Tư liệu: Phỏng vấn nhà văn NGÔ THẾ VINH tác giả “Vòng đai xanh”

 

NTV-7

 

imageimage

 

 

image

 

image

 

image

 

image

 

 

Nguồn: Chính Văn số 1 Bộ Mới tháng 7-1972. Tài liệu do nhà văn Trần Hoài Thư cung cấp.

Comments are closed.