Văn Việt, Văn đoàn Độc lập và hành trình 10 năm trong bối cảnh xã hội dân sự ở Việt Nam

Các nhà văn, nhà báo chủ trương và cộng tác với Văn Việt, cùng nhà quan sát xã hội dân sự ở Việt Nam nhìn lại chặng đường một thập niên của Tạp chí văn nghệ mạng này cùng tiến trình vận động thành lập cho Văn đoàn Độc lập trong bối cảnh xã hội dân sự ở Việt Nam.

Comments are closed.