Hoàng Hưng

Ghi trong đêm COVID

Hoàng Hưng     1.      Nghe   Nghe còi xe cứu cấp Tim nhói lên từng chập Tay buông xuôi bất lực COVID bay…