Từ Quốc Hoài

Thơ Từ Quốc Hoài

Tổ Quốc – Con đang nghe tiếng gọi của người Chúng ta cần hòa bình một nền hòa bình không vấy máu để những…