Bàn tròn BBC về Phạm Toàn: Ba Sàm, Võ Thị Hảo, Hoàng Hưng