Mỗi tuần một trang biếm họa (35) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina: tranh đường phố

Văn Việt tuyển chọn

 

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Paris (Pháp)

Belfast (Bắc Ireland)

Berlin (Đức)

Berlin (Đức)

Roma (Italia)

Roma (Italia)

Roma (Italia)

Nguồn: https://creapills.com/oeuvres-street-art-soutien-ukraine-20220315

Comments are closed.