Mỗi tuần một trang biếm họa (1)

Nguyễn Thanh Bình tuyển chọn

main-qimg-d43bb4fe191b088e7f00d8985708ae4e_1419332739

main-qimg-c8b36b3cfe129c500d414050b208822f_1419332185

main-qimg-d36feb63e17fabc90173c8f3ecd27902_1419332556

main-qimg-c55659828f76df8645455fd00d02a4f6_1419332393

main-qimg-b4ec3dbe3846ad067406a924d1776236_1419331272

main-qimg-1700cf8c8bfd57a097e88ab987a9cbd2_1419330813

main-qimg-9fbf1870d99ca637c617dcebf285adc1_1419330708

main-qimg-7bc615321d6986fffd73024d88f63b57_1419330609

main-qimg-154e738ea75185371a6589607d0b2ff7_1419333747

Cartoonist Gerhard Haderer

d8b9972ca90d13795aa5cdd1fb657953 (1)

Comments are closed.