Phạm Nguyên Trường

Bộ máy quan liêu (11)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 6 Hậu quả về tâm lý của quá trình quan liêu hóa 1. Phong trào thanh…

Bộ máy quan liêu (10)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 5 Hàm ý chính trị và xã hội của quá trình quan liêu hóa 1. Triết…

Bộ máy quan liêu (9)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 4 Quản lý theo lối quan liêu doanh nghiệp tư nhân I. Những biện pháp can…

Bộ máy quan liêu (8)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 3 Quản lý quan liêu trong doanh nghiệp nhà nước 1. Nhà nước kiểm soát toàn…

Bộ máy quan liêu (7)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 2 Quản lý theo lối quan liêu (2) 4. Mấu chốt của quản lý quan liêu…

Bộ máy quan liêu (6)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 2 Quản lý theo lối quan liêu (1) 1. Bộ máy quan liêu trong chính thể…

Bộ máy quan liêu (5)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 1 Quản lý vì lợi nhuận (2) 3. Quản lí trong hệ thống tìm kiếm lợi…

Bộ máy quan liêu (4)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 1 Quản lý vì lợi nhuận (1) 1. Hoạt động của cơ chế thị trường Chủ…

Bộ máy quan liêu (3)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Dẫn nhập (2) 3. Quan niệm về chế độ quan liêu của những người “tiến bộ” Những…

Bộ máy quan liêu (2)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch   Dẫn nhập (1) 1. Ý nghĩa mang tính thóa mạ của thuật ngữ qua liêu Các…

Thuật ngữ chính trị (128)

Phạm Nguyên Trường 306. Liberty (freedom) – Tự do. Để thuận lợi cho việc phân tích, các nhà chính trị học thường chia tự…

Thuật ngữ chính trị (126)

Phạm Nguyên Trường 301. Liberal Democratic Party – Đảng dân chủ tự do (LDP – Nhật Bản). Đảng dân chủ tự do là kết…

Thuật ngữ chính trị (125)

Phạm Nguyên Trường 298. Leninism – Chủ nghĩa Lenin. Chủ nghĩa Lenin là một phần của học thuyết về chủ nghĩa cộng sản ở…

Thuật ngữ chính trị (124)

Phạm Nguyên Trường 295. Legitimacy – Chính đáng/chính danh. Chính quyền được coi là chính đáng/chính danh thường có quyền và lý lẽ biện…

Thuật ngữ chính trị (121)

Phạm Nguyên Trường 288. Language – Ngôn ngữ. Cốt lõi của chính trị là tranh luận giữa các nguyên lý và lý thuyết về…

Thuật ngữ chính trị (118)

Phạm Nguyên Trường 277. Kitchen Cabinet – Nhóm cố vấn thân cận của thủ tướng hay tổng thống. Nhóm cố vấn thân cận của…

Thuật ngữ chính trị (117)

Phạm Nguyên Trường 273. Kemalism – Chủ nghĩa Kemal. Chủ nghĩa Kemal cũng còn gọi là Atatürkism hay Sáu Mũi tên (Six Arrows) là…

Thuật ngữ chính trị (113)

Phạm Nguyên Trường 259. Jacobinism – Chủ nghĩa Jacobin. Ban đầu, đây là tên được người ta gán cho tư tưởng của các thành…

Thuật ngữ chính trị (112)

Phạm Nguyên Trường 257. Islamic Politics – Chính trị Hồi giáo. Từ cuối thế kỉ XIX, câu thần chú trong đạo Hồi nói rằng…

Thuật ngữ chính trị (111)

Phạm Nguyên Trường 255. Islam – Hồi giáo. Hồi giáo là tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, độc thần, dạy rằng chỉ có một…