?? xi m?ng ?úc chân vào kh?i bê tông!

Tr?n L??ng

“PERFORMANCE” tuy?t v?i c?a nh?ng ng??i dn vng ni Kendeng ? mi?n trung Java – Indonesia trong ? h?u h?t l ph? n? ? thnh cng trong vi?c b?o v? mi tr??ng t? nhin v v?n ho ? qu h??ng mnh!

Trong hai n?m lin t?c l?p tr?i ng?n ch?n cng ty xi m?ng ??n xy d?ng nh my, ph ni ? vi.

Qun ??i ? ??n ?n p h? th b?o.

?i b? tu?n hnh hng tr?m km ??n cc th? ph? ?? g?i ??n v th?nh c?u.

??u tranh lin t?c v?i cc c?p to n tham nh?ng v quan liu v cc quy?t ??nh tri php ?nh h??ng ??n mi tr??ng v s?c kho? ng??i dn.

Ln Jakarta chn chn trong b tng ngay tr??c cung ?i?n chnh ph?

V cu?i n?m 2016 t?ng th?ng Jokowi Widodo ? ti?p cc n? anh hng ??i nn l, v nhm cty xi m?ng hng h?u v?i d? n ph v? c?nh quan, sinh thi, ngu?n n??c v v?n ho b?n ??a ? th?t b?i!

(?nh ch? women of Kendeng s? ra thng tin nh)

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, bầu trá»i và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i và văn bản

Conceptual art!

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngÆ°á»i, trẻ em và ngoài trá»i

N? anh hng Sukinah m?t trong nh?ng lnh t? nng dn c?a cu?c ??u tranh.

Ngu?n: FB Tr?n L??ng

Comments are closed.