Tâm linh b?m tr?n

(Rt t? facebook c?a D? Ngn)

N?m 1984 l?n ??u ti ra H N?i v ???c Nguy?n Quang Thn ko ?i cha Tr?n Qu?c. Anh m ki?n trc tn gio. Nh th? v cha ?nh, ??n ph?, thi?n vi?n. N?m ??u tin ti di?n ki?n m?t cha ??t B?c ?y, chng ti ?i ch?m ri gi?a hai hng cy, trn ng?p t? ho v cha ??p, c?nh ??p, H? Ty ??p v H N?i thanh t?nh m?t cch su l?ng. Anh quan st v? m?t ti ?? xem c ??ng c?m v?i anh khng, ?? ??ng c?m ?y c mnh li?t nh? anh khng. Em th?y ch?a, ru phong ch? khng ro ho?nh nh? cha trong Nam nh, thu?n Vi?t ch? khng lai t?p nh. Sau ? chng ti d?t nhau sang ??n Qun Thnh, H N?i th?t ?ng thn ph?c, ng??ng m?.

C? th?, l?n l??t khm ph, nhi?u n?m li?n. Cha Ty Ph??ng v?i cc v? La Hn b?ng g? ??p s?ng s?. Cha Du, cha ??u, cha Ma, cha Bt Thp, cha Th?y, cha Ph?t Tch, cha KeoNguy?n Quang Thn dnh cho cha Kim Lin hng ngn n?m tu?i ? H N?i m?t chuy?n ?i tr?nh tr?ng. V cha H??ng th khng v?i ???c, ph?i ch?n lc, ph?i dnh s?c. ??u th?p k? 90 Cha H??ng cn v?ng v?, ng??i vn c?nh thnh tm, khng h? c nh?ng s?p th?t th r?ng ph?n c?m. V?ng ??n n?i chng ti ? ng? l?i ? l?ng ch?ng ni trong m?t ci ln gi?i kht v b?a ?n t?i ch? l rau s?ng n?u v?i m gi. B l?i, ti?ng nai ??m, ti?ng ho?ng tc l?n v?i ti?ng s??ng r?i khi?n c?m gic c t?ch v??ng v?n mi. R?i anh ch?a k?p ?i Yn T? th ? nghe manh nha d? n cp treo, anh ph?n u?t tuyn b? khng ?i n?a, bt nho c?ng nh? sau ny v khng ch?u n?i c?nh ph phang h?m h?nh c?a Bi ?nh m khng mu?n ??n Trng An!

Nh?ng cai g th d? ch? cai ?i cha, khng d?. Nhu c?u tm linh v?i cha v ?nh, ??n v ph? l nhu c?u v?i mu th?t qu x?, nh? dng sng, cnh ??ng, h?t la c? khoai, bi b? r?m r?. V?n ph?i tr? l?i nh?ng ngi cha ? ?i v khm ph ti?p nh?ng n?i ch?a t?ng ??n. M?i l?n ?i m?i l?n s?c, Nguy?n Quang Thn lun ko gi?t ti ra nh? th? b? ch?y: m?t hng thng cng ??c ? cha Ma nh? thng phi?u b?u t?c m?t khng ch?u n?i, tay trng ??n C? Loa tr?ng tr?n vi n?m ngn ??ng m?i ???c ?nh th? tr?ng, th? m em c?ng ?nh b? ti?n ra, m?y ??a con gi m?c vy ng?n c?n ng?i trn ??u con ngh cha Bt Thp ?y, em khng ?? ??, ??n Hng by gi? by bi ra c?t ?? thu ti?n thin h?, v, ? ?u c?ng gi?t ti?n ln t??ng, c? ki?u ny anh khng th? b??c chn vo cha n?a em ?i.

Ti khng ch?c tnh tr?ng ?? ??n ?y th?c s? b?t ??u t? th?i ?i?m no. Nghe ??n cc ng to b l?n ? m m?n b?m ??n, ??i s?, xem ngy xem gi?, phong th?y, gi?i h?n ?? th?. Nghe ??n cc d? n cha chi?n thi?n vi?n ??u c nh?ng th? l?c ch?ng l?ng doanh nghi?p. Nghe ??n ? mi?n Ty c?a ti thi?n vi?n v cha ???c cc v? quan ch?c ??a ph??ng ti?n t??ng m bn d??i l b?ng tn c?a nh?ng v? cung ti?n khi?n khch th?p ph??ng ng? ngng khng bi?t mnh ?ang l?y b? tt hay l?y cc v? quan (ch?a ch?t) ?y. Nghe ??n vi?c xy d?ng cc c? s? tn gio kh?p n?i v ci sau khng ???c nh? h?n ci ? c l ch? tr??ng (d khng chnh th?c) c?a cc v? tt t?n tr?i cao!

Chng ti b?t ??u khm ph ng??c. ?i cho bi?t h? ? bi?n t??ng nh? th? no. Cha ??ng Yn T? honh trng ?? x?ng v?i l??ng ng??i m cnh cp treo thu ???c. Ph? Ty H? ng?t ngt khi nhang cng v?i b?c ti?n. ??n Hng l n?i ph r?ng lm thm nh? l c?i n?i ?? t?n thu. Cha H??ng th nh? m?t n?i h? l?n ?n v ch?i ch? khng ch? ?? vn c?nh. Ngay c? m? ch? V Th? Su ? Cn ??o v?ng v? tn nghim gi? c?ng ? b? bi?n thnh n?i c?u cng h?t ?m ny ch ?m khc. V ??n B Cha x? ? An Giang, chao ?i, nh?ng con heo quay ???c thu ?? cng, su?t c? ngy, s?c s?a khi h??ng v th?c d?ng xin x?. ?ng l ?i ?? bi?t, b?i nhu c?u lm bo v cu?i cng ?nh ngao ngn v?i nhau dn t?c ny r?i ph?i tr? gi cho vi?c quay cu?ng l?i l?c t? quan ??n dn, t? trn xu?ng d??i, ch? xem!

??ng ni v?i chng ti nh?ng ??ng ti?n ? cha khng ???c chnh quy?n d? ph?n. ??ng ni v?i chng ti cc v? chn tu cn ??y. ??ng ni v?i chng ti Gio h?i Ph?t gio Vi?t Nam v can. ??ng ni v?i chng ti t?i dn tr th?p. ??ng ni v?i chng ti quan tr c?a cc v? v?n bnh th??ng. ??ng ni v?i chng ti dn b?t an l do dn. ??ng ni v?i chng ti hon ton do m?ng x h?i d?n d?t, kch ??ng.

Cha cng l?n, cng bi cng nhi?u con ng??i cng d? d?n h?n, sao v?y? ? c nh?ng cng trnh x h?i h?c v ? ngh? tr??ng t??ng x?ng v?i hi?n tnh c?a ??t n??c ch?a? V ?u ?m chm, nghi?n ng?p, t? t?, b?nh t?t, lan trn? Php mu khng th? c t? s? mo m l t??ng, ??c tin v mi ti?n, t? chnh cc ngi quan ch?c v cc v? th?y tu ?ang ??i l?t ?y.

Comments are closed.