Hoàng Hưng

Hai bài thơ Joy Harjo

Bản tiếng Việt: Hoàng Hưng Sự mất ngủ và bảy bước tới phước ân Lúc rạng đông con báo trên trời nhìn săm soi…