Hoàng Hưng

Thơ Hoàng Hưng

Trích nhật ký những ngày còn yên bình   NGƯỜI BẢO VỆ CHUNG CƯ   Cô bảo vệ rất hiền Và hình như không…

2000 thuật ngữ Tâm lý học (kỳ 34)

Hoàng Hưng 341. Cryptesthesia (cryptaesthesia): Bí cảm Một trải nghiệm clairvoyance (thấu thị), clairaudience (thần thính) hay hình thức extrasensory perception (ngoại cảm) khác,…