Nhà văn, nhà giáo, nhà báo Nhật Tiến – Hướng đạo một ngày, Hướng đạo một đời