Đoàn Huy Giao

Thơ Đoàn Huy Giao

tư cò đùm một đùm thịt chó lên núi thăm tư cò làm rẫy. ô ê rượu mía! chủ nghĩa hậu hiện đại trừng…