M?t cu?c trao ??i ng?n v? “nhân v?t th?i ??i”

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

Vi c c?u sinh vin (SV) ??o di?n n?m cu?i tm ??n T. c?n ti ?? ngh? lm gi?ng vin (GV) h??ng d?n th?c hi?n phim t?t nghi?p (TN), ti ch? dnh ???c th?i gian cho nhn m?t c?u lm t?t nghi?p phim truy?n khi SV ny th?c m?c kh hay: H?i h?c ph? thng, em nh? c th?y d?y v?n ?i l?n ni ??n nhn v?t th?i ??i r?i sau ? khng bao gi? nh?c ??n n?a; cn m?y n?m h?c ??i h?c v?a qua, c?ng ch?ng bao gi? ???c b?t c? th?y c no ni ??n, v?y l sao ?? Em ngh?: khi xc ??nh nhn v?t chnh trong phim truy?n l ph?i tm ??n nhn v?t th?i ??i, ph?i khng th?y? V?y em c?n tm lo?i nhn v?t th?i ??i th? no ?? phim TN ???c duy?t, ???c ?nh gi t?t ??.

Sau ?y l cu?c trao ??i:

GV: V?n ?? ny, tr??c nay ng??i ta ? vi?t c? ??ng sch bo r?i, v chnh n l th? ph?m khi?n khng t v?n ngh? s? n??c ta v??ng vo vng lao l, m?c t?i yu th? yu ngn nh? ng??i x?a ni, b?i cc v? ?y ? ph?m vo c?t li c?a ci g?i l ph??ng php sng tc hi?n th?c x h?i ch? ngh?a ???c tn sng v coi l b?o b?i trong ? c v?n ?? trung tm Nhn v?t th?i ??i. M?t th?i gian di, Nhn v?t th?i ??i c?n ph?i t?p trung miu t? l Cng – Nng – Binh; n?u l?y nguyn m?u l nh?ng t?m g??ng chi?n ??u – lao ??ng s?n xu?t ???c bo ch tuyn truy?n r?m r? th cng l t??ng ??i v?i ng??i sng tc Nh?ng th?c t? l, nh?ng tc ph?m mang tnh ph?c v? chnh tr? ??c l?c v nh?t th?i ? h?u h?t ? b? lng qun, b? ph? b?i R?i, m?y th?p k? g?n ?y, nh?ng Nhn v?t th?i ??i ki?u ? bi?n m?t d?n d?n Nhn v?t x? thn hy sinh cho T? qu?c – ??ng bo gi? ch? cn l hnh ?nh trong cc phim cng c? ??t ti?n ???c trnh chi?u trong cc ??i l? k? ni?m r?i c?t trang tr?ng vo kho. Cn ngoi ??i, dnh cho thanh thi?u nin hi?n nay d??ng ch? l cc nhn v?t thnh ??t xi t BMW, Lexus, c lu ?i ?? ??c dt vng m gi?i truy?n thng qu?ng b c? v? C?nh ?, s? y?u km, th?t b?i c?a ngnh Gio d?c ?ang b? th??ng m?i ha ? lm t li?t d?n tinh th?n sng t?o, th?c ph?n bi?n trong thanh thi?u nin, t?o ra nh?ng th? h? m m?i ch?y theo th?a mn ti?n nghi v sng bi th?n t??ng ngh? thu?t ??i chng n??c ngoi B?i th?, cu h?i: nhn v?t th?i ??i th?t s? l g c khi cn l ?i?u nh?y c?m, th?m ch b? c?m k? khng v?n b?n!

SV: Th th?c l em th?y hoang mang qu Em khng hi?u n?i th?y ?!

GV: Th? ny em: M?t th?i k? di, r?t di, nhn v?t anh hng th?i ??i (khng ph?i theo ki?u c?a I. M. Lermontov) ???c hi?u l nhn v?t thu?c t?ng l?p Cng – Nng – Binh, m c?t li l Bi ni chuy?n t?i T?a ?m v?n ngh? Din An c?a Mao, ???c bao b?c, trang ?i?m b?ng cc l thuy?t v?n h?c & m? h?c c?a Mc – ?ng-ghen – L Nin, v.v. Cng – Nng – Binh mang kht v?ng & t? th?: M?i con ng??i l?p lnh m?t ngi sao nh? nh th? T? H?u ??nh ngh?a v ?i h?i, d c c? s? th?c t? nh?t ??nh, song ?i?u tai h?i l ? mang trong n m?m m?ng c?a s? kiu ng?o, b?t ch?p quy lu?t khch quan L?ch s?, b?t ch?p n?n t?ng c?a Nhn v?n, v nh?t l n s? ?? ra t? t??ng th?ng tr? Nhn dn khi s? phn li?t giu ngho ngy m?t r r?t c?a m?t x h?i tiu th? th?ng th?!

SV: N?u khng xy d?ng nhn v?t c?a th?i ??i, th v?n h?c ngh? thu?t ni chung, ?i?n ?nh ni ring cn c ngh?a g, th?a th?y?

GV: Ti k? cu chuy?n vui nh: h?i ti thi vo ?i?n ?nh ???c Ban Gim kh?o (g?m cc nh ?i?n ?nh n?i ti?ng v cc GS.TS. ngh? thu?t h?c) h?i m?t cu: Theo anh, nhn v?t chnh c?a v?n h?c ngh? thu?t th?i ??i ta l g?. V?i s? ho h?c c?a ng??i s?p b??c vo ngh? nghi?p m?i m? h?ng ao ??c, ti tr? l?i: Th?a, nhn v?t th?i ??i, theo m?t h?c gi? Bungari, ? l ng??i c tr tu? c?a m?t nh bc h?c, c tri tim c?a m?t chi?n s?, v tm h?n c?a m?t nh th?!. C? Ban Gim kh?o ng?n ra giy lt, nhn nhau, ch?c t? h?i khng hi?u k? tri khoy ny t? ?u ra, c? sao khng thm nh?c t?i Nhn v?t Cng – Nng – Binh m t?t c? cc gio trnh ??i h?c v?n ch??ng, ngh? thu?t lc ? coi l Th?n t??ng, l h?t nhn tri th?c m? h?c x h?i ch? ngh?a?

Cn by gi?, cc em lm ngh? thu?t c may m?n h?n nhi?u b?n ti th?i tr??c, b?i s? pht tri?n c?a ??i s?ng ? gp ph?n thc ??y, m? r?ng thm nhi?u v? quan ?i?m m? h?c trong vi?c sng t?o. Nh? nh nghin c?u Tr?n ?nh S? m?i ?y ? kh?ng ??nh: ??c bi?t t? sau n?m 1986, cc ngh? quy?t c?a ??ng lin quan ??n v?n ngh? ??u khng nh?c ??n ch? ngh?a hi?n th?c x h?i ch? ngh?a, ??ng th??i khuy?n khch tm ti ph??ng php v phong cch khc nhau (theo: L Nguyn. Nguy?n Duy – nh th? hi?n ??i Vi?t Nam. Th?c hnh phn tch di?n ngn v?n ho?c. Nxb KHXH, 2021). Ti v m?t s? ??ng nghi?p cn g?n b v?i ngh? c?ng ?ang le li hy v?ng, gi?a bao th?t v?ng b?m d?p, v? s? xu?t hi?n m?t ki?u Nhn v?t ?ch th?c c?a th?i ??i nh?m ti?p t?c th?c hi?n ngy m?t hi?u qu? cc s? nghi?p ng?n ngang c?a Qu?c gia, v ?? chng tr? thnh nguyn m?u cho v?n ch??ng – ngh? thu?t. C nh? v?y, v?n ch??ng – ngh? thu?t Vi?t Nam m?i ?p ?ng ???c yu c?u th?i ??i, m?i c th? mang ???c gi tr? nhn v?n ton c?u v??t ra ngoi bin gi?i.

SV: Vng, th? th nhn v?t c? th? c?a Nhn v?t th?i ??i hm nay, em c?n tm ? ?u ??

GV: M?t nh th? b? quy t?i trong v? Nhn v?n Giai ph?m t?ng vi?t:

Nh?ng con ng??i c?a chng ta

?ang l? m? xu?t hi?n

Le li hy v?ng

V?y Nh?ng con ng??i c?a chng ta ? hi?n gi? l ai, v ?ang ? ?u? S? l? m? xu?t hi?n c?a n t? h?n n?a th? k? tr??c lm c? x h?i le li hy v?ng, gi? ?y cng th?y r l nh?ng con ng??i c?n mang ph?m ch?t m Phan Ty H? tin sinh ? mong m?i, v?i ph??ng chm "t? l?c khai ha" v t? t??ng dn quy?n, nh?m Khai dn tr, Ch?n dn kh, H?u dn sinh! ? l nh?ng ph?m ch?t, m v ?ng h? chng th?y sut b? tr??t v? chu?i; nh?ng gi? ?y l?i th?y c ngh?a h?n bao gi? h?t trong vi?c xy d?ng Con Ng??i m?i, hnh thnh Nhn v?t Th?i ??i: Nhn v?t th?i ??i, ? l ng??i c tr tu? c?a m?t nh bc h?c, c tri tim c?a m?t chi?n s?, v tm h?n c?a m?t nh th?. Ch? c ?i?u: Tri tim chi?n s? v Tm h?n nh th? ? r?t c?n ph?i c tnh yu th??ng ??ng bo lm ?i?m t?a, lm g?c r? cho m?i hnh ??ng. ? c?ng l th? qu gi, c?n thi?t ?? cc nh Nhn v?n Vi?t Nam ngy tr??c ? ph?i le li hy v?ng.

Em hy nh? l?i b?c tranh c?a h?a s? L Sa Long v? ng??i m? m con trong cu?c thin di l?ch s? ch?ng d?ch ng??i m? mang bao n?i ?au tinh th?n v th? ch?t ?? v??t qua m?i ngh?ch c?nh thin tai nhn h?a, bi?u t??ng cho c? m?t dn t?c v??t ln c?nh ng? bi k?ch tm l?i thot cho quy?n s?ng c?a mnh, c?ng l m?t ki?u anh hng v?n ha, ? b?o v? cc Nh bc h?c & Ng??i chi?n s? t??ng lai ? cho Dn t?c mnh Hay ki?u nhn v?t trong s?ch m?t mnh ch?ng l?i Mafia, ho?c cao h?n, ?an C mc tri tim lm ?u?c soi ???ng cho ?m ?ng m la, ? b?t ??u xu?t hi?n trong x h?i ?ang ph? b?u khng kh u m n??c ta Em nn tham kh?o cc phim thu?c dng phim m ?nh c?a ?i?n ?nh Nga hi?n ??i ???c B? V?n ha CHLB Nga ti tr?, ? ???c gi?i thi?u kh nhi?u trn cc FB Kho?ng l?ng n??c Nga, Thao th?c phim Nga c?a nh ?i?n ?nh Phan B?ch Y?n. Bn ta, m?y n?m r?i ? xu?t hi?n khng t ng??i hng ch?ng d?ch Covid l cc y bc s?, c c? dn th??ng d?ng nh?ng tr?m c?u t? d?c ???ng cho ng??i dn ch?y d?ch; ho?c nh?ng nh khoa h?c, nh v?n, ??i bi?u Qu?c h?i, lu?t s? ? d?ng c?m, th?ng thi?t ln ti?ng bnh v?c dn oan, ?i xt l?i v? n oan M? v ch? t nhn H? Duy H?i, b? t nhn Nguy?n V?n Ch??ng nhi?u n?m kin tr ku oan cho con em mnh gy xc ??ng cho ton x h?i, khng ?ng l nhn v?t th?i ??i sao? Ho?c em th? tm hi?u s? ki?n nng b?ng v? v? n c gio L Th? Dung ? H?ng Nguyn – Ngh? An: m?t c gio ??ng vin ? kin c??ng ch?ng l?i s? ??i b?i c?a ngnh Gio d?c n?i ?y, b?t ch?p cc th? l?c nhm xm l?i vi d?p mnh, b?o v? s? trong s?ch c?a b?n thn, th?c ?ng knh ph?c! V m?i ?y nh?t l nhn v?t c gio Tr?n Th? L?ch ? H?ng Yn v t? co nh?ng tiu c?c t?i tr??ng mnh m b? tr d?p, b? l?ng m?, b? hnh hung, r?i b? ?u?i vi?c, nh?ng c v?n khng n?n lng nh?t ch, v ???c c? x h?i ??ng tnh ?ng h? ? l nh?ng v d? sng r v? Nhn v?t th?i ??i, em c th? tham kh?o r?t t?t: cc ki?u nhn v?t ny ph h?p tuy?t ??i v?i Ngh? quy?t v? xy d?ng v pht tri?n v?n ha, con ng??i Vi?t Nam ?p ?ng yu c?u pht tri?n b?n v?ng ??t n??c: Xy d?ng n?n v?n ha v con ng??i Vi?t Nam pht tri?n ton di?n, h??ng ??n chn – thi?n – m?, th?m nhu?n tinh th?n dn t?c, nhn v?n, dn ch? v khoa h?c (Ngh? quy?t s? 33-NQ/TW- BCH Trung ??ng ??ng kha XI). B?n thn th?y c?ng ?ang ?p ? ki?u nhn v?t th?i ??i t? nguyn m?u l cc nh bo b?n th?y ch?ng tham nh?ng tiu c?c t?ng b? th? l?c h?c m trong Chnh quy?n xch tay

D? nhin, n?u lm tc ph?m ?i?n ?nh, hi?n gi? s? ch?a ???c Nh n??c ?ng h? & ti tr? ?u, song n?u l phim TN c tnh ch?t th? nghi?m th Ban Gim kh?o ch?m TN s? ?ng h?, v phim TN c?a em bi?t ?u c th? l?i l s? kh?i ngu?n, l ti?ng ni tin phong cho m?t dng phim m ?nh c?n ???c pht tri?n ? n??c ta!

SV: Em tot c? m? hi h?t ?y ny! Nh?ng em c?ng cm ?n th?y r?t nhi?u!

Comments are closed.