TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KỶ LUẬT KHAI TRỪ ĐẢNG GS CHU HẢO

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã công bố quyết định đề nghị thi hành kỷ luật đối với giáo sư (GS) Chu Hảo (nguyên thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ) vì tự diễn biến tự chuyển hóa đi sai đường lối chủ trương và các quy định của Đảng.

Cụ thể, ông Chu Hảo bị xem là phải chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri Thức do ông làm Giám đốc kiêm Tổng biên tập đã phát hành một số cuốn sách “có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”. Ngoài ra đương sự còn có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nói chung, theo đánh giá của UBKTTƯ Đảng, giáo sư Chu Hảo “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Cũng theo UBKTTƯ, GS Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm.

Chiều 15.11.2018, UBKTTƯ đã phát đi thông báo về kỳ họp thứ 31 (từ ngày 12 đến 14.11), chính thức thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với GS Chu Hảo, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, GS Chu Hảo là một trong những trí thức đảng viên có tư tưởng tiến bộ của ĐCSVN. Ông đã từng tham gia sáng lập tạp chí Tia Sáng để nói lên tiếng nói phản biện của giới trí thức nhằm đóng góp tích cực cho yêu cầu đổi mới đường lối xây dựng phát triển đất nước; sáng lập và điều hành Nhà xuất bản Tri Thức chuyên biên tập, công bố, phổ biến những tác phẩm đông tây kim cổ về chính trị, kinh tế, văn hóa chứa đựng tinh hoa tư tưởng của nhân loại, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cơ sở cho sự tư duy đổi mới của ĐCSVN và cho nhân dân, theo đường lối “khai dân trí, chấn dân khí” của vị tiền bối Phan Châu Trinh. Ngoài ra, GS Chu Hảo còn rất quan tâm đến các lãnh vực hoạt động văn hóa-giáo dục khác, như tham gia lãnh đạo trường đại học Phan Châu Trinh, tham gia lập Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, ủng hộ chương trình sách giáo khoa đổi mới của Nhóm Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn chủ trì…

Nhìn chung, GS Chu Hảo là một trí thức đảng viên trung thực, nhiệt huyết, sống và làm việc có trách nhiệm, đầy thiện chí cống hiến, chấp nhận dấn thân không mệt mỏi một cách can đảm nhưng phi bạo động bằng những việc làm rất cụ thể. Tất cả mọi hoạt động của ông đều có ý nghĩa tích cực và đều hữu ích cho quá trình đổi mới tư duy phát triển của đất nước. Vì vậy, qua việc thi hành kỷ luật của UBKTTƯ, chúng tôi, các thành viên của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ) nhận định:

- Việc “kết tội” và thi hành kỷ luật GS Chu Hảo, nếu đứng trên quan điểm lạc hậu, giáo điều và độc tài toàn trị xưa nay của ĐCSVN thì là hoàn toàn đúng, không oan sai (trừ điểm kết tội về đạo đức, lối sống), nhưng nếu đứng trên quan điểm cầu tiến để đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, của đất nước, thì vấn đề cần phải được xem xét lại với một tầm nhìn toàn diện và rộng lớn hơn, trên cơ sở lấy quyền lợi của đất nước và của nhân dân làm luật pháp tối thượng, chứ không nên chỉ căn cứ vào một số quy định đã quá sai lầm và lạc hậu của ĐCSVN.

- Việc kết tội và thi hành kỷ luật GS Chu Hảo chứng tỏ ĐCSVN vẫn tiếp tục đeo bám và trượt dài theo chủ nghĩa Mác Lênin vốn đã bị bóp méo và giáo điều hóa theo kiểu Liên Xô (Xtalin), Trung Quốc (Mao Trạch Đông), một thứ chủ nghĩa có lúc đóng vai trò tích cực trong thế kỷ XIX nhưng từ gần 100 năm nay đã trở lên lạc hậu trước cuộc sống, bị thực tế bác bỏ và tuyệt đại đa số các quốc gia, dân tộc trên thế giới không còn theo đuổi, trừ loe hoe vài ba nước như Trung Quốc, Việt Nam… vẫn còn hô hào áp dụng với mục đích rõ rệt ai cũng biết là chỉ nhằm che đậy sự thật để duy trì chế độ toàn trị và quyền lợi của các nhóm lợi ích, mà ngay chính đại đa số những người trong nhóm này cũng không còn tin tưởng.

- Việc “kết tội” và thi hành kỷ luật GS Chu Hảo là hành động dập tắt thô bạo thêm nữa của ĐCSVN đối với tiếng nói của những người trí thức chân chính, trung thực, nhiệt huyết (một kiểu lặp lại, tiếp nối vụ Nhân Văn Giai Phẩm 1955-1958), chống lại loài người tiến bộ và ý chí cải cách của nhân dân.

- Việc kết tội và thi hành kỷ luật GS Chu Hảo sẽ có tác dụng tiêu cực làm nhụt ý chí và tinh thần lao động sáng tạo của không ít trí thức đảng viên còn lại; nó còn chứng tỏ ĐCSVN chỉ thích ủng hộ và giao chức quyền cho hạng trí thức cam tâm nô dịch (hoặc “ngu trung” theo Đảng, hoặc biết Đảng sai nhưng làm ngơ để không bị sứt mẻ quyền lợi), và chỉ muốn cải cách nửa vời như đã cho thấy rất rõ từ nhiều chục năm nay.

Từ một số nhận định nêu trên, CLB LHĐ chúng tôi không có ý đề nghị UBKTTƯ thay đổi quyết định khai trừ Đảng đối với GS Chu Hảo (vì thật ra ông chỉ nấn ná để làm việc hữu ích thôi chứ chẳng cảm thấy thấy danh dự gì khi được tiếp tục ở trong một đảng đã quá suy thoái), mà xin trân trọng bày tỏ thẳng thắn một số ý kiến xây dựng chân thành như sau:

- Nếu lấy quyền lợi tối thượng của nhân dân Việt Nam làm mục đích, thì việc làm của GS Chu Hảo là phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước, với đòi hỏi bức thiết của một xã hội đang đấu tranh cho công bằng dân chủ văn minh, và vì vậy phải coi ông là một người có công rất lớn cần được tôn vinh. Kỷ luật ông là một sai lầm nghiêm trọng của ĐCSVN.

- Những việc làm của ông Chu Hảo là việc làm của một trí thức chân chính, đáng được giới nhân sĩ trí thức, các đảng viên có tư tưởng tiến bộ và toàn thể nhân dân chia sẻ, động viên, ủng hộ; trái lại, hành động thi hành kỷ luật của UBKTTƯ đối với một đảng viên tốt như thế là có tính cách chống lại nhân dân trong nước và loài người tiến bộ, hậu quả là ĐCSVN sẽ càng mất uy tín trầm trọng thêm nữa đối với mọi quốc gia theo chế độ dân chủ, và tất yếu sẽ bị thất lợi hơn nữa trên con đường ngoại giao kết bạn với các chính quyền trên cả thế giới (có lẽ trừ Trung Quốc?).

- Các cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (mà GS Chu Hảo bị “kết tội”) thật ra vốn có ý nghĩa tích cực, được coi như đồng nghĩa với “phản tỉnh” (xét lại), vì một cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào nếu không biết xét lại để chuyển biến/ chuyển hóa tốt hơn đương nhiên sẽ bị thụt lùi, nếu không muốn nói là phản động, chống lại sự cải cách tiến bộ cần thiết, đồng thời vùi dập mọi nỗ lực tư duy sáng tạo của mọi đảng viên và công dân có thiện chí trên con đường tìm kiếm giải pháp cho đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện đại của thế giới văn minh. Vì vậy, đề nghị ĐCSVN hãy nhanh chóng xóa bỏ ngay các cụm từ nêu trên trong các nghị quyết chính trị hoặc văn bản khác của Nhà nước.

- Việc kết tội và thi hành kỷ luật GS Chu Hảo đã “lỡ” đưa ra làm ầm lên thì có lẽ khó và cũng không cần phải rút lại, hơn nữa nếu cứ để cho GS trong thời gian tới được tự do hoạt động đóng góp cho dân cho nước với tư cách công dân trí thức ngoài Đảng thì vẫn tốt. Tuy nhiên, nếu biết “phản tỉnh”, ĐCSVN nên rút tỉa kinh nghiệm để không ra tiếp những quyết định đường đột tương tự như đã quyết định kỷ luật GS Chu Hảo, cùng lúc nên nghĩ tới hướng sửa đổi Hiến pháp, mở rộng hơn nữa các quyền về tự do tư tưởng, hạn chế công việc và quyền lực của Ban Tuyên huấn Trung ương, song song với việc mở rộng các quyền tự do về báo chí và xuất bản.

- Sau cùng, CLB LHĐ chúng tôi tuyên bố hoàn toàn chia sẻ, ủng hộ hai văn bản công bố trên mạng Internet đã có trước: thư ngỏ đề ngày 27.10.2018 của các cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS được sự hưởng ứng của hằng trăm nhân sĩ trí thức; và “Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà xuất bản Tri Thức” đề ngày 11.11.2018 với 81 chữ ký của các học giả, giáo sư và nhà nghiên cứu ở hải ngoại.

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

20.11.2018

Comments are closed.