyn t?c m th? 6 c?a cu trn ??ng v?i m th? 6 c?a cu d??i. M?i ch? ci ??u c tn g?i. V d? C ta ??c l x (vitamine C) ? l tn c?a ch? ci ?. Nh?ng m pht ra khi ??c n l c?. ? chnh l s? khc bi?t gi?a m v ch?. ?? d? hi?u ti xin l?y v d?: Ch? Q v K tn c?a n l quy v ca (khi ?nh bi ta v?n g?i l quy c?, ca bch….) nh?ng m c?a n pht ra khi ghp vo t? th v?n l c?… ??y l v? m?t nguyn l khoa h?c, cn v? th?c t? th chng ti – nh?ng h?c sinh i H?u Th?c Nghi?m l nh?ng b?ng ch?ng r rng nh?t. Chng ti s?p t? ch?c 40 n?m Th?c Nghi?m vo ngy 3.11.2018. N?u b?n no cn nghi ng? xin m?i ??n ?? xem, ?? nghe chng ti “pht m” trong ?m gala ?y nh.

PS: Dnh cho cc b?n ??nh k vo ci ??n “g g” do ci ng lu?t s? “g g” ? vi?t ?i hu? ch??ng trnh gio d?c th?c nghi?m. Ch?c khng ai qun ???c cch ?y ch? 5 n?m, cc ph? huynh h?c sinh ??p ?? c? c?ng tr??ng ?? n?p ??n xin h?c… tr??ng Th?c Nghi?m clip_image002;

clip_image004

D??ng Ch? T?ch Mnh c con h?c Th?c nghi?m nn ???c h?c cng con. Mnh th?y gio trnh th?c nghi?m khoa h?c v logic. Mnh bi?t nhi?u c?u h?c sinh th?c nghi?m r?t thnh cng trong cu?c s?ng, ch?ng t? hi?u qu? c?a gio trnh ???c h?c t? khi t? duy cn r?t non tr? ? t?o cho cc b?n m?t l?i suy ngh? khoa h?c, m?t ph?n d?n ??n k?t qu? sau ny!

?Khoaitay-Susu Le Thi? Em xin php share ?. Em l Ph? huynh c con h?c tr??ng th?c nghi?m, em v cc con ??u yu v t? ho v? tr??ng th?c nghi?mclip_image006?

Quyen Minh Con m?y ng??i b?n h?c tr??ng th?c nghi?m r?t t? tin v thnh ??t. ??n nay l??t cc chu c?ng vo xin vo tr??ng ny.

Anny Dao Con c?a em, c? hai, ??u h?c sch theo Cng ngh? Gio d?c, gi? ? ln ??i h?c v cu?i c?p 2. Em th?y hon ton ?n, ch? v? g. M?ng xh qu? th?t ?ng s?!!!

Hoang Duc Dung Cnh bu?m hnh nh? c?ng d?y ?nh v?n ki?u m?i ny. Con b nh chu c?ng h?c, th?y ?n ? ch Hoang Hung ?

Tr?n Th? Anh Minh Hoang Hung hi?n t?i c tr??ng GATE WAY ? HN h?c hon ton ch??ng trnh CB c?a th?y Ton h?t c?p 1 ?ang mong c c?p 2. H?c ph t?ng c?ng g?n 20 tri?u/ thng ??y ?.

N?m ngoi em v 1 nhm ph ph?i xin k?t h?p v?i 1 tr??ng t? ?? m? 1 l?p h?c theo pp CB cho b?n tr?, mu?n m? thm nhi?u l?p n?a nh?ng v??ng v?n ?? php l nn khng ???c

Ph? huynh ?ang ti?c v cng anh ?.

M?i c 1 tr??ng qu?c t? trong H?i An h?c theo pp c?a th?y Ton v GV do bn th?y Ton ?o t?o ??y anh ?.

L Trung Nguy?t Con gi mnh ? h?c tr??ng Th?c Nghi?m C?a Th?y H? Ng?c ??i t? 1982-1991 ( t? l?p 1 ??n h?t l?p 9 )-V chu ngo?i mnh l?i h?c t? l?p 1, t?i gi? l vo l?p 5. ??c l?p, t? ch?, t? gic v k? lu?t… ??c bi?t v? Ng? V?n th tuy?t v?i.

Ch? dnh g ??n ng Bi Hi?n no c?. ??ng l?n l?n gi?a thin th?n v qu? s?

– Ho Bich Dao (nh?n tin): Th?y Hong H?ng, con c?a em ? h?c tr??ng ny v th?y r?t ?n ?.

D??ng Din H?ng C m?t ?i?u c?n ph?i ni: tr? h?c ch??ng trnh Cng ngh? gio du?c ? Ti?u ho?c sau khi qua Trung h?c c? s? ho?c r?t t?t mn Ti?ng Vi?t v nh?n th?c r?t r c?u t?o m ti?t Ti?ng Vi?t. Cn tr? ho?c ch??ng trnh bnh th??ng h?i ch?m ch?p v khng nh?n ra ???c ?u l ph?n v?n, trong ph?n v?n khng bi?t m no l m chnh, m no l m ??m… ? l th?c t? m ti t?ng g?p… Th? nn n?u thay ??i m?t chu?t m c l?i cho ca?c chu khi ho?c Ti?ng Vi?t c?n b?n v nng cao th t?i sao khng thay ??i?

Thuc Nghiem Khoa Mot

CH??NG TRNH CNG NGH? Gio d?c: CHNG TI ? H?C NH? TH?!

M?y hm nay th?y trn m?ng ?n o tranh lu?n v? ch??ng trnh Ti?ng Vi?t Cng ngh? Gio d?c, ng??i ph phn r?t nhi?u v ng??i ?ng h? c?ng khng t. Ti t? th?y mnh, v?i t? cch l s?n ph?m ??u tay c?a ch??ng trnh ny (lc chng ti h?c hnh nh? ch?a xu?t hi?n c?m t? Cng ngh? Gio d?c m ch? g?i l Ch??ng trnh th?c nghi?m), c?ng mu?n ???c chia s? ?i ?i?u.

Tr??c h?t, c?n ph?i ni r?ng ti khng ph?i l nh ngn ng? h?c v v?y khng dm tranh lu?n v? khoa h?c m ch? chia s? nh?ng c?m nh?n c?a mnh v?i t? cch l m?t c?u h?c sinh, nh?ng c?m nh?n mang tnh c nhn.

Ng?i vi?t nh?ng dng ny, k ?c ti ?ang ng??c v? 40 n?m tr??c, khi chng ti b?t ??u nh?ng bi h?c Ti?ng Vi?t ??u tin d??i mi tr??ng Th?c Nghi?m. Ch?c ch?n, gi? ?y ti khng th? nh? h?t nh?ng g mnh ? ???c h?c, song nh?ng bi h?c cn ??ng l?i l v cng ngh?a ??i v?i ti.

Ti cn nh?, chng ti khng b?t ??u b?ng vi?c ghp v?n m thay vo ? chng ti h?c nh?ng cu th? l?c bt. ??i v?i m?t ??a tr? 6 tu?i, vi?c ??c theo c v h?c thu?c nh?ng cu th? l?c bt th?t ch?ng kh kh?n g. Khng hi?u sao ti nh? nh?t cu:

Trong ??m g ??p b?ng sen

L xanh, bng tr?ng l?i chen nh?y vng

C ??c, v? tay theo nh?p, chng tay v? tay theo c. Qua cc cu th? l?c bt, chng ti b?t ??u c?m nh?n ???c m thanh, v?n ?i?u, ci hay, ci ??p c?a Ti?ng Vi?t. R?i c nu cc cu h?i g?i ?? chng ti t? tm ra cc ??c ?i?m v quy lu?t c?a ti?ng Vi?t. Ch?ng h?n, chng ti th?y r?ng cc ti?ng ??m, G, B?ng c ??c ?i?m gi?ng nhau l cng ??c h?i xu?ng; cc ti?ng L, Tr?ng cng ??c h?i ln D?n d?n c gi?i thi?u: Cch ??c h?i xu?ng ? g?i l thanh huy?n, H?i ln l thanh s?c. Chng ti l?i m? r?ng tm cc v d? v?i cc ti?ng trong cu?c s?ng hng ngy c thanh huy?n, thanh s?c C l?i h?i: Ti?ng Sen v Chen c g gi?ng nhau? D? nhin chng ti pht hi?n ra cch phat m na n gi?ng nhau, ch? khc m?t t ? ??u. C l?i gi?i thich M?t t ? ??u ?y l ph? m ??u, sau l v?n C? nh? v?y chng ti h?c cc ch? ci, cch ghp v?n m?t cch t? nhin v d? hi?u.

Sau ny ti hi?u r?ng ?y l cch d?y d?a trn quy lu?t pht tri?n t? nhin c?a ngn ng?, ngh?a l ngn ng? ni c tr??c, ngn ng? vi?t c sau. Ch? vi?t th?c ch?t ch? l cch ghi l?i ti?ng ni theo quy ??c m thi. Ch?ng th? m, tr??c ?y Ti?ng Vi?t ???c ghi theo ki?u ch? Nm, sau l?i theo ki?u ch? Qu?c ng?. V v v?y, khi ni, khi pht m th cc ti?ng: Ca, Kem, Qua ??u b?t ??u b?ng C?. Sau ny, c l?i gi?i thch cho chng ti, theo quy ??c, ng??i ta vi?t khc nhau: ??ng tr??c e, i quy ??c vi?t l k

Ch?c r?ng c nhi?u cch ?? d?y m?t ??a tr? bi?t ??c, bi?t vi?t. Song theo ki?n c nhn ti, ti th?y cch m chng ti ???c h?c d? hi?u h?n, h?ng th h?n so v?i vi?c cho tr? lm quen ngay v?i ch? ci v h?c thu?cc cc cch ghp v?n m?t cch my mc.

Nhn ti?n c?ng xin ni thm. H?i ? chng ti h?c 3 mn chnh t? l?p 1: Ti?ng Vi?t, Ton v Ti?ng Nga. ??i v?i Ton v Ti?ng Nga chng ti c?ng h?c ki?u th?c nghi?m

Mn Ton, chng ti khng h?c ngay cc php tnh c?ng, tr?, nhn, chia. Su?t n?m l?p 1 chng ti h?c ton t?p h?p, cc ph?n t? v h?c x?p hnh. M? v? Ton c?a chng ti lc ? s? th?y ton nh?ng hnh v? cc t?p h?p v?i cc d?u x ? trong, r?i cc ???ng n?i lo?ng ngo?ng t? d?u x ny sang d?u x c?a t?p h?p kia, g?i l nh x?C?ng chnh t? nh?ng hnh v? r?t d? hi?u v?i chng ti nh? v?y, chng ti d?n khm ph ra cc php tnh c?ng, tr?, nhn chia

Mn Ti?ng Nga, chng ti c?ng h?c pht m, h?c ni tr??c. H?t n?m l?p 1, ? ni xoen xot ???c kh nhi?u nh?ng, n?u ti nh? khng nh?m th ??n gi?a n?m l?p 2 chng ti m?i b?t ??u lm quen v?i ch? ci ti?ng Nga, ?? ghi l?i chnh nh?ng ?i?u mnh ? ni.

Ti khng ng?c nhin khi th?y m?t s? ph? huynh lo l?ng khi xem gio trnh cng ngh? Gio d?c. M? ti tr??c ?y c?ng t?ng ho?ng h?t khi xem v? c?a ti v th?y ch?ng gi?ng ai nh?ng r?i b th?y con mnh c?ng pht tri?n bnh th??ng, khng qu ??n ??n nn c?ng yn tm d?n.

M?i ??y m ? 40 n?m Nhn l?i c? ch?ng ???ng th?y s? ph?n tr??ng Th?c nghi?m c?a chng ti c?ng nh? ch??ng trnh cng ngh? Gio d?c th?t th?ng tr?m, v?t v?, nay nh?p ch? ny, mai tch ch? kiav cc tranh lu?n v? khoa h?c d??ng nh? khng c h?i k?t.

V?i t? cch l h?c sinh kha 1, ti ch? bi?t r?ng, tr? ti ra, ni chung cc b?n ti ??u thnh ??t (hnh nh? khng ai ni ng?ng ho?c nh?m l?n v? lu?t chnh t? clip_image008:)). M?i khi g?p nhau, chng ti ??u c?m th?y t? ho v mnh ? t?ng l h?c sinh Th?c Nghi?m n?i chng ti ???c cc th?y c yu th??ng, d?y d?, truy?n ??t cho chng ti khng ch? ki?n th?c m, quan tr?ng h?n, l nh?ng gi tr? lm Ng??i!

GS Ton Ng B?o Chu (c?u h?c sinh Th?c nghi?m) chia s? stt trn v?i l?i bnh:

Chau Ngo ? chia s? m?t bi vi?t.

2 gi?

Xu?t pht t? tr?i nghi?m c nhn, ti ??m b?o h?c theo ph??ng php c?a th?y ??i v?n bi?t ?nh v?n nh? th??ng. Tuy nhin, ?i khi c th? vi?t sai chnh t? (ch?a ch?c ? do l?i c?a ph??ng php).

Comments are closed.