CHỮ & NGHĨA

Thi sỹ ỦA

 

Lão nông toét mắt đánh vần

i-tờ-ít

kờ-ít-kít

tờ-ét-tét

cờ-ô-cô

vờ-ít-vít

đờ-en-đen

kờ-ít-kít-nặng-kịt

kít-tét-cô-vít-đen-kịt…

 

Ngẩng nhìn trời xanh

lơ lửng những chiêu bài đỏ choé

 

Cúi trông trần thế

kinh tế thị trường định hướng xã hội đen.

 

SG, 22.12.2021.

Comments are closed.