Câu chuy?n nh? và cái k?t b?t kh? ?oán

Inrasara

??c Nguy?n ??c Tng c ci th v?. Khng ph?i ? t? th?, d Th? bu?i sng c nhi?u t? th? ??c ?o; khng ph?i thi ?nh siu th?c, ? ? b?t k trang no ta c?ng l?t ra ???c bao m?i m?, v?i nh?ng Em v?n vng la m?i/ G?t mi ch?a xong tnh ??u/ Cnh di?u gieo m?m g?c r? nhi?u ?n d?, m chnh n?i cu chuy?n, nh?ng cu chuy?n nh?. Nh?, m m ?nh l?.

Ng??i ??a th?

D?ng xe ??p tr??c nh

Ng?i u?ng v?i d ti m?t tch tr

R?i v?i v ??ng ln

Khng bi?t d ti khng bi?t ch?

Trong phong b l gi?y bo t?.

(Chi?n tranh)

S? v?ng m?t c?a em ??n d?n d

T?ng gi?t

Khng nh? c ph

M nh? n??c d?t t? mi nh

Anh ng?i ng?m su?t ba n?m

Tr??c khi b?c thang ln s?a l?i

(S? v?ng m?t)

N?a, th v? h?n c? th v?, ? l ? nhi?u bi th? x?y ??n ci k?t b?t kh? ?on. K?t m?t bi th? lu nay lun ???c nh th? tri?n khai theo h??ng tm , m? r?ng hay nng cao ?? t? by tnh c?m, thi ??. T? th? ???ng lu?t sang th? M?i cho t?n th? hi?n ??i, t ra l ? Vi?t Nam.

Khng ph?i th? k?t m?, b? l?ng, ?ng hay ??i l?p b?t ng?, Nguy?n ??c Tng th??ng xuyn b? cu chuy?n k? c?a mnh theo h??ng khc. Thi s? ??t ng?t t?o kho?ng tr?ng ??t k?t n?i, x ng??i ??c l?t qua khng gian khc:

Khi anh tr? v?

Ng??i v? ? ch?t

V?t mu kh trn ng?c

Trong b?i tre c rc lin h?i

Ti?ng th? nh?t: anh khng nghe

Ti?ng th? hai: anh d?ng l?i

Ti?ng th? ba: anh l? m? nh?n ra

Anh ??t thang thu?c b?c ln th?m nh

Ci ??u, li l?i

R?i nh? so

R?i b?n.

Ho?c t?o cho ng??i ??c s? lin t??ng khc:

M?i khi tr?i tr? gi

Anh l?i ?au

? b?p chn

Khng cn ? ?

(Sau chi?n tranh)

Hay g?i m? m?t t??ng t??ng khc, b?t kh? ?on. Ci k?t r?t ra ngoi m?ch truy?n nh? th? m?t l?c ??, nh?ng khng:

Sau ba n?m chung th?y

V?i ng??i ch?ng ?i xa

Ch? ? th?t ti?t m?t cch l? k?

V?i ng??i ?n ng x?u x

Gi h?n ch? r?t nhi?u

Trong m?t bu?i chi?u bo t?

Khi chng ti ??n ?

Ng??i ?n ng ? ?i r?i

Ch? cn l?i trn ??ng la

V?t x??c c?a d?a bay m thi

? l th? k? thu?t d??ng ch?a nh th? Vi?t no dng t?i, c l?. Th v? l v?y. Ring kha c?nh ? thi c?ng ?? th?y ci cao tay c?a Nguy?n ??c Tng.

Th? bu?i sng khng ch? c th?, m cn nhi?u ?i?u khc n?a. B?n ??c hy t? mnh ch?m ri b??c vo chn tr?i m?i, l? ?y, ch?c ch?n s? pht hi?n ???c ?i?u th v? khc cho ring mnh.

Chakleng, 24-7-2023

Comments are closed.