TS Nguyễn Quang A nói về hiện đại hóa và dân chủ hóa (2 kỳ):

Kỳ 1: https://www.youtube.com/watch?v=cmjayfUoSZ8

Kỳ 2: https://www.youtube.com/watch?v=0rvVs1WbUI4&t=388s

Comments are closed.