Hong H?ng

Th? Jon Fosse

  Hong H?ng chuy?n ti?ng Vi?t theo b?n Anh ng? c?a May-Brit Akerholt     M?t con ng??i ? ?y   M?t con ng??i…

Th? Hoàng H?ng

NH?NG V?N TH? T?NG B?N B (1) Hong H?ng Th? Vn l ho? s? ??u tin l b?n ch c?t c?a ti. Ti g?p…