Ý ki?n chúng tôi: C?i cách toàn di?n ?? phát tri?n ??t n??c

Cc tc gi?:

H? T B?o, Nguy?n Ti?n D?ng, Tr?n H?u D?ng, Gip V?n D??ng, Nguy?n Ng?c Giao, Ng V?nh Long, V?nh Snh, Nguy?n Minh Th?, Tr?n V?n Th?, Cao Huy Thu?n, Nguy?n V?n Tu?n, H D??ng T??ng, V? Quang Vi?t, Ph?m Xun Ym

L?i gi?i thi?u

V?n b?n d??i ?y ???c so?n th?o trong ma h v?a qua, khi Trung Qu?c xm ph?m ch? quy?n c?a Vi?t Nam trn Bi?n ?ng. L ng??i Vi?t Nam, khng ai khng kh?i gi?t mnh t? ??t cu h?i: lm sao ??i ph v?i hi?m h?a ngo?i xm khi n?i l?c c?a chng ta ?ang c nhi?u v?n ?? ?ng lo ng?i: kinh t? b?p bnh, gio d?c v y t? xu?ng c?p, khoa h?c v cng ngh? non y?u, ??o ??c x h?i suy ??i, tham nh?ng trn lan, b? my nh n??c thi?u hi?u qu?.

Qua trao ??i gi?a cc ??ng nghi?p trong gi?i ??i h?c v nghin c?u lm vi?c ? nhi?u n?i trn th? gi?i, v?n b?n ny ???c vi?t ra, nh?m phn tch nh?ng y?u km c?a n?i l?c Vi?t Nam v ?? ngh? nh?ng bi?n php c?i cch. Xu?t pht t? nhi?u ch? ??ng khc nhau, nh?ng cng b?c xc nh? nhau tr??c tnh hnh nghim tr?ng c?a ??t n??c, nh?ng ng??i so?n th?o ? lm vi?c trn tinh th?n ??ng thu?n. B?n ki?n ny l k?t qu? c?a vi tr?m ?i?n th? trao ??i, ?c k?t nhi?u quan ?i?m khc nhau ?? ?i ??n m?t m?u s? chung: S? c?n thi?t c?a c?i cch th? ch?, con ???ng ng?n nh?t v hi?u qu? nh?t ?? t?ng c??ng n?i l?c, th?c hi?n ?on k?t, b?o v? ??t n??c, v pht tri?n b?n v?ng.

V?n b?n ny khng ph?i l m?t b?n ki?n ngh?, c?ng khng ph?i ??a ra ?? l?y ch? k, m c?t chia s? suy ngh? v? c?i cch ton di?n ?? pht tri?n ??t n??c. V?n b?n ? ???c g?i ??n cc ?y vin trong B? Chnh tr? cch ?y kho?ng m?t thng v ??n Qu?c h?i cng Chnh ph? g?n ?y h?n. Nay xin trn tr?ng g?i ??n b?n ??c.

N?i dung

L?i gi?i thi?u

Tm t?t

A. M? ??u

B. Vi?t Nam nhn t? th? gi?i bn ngoi

C. Vi?t Nam hi?n nay: Th?c tr?ng v nguyn nhn

1. V? kinh t?

2. V? v?n ha

3. V? gio d?c

4. V? y t?

5. V? khoa h?c v cng ngh?

6. V? quan h? ??i ngo?i

7. T?ng k?t: ?u l nh?ng nguyn nhn su xa?

D. C?i cch v m?t n??c Vi?t Nam giu m?nh v t? ch?

1. C?i cch th? ch? l quan tr?ng nh?t

2. C?ng c? b? my nh n??c

3. V? chi?n l??c, chnh sch pht tri?n kinh t?

4. V? v?n ha, gio d?c, y t?, nghin c?u khoa h?c v cng ngh?

5. Chi?n l??c ??i ngo?i

E. K?t lu?n

??ng k tn

Tm t?t

Vi?t Nam chng ta ?ang ??ng tr??c m?t khc ngo?t l?ch s?. Theo di nh?ng di?n ti?n c?a x h?i Vi?t Nam, ??c bi?t trong nh?ng n?m g?n ?y, chng ti th?t s? lo u v? t??ng lai c?a ??t n??c. B?n ki?n ny khng nu l?i nh?ng thnh t?u Vi?t Nam ? ??t ???c, m t?p trung vo v?n ?? n?i l?c Vi?t Nam ?ang suy y?u: Kinh t? b?p bnh, gio d?c v y t? xu?ng c?p, khoa h?c v cng ngh? non y?u, ??o ??c x h?i suy thoi, tham nh?ng trn lan, b? my nh n??c nhi?u b?t c?p. Trong lc ?, kinh t? ngy cng l? thu?c vo Trung Qu?c v ?e d?a v? an ninh t? n??c lng gi?ng ph??ng B?c ngy cng r nt.

N?m 2008 l?n ??u tin thu nh?p ??u ng??i c?a Vi?t Nam v??t qua ng??ng 1.000 USD, thot ra ???c v? tr c?a n??c thu nh?p th?p. Nh?ng ta ? m?t g?n 35 n?m k? t? khi ??t n??c th?ng nh?t, n?u k? t? khi ??i m?i c?ng g?n m?t th? h? m?i ??t ???c thnh qu? cn khim t?n ny. Trong cng th?i gian ?, nhi?u n??c ? chu ? ??t thnh qu? ???c c? th? gi?i ng??ng m?. So v?i cc n??c trong vng v trn th? gi?i c cng ?i?u ki?n pht tri?n tr??c ?y, n??c ta hi?n nay v?n cn ? v? tr r?t th?p trong h?u h?t m?i l?nh v?c, t? kinh t?, gio d?c ??n khoa h?c. M?c tiu dn giu, n??c m?nh, dn ch?, cng b?ng, v?n minh m ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?? ra v?n cn r?t xa. Hi?n nay ch?a c d?u hi?u cho th?y Vi?t Nam c th? ??t m?c tiu tr? thnh n??c cng nghi?p hi?n ??i vo n?m 2020.

Khi phn tch v?n ??, chng ti th?y c hai nguyn nhn su xa, lin quan ??n th? ch? ni chung, v c? ch? tuy?n ch?n ng??i lnh ??o v qu?n l nh n??c ni ring.

Th? nh?t, th? ch? cn thi?u dn ch?. C th? ni r?ng th? ch? hi?n nay l di s?n c?a th?i chi?n tranh, bao c?p v ch? ngh?a x h?i ki?u Lnin-Stalin, v?i ??c ?i?m c? b?n l h?n ch? dn ch?, h?n ch? t? do t? t??ng, thi?u tinh th?n th??ng tn php lu?t. H? qu? l x h?i suy gi?m tnh n?ng ??ng v hi?u qu?, h?n ch? sng t?o trong khoa h?c v gio d?c, khng ch?ng ???c suy thoi gi tr? ??o ??c v v?n ha, b?t cng v cch bi?t x h?i t?ng ln, v khng khuy?n khch vi?c s? d?ng hi?u qu? cc ngu?n l?c trong v ngoi n??c ?? pht tri?n. Ch? ?? ti?n l??ng b?t h?p l trong c? ch? xin cho ? ??y nhi?u cng ch?c vo con ???ng tham nh?ng, v lm cho nhi?u nh gio, bc s?, nh khoa h?c,… khng chuyn tm v?i ngh? nghi?p v khng gi? ???c ??c tnh cao ??p v?n c t? x?a. Hon ton ?ng lo ng?i khi th? ch? hi?n nay ?ang h?n ch? s?c m?nh c?a ??t n??c v lm lung lay n?n t?ng c?a x h?i.

Th? hai, l h? qu? c?a nguyn nhn th? nh?t, trong thnh ph?n lnh ??o ??t n??c ch?a c nhi?u ng??i ti gi?i, b?n l?nh, ch?u trch nhi?m cao v quy t? ???c bn mnh nh?ng tr th?c v c?ng s? chn chnh. T? trung ??ng ??n ??a ph??ng, nhi?u quan ch?c thi?u c? n?ng l?c v ??o ??c c?n thi?t. Tnh tr?ng b?ng c?p gi? v ch?y ch?c ch?y quy?n ? tr? thnh v?n n?n nh?c nh?i. Vi?c l?i d?ng v? tr cng quy?n ?? tr?c l?i c nhn ?ang l hi?n t??ng ph? bi?n ? nhi?u cn b? nh n??c.

Theo chng ti, ph?i c m?t cu?c c?i cch mang tnh cch m?ng v? th? ch? m?i gi?i quy?t ???c hai v?n ?? ny. Chng ti ngh? r?ng trch nhi?m ny tr??c h?t thu?c v? ??ng c?m quy?n v trn th?c t? hi?n nay c?ng ch? c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam m?i ??m nh?n ???c vai tr ny.

V v?y, chng ti ?? ngh? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam xem xt th?c hi?n 8 ?i?m sau:

1. Kin quy?t xy d?ng nh n??c dn ch? php quy?n.

Khng c ai v t? ch?c no ??ng trn v ??ng ngoi php lu?t. ?? th?c hi?n ???c ?i?u ny, c?n tri?t ?? tn tr?ng Hi?n php v ??m b?o s? th?c thi Hi?n php theo tinh th?n hi?n php l trn h?t. ??ng th?i, c?n c c? ch? ki?m sot quy?n l?c, c?n c h? th?ng ta n ??c l?p ?? ch? ti ???c cc hnh vi l?m d?ng quy?n hnh, tham nh?ng, lm giu b?t chnh v ?c hi?p dn chng.

Tri?t ?? dn ch? ha, ?ng nh? m?c tiu m Hi?n php ?? ra. ??ng c?n ch?ng minh b?ng hnh ??ng th?c t? r?ng ? khng ph?i l kh?u hi?u m chnh l thao th?c th??ng xuyn c?a lnh ??o, c?a cc c? quan cng quy?n. ?? th?c hi?n dn ch? trong khun kh? php l hi?n nay, c?n th?t s? tri?n khai v p d?ng n?i dung c?a Hi?n php. Tr??c h?t, ph?i th?t s? tn tr?ng cc quy?n m Hi?n php ? ghi r, ??c bi?t l quy?n t? do bo ch, t? do ngn lu?n, v ???c quy?n l?p h?i, quy?n bi?u tnh trong khun kh? php lu?t, v quy?n bnh ??ng tr??c php lu?t.

Php lu?t nh?m b?o ??m quy?n t? do c?a ng??i ny khng xm ph?m ??n quy?n t? do c?a ng??i khc ch? khng ph?i nh?m h?n ch? ho?c tri?t tiu t? do. T?t nhin, t? do c nhn ph?i tn tr?ng l?i ch t?p th?, nh?ng khng nn vi?n l?i ch t?p th? v?i m?c ?ch tri?t tiu t? do. C?m t? “theo quy ??nh c?a php lu?t” ph?i ???c hi?u trong tinh th?n ? ?? cc quy?n ???c Hi?n php cng nh?n c gi tr? th?c s? ch? khng ph?i ch? c tnh cch l thuy?t. Hi?n nay, khng thi?u th d? lu?t ???c vi?t nh?m h?n ch? quy?n cng dn ???c ghi trn Hi?n php. Th d? ?i?n hnh l lu?t b?u c? v Quy?t ??nh 97. Lu?t b?u c? h?n ch? quy?n ?ng c? c?a cng dn v ?i h?i ng??i t? ?ng c? ph?i ???c M?t tr?n T? qu?c thng qua. Quy?t ??nh 97 c?a Th? t??ng nh?m h?n ch? quy?n ph?n bi?n chnh sch c?a tr th?c. Th?t ra, t?t c? cc quy?n c?a cng dn ??u ? n?m trong Hi?n php Vi?t Nam, ch? c?n tri?n khai v th?t s? p d?ng.

C?n b?o ??m n?n mng c?a dn ch?: ? l t? do ngn lu?n. Quy?n t? do ngn lu?n m Hi?n php ? ghi r c?n ?i vo th?c ch?t v?i vi?c b?o ??m tnh cng khai v minh b?ch c?a cc ho?t ??ng cng quy?n v quy?n tranh lu?n c?a x h?i v cng dn ??i v?i nh?ng ho?t ??ng ?. Nh?ng h?n ch? c?n thi?t c?a t? do ngn lu?n, nh? cc b m?t qu?c gia (thu?c ph?m vi hnh s?) hay b m?t kinh doanh, ??i t? c?a cng dn (dn s?), ph?i ???c ghi r trong cc ??o lu?t (???c qu?c h?i thng qua) ch? khng ph?i l qua cc ngh? ??nh, quy?t ??nh c?a hnh php.

2. Ti?p thu cc t? t??ng ti?n b? nh?m th?c hi?n m?c tiu dn giu, n??c m?nh, dn ch?, cng b?ng, v?n minh.

Khng nn t? rng bu?c vo m?t th?c h? duy nh?t. Ch? t?ch H? Ch Minh n?u ch? bi?t h?c thuy?t Mc-Lnin, khng ti?p thu m?i t? t??ng ti?n b? c?a th? gi?i th ? khng vi?t ???c b?n Tuyn ngn ??c l?p gi ghm nh?ng gi tr? ph? qut c?a nhn lo?i. M?c tiu dn giu, n??c m?nh, dn ch?, cng b?ng, v?n minh l r?t h?p lng dn. Cc h? t? t??ng l cng c? nh?m gip ??t m?c tiu trn. Kinh nghi?m trn th? gi?i cho th?y m?t x h?i mu?n pht tri?n c?n c t? do t? t??ng v t? do ngn lu?n do ? c?n thot kh?i s? rng bu?c vo m?t th?c h? duy nh?t. Ra kh?i s? rng bu?c vo th?c h? ? c?ng s? cho th?y Vi?t Nam ??c l?p v?i Trung Qu?c v? m?t t? t??ng v ?i tr??c Trung Qu?c v? c?i cch th? ch?.  

3. Xy d?ng m?t nh n??c v?ng m?nh b?ng cch minh b?ch ha vi?c b? nhi?m cc ch?c v? cao c?p, th?c hi?n vi?c tuy?n ch?n cng ch?c theo qui trnh khch quan d?a trn kh? n?ng, c?i cch ch? ?? ti?n l??ng cho h?p l.

Nu cao trch nhi?m c nhn trong h? th?ng cng quy?n. T?t c? cng ch?c v ng??i lnh ??o trong h? th?ng nh n??c ph?i ch?u trch nhi?m c nhn v? nhi?m v? c?a mnh, khng ???c ?n nu d??i danh ngh?a trch nhi?m t?p th?. C? ch? t?p trung dn ch? khi ?em p d?ng trong vi?c ?i?u hnh chnh ph? ? b? nhi?u ng??i l?i d?ng ?? bao bi?n cho thi v trch nhi?m, ? l?i, ?? l?i cho t?p th?, c? h?i, b phi, cha chung khng ai khc. Ngoi ra, c?n xy d?ng c? ch? tch b?ch s? lnh ??o c?a ??ng v s? qu?n l c?a Nh n??c ?? trnh s? ch?ng cho, p ??t, km hi?u qu?.

Minh b?ch ha trong b? nhi?m t?t c? cc ch?c v?, k? c? v? tr cao c?p. T?o c? ch? cng khai v dn ch? ha ?? c th? tuy?n ch?n nh?ng nh lnh ??o ti ??c v ?p ?ng ???c ?i h?i c?a dn t?c, ???c dn tin t??ng v ???c th? gi?i n? tr?ng. Khng nn ti?p t?c cch lm hi?n nay l dn x?p trong n?i b? ??ng r?i ??a ra Qu?c h?i l?y phi?u tn nhi?m. Nh?ng ng??i ?? ti ??c nh?ng khng ph?i ??ng vin c?ng c?n ???c xem xt b? nhi?m vo cc v? tr quan tr?ng. Chnh ph? H? Ch Minh sau Cch m?ng Thng tm c?ng ? c ph??ng chm ny.

Xy d?ng b? my cng ch?c lm vi?c c trch nhi?m v hi?u qu?, v c c? ch? tuy?n ch?n khch quan d?a trn ti n?ng chuyn mn. Hi?u su?t c?a b? my cng quy?n l ?i?u ki?n t?i c?n thi?t ?? kinh t?, gio d?c, v?n ha pht tri?n nhanh v lnh m?nh. Cho nn, vi?c tuy?n ch?n cng ch?c ph?i d?a trn tiu ch chuyn mn v ??o ??c, ??c l?p v?i quan ?i?m chnh tr? ? nhi?u lo?i cng vi?c.

C?i cch ch? ?? ti?n l??ng nh?m b?o ??m ng??i cng ch?c c th? s?ng b?ng ??ng l??ng c?a mnh. Cng ch?c ph?i ???c b?o ??m s?ng b?ng ??ng l??ng ?? t?p trung vo cng vi?c. Ch? ?? ti?n l??ng c?n h?p l v ph h?p v?i kh? n?ng, c?ng hi?n th?c c?a cng ch?c ?? c th? thu ht ???c nh?ng ng??i c kh? n?ng nh?t trong x h?i vo b? my cng quy?n. ?y l m?t trong nh?ng v?n ?? c?t li c?n ??t thnh m?c tiu ?u tin ph?i th?c hi?n ngay.

4. Pht tri?n kinh t? theo h??ng b?n v?ng trong ? ?u tin hng ??u l t?o cng ?n vi?c lm v nhanh chng c?i cch vi?c ?i?u hnh v qu?n l doanh nghi?p qu?c doanh trong ? c cc t?p ?on kinh t?.

V? vi?c pht tri?n kinh t?, t?o cng ?n vi?c lm cho ng??i lao ??ng c?n ???c ??t thnh ?u tin hng ??u. ?? pht tri?n b?n v?ng v h??ng t?i ton d?ng lao ??ng c?n ??y m?nh cng nghi?p ha theo h??ng ngy cng c?nh tranh trn th? tr??ng qu?c t? v ch tr?ng pht tri?n nng thn.

?? ngh? l?p m?t h?i ??ng t? v?n chi?n l??c pht tri?n ?? gip chnh ph? v?ch ra chi?n l??c pht tri?n c tr?ng ?i?m, khng dn tr?i v d?m chn ln nhau, k?t h?p th?a ?ng l?i ch qu?c gia v l?i ch vng nh?m pht tri?n n?n kinh t? c ch?t l??ng. H?i ??ng ny t?p trung nh?ng chuyn gia c trnh ??, c ch?c n?ng xy d?ng v gim st vi?c thi hnh chi?n l??c pht tri?n v?i ?? th?m quy?n v ch? ?? ?i ng? thch h?p. B? ph?n ny ph?i ???c ??t trn t?t c? cc b? ngnh lin quan t?i l?nh v?c kinh t?, ??ng ??u l Th? t??ng ho?c Ph th? t??ng th??ng tr?c, c nh?ng chuyn vin ti n?ng, c c? ch? ti?p thu ki?n c?a gi?i doanh nhn v tr th?c. B? ph?n chuyn trch ny s? c ti?ng ni quan tr?ng trong vi?c quy?t ??nh cc d? n l?n, trong quy ho?ch pht tri?n v xy d?ng k?t c?u h? t?ng.

C?i cch ch? ?? s? h?u ru?ng ??t v t?o c? h?i c vi?c lm ngoi nng nghi?p l hai tr? c?t ?? nng cao m?c s?ng c?a ng??i dn ? nng thn. C?n c chi?n l??c v? ??t ?ai, qui ho?ch r r?t cc vng chuyn canh nng nghi?p v vng c th? pht tri?n cng nghi?p, c?i cch ?? xc ??nh r ?u l ??t t? h?u v ?u l ??t cng h?u, ti?n t?i xa b? h?n chnh sch coi ??t ?ai l s? h?u ton dn nh? hi?n nay. T? h?u ha s? l c? s? ?? gi?i quy?t vi?c t?p trung ru?ng ??t manh mn hi?n nay ?? th?c hi?n s?n xu?t l?n nng nghi?p v ph?c v? cng nghi?p ha nng thn. M?t khc, nh? nhi?u ng??i ? ch? ra, ??t ?ai l m?t ngu?n tham nh?ng r?t l?n, gy hng ngn v? khi?u ki?n c?a dn trong nh?ng n?m qua, t? n?n ny s? ???c h?n ch? r?t nhi?u n?u ng??i dn trn nguyn t?c ???c ton quy?n s? h?u (thay v ch? c quy?n s? d?ng) ??t ?ai c?a mnh.

C?n xa b? ch? ?? h? kh?u ?? ng??i dn khi ??n ? th? lm vi?c c th? yn tm v?i cu?c s?ng ? ? v khng c?n gi? l?i quy?n s? d?ng ??t ? nng thn.

C?n nhanh chng c?i cch vi?c ?i?u hnh v qu?n l doanh nghi?p qu?c doanh ??c bi?t l cc t?p ?on kinh t?. Th?i gian qua t?p ?on kinh t? ? tr? thnh n?i h?i t? c?a cc nhm l?i ch v ng??i c quy?n ch?c, gy ra b?t ?n cho n?n kinh t? v tnh tr?ng tham nh?ng bnh tr??ng. V th?, c?n ??t cc doanh nghi?p nh n??c, ??c bi?t l cc t?p ?on kinh t?, trong khung php l chung c?a lu?t php; xa b? vi?c hnh php tr?c ti?p lnh ??o kinh doanh v thay vo ? l H?i ??ng qu?n tr? ??c l?p c nhi?m k?, do Qu?c h?i hay H?i ??ng Nhn dn b? nhi?m, nh?m trnh bi?n t?p ?on thnh m?t ph?n c?a cc nhm l?i ch. Ngoi ra, c?n xa b? cc ?u ?i ??c bi?t (v? tn d?ng, thu?, b?o lnh n?,…) cho doanh nghi?p qu?c doanh; v khng phn bi?t ??i x? gi?a doanh nghi?p qu?c doanh v ngoi qu?c doanh.

5. Ng?n ch?n s? xu?ng c?p c?a v?n ha v ??o ??c x h?i.

V?n ha v ??o ??c x h?i ?ang xu?ng c?p nghim tr?ng. K? c??ng php n??c v nhn ph?m c?a con ng??i ?ang b? coi th??ng. Ch?a bao gi? ci x?u, ci gi? v ci c, bi?u hi?n ? nhi?u d?ng nhi?u m?t, l?i xu?t hi?n nhi?u nh? by gi?. Cc gi tr? v?n ha t?t ??p c?a nhn lo?i ch?a k?p nui d??ng v bn r? th ? b? nh?ng ci x?u, ci gi? l?n t. Thi ho danh, hnh th?c ph tr??ng, m tn d? ?oan l?i cng ???c d?p ln ngi. V th?, c?n qu?ng b, khuy?n khch nh?ng gi tr? v?n ha ti?n b? c?a nhn lo?i nh? t? do, bnh ??ng, bc i, php quy?n v khi ph?c nh?ng tinh hoa v?n ha truy?n th?ng ?? lm n?n t?ng cho m?i sinh ho?t c?a x h?i. C?n nghim kh?c x? l cn b? ? cc c?p cao khi c hi?n t??ng sai ph?m ??o ??c ?? lm g??ng. ??c bi?t quan tr?ng l vi?c s? d?ng hi?u qu? vai tr tch c?c c?a cng lu?n ?? ph phn v ng?n ch?n s? suy thoi c?a ??o ??c v v?n ha.

6. Th?c s? lm cho gio d?c, y t?, khoa h?c v cng ngh? l qu?c sch hng ??u.

Ngu?n l?c l?n nh?t c?a Vi?t Nam l con ng??i. V th?, chi?n l??c pht tri?n c?n ph?i xy d?ng theo h??ng ch? y?u d?a vo ngu?n nhn l?c ngy cng c k? n?ng v kh? n?ng lm ch? cng ngh? cao. Chi?n l??c pht tri?n c?ng c?n ph?i v cu?c s?ng c?a ??i ?a s? dn chng nhi?u h?n n?a. Do ?, ph?i c bi?n php hi?u qu? nh?m c? th? ha cc chnh sch v? gio d?c, khoa h?c v cng ngh?. ??ng th?i, lnh ??o ph?i cho th?y quy?t tm ch?m lo s?c kh?e c?a ng??i dn qua cc c?i cch v? y t?.

C?n trnh chnh tr? ha h?c ???ng. Thay vo ?, c?n gio d?c ??o ??c, khch l? tinh th?n yu n??c, trch nhi?m cng dn, v ch ph?n ??u c?a tu?i tr?. ?i?u t?i quan tr?ng l c?n ??m b?o t? do h?c thu?t, t?ng tnh t? ch?, t? ch?u trch nhi?m c?a cc c? s? ?o t?o.

Do t?m quan tr?ng v tnh hnh ngy cng xu?ng c?p c?a gio d?c, chng ti ?? ngh? Th? t??ng tr?c ti?p ch?u trch nhi?m v? gio d?c, c? th? l ch? ??o n?i dung c?i cch, theo st vi?c tri?n khai cc chi?n l??c, chnh sch, v ch?u trch nhi?m v? k?t qu? c?a cc c?i cch l?n.

7. Th?c hi?n ?on k?t dn t?c.

Ch?p nh?n v dung ha v?i nh?ng ng??i b?t ??ng chnh ki?n nh?ng cng m?c tiu pht tri?n ??t n??c. ??c bi?t tr??c nh?ng di?n bi?n ph?c t?p v nguy hi?m ? bi?n ?ng, ha h?p ha gi?i dn t?c c?ng c ngh?a l c? v? lng yu n??c c?a m?i ng??i dn khng phn bi?t chnh ki?n, qu kh?. Chng ti ??c bi?t ?? ngh? nn c hnh th?c ghi nh?n v bi?u d??ng s? d?ng c?m hy sinh c?a nh?ng qun nhn Vi?t Nam C?ng ha b?o v? Hong Sa n?m 1974.

8. Tri?n khai m?t ???ng l?i ngo?i giao ??c l?p, d?a trn m?t th? ch? dn ch?, ch tr?ng h?n ??n quan h? chi?n l??c v?i ASEAN v Hoa K?, trong khi ti?p t?c coi tr?ng quan h? h?u ngh? v bnh ??ng v?i Trung Qu?c.

Quan h? Vi?t Nam v Trung Qu?c c?n ???c xy d?ng trn c? s? hon ton bnh ??ng, nh?ng khng xem ? l quan h? ??c bi?t, cng khng th? coi ? l ??ng ch t?t. Vi?t Nam khng th? h?p tc ton di?n v?i m?t n??c l?n v m?nh h?n mnh hng ch?c l?n v c nh?ng quan h? ph?c t?p v? l?ch s? v ??a chnh tr?, nh?t l ?ang th? hi?n r tham v?ng v ? c nh?ng hnh ??ng bnh tr??ng, xm h?i ch? quy?n v an ninh qu?c gia c?a Vi?t Nam.

V? Bi?n ?ng, Qu?c h?i Vi?t Nam c?n ra m?t tuyn co ??c bi?t v? Cng hm c?a c? Th? t??ng Ph?m V?n ??ng n?m 1958, kh?ng ??nh ? khng ph?i l s? th?a nh?n ch? quy?n c?a Trung Qu?c ? Hong Sa v Tr??ng Sa. Cng hm Ph?m V?n ??ng ch? l thi?n ch c?a Vi?t Nam ?ng h? Trung Qu?c trong vi?c tranh ch?p v?i M? v? an ninh ? vng bi?n g?n ?i Loan. Tuyn co ny v?a ?? lm r quan ?i?m c?a Vi?t Nam tr??c d? lu?n qu?c t?, v?a xa b? nh?ng ng? v?c c?a khng t ng??i Vi?t Nam ? trong v ngoi n??c, gp ph?n t?ng thm tnh ?on k?t dn t?c tr??c hi?m h?a ngo?i xm.

C?n ?on k?t v?i Philippines, Malaysia v Brunei trong vi?c ch?ng l?i tuyn b? ???ng L??i B c?a Trung Qu?c. Chng ti ?? ngh? Vi?t Nam ??a ra ?? n v?i ASEAN ??t tn vng bi?n ?ng n??c ta (m Trung Qu?c v nhi?u n??c g?i l bi?n Nam Trung Hoa) l Bi?n ?ng Nam .

Tr??c b??c ngo?t l?ch s? c?a ??t n??c hi?n nay, ??ng C?ng s?n Vi?t Nam mang m?t trch nhi?m n?ng n? ??i v?i ti?n ?? dn t?c. Chng ti mong th?y m?t cu?c cch m?ng m?i v? th? ch? ?? Vi?t Nam c th? pht tri?n thnh m?t n??c giu m?nh v t? ch?.

A. M? ??u

Vi?t Nam chng ta ?ang ??ng ? ?u trn b?n ?? kinh t? v trn c?c di?n chnh tr? c?a khu v?c v th? gi?i? ??t n??c chng ta s? th?t li v? nhi?u m?t, hay l s? pht tri?n m?nh m?, b?n v?ng, ?p ?ng kht v?ng c?a dn t?c l mong th?y m?t n??c Vi?t Nam giu m?nh, pht tri?n hi ha v?i thin nhin v x h?i, chia s? ???c nh?ng gi tr? ph? qut c?a th? gi?i v?n minh v gi? v?ng ??c l?p v? kinh t?, chnh tr?, v?n ha? N?n t?ng x h?i, v?n ha, gio d?c v th? ch? c?a ta hi?n nay c t?o ?? nh?ng ?i?u ki?n c? b?n ?? ??t n??c pht tri?n theo h??ng tch c?c khng?

Theo di nh?ng di?n ti?n c?a x h?i Vi?t Nam, ??c bi?t trong nh?ng n?m g?n ?y, chng ti th?t s? lo u khi th? tr? l?i nh?ng cu h?i nu trn.

T? g?n 20 n?m nay, ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ? ??a ra m?c tiu pht tri?n ??t n??c l dn giu, n??c m?nh, dn ch?, cng b?ng, v?n minh. ?y l m?c tiu ?ng ??n, c gi tr? ph? qut v n??c no c?ng mu?n nh?m t?i. Th? nh?ng, hi?n th?c cho th?y Vi?t Nam khng lun ti?n ???c theo h??ng ?, n?u khng ni l trn nhi?u m?t Vi?t Nam ? ?i ng??c l?i. M?t b? ph?n nh? giu m?t cch b?t h?p php, sinh ho?t xa hoa trong khi ?a s? dn chng h?ng ngy ph?i v?t l?n v?i c?m o, v?i chi ph cho gio d?c, y t? trong c?n l?m pht. Tham nh?ng ngy cng tr?m tr?ng, len lch vo m?i ng ngch c?a x h?i lm ?nh h??ng ??n ch ph?n ??u, tinh th?n h??ng th??ng c?a ng??i dn, v ngy cng c nhi?u tr??ng h?p cng ch?c lm m?t th? di?n qu?c gia. B? my cng quy?n ? cc c?p n?i ln qu nhi?u ng??i thi?u c? ti l?n ??c ??n n?i m?t lnh ??o c?p cao c?a ??ng ph?i th?a nh?n l by gi? c qu nhi?u su. Do tham nh?ng, thi?u ng??i ti ??c gnh vc vi?c n??c nn b? my nh n??c c nhi?u b?t c?p. Ti?ng ni c?a tr th?c, c?a cc nh bo chn chnh ngy cng m?t hi?u qu?. ??o ??c x h?i xu?ng c?p tr?m tr?ng, b?t ??u lan trn vo c? trong h?c ???ng, trong vi?n nghin c?u khoa h?c, l nh?ng n?i l? ra ph?i ?i ??u v? ??o ??c.

N?m 1996 ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ??a ra m?c tiu cng nghi?p ha – hi?n ??i ha, ch? tr??ng ph?n ??u lm cho Vi?t Nam tr? thnh m?t n??c cng nghi?p hi?n ??i vo n?m 2020. T? ? ??n nay ? 15 n?m, ? ?i g?n 2/3 ?o?n ???ng d? ??nh m ci ?ch cn qu xa v?i. Vi?t Nam ch?a c ???c m?t ngnh cng nghi?p p d?ng cng ngh? tin ti?n v c?nh tranh m?nh m? trn th? tr??ng th? gi?i. Chng ta ch? y?u v?n cn xu?t kh?u hng cng nghi?p gia cng, dng nhi?u lao ??ng gi?n ??n v ty thu?c s?n ph?m trung gian nh?p kh?u. Doanh nghi?p nh n??c nh?t l t?p ?on kinh t? ???c dnh m?i ?u ?i v? v?n v ??t nh?ng cho ??n nay ch?ng nh?ng khng ?ng ???c vai tr ch? ??o nh? nh n??c ch? tr??ng m cn gy ra gnh n?ng n? n?n v b?t ?n cho ton n?n kinh t?.

N?n kinh t? y?u cng v?i b? my nh n??c nhi?u b?t c?p ? ??a ??n m?t h?u qu? nghim tr?ng l Vi?t Nam ngy cng l? thu?c vo Trung Qu?c. V? kinh t? th ? qu r: Hng cng nghi?p c?a Trung Qu?c trn ng?p th? tr??ng Vi?t Nam, nh?p siu t? Trung Qu?c cao ? m?c d? th??ng, v?a gy b?t ?n kinh t? v? m v?a c?n tr? kh? n?ng chuy?n d?ch c? c?u cng nghi?p c?a Vi?t Nam. Doanh nghi?p Trung Qu?c chi?m ph?n l?n cc gi th?u xy d?ng, mua quy?n s? d?ng lu di r?ng v b? bi?n Vi?t Nam, ??a lao ??ng vo Vi?t Nam d??i nhi?u hnh th?c – k? c? b?t h?p php – v nhi?u n?i hnh thnh c?ng ??ng ng??i Hoa m?i… V? chnh tr? v t? t??ng, tuy khng r rng v d? nh?n bi?t nh? trong kinh t?, nh?ng s? ph? thu?c l c. C?ng v g?n b v?i Trung Qu?c v? th?c h?, v? th? ch? chnh tr? m ta khng tri?n khai ???c ???ng l?i ngo?i giao khn ngoan hi?u qu?, khng t?n d?ng ???c s?c m?nh th?i ??i ?? lm cho dn giu n??c m?nh. Ch?ng nh?ng th?, l? thu?c v? kinh t? v ngo?i giao s? d? dng d?n ??n vi?c m?t ch? quy?n. ?i?u ny ??a ??n m?t th?c t? nghim tr?ng: An ninh qu?c gia b? ?e d?a!

T? thng 5 n?m nay (2011), v?n ?? bi?n ?ng tr? nn n?i c?m. ?nh h??ng c?a Trung Qu?c ??n an ninh c?a ta ? th?y r. Th?t ra, chuy?n Trung Qu?c gy h?n ? Bi?n ?ng l?n ny khng ?ng lo b?ng s? thm nh?p c?a h? ngy cng m?nh v su vo kinh t?, chnh tr? v v?n ha c?a ta. Khi kinh t? ta y?u, b? my nh n??c y?u, n?n t?ng ??o ??c x h?i lung lay, Trung Qu?c c th? th?c hi?n ???c m?c tiu bi?n Vi?t Nam thnh m?t n??c l? thu?c ton di?n vo h?.

Chng ti, nh?ng ng??i c tn trong danh sch d??i ?y, v cng lo l?ng, b?c xc tr??c nguy c? Vi?t Nam b? th?t li trong ti?n trnh pht tri?n c?a th? gi?i m h?u qu? l Vi?t Nam c th? m?t ??c l?p v t? ch? d??i hnh th?c ny hay hnh th?c khc. ?? trnh nguy c? ny, ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, v?i tr?ng trch ??i v?i ti?n ?? c?a ??t n??c, c?n c?i cch v tri?t ?? ??i m?i th? ch?, nh?m c?ng c? v pht huy cao nh?t s?c m?nh c?a dn t?c, t?n d?ng th?i c? qu?c t?, ?? m? ra con ???ng pht tri?n m?i cho ??t n??c. Nh?ng nh?n ??nh v? th?c tr?ng v ?? ngh? c?i cch d??i ?y l xu?t pht t? b?c xc v? nguy c? hi?n nay ??i v?i Vi?t Nam v ??c v?ng c?a chng ti v? m?t n??c Vi?t Nam th?c s? giu m?nh, v?n minh v t? ch?. Chng ti tin r?ng, ?y c?ng chnh l ??c v?ng c?a ton dn Vi?t Nam ni chung.

B. Vi?t Nam nhn t? th? gi?i bn ngoi

Nhn kinh t? th? gi?i trong n?a th? k? g?n ?y ta th?y nhi?u n??c, nh?t l nh?ng n??c ? chu , ? pht tri?n nhanh, rt ng?n kho?ng cch v?i cc n??c ?i tr??c, th?m ch c n??c ? ti?n ln ngang hng v?i cc n??c tin ti?n. C m?y khi chng ta xt xem m?t cch khch quan, nghim tc nh?ng y?u t? c? b?n, nh?ng ??c tr?ng chung nh?t lm cho cc n??c ?y thnh cng? Cho ??n nay, Vi?t Nam c nghin c?u kinh nghi?m cc n??c nh?ng ch? y?u l nh?ng chnh sch, chi?n l??c c? th?, cn nh?ng y?u t? thu?c n?n t?ng th? ch? v x h?i, n?n t?ng v?n ha, gio d?c…, t?c l nh?ng ti?n ?? ?? cho cc chnh sch, chi?n l??c c? th? ?y thnh cng, th h?u nh? khng ???c ch tr?ng nghin c?u, ho?c c nghin c?u nh?ng khng ???c th?c thi, p d?ng.

Ta th? l?y tr??ng h?p Hn Qu?c lm th d?: Hn Qu?c vo ??u th?p nin 1960 l n??c km pht tri?n nh?ng sau ? v??t qua giai ?o?n pht tri?n ban ??u v thnh cng trong giai ?o?n pht tri?n b?n v?ng, tr? thnh n??c tin ti?n trong th?i gian r?t ng?n. Qu trnh cng nghi?p ha c?a n??c ny b?t ??u t? n?m 1961 nh?ng ch? sau m?t th? h?, Hn Qu?c ? tr? thnh m?t n??c cng nghi?p pht tri?n ?ng k? trn th? gi?i v ??n n?m 1996 ???c k?t n?p vo T? ch?c h?p tc v pht tri?n kinh t? (OECD) l t? ch?c c?a cc n??c tin ti?n. T? m?t n??c nh?n vi?n tr? nhi?u vo cc th?p nin 1960 v 1970, Hn Qu?c b?t ??u chuy?n sang v? tr c?a n??c ?i vi?n tr? t? cu?i th?p nin 1980. Hi?n nay, nhi?u cng ty c?a Hn Qu?c trong cc ngnh cng ngh? cao nh? ?i?n t?, xe h?i ? v??n ln hng ??u th? gi?i.

T?ng h?p cc k?t qu? nghin c?u v? s? thnh cng c?a Hn Qu?c ta c th? nu ln m?y nguyn nhn chnh. Th? nh?t l t? ch?t c?a ng??i lnh ??o. ? l nh?ng nh chnh tr? m tinh th?n yu n??c v??t qua nh?ng ni?m tin th?c h?, lun tr?n tr? v? con ???ng ??a ??t n??c ?u?i k?p cc n??c tin ti?n. H? c?ng l nh?ng ng??i th?c th?i, bi?t h?c h?i ? ?u, tham kh?o th? ch?, c? ch? no v du nh?p cng ngh? g ?? pht tri?n nhanh. V h? c?ng bi?t r?ng ?? xy d?ng chi?n l??c pht tri?n trn c? s? hi?u r n?i l?c v ngo?i l?c khng th? khng d?a vo ng??i ti th?t s?. B?i v?y, chung quanh lnh ??o ton ng??i ti gi?i, nh?t l nhi?u ng??i ? du h?c v lm vi?c ? cc n??c tin ti?n. Th? hai, v?i th?c r?ng b? my hnh chnh m?nh, hi?u su?t cao m?i v?ch ra ???c cc chnh sch c? th? v th?c thi c hi?u qu? cc chnh sch ?y, Hn Qu?c t? r?t s?m ? c c? ch? thi tuy?n cng ch?c nghim ng?t ?? c ???c ??i ng? quan ch?c ti gi?i, mang trong mnh s? m?nh lo vi?c n??c. Th? ba, trong qu trnh pht tri?n, Hn Qu?c xy d?ng ???c quan h? lnh m?nh, hi?u qu? gi?a nh n??c v doanh nghi?p. Nh n??c y?m tr? ?? doanh nghi?p v??n ra th? tr??ng th? gi?i nh?ng c c? ch? ?? doanh nghi?p khng ? l?i vo nh n??c nh? bu?c doanh nghi?p ph?i c thnh qu? xu?t kh?u m?i ti?p t?c ???c h? tr?. Th? t?, gio d?c, nghin c?u khoa h?c v cng ngh? ???c quan tm hng ??u. Vo gi?a th?p nin 1980, ngh?a l ch? sau kho?ng 25 n?m t? khi b?t ??u qu trnh pht tri?n, Hn Qu?c ? c nh?ng ??i h?c, nh?ng vi?n nghin c?u ??t ch?t l??ng thu?c ??ng c?p qu?c t?.

Nh?ng ??c tr?ng trn h?u nh? xuyn su?t trong qu trnh pht tri?n, k? c? giai ?o?n ??u, d??i th? ch? ??c ti chnh tr? (1961-1987). Hn Qu?c khng ph?i khng c tham nh?ng, nh?ng khng trn lan trong x h?i m ch? gi?i h?n ? m?t vi chnh tr? gia v m?t s? t t?p ?on kinh t?. ??c bi?t h?u nh? khng c hi?n t??ng bn rt c?a cng, rt ru?t cng trnh xy d?ng, cng khng dm l?m d?ng, lng ph ti?n vi?n tr?.

Trong 50 n?m qua, nh?ng n?n kinh t? khc t?i chu pht tri?n nhanh trong th?i gian di nh? ?i Loan, Malaysia, Thi Lan c?ng ??u c nh?ng ??c tr?ng gi?ng Hn Qu?c, tuy n?i dung chi ti?t c khc v thnh qu? t ?n t??ng h?n.

By gi? nhn l?i tr??ng h?p Vi?t Nam. N?m 2008, l?n ??u tin thu nh?p ??u ng??i c?a Vi?t Nam v??t qua ng??ng 1.000 USD, thot ra ???c v? tr c?a n??c thu nh?p th?p theo tiu chu?n c?a Ngn hng th? gi?i. Nh?ng ta ? m?t g?n 35 n?m k? t? khi ??t n??c th?ng nh?t, n?u k? t? khi ??i m?i c?ng g?n m?t th? h? m?i ??t ???c thnh qu? khim t?n ?. M?t khc, c? ch?, chnh sch trong th?i gian qua, ??c bi?t trong 4-5 n?m g?n ?y, ? lm cho kinh t? pht tri?n ch? y?u d?a vo v?n, hi?u qu? ??u t? gi?m v ko theo l?m pht, lng ph. Ch?t l??ng pht tri?n c?ng gi?m nghim tr?ng: mi tr??ng xu?ng c?p, phn ha giu ngho t?ng nhanh. T? thnh qu? khim t?n v ch?t l??ng pht tri?n th?p ny, li?u t? nay Vi?t Nam c th? b?t ??u giai ?o?n pht tri?n b?n v?ng v ko di trong nhi?u th?p nin ?? th?c s? c dn giu n??c m?nh, x h?i cng b?ng dn ch? v?n minh, c v? tr x?ng ?ng trong khu v?c chu v trn th? gi?i?

C?ng theo tiu chu?n c?a Ngn hng th? gi?i, tnh theo gi n?m 2009, thu nh?p ??u ng??i 4.000 USD l ci m?c c?a n??c thu nh?p trung bnh cao v 12.000 USD l m?c v??t ln hng cc n??c thu nh?p cao. ? chu , Hn Qu?c t? m?t n??c ngho ? v??n ln hng cc n??c thu nh?p cao ch? trong 4 th?p nin (thu nh?p ??u ng??i n?m 2009 l 17.000 USD). Malaysia (7.000 USD) v Thi Lan (4.000 USD) ?ang n? l?c t?o ?i?u ki?n ?? tr? thnh n??c tin ti?n, c thu nh?p cao trong vng hai th?p nin t?i.

Ch? k? t? th?i k? sau ??i m?i, Vi?t Nam ? nh?n vi?n tr? g?n 20 n?m r?i m ch?a th?y lnh ??o Vi?t Nam ??a ra k? ho?ch t?i bao gi? s? khng cn nh?n vi?n tr?. Ng??c l?i, ? H?i ngh? cc nh ti tr? m?i ?y, chnh ph? cn nh?n m?nh Vi?t Nam v?n l n??c ngho, c?n th? gi?i ti?p t?c quan tm, gip ??! Sang Seoul g?p sinh vin ta ?ang du h?c ? ??y s? nghe h? bu?n r?u ni v? hnh ?nh Vi?t Nam t?i Hn Qu?c. Trong kho?ng 95.000 ng??i Vi?t Nam t?i ?y th 60.000 l lao ??ng xu?t kh?u v 30.000 l ph? n? sang l?y ch?ng v l do kinh t?. V?y th hnh ?nh Vi?t Nam ? ?y lm sao t?t ???c? Tr th?c n??c ngoi hi?n nay khi ni v? Vi?t Nam t c ai l?c quan v? t??ng lai kinh t? n??c ta. ? l h? m?i ch? th?y tnh tr?ng tham nh?ng, trnh ?? c?a quan ch?c m h? ti?p xc v nh?ng chnh sch b?t c?p m h? th?y ???c.

Phn tch trong ph?n ti?p theo cho th?y th?c tr?ng ?ng lo ng?i v? kinh t?, v?n ha, gio d?c, y t?, khoa h?c & cng ngh? v ??i ngo?i, c?ng nh? nh?ng nguyn nhn chnh ? ??a ??n trnh tr?ng ?.

C. Vi?t Nam hi?n nay: Th?c tr?ng v nguyn nhn

Phn tch hi?n tr?ng Vi?t Nam, chng ti th?y c qu nhi?u v?n ?? ?ang lm cho n?n t?ng x h?i b? lung lay, ??t n??c suy y?u. H?u h?t nh?ng v?n ?? ? b?t ngu?n t? th? ch? v c? ch?.

1. V? kinh t?

Hi?n nay trong c? c?u xu?t kh?u c?a Vi?t Nam tuy hng cng nghi?p chi?m kho?ng 60% nh?ng ch? y?u v?n l nh?ng ngnh dng nhi?u lao ??ng gi?n ??n. Thm vo ?, s?n xu?t cc m?t hng ny ph?i ph? thu?c vo nguyn li?u v s?n ph?m trung gian nh?p kh?u. Cc lo?i my mc, nh?ng s?n ph?m c hm l??ng k? n?ng lao ??ng cao ch? chi?m kho?ng 10% t?ng xu?t kh?u. Xu?t kh?u c?a Vi?t Nam cn ph? thu?c nhi?u vo nng s?n, nguyn li?u. T? n?m 2002 nh?p siu c?a Vi?t Nam t?ng nhanh v g?n ?y khuynh h??ng ny cng m?nh h?n. Nh?p siu qu l?n ?ang gy ra b?t ?n v? m.

Trong 5 n?m qua, sau khi gia nh?p WTO, Vi?t Nam ? ?i theo h??ng h?u nh? m? toang c?a n?n kinh t? m khng km theo vi?c thi?t l?p m?t h? th?ng php l c?n thi?t nh?m gim st cc m?t tri c?a n?n kinh t? th? tr??ng. K?t qu? l Vi?t Nam ? v tnh xy d?ng v c?ng c? m?t n?n kinh t? t? b?n hoang d ph?c v? cc nhm l?i ch (nh?t l cc t?p ?on kinh t?), ph ho?i ti nguyn thin nhin, bn rt c?a cng lm giu cho c nhn trong khi lao ??ng chn chnh ph?i kh? s? v?i ??ng l??ng th?p tr??c s? leo thang c?a v?t gi.

T? n?m 2006 Vi?t Nam cho php l?p cc t?p ?on kinh t? nh?ng khng ?i km quy ??nh gim st c?n thi?t c?ng nh? ?i?u ki?n bu?c ph?i xc l?p h? th?ng qu?n l doanh nghi?p, minh ??nh r trch nhi?m v quy?n h?n c?a lnh ??o cng ty. ?i?u ny ? ??a ??n h?u qu? nghim tr?ng, tr? thnh m?t trong nh?ng nguyn nhn chnh c?a cu?c kh?ng ho?ng hi?n nay. S? ?? v? c?a Vinashin cho th?y b?n ch?t c?a cc t?p ?on kinh t?.

Chnh sch phn quy?n xu?ng ??a ph??ng ? khng pht huy ???c s?c sng t?o v c?nh tranh ?? pht tri?n m ng??c l?i, m? c?a cho nh?ng ng??i c ch?c c quy?n ? ??a ph??ng l?i d?ng c? h?i ?o khot ti nguyn ??t n??c ?? lm giu c nhn, k? c? vi?c giao ??t v ti nguyn cho n??c ngoi khai thc ? nh?ng n?i tr?ng y?u v? an ninh v qu?c phng. Lu?t ??t ?ai coi ??t ?ai l s? h?u cng, do ? dnh cho chnh quy?n quy?n thu h?i ??t c?a b?t c? ai. Lu?t l?i giao quy?n ny cho ?y ban Nhn dn ? m?i c?p, xu?ng t?n c?p qu?n, huy?n, v?i gi do chnh ?y ban Nhn dn quy?t ??nh nh?m m?c ?ch pht tri?n kinh t?. ?y chnh l l do nhi?u ??t ?ai m?u m? c?a nhn dn b? thu h?i ?? lm khu pht tri?n cng nghi?p, sn gn, hay xy nh kinh doanh. Do ???c phn quy?n, nhi?u ??a ph??ng giao ??t r?ng, h?m m? cho cng ty Trung Qu?c khai thc trong 50 n?m, k? c? nh?ng vng nh?y c?m v? an ninh m trung ??ng khng bi?t. Ngoi ra, tnh tr?ng thu h?i ??t c tnh cch c??ng ch? ? gi?i thch t?i sao c qu nhi?u v? dn oan lin quan ??n ??t ?ai.

Chnh sch phn quy?n hon ton h?p l ?? t?o s? ch? ??ng, sng t?o c?ng nh? nh?m gi?i quy?t cc v?n ?? ring c?a ??a ph??ng, k? c? t?o c?nh tranh gi?a ??a ph??ng ny v ??a ph??ng khc. Nh?ng th?c t? cc y?u t? tch c?c ? ? khng pht huy tc d?ng, ng??c l?i ch? lm n?y sinh cc m?t tiu c?c. T?i sao nh? v?y? ? l do n?ng l?c y?u km v thi?u tinh th?n trch nhi?m c?a nhi?u lnh ??o ??a ph??ng nh? s? ni d??i ?y.

Quy ho?ch pht tri?n c?ng l v?n ?? ?ng lo ng?i c?a ta. Nhn chung, cho ??n nay quy ho?ch n?ng tnh ch?t p ??t, nng v?i, duy ch, thi?u thi?t k? t?ng th? v nhi?u khi thi?u tnh chuyn nghi?p. Nh?ng y?u km ny th? hi?n ? nhi?u l?nh v?c. Trong pht tri?n ? th? th ? l vi?c quy ho?ch v?i v, thi?u khoa h?c d?n ??n tnh tr?ng n t?c giao thng lin t?c v ko di, ng?p ng do m?a, ?o ???ng, ??p ???ng, ch?n l c?t … ? kh?p m?i n?i. Trong ??u t? th ? l tnh tr?ng ??u t? theo phong tro, trn lan km hi?u qu? nh? vi?c ??u t? trong nhi?u d? n v? k?t c?u h? t?ng, v? nhi?u d? n pht tri?n cng nghi?p v d?ch v? km hi?u qu?. Vi?c quy ho?ch pht tri?n y?u km d?n ??n tnh tr?ng khai thc ti nguyn c?n ki?t, ? ?t, ch?y theo l?i nhu?n tr??c m?t m khng tnh ??n hi?u qu? lu di; khng xt ??y ?? ??n t?t c? cc kha c?nh lin quan ??n hi?u qu? kinh t?, v?n ha, mi tr??ng, v.v. Nhi?u c?nh quan thin nhin v di tch v?n ha b? ?nh h??ng nghim tr?ng. ??c bi?t mi tr??ng b? nhi?m n?ng n?. ?i?n hnh c?a vi?c ny l nhi?u dng sng ? v ?ang b? cc cng ty ?ua nhau b?c t?. Ngu?n n??c sinh ho?t, n??c trong cc ao h? t? cc thnh ph? l?n ??n nng thn c?ng b? nhi?m ? r?t nhi?u n?i. Chnh do nhi?m ngu?n n??c sinh ho?t, ? nhi?u vng ? xu?t hi?n nh?ng lng ung th?. ?i?u ny ging ln h?i chung c?nh bo c?p bch v ?i h?i chnh quy?n ph?i c nh?ng bi?n php m?nh m? h?n n?a trong vi?c b?o v? mi tr??ng v ch?t l??ng ngu?n n??c. Ngoi ra, nhi?m khng kh c?ng ? tr?ng thi bo ??ng v nhi?m ? cc lng ngh? c?ng ? m?c nguy hi?m.

Nguyn nhn c?a tnh tr?ng ny l do thi?u nh?n th?c ?ng ??n v? t?m quan tr?ng c?a quy ho?ch, do kh? n?ng h?n ch? c?a chnh quy?n ??a ph??ng, v khng lo?i tr? nh?ng toan tnh t? l?i ho?c l?i ch c?c b? c?a nh?ng ng??i c trch nhi?m.

?u l nguyn nhn d?n ??n tnh hnh kinh t? nh? hi?n nay? Chng ti cho l c ba nguyn nhn su xa.

Th? nh?t, ??ng C?ng s?n Vi?t Nam kin tr ph??ng chm xy d?ng n?n kinh t? th? tr??ng theo ??nh h??ng x h?i ch? ngh?a trong ? ch? tr??ng vai tr ch? ??o c?a s? h?u nh n??c, c?a kinh t? nh n??c. T? khi c ph??ng chm ny (1991), do s? thuy?t ph?c c?a nh?ng ng??i c t? t??ng c?i cch, n?i dung c thay ??i m?t ph?n nh?ng ci c?t li v?n gi? nguyn m hi?n thn c?a n l cc t?p ?on kinh t? do nh n??c l?p ra. Nhi?u t?p ?on k?t n?i v?i m?t s? lnh ??o lm thnh nh?ng nhm l?i ch chi ph?i chnh sch kinh t?. Khi c sai ph?m cc lnh ??o ? bm theo ph??ng chm ni trn c?a ??ng ?? tr?n trch nhi?m.

Th? hai, trong c? quan nh n??c, trch nhi?m c nhn khng r rng v thi?u ??ng c? ?? quan ch?c, lnh ??o cc b? ph?n ??u ?? b? mnh gi?i quy?t cc v?n ?? l?n c?a ??t n??c. Ng??c l?i, ta th?y nhi?u tr??ng h?p h? ch?y theo nh?ng ho?t ??ng ngoi cng vi?c mnh ph? trch, lng ph th gi? v cng qu?. C b? tr??ng ph? trch kinh t? trong lc kinh t? kh?ng ho?ng l?i dnh th?i gian h??ng d?n nghin c?u sinh vi?t lu?n n ti?n s?, v?n l vi?c c?a gio s? ??i h?c. C c?c tr??ng ph? trch v?n ?? gi c? trong lc l?m pht ng??i dn kh?n ??n l?i b? ?i ?ng phim! Su?t trong h?n 10 n?m qua, ai c?ng th?y r cng nghi?p Vi?t Nam thi?u s?c c?nh tranh, hng ha c?a Trung Qu?c o ?t trn vo n??c ta, doanh nghi?p nh? v v?a khng pht tri?n ???c, v.v. C?ng ? c r?t nhi?u ?? n, chi?n l??c ???c tr th?c trong v ngoi n??c ??a ra, k? c? phn tch c?a h?c gi? n??c ngoi v cc c? quan qu?c t?, nh?ng t?t c? ??u b? x?p l?i, khng ???c chuy?n thnh chnh sch ?? th?c hi?n.

Th? ba, m?t ph?n lin quan ??n v?n ?? th? hai v?a ?? c?p, trnh ??, n?ng l?c, t? cch c?a r?t nhi?u quan ch?c cc c?p ? trung ??ng v ??a ph??ng khng ??t yu c?u. R?t ti?c chng ta ch?a ch?ng ki?n nh?ng hnh t??ng l t??ng c?a nh c?m quy?n lo tr??c ci lo c?a thin h?, vui sau ci vui c?a thin h?, cn ng??i ng??c l?i th qu nhi?u. Trong c?n bo gi lm dn chng ?iu ??ng m trch nhi?m chnh ? nh?ng b? lin quan, nh?ng ti?n mua xe h?i c?a quan ch?c cao c?p ???c t?ng ln v ???c gi?i thch ? l chnh sch ??i ph v?i gi c? leo thang! Th d? t??ng t? v? s? v c?m, v trch nhi?m c?a quan ch?c th qu nhi?u. H?u qu? tiu c?c c?a chnh sch phn quy?n ? ni ph?n l?n l do trnh ?? v?n ha, trnh ?? chuyn mn v t? ch?t ??o ??c c?a cc ch?c trch ??a ph??ng. Chng ta nghe nhi?u v? cc hi?n t??ng tiu c?c ? ??a ph??ng h?n l nh?ng ?i?n hnh tin ti?n, t th?y nh?ng lnh ??o d?n thn v dn giu n??c m?nh ? ??a ph??ng mnh. Hi?n t??ng ??a ng??i thn quen vo b? my cng quy?n r?i trang b? thm b?ng c?p ??t ???c b?ng con ???ng b?t minh c?ng lm suy y?u b? my hnh chnh ? r?t nhi?u n?i

2. V? v?n ha

V?n ha, ??o ??c x h?i ?ang suy thoi tr?m tr?ng. Ch?a khi no tin t?c v? t? n?n x h?i l?i c m?t ?? dy ??c nh? hi?n nay. D??ng nh?, ci x?u v ci c ?ang honh hnh ngoi x h?i v trn ln m?t bo m?i ngy. K? c??ng, php n??c b? coi th??ng, tnh t? gic tn tr?ng php lu?t v cc quy ??c x h?i v v?n ha r?t th?p. M tn d? ?oan ln ngi, khng ch? ? t?ng l?p ??i chng m ngay ? c? m?t s? cn b? cao c?p ? cc c? quan cng quy?n. Hi?n t??ng bun th?n bn thnh tr? thnh ph? bi?n. Nh?ng chu?n m?c v? v?n ha, nh?ng gi tr? ph? qut nh? chn-thi?n-m? ? b? s? gi? d?i, ci x?u v ci c bp ngh?t khng nhn nh??ng.

H? qu? c?a ?i?u ny l cc thang gi tr? trong x h?i b? ??o l?n. S? t? tr?ng, danh d? ? b? s? gi?o ho?t, gian d?i l?n t. Ng??i ta s?n sng lm ?? gi? ?? dng cng Qu?c t?, Qu?c m?u; s?n sng tranh c??p trong cc l? h?i hoa; s?n sng tc tr?c chen l?n x ??y ??n h?n lo?n trong l? h?i pht ?n.

Ch?a bao gi?, nhn ph?m c?a con ng??i c th? b? xc ph?m d? dng v tnh m?ng c?a con ng??i c th? b? coi r? nh? v?y. Nh?ng v? ?nh gi?t nhau v?i hung kh x?y ra th??ng xuyn, nhi?u khi ch? v nh?ng nguyn nhn khng ?u. Khng ch? gi?a nh?ng ng??i dn bnh th??ng v?i nhau, m cn c? gi?a ??i di?n c?a c? quan cng quy?n v?i dn chng. V?n v?n ha dn t?c tr? nn m?ng manh h?n bao gi? h?t tr??c s? t?n cng c?a v?n ha ngo?i, ??c bi?t l v?n ha Trung Qu?c d??i m?i hnh th?c, th? lo?i.

M?t ?i?u h?t s?c ?ng b?n kho?n l th? h? thanh thi?u nin ?ang l?n ln trong m?t mi tr??ng thi?u hnh m?u c nhn v? l t??ng v ??o ??c, do v?y d? quen m?t cch t? nhin v?i cc thi x?u nh? quay cp, gian l?n thi c?, ??o v?n, h?i l?… Tnh v? k? ???c ?? cao, ?i li?n cng s? th? ? v?i cc v?n ?? c?a x h?i, c?a ??t n??c.

Nguyn nhn tr?c ti?p c?a hi?n t??ng suy thoi ??o ??c, v?n ha ny l s? thi?u trch nhi?m c?a cc c? quan ch?c n?ng; s? b?ng ho?i, tha ha c?a nhi?u cng ch?c qua vi?c tham nh?ng v h?i l?; v s? ki?m sot bo ch v truy?n thng, – v? kh m?nh nh?t ?? ch?ng l?i tham nh?ng, b?t cng, gi? d?i, c ??c – ? lm cho cng lu?n b? h?n ch? v v hi?u ha.

3. V? gio d?c

Gio d?c l v?n ?? ???c ton x h?i Vi?t Nam quan tm nh?t t? nhi?u n?m nay. T? cu?i th?p nin 1990 nh n??c ? ??a gio d?c ln qu?c sch hng ??u, nh?ng th?c t? th tnh hnh gio d?c ngy cng t?t h?u, sa st, nh?t l trong nh?ng n?m g?n ?y. M?t vi ?i?m n?i b?t d? th?y c?a gio d?c Vi?t Nam trong nh?ng n?m qua nh? sau.

M?t l ch?t l??ng ?o t?o st km, t? b?c ph? thng ??n ??i h?c v cng ln cao ch?t l??ng cng y?u. Nhn t?ng th?, gio d?c Vi?t Nam ch?a ?o t?o ?? nh?ng ng??i c ki?n th?c v n?ng l?c ?? ?p ?ng nhu c?u c?a pht tri?n ??t n??c. Nhn l?c ?o t?o ra ? cu?i b?c ??i h?c, cao ??ng v d?y ngh? cn ? kho?ng cch xa v?i ?i h?i th?c t? c?a cc ngnh ngh? v x h?i.

Hai l h? th?ng gio d?c ph? thng gy ra nhi?u hi?n t??ng lm b?c xc trong x h?i nh? t? ch?c qu nhi?u k? thi, lng ph s?c ng??i, s?c c?a; d?y thm, h?c thm trn lan; ch??ng trnh gio d?c v sch gio khoa lun thay ??i nh?ng ch?t l??ng khng ???c c?i thi?n. Ngoi ra, b?nh thnh tch v cc t? n?n tham nh?ng trong gio d?c h?t s?c ph? bi?n.

Ba l gio d?c ??i h?c c ch?t l??ng ni chung cn th?p, g?n ?y l?i pht tri?n h?n lo?n v?i nhi?u tr??ng t? ch?y theo l?i nhu?n l?i ???c c?p php b?a bi, khng ?p ?ng m?t quy ho?ch c cn nh?c no. Tnh tr?ng ni trn d?n ??n hi?n t??ng t? n?n gio d?c, khi nh?ng ng??i giu c ? Vi?t Nam, k? c? cc quan ch?c trong ??ng v chnh ph?, ??u tm cch cho con em ra n??c ngoi h?c, th?m ch t? c?p ph? thng.

B?n l b?ng c?p tr? thnh m?c ?ch, l c?u cnh c?a c? x h?i, v cc t? n?n h?c v?t, h?c t?, b?ng gi?, gian l?n trong thi c?, khng h? ???c bi tr? m?t cch kin quy?t. Nhi?u quan ch?c b? t? co trn bo ch v? vi?c dng b?ng gi? hay gian l?n thi c? r?i c?ng ???c b? qua, th?m ch ???c b? nhi?m ch?c v? cao h?n. Hi?n t??ng mua b?ng, sao chp lu?n n, thu vi?t lu?n n, v.v. ?ang ?nh h??ng nghim tr?ng ??n ??o ??c h?c ???ng ni ring v ton x h?i ni chung.

N?m l ch? ?? phong ch?c danh ph gio s? v gio s? ? ??i h?c cn nhi?u b?t c?p. Cc tiu chu?n phong ch?c danh hi?n nay khng khuy?n khch nh gio ??i h?c h??ng ??n nh?ng nghin c?u khoa h?c ?ch th?c, c ngh?a m th??ng lm nh?ng vi?c ?? d? c ?i?m theo quy ??nh khng ?u c c?a vi?c phong ch?c danh. Ngoi ra, cc ch?c danh ny l? ra ch? dnh cho ng??i gi?ng d?y ??i h?c ho?c nghin c?u khoa h?c, nay ???c phong ? nhi?u ngnh cho nhi?u ng??i v?n khng c v? tr gi?ng d?y ??i h?c hay nghin c?u ? c? quan khoa h?c, lm cho nhi?u quan ch?c hnh chnh nh?y vo tham gia cng vi?c c?a ??i h?c m?t cch khng thch ?ng.

Trong nhi?u nguyn nhn d?n ??n tnh tr?ng sa st c?a gio d?c ? ???c bn lu?n r?ng ri, chng ti cho r?ng cc nguyn nhn sau ?y l chnh y?u.

M?t l gio d?c c?a Vi?t Nam trong nh?ng n?m qua thi?u m?t t?m nhn chi?n l??c t?ng th?; thi?u kin quy?t theo ?u?i m?t tri?t l gio d?c xc ??nh; thi?u k? ho?ch ??ng b? t? c? c?u t? ch?c ??n tri?n khai cc ho?t ??ng gio d?c; ? r?t nhi?u n?i, s? c?ng nh?c v p ??t c?a h? th?ng chnh tr? ? ?nh h??ng nghim tr?ng ??n ho?t ??ng gio d?c. Thm n?a l n?i dung gio d?c n?ng n?, ph??ng php d?y v h?c l?c h?u, ch?m ??i m?i; v trn h?t l thi?u nh?ng ng??i lnh ??o ngnh gi?i cng m?t ??i ng? qu?n l gio d?c hi?u qu?. Nh?ng c? g?ng thay ??i c?a ngnh gio d?c trong nh?ng n?m qua th??ng mang tnh v?n v?t, ch?p v, nhi?u khi do quy?t ??nh v?i v c?a m?t vi c nhn v cng lm tnh hnh thm r?i.

Hai l l??ng c?a gio vin qu th?p lm h? khng th? v t? ton tm ton v?i cng vi?c. Do gio vin ph?i t? b??n ch?i trong m?t x h?i cha m? s?n sng lm m?i vi?c cho s? h?c c?a con ci, nhi?u tiu c?c ? n?y sinh, ?nh h??ng ??n t? cch v hnh ?nh ng??i th?y, v?n l ?i?u ki?n tin quy?t cho thnh b?i c?a gio d?c.

4. V? y t?

Tnh tr?ng b?nh t?t v y t? c?a n??c ta th?t h?t s?c ?ng lo.

S? ng??i ch?t v tai n?n giao thng lm nh?c nh?i x h?i, nh?ng nguyn nhn t? vong trong cc b?nh vim ph?i, vim h?ng, vim ph? qu?n v vim ti?u ph? qu?n c?p, tiu ch?y, vim d? dy, ru?t non c ngu?n g?c nhi?m khu?n, cm, s?t rt cn cao h?n nhi?u. M?u s? chung c?a cc b?nh ny l tnh tr?ng thi?u dinh d??ng v ngho kh, l mi tr??ng b? nhi?m tr?m tr?ng, l s? b?t c?p trong chnh sch v? y t? v thi?u ??o ??c ngh? nghi?p c?a ng??i th?y thu?c.

D?ch v? y t? ? Vi?t Nam c pht tri?n trong nh?ng n?m v?a qua (s? l??ng cn b? nh n??c lm v? y t? t?ng x?p x? 40% trong giai ?o?n 1995-2009, v c thm nhi?u c? s? y t? t? nhn xu?t hi?n), nh?ng tnh tr?ng qu t?i ? cc b?nh vi?n cng, v?i hi?n t??ng 2-3 ng??i ph?i n?m chung m?t gi??ng b?nh ? nhi?u n?i, khng gi?m ?i m th?m ch c ph?n t?ng ln. L do l, tuy d?ch v? y t? t?ng ln, nh?ng b?nh t?t ? Vi?t Nam cn t?ng nhanh h?n. V d?, n?u n?m 2000 c? 100 nghn ng??i c 242 ca ung th?, th ??n n?m 2010 con s? ny ? t?ng ln thnh 315 ca, so v?i trung bnh trn th? gi?i l d??i 200 ca. N?u nh? trong giai ?o?n 2002-2006 c? 100 ng??i th c 9 l??t nh?p vi?n trong n?m, th ??n n?m 2009 con s? ? ? t?ng h?n 30% thnh 12 l??t nh?p vi?n, thu?c lo?i cao nh?t trn th? gi?i. T? l? b?nh t?t t?ng nhanh l ci gi m Vi?t Nam ?ang ph?i tr? cho ki?u pht tri?n kinh t? thi?u b?n v?ng, thi lm ?n gi? d?i d?n ??n mi tr??ng b? nhi?m v th?c ph?m ??c h?i.

T??ng t? nh? ??i v?i ngnh gio d?c, nh n??c ? trung ??ng v ??a ph??ng ch?a ch tm ??u t? ?ng m?c ??n ngnh y t?, trong khi ti?p t?c lng ph trong vi?c xy d?ng nhi?u cng trnh khng ho?c ch?a c?n thi?t. T? l? chi ph m nhn dn ph?i t? b? ra cho d?ch v? y t? t?ng ln nhanh. Nhi?u ng??i ngho c b?nh khng ???c nh?p vi?n, hay ph?i tr?n vi?n v khng c ti?n ?ng vi?n ph. L??ng chnh th?c tr? cho cc y bc s? khng ?? s?ng v khng x?ng ?ng v?i ??a v? c?a h?. Nh?ng ?i?u ny gp ph?n lm cho cc t? n?n tiu c?c, s? suy ??i v? ??o ??c lan trn vo trong ngnh y t?. Ng??i th?y gio v ng??i th?y thu?c v?n l nh?ng ng??i ???c x h?i ta tn tr?ng t? x?a, nh?ng s? suy thoi v? ??o ??c ? lm phai nh?t ?i truy?n th?ng t?t ??p ny.

5. V? khoa h?c v cng ngh?

C th? ni nh?ng ??c ?i?m chnh c?a khoa h?c v cng ngh? (KH&CN) Vi?t Nam trong m?y ch?c n?m qua l s? ?ng gp cn r?t h?n ch? c?a KH&CN vo cng cu?c pht tri?n ??t n??c; l?c l??ng lm KH&CN ???c ?o t?o nhi?u nh?ng khng lm vi?c hi?u qu?; cc chnh sch v cch th?c t? ch?c ho?t ??ng KH&CN cn nhi?u b?t c?p.

C th? tm t?t nh?ng ?i?m n?i b?t c?a b?c tranh t?ng qut v? tnh tr?ng khoa h?c v cng ngh? c?a Vi?t Nam hi?n nay, nh? sau:

Th? nh?t, c th? ni ho?t ??ng nghin c?u v ?ng d?ng KH&CN ? Vi?t Nam cn m? nh?t: ho?t ??ng nghin c?u KH&CN c ch?t l??ng th?p v KH&CN ch?a c nh?ng ?ng gp x?ng ?ng cho s? pht tri?n ??t n??c.

Ch?t l??ng th?p ny c th? th?y r qua cc th??c ?o khch quan nh? s? l??ng cc cng trnh cng b? trn cc t?p san khoa h?c qu?c t? uy tn v s? b?ng pht minh sng ch?. Trong 10 n?m qua, s? l??ng cng b? c?a cc nh khoa h?c Vi?t Nam ch? b?ng 1/3 c?a Thi Lan v 2/5 c?a Malaysia. H?n n?a, ? nhi?u l?nh v?c, ph?n l?n nh?ng nghin c?u ny l do h?p tc v?i n??c ngoi, t?c cn ph? thu?c vo ngo?i l?c qu nhi?u. Trong giai ?o?n 2000-2007, cc nh khoa h?c Vi?t Nam ch? ??ng k ???c 19 b?ng pht minh, trong khi cng th?i gian ny Malaysia c 901 b?ng pht minh. Thi Lan (310), Philippines (256) v Indonesia (85) c?ng ??u c s? b?ng pht minh nhi?u h?n Vi?t Nam nhi?u l?n.

?ng d?ng v sng t?o KH&CN trong s? pht tri?n c?a Vi?t Nam cn m? nh?t, ch?a t??ng x?ng v?i l?c l??ng ?ng ??o cn b? KH&CN ???c ?o t?o v ch?a ?p ?ng ???c ?i h?i c?a x h?i. Kinh ph ??u t?, chnh sch v cch qu?n l ch?a cho th?y KH&CN kh c th? tr? thnh y?u t? quy?t ??nh ?? Vi?t Nam thot ra kh?i nhm qu?c gia ch? y?u ch? s?n xu?t s?n ph?m ??n gi?n hay gia cng hng ha. Hi?n t?i, ph?n l?n doanh nghi?p lm ?n ch?a d?a trn KH&CN v h?u h?t khng c lin k?t ch?t ch? v?i cc c? s? KH&CN.

Th? hai l s? ng??i ???c ?o t?o ?? ho?t ??ng KH&CN tuy r?t ?ng v?i nhi?u b?ng c?p, nh?ng ph?n l?n khng th?t s? ho?t ??ng KH&CN, m lay l?t ho?c chn trong chn ngoi v?i danh ngh?a lm KH&CN.

C th? nu ra m?t s? nguyn nhn chnh c?a tnh tr?ng trn:

M?t l, Vi?t Nam thi?u m?t chi?n l??c KH&CN thch h?p nn ch?a xc ??nh ???c l? trnh c?a KH&CN, v t?p trung vo nh?ng h??ng quan tr?ng r?t c?n cho pht tri?n ??t n??c v c th? t?o ra thnh qu? ngh?a. H?n ch? ny c ph?n do vi?c thi?u cc chuyn gia ??u ?n ? m?c ?? am hi?u su s?c l?nh v?c chuyn mn, c kinh nghi?m v uy tn qu?c t?, c th? lnh ??o ???c nh?ng t?p th? khoa h?c. M?t nguyn nhn c?a tnh tr?ng trn l: Tuy s? l??ng cn b? KH&CN c?a ta ???c ?o t?o nhi?u, nh?ng h?u h?t ch? ? m?c v?a xong giai ?o?n h?c vi?c (nh? c b?ng ti?n s? m?i l xong giai ?o?n h?c ?? thnh ng??i lm nghin c?u), th??ng khng ???c rn luy?n thm trong mi tr??ng KH&CN pht tri?n ?? thnh nh khoa h?c tr??ng thnh.

Hai l, cc nh khoa h?c Vi?t Nam ch?a c ???c mi tr??ng KH&CN thch h?p ?? c th? lm vi?c v sng t?o. Mi tr??ng ny g?m ba y?u t? c? b?n: ?i?u ki?n lm vi?c ?? t?t, l??ng ?? s?ng ?? t?p trung cho cng vi?c, cc chnh sch h?p l c tc d?ng kch thch tinh th?n sng t?o, d?n thn v khoa h?c. ?i?u ki?n lm vi?c ? ph?n l?n cc ??i h?c v cc vi?n nghin c?u c?a Vi?t Nam ni chung cn thi?u th?n, ch?a ?? ?? ti?n hnh nhi?u ?? ti quan tr?ng v tin ti?n trong khoa h?c. M?t s? n?i c trang thi?t b? t?t, l?i khng gi?i quy?t ???c v?n ?? ti?n l??ng. Ti?n l??ng c?a ng??i lm khoa h?c th?p v?a ?nh h??ng ??n n?i dung, ch?t l??ng nghin c?u v?a gy ra nhi?u hi?n t??ng tiu c?c, ng??i c n?ng l?c nghin c?u c?ng khng chuyn tm v?i ngh? m ph?i xoay x? tm thm thu nh?p ngoi l??ng.

Nhi?u chnh sch v cch qu?n l ?? ti KH&CN ch?a h?p l c?ng gp ph?n lm ?nh h??ng r?t l?n ??n ch?t l??ng c?a nghin c?u. Th d? tiu bi?u nh? cch t? ch?c ?? ti khoa h?c cn n?ng tnh xin-cho, lm nhi?u ng??i lm nghin c?u m?t nhi?u th gi? ch?y d? n; vi?c tuy?n ch?n v nghi?m thu ?? ti thi?u nghim tc nn r?t nhi?u ?? ti khng c ngh?a v gi tr? khoa h?c. Nh?ng quy ??nh, tiu chu?n hi?n nay v? vi?c phong cc ch?c danh gio s?, ph gio s? khng khuy?n khch cc nh khoa h?c h??ng ??n nh?ng nghin c?u quan tr?ng v thch th?c, c gi tr? khoa h?c cao ho?c c?n cho s? pht tri?n, m d? h??ng ??n nh?ng nghin c?u d? lm, nh?ng n?i d? cng b? ?? c ?? ?i?m th?a mn cc tiu chu?n phong ch?c danh, v?n khng c ? b?t k? n??c no khc. ?y th?t s? l nh?ng ?i?u r?t khng h?p l ? ???c nhi?u nh khoa h?c gp g?n hai ch?c n?m, nh?ng khng ???c thay ??i.

Ng??i lm nghin c?u trong ngnh khoa h?c x h?i cn lun n?i m ?nh s? ch?ch h??ng, m?t l?p tr??ng, nn ni chung sng t?o b? h?n ch?, kho?ng cch so v?i c?ng ??ng khoa h?c th? gi?i cng l?n. Ngoi ra, ng??c v?i yu c?u r?t cao v? s? bnh ??ng, s? t? do t? duy c?a mi tr??ng khoa h?c, vi?c m?t dn ch? ? cc c? quan khoa h?c th??ng r?t l?n, nhi?u tr??ng h?p n?i b? mu thu?n, ginh gi?t ??a v?, hon ton khng x?ng ?ng v?i ph?m v? c?a ng??i lm khoa h?c.

6. V? quan h? ??i ngo?i

Sau khi gia nh?p ASEAN v bnh th??ng ha quan h? v?i M?, Vi?t Nam m? r?ng quan h? ngo?i giao, kinh t? v giao l?u v?n ha v?i h?u h?t cc n??c. Sau n?m 2000, quan h? ? ???c ??y m?nh thm m?t b??c b?ng Hi?p ??nh th??ng m?i Vi?t M? v gia nh?p WTO. Cng v?i tro l?u ton c?u ha, kinh t? Vi?t Nam h?i nh?p m?nh m? vo dng ch?y c?a th? gi?i, cc quan h? ??i ngo?i khc c?ng nh?n nh?p h?n tr??c.

C th? ghi nh?n nhi?u m?t tch c?c c?a hi?n t??ng ?. Ch?ng h?n xu?t kh?u sang th? tr??ng l?n nh?t th? gi?i (M?) ???c ??y m?nh, c? h?i du h?c c?a sinh vin Vi?t Nam t?ng nhanh, ginh ???c v? tr trong cc t? ch?c khu v?c v qu?c t? nh? ASEAN, APEC, WTO. Nh?ng nhn k? ta th?y nh?ng m?t tiu c?c l?n h?n nhi?u, r?t ?ng lo ng?i.

Theo chng ti, so v?i th?i m?i ??i m?i, m? c?a (??u th?p nin 1990), hnh ?nh Vi?t Nam trn th? gi?i x?u ?i nhi?u. Tham nh?ng lan ra c? trong cc quan h? qu?c t?. Ch? k? nh?ng s? ki?n l?n (nh? d? n ODA c?a Nh?t, v? in ti?n polymer ? c,) c?ng th?y th? di?n ??t n??c b? t?n th??ng nhi?u. Cc v? nh? h?n th nhi?u v k?, ch? c?n g?p nh?ng doanh nhn n??c ngoi c kinh nghi?m lm vi?c ? Vi?t Nam l bi?t r. ?i?u ?ng ni l nh n??c Vi?t Nam ? khng c thi ?? thch ?ng, khng x? l nghim nh?ng s? ki?n b? n??c ngoi ch? trch. ?i?n hnh l v? in ti?n polymer, bo ch n??c ngoi nhi?u l?n nu tn th?t c?a c?u th?ng ??c ngn hng nh n??c m c? ???ng s? v chnh ph? ??u gi? im l?ng. L ng??i Vi?t Nam c th?c dn t?c ai c?ng th?y h? th?n v? s? ki?n ny.

Nhn sang l?nh v?c ??u t? n??c ngoi, ta th?y n?i b?t ln s? hi?n di?n r?t l?n c?a ?i Loan, H?ng Kng, Hn Qu?c, Singapore v g?n ?y l Trung Qu?c. So v?i cc n??c tin ti?n nh? M?, Nh?t, Php,.. th nh?ng n??c m?i n?i, m?i pht tri?n ch?a c nhi?u nh?ng cng ty ?a qu?c gia t?m c?; ch?a c cng ngh? cao; ch?a coi tr?ng s? minh b?ch, ho?t ??ng ?ng theo lu?t v nh?t l gi? thanh danh ? ???c xc l?p c?a mnh. Khng t tr??ng h?p cc cng ty c?a nh?ng n??c m?i n?i t?o nh?ng quan h? b?t chnh v?i quan ch?c nh n??c Vi?t Nam, nh?t l v?i chnh quy?n ??a ph??ng, ?? ???c c?p cc d? n bo b?. Chng ti r?t lo ng?i khi th?y nh n??c Vi?t Nam qu d? di ?? cho t? b?n n??c ngoi ??u t? ? ?t vo vi?c xy d?ng cc khu nh ? quy m l?n, cc khu du l?ch, sn gn, v.v. v hnh thnh nh?ng c?ng ??ng ng??i Hn, ng??i Hoa trn ??t n??c mnh. Trong khi gi?i doanh nhn trong n??c cn non y?u, ch?a c kh? n?ng lm ch? ??t n??c v cu?c s?ng c?a tuy?t ??i ?a s? ng??i dn cn nhi?u kh kh?n, li?u c nn ?? cho n??c ngoi xy d?ng nh?ng vng ??c bi?t nh? v?y? Trong nhi?u n?m qua, ??u t? n??c ngoi tri?n khai ? ?t ? Vi?t Nam m c? c?u cng nghi?p khng chuy?n d?ch ln cao h?n, khng t?o ra ???c nh?ng m?t hng xu?t kh?u c hm l??ng cng ngh? cao.

Trong chi?u h??ng chung ?y, quan h? v?i Trung Qu?c l ?ng lo nh?t. ??u t? c?a Trung Qu?c ch?a nhi?u b?ng nh?ng n??c ni trn nh?ng s? hi?n di?n c?a Trung Qu?c trong nh?ng hnh thi khc ?ang lm Vi?t Nam m?t d?n ch? quy?n trong nhi?u l?nh v?c. N?u tnh hnh hi?n t?i khng thay ??i th ??u t? tr?c ti?p t? Trung Qu?c s? t?ng nhanh, khng bao lu s? chi?m v? tr s? m?t t?i Vi?t Nam.

Hi?n nay, quan h? ngo?i th??ng Vi?t Trung gy ra b?t ?n kinh t? v? m c?a Vi?t Nam, ti?m ?n nguy c? v? an ninh kinh t? v gy kh kh?n trn con ???ng cng nghi?p ha c?a ta. M?u d?ch gi?a hai n??c t?ng nhanh t? n?m 2000 nh?ng ngy cng m?t qun bnh. Do nh?p kh?u t?ng nhanh, nh?p siu c?a Vi?t Nam ??i v?i Trung Qu?c ngy cng m? r?ng. Hi?n nay nh?p siu c?a Vi?t Nam ??i v?i th? gi?i ch? y?u l nh?p siu v?i Trung Qu?c.

Nhn c? c?u xu?t kh?u c?a Vi?t Nam sang th? tr??ng Trung Qu?c ta th?y nguyn li?u v nng s?n ph?m chi?m v? tr p ??o. C? c?u ny h?u nh? khng thay ??i trong 10 n?m qua. Nh?p kh?u c?a Vi?t Nam t? Trung Qu?c th h?u h?t l hng cng nghi?p. Cc lo?i my mc v cc s?n ph?m trung gian nh? s?t thp, th?m ch cc lo?i v?i ?? d?t may l nh?ng m?t hng nh?p kh?u chnh. Theo Hi?p ??nh th??ng m?i ASEAN – Trung Qu?c, ??n n?m 2015 Vi?t Nam s? bi b? hng ro quan thu? trn h?u h?t cc m?t hng nh?p kh?u t? Trung Qu?c, tnh hnh s? cng bi ?t h?n n?a. Con ???ng cng nghi?p ha c?a Vi?t Nam s? r?t kh kh?n. Nh?ng chnh ph? Vi?t Nam khng th?y nguy c? ? d ? ???c tr th?c trong v ngoi n??c c?nh bo nhi?u l?n. Ng??c l?i nh n??c cn cho ti?n hnh khai thc b-xit ?? xu?t kh?u sang Trung Qu?c lm cho c? c?u ngo?i th??ng hi?n nay ? b?t l?i cng tr? nn b?t l?i h?n. C?n ni thm r?ng tnh ch?t c?a ngo?i th??ng Vi?t Trung hi?n nay l quan h? c?a m?t n??c tin ti?n v?i m?t n??c ch?m pht tri?n. Tnh ch?t ny v?a t?o ra kh kh?n cho kinh t? Vi?t Nam v?a lm hnh ?nh Vi?t Nam trn th? gi?i x?u ?i nhi?u.

Thch th?c t? Trung Qu?c khng ch? trong ngo?i th??ng. Cc cng ty Trung Qu?c th?ng th?u ph?n l?n cc d? n tr?ng ?i?m qu?c gia c?a Vi?t Nam. Trung Qu?c v?i l?i lm ?n khng minh b?ch, s?n sng mua chu?c, l?i qu?, nn d? th?ng ph?n l?n cc gi th?u l?n ? Vi?t Nam. Theo ??c tnh, Trung Qu?c chi?m kho?ng 50% gi tr? th?u trong vng 10 n?m nay, ??c bi?t Trung Qu?c th?ng th?u t?i 90% cc d? n tr?ng ?i?m v? ?i?n, d?u kh, vi?n thng, c? kh, ha ch?t v 100% d? n khai khong. Trong vi?c th?c hi?n cc d? n ny, Trung Qu?c ??a nhi?u lao ??ng ?i theo, k? c? cc hnh th?c b?t h?p php, th?m ch hnh thnh nh?ng khu c? tr ??c bi?t cho ng??i Hoa. Ngoi ra, nhi?u chnh quy?n ??a ph??ng cn cho cng ty Trung Qu?c thu r?ng, thu b? bi?n hng n?a th? k?, k? c? nh?ng n?i nh?y c?m nhn t? gc ?? an ninh qu?c gia.

M?t v?n ?? n?a l Vi?t Nam ngy cng vay n? t? Trung Qu?c. Theo s? li?u chnh th?c c?a B? Ti chnh Vi?t Nam, n? t? Trung Qu?c t?ng r?t nhanh, g?p 10 l?n trong 4 n?m g?n ?y (1,4 t? USD n?m 2009). N?u khuynh h??ng ny ti?p t?c, ch?ng bao lu Trung Qu?c s? tr? thnh ch? n? l?n nh?t v l?n p ??o ??i v?i Vi?t Nam.

Quan h? Vi?t Trung c?ng ?nh h??ng nhi?u ??n ???ng l?i ??i ngo?i c?a Vi?t Nam. V?n ?? ny s? ???c bn ring trong m?t m?c ? ph?n D.

Trong th?i ??i h?i nh?p, quan h? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam nh? ???c trnh by trn ?y hon ton khng lnh m?nh, ?nh h??ng ??n con ???ng pht tri?n s?p t?i c?a Vi?t Nam v ti?m ?n nguy c? m?t ch? quy?n. Y?u t? no gy ra tnh tr?ng ?ng lo ny? C th? k? hai nguyn nhn chnh:

Th? nh?t, n?i l?c c?a Vi?t Nam qu y?u nn khi h?i nh?p v?i th? gi?i khng ho?c t tranh th? ???c th?i c? t? ngo?i l?c ?? pht tri?n, ng??c l?i b? ngo?i l?c chi ph?i. Th? tr??ng Trung Qu?c l?n v r?ng nh?ng hng ha c?a Vi?t Nam khng chen vo ???c. N?i l?c y?u v sao? V trnh ?? c?a nhi?u lnh ??o v quan ch?c c h?n, khng t tr??ng h?p h? khng v dn v n??c m v l?i ch ring, s?n sng t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho n??c ngoi d th?y b?t l?i cho x h?i, cho ??t n??c. M? tung c?a th? tr??ng cho hng ha v t? b?n n??c ngoi m khng ??nh h??ng ?? pht tri?n nh?ng ngnh m?i v c s?c c?nh tranh trn th? tr??ng th? gi?i, khng ?i km cc lu?t l?, quy ??nh c?n thi?t ?? gim st c?ng l m?t bi?u hi?u y?u km c?a n?i l?c.

Th? hai, trong lc n?i l?c c?a Vi?t Nam cn qu y?u, quan h? ??c bi?t v?i Trung Qu?c cng lm cho Vi?t Nam ngy cng l? thu?c vo n??c ny. Kinh t? Trung Qu?c l?n, m?nh p ??o, pht tri?n nhanh, v l?i ? c?n k? Vi?t Nam, trong khi kinh t? Vi?t Nam nh? y?u, pht tri?n ch?m h?n m Vi?t Nam l?i s?n sng ??ng h?p tc ton di?n (4 trong 16 ch? vng), t?o m?i ?i?u ki?n ?? h?p tc ton di?n th d?n ??n k?t qu? nh? ? th?y.

7. T?ng k?t: ?u l nh?ng nguyn nhn su xa?

Trn ?y chng ti ? ?i?m qua th?c tr?ng kinh t?, v?n ha, gio d?c, y t?, nghin c?u khoa h?c v ??i ngo?i c?a Vi?t Nam hi?n nay v trnh by m?t s? nguyn nhn chnh d?n t?i tnh tr?ng ?. N?i ln trn h?t l hai nguyn nhn c? b?n, chung cho t?t c? cc m?t c?a x h?i:

Th? nh?t, th? ch? cn thi?u dn ch?. C th? ni r?ng th? ch? hi?n nay l di s?n c?a th?i chi?n tranh, bao c?p v ch? ngh?a x h?i ki?u Lnin-Stalin, v?i ??c ?i?m c? b?n l h?n ch? dn ch?, h?n ch? t? do t? t??ng, thi?u tinh th?n th??ng tn php lu?t. H? qu? l x h?i suy gi?m tnh n?ng ??ng v hi?u qu?, h?n ch? sng t?o trong khoa h?c v gio d?c, khng ch?ng ???c suy thoi gi tr? ??o ??c v v?n ha, b?t cng v cch bi?t x h?i t?ng ln, v khng khuy?n khch vi?c s? d?ng hi?u qu? cc ngu?n l?c trong v ngoi n??c ?? pht tri?n. Ch? ?? ti?n l??ng b?t h?p l trong c? ch? xin cho ? ??y nhi?u cng ch?c vo con ???ng tham nh?ng, v lm cho nhi?u nh gio, bc s?, nh khoa h?c, … khng chuyn tm v?i ngh? nghi?p v khng gi? ???c ??c tnh cao ??p v?n c t? x?a. Hon ton ?ng lo ng?i khi th? ch? hi?n nay ?ang h?n ch? s?c m?nh c?a ??t n??c v lm lung lay n?n t?ng c?a x h?i.

Th? hai, l h? qu? c?a nguyn nhn th? nh?t, trong thnh ph?n lnh ??o ??t n??c ch?a c nhi?u ng??i ti gi?i, b?n l?nh, ch?u trch nhi?m cao v quy t? ???c bn mnh nh?ng tr th?c v c?ng s? chn chnh. T? trung ??ng ??n ??a ph??ng, nhi?u quan ch?c thi?u c? n?ng l?c v ??o ??c c?n thi?t. Tnh tr?ng b?ng c?p gi? v ch?y ch?c ch?y quy?n ? tr? thnh v?n n?n nh?c nh?i. Vi?c l?i d?ng v? tr cng quy?n ?? tr?c l?i c nhn ?ang l hi?n t??ng ph? bi?n ? nhi?u cn b? nh n??c.

D. C?i cch v m?t n??c Vi?t Nam giu m?nh v t? ch?

1. C?i cch th? ch? l quan tr?ng nh?t

C th? ni Vi?t Nam chng ta ?ang ??ng tr??c m?t b??c ngo?t l?ch s?. Ph?i c cu?c cch m?ng v? th? ch? m?i trnh ???c nguy c? ny v ??a ??t n??c pht tri?n b?n v?ng. Ai s? ??m nh?n cu?c cch m?ng m?i ny v n?i dung c?t li c?a cu?c cch m?ng l g?

Chng ti cho r?ng ? th?i ?i?m ny ch? c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam m?i th?c hi?n ???c cu?c cch m?ng ny. ??ng C?ng s?n Vi?t Nam c?n t? thay ??i ?? lnh ??o dn t?c b??c vo m?t th?i ??i m?i, th?i ??i c?ng c? v pht huy s?c m?nh c?a ton dn t?c ?? ??t n??c tr? nn giu m?nh, t? ch?. ? c?ng chnh l s?c m?nh to l?n m ??ng c?ng s?n Vi?t Nam (tr??c ?y l ??ng Lao ??ng Vi?t Nam) ? pht huy, ? ph?n ??u, hy sinh trong su?t l?ch s? ??u tranh gi?i phng dn t?c. Cu?c cch m?ng th? ch? ny, theo chng ti, bao g?m nh?ng kha c?nh sau:

Th? nh?t, khng p ??t m?t h? t? t??ng, m?t th?c h? duy nh?t vo th? ch? chnh tr?, vo ??i s?ng c?a dn, vo cc ho?t ??ng kinh t? – gio d?c – v?n ha – bo ch, ?? t?o ?i?u ki?n cho ng??i dn, nh?t l gi?i tr? ti?p c?n ???c nh?ng tinh hoa, nh?ng ti?n b? c?a th? gi?i. Ch? t?ch H? Ch Minh n?u ch? bi?t Mc-Lnin, khng ti?p thu m?i t? t??ng ti?n b? c?a th? gi?i th ? khng vi?t ???c b?n Tuyn ngn ??c l?p gi ghm nh?ng gi tr? ph? qut c?a nhn lo?i. Trn th?c t?, chnh ??ng C?ng s?n ? t? b? nhi?u kh?u hi?u phi l m?t th?i ? ???c c??ng ?i?u. Ch?ng h?n Yu n??c l yu ch? ngh?a x h?i t?ng l m?t trong nh?ng kh?u hi?u ???c ph? bi?n r?ng ri (sau n?m 1975) nh?ng ? d?n d?n bi?n m?t. ? l m?t s? thay ??i tch c?c c?n ghi nh?n. Mong r?ng ??ng C?ng s?n ti?n thm m?t b??c trnh dng cc c?m t? nh? n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x h?i ch? ngh?a, nh n??c php quy?n x h?i ch? ngh?a ?? cc th? l?c b?o th? v l?i ch ring khng th? d?a vo ? ?? lm cho ??t n??c tr tr?, l?c h?u. Chng ti cho r?ng ??ng C?ng s?n ch? gi? m?c tiu dn giu, n??c m?nh, dn ch?, cng b?ng, v?n minh l h?p lng dn.

Ra kh?i s? rng bu?c vo m?t th?c h? c?ng s? gip cho Vi?t Nam ??c l?p v?i Trung Qu?c v? m?t ny v ?i tr??c Trung Qu?c v? c?i cch th? ch?. Lm ???c ?i?u ny, ??ng C?ng s?n v?a ???c lng dn v?a t?o ???c uy tn trn th? gi?i.

Th? hai, ph?i tri?t ?? th?c hi?n dn ch?, ?ng nh? quy ??nh c?a Hi?n php v ?ng nh? trong C??ng l?nh m ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?? ra. ??ng ph?i lm th? no ?? nhn dn th?y r?ng ? khng ph?i l kh?u hi?u m chnh l kht khao, tr?n tr? th??ng xuyn c?a lnh ??o, c?a nh c?m quy?n ?? m?i ng??i dn th?t s? ???c tham gia bn b?c v quy?t ??nh vi?c chung. ?? th?c hi?n dn ch? trong khun kh? php l hi?n nay, ch? c?n tri?n khai v th?t s? p d?ng n?i dung c?a Hi?n php.

Tr??c h?t, ph?i th?c s? tn tr?ng cc quy?n m Hi?n php ? ghi r, ??c bi?t l quy?n t? do bo ch, t? do ngn lu?n v quy?n bnh ??ng tr??c php lu?t. ??u tin l quy?n t? do bo ch. Mu?n bi?t m?t n??c c dn ch? hay khng, ch? c?n nhn tnh tr?ng bo ch l th?y. M tnh tr?ng bo ch trong n??c ta th nhn dn th?y r l ch?a lm ???c nhi?m v? thng tin trung th?c v soi sng ???c d? lu?n. Ti?p theo l quy?n bnh ??ng tr??c php lu?t. Bnh ??ng tr??c php lu?t c ngh?a r?ng lu?t php l ? trn cao nh?t, t?i th??ng, ai c?ng ngang nhau v ??u ? d??i php lu?t. V?y m nhn dn th?y qu nhi?u ng??i c quy?n ch?c t? cho mnh quy?n ??ng cao h?n ng??i khc, th?m ch cao h?n c? php lu?t. Nh? v?y l ta ch?a ti?n ???c b??c no, th?m ch cn ?i li, trn con ???ng “nh n??c php quy?n” m chnh Hi?n php ? ?? xu?t. Bnh ??ng tr??c php lu?t bao hm bnh ??ng tr??c cng v? nh? m?t h? qu? t?t nhin. Do ?, nh?ng phn bi?t ??i x? nh? l l?ch, ??ng vin hay khng, ??u l tri v?i Hi?n php. Bnh ??ng tr??c cng v?, ai c?ng c quy?n b?u c?, ?ng c? nh? nhau, ai c?ng ph?i ???c tuy?n d?ng vo cc c? quan hnh chnh trn c? s? duy nh?t l n?ng l?c v tinh th?n trch nhi?m. Ch? v?i bi?n php ?, th?c hi?n tri?t ??, n?n hnh chnh c?a ta, t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, m?i c th? tuy?n d?ng ???c ng??i ti gi?i x?ng ?ng.

Th? hai, tri?t ?? tn tr?ng nguyn t?c Qu?c h?i l c? quan quy?n l?c cao nh?t. ??ng C?ng s?n ph?i th?c s? th?c hi?n nguyn t?c ? ?? lm nhn dn tin r?ng l phi?u c?a mnh ch?c ch?n gp ph?n vo vi?c xy d?ng m?t c? quan x?ng ?ng l ??i di?n ton dn.

Th? ba, b?o ??m c h? th?ng ta n ??c l?p l s? phn quy?n v cng quan tr?ng. ?? c ???c s? ??c l?p v b?o ??m kh? n?ng chuyn mn v? lu?t php, cc th?m phn c?n ph?i ???c tuy?n d?ng nh? cng ch?c, ???c b? nhi?m theo m?t quy ch? ring c m?c ?ch b?o v? tnh ??c l?p c?a h?. Th?m phn ? c?p cao c trch nhi?m b? nhi?m th?m phn c?p d??i, c?n c nhi?m k? di, ch? b? tru?t quy?n gi?a nhi?m k? n?u vi ph?m lu?t php.

C?n nh?n m?nh ?i?u ny: N?u ??ng ??ng trn hi?n php v quy?t ??nh thay cho Qu?c h?i v ta n th tnh tr?ng mi ko di nh? hi?n gi?: Nhi?u sai ph?m l?n c?a cn b?, ??ng vin ch? ???c x? l n?i b?, ???c bao che, nn khng phng ch?ng ???c tham nh?ng, v k?t qu? l m?t lng dn v b? my nh n??c km hi?u l?c.

Th? t?, c?n t?o c? ch? cng khai, minh b?ch, th?c s? dn ch?, tr??c h?t l trong ??ng ?? c th? ch?n l?a v lm xu?t hi?n nh?ng nh lnh ??o x?ng t?m v?i tr tu? c?a dn t?c, ???c dn tin t??ng v ???c th? gi?i knh tr?ng. Khng nn ti?p t?c cch lm hi?n nay l dn x?p trong n?i b? ??ng r?i ??a ra Qu?c h?i l?y phi?u tn nhi?m.

Chng ti th?ng th?n nu nh?ng v?n ?? ny ch? v?i mong mu?n ??ng C?ng s?n Vi?t Nam x?ng ?ng l t? ch?c lnh ??o ??t n??c, khng b? tri bu?c b?i nh?ng gio ?i?u, nh?ng m hnh ? b? th?c t? l?ch s? lo?i b?. Nh?ng gi?c m?, nh?ng l t??ng t?t ??p c?n ???c ch?ng minh t?ng b??c b?ng th?c t?, b?ng k?t qu? hi?n th?c ch? khng ch? b?ng duy ch, v b? l?i d?ng b?i m?t nhm ng??i c?m quy?n, dng gio ?i?u, dng kh?u hi?u ?? c?ng c? quy?n l?c v l?i ch phe nhm m h?u qu? l ??t n??c t?t h?u v tha ha

N?u b?n ?i?m ni trn ???c th?c hi?n, dn chng s? tin t??ng ? ??ng C?ng s?n, tin t??ng ? ng??i lnh ??o v hy v?ng v? m?t ??t n??c t?t ??p h?n. Do ? dn chng n?u c b?t mn v ph phn lnh ??o hay quan ch?c th ch? l ??i v?i c nhn ch? khng ph?i ??i v?i ??ng C?ng s?n. Ng??c l?i, dn chng ???c t? do s? d?ng cc quy?n chnh ?ng c?a mnh th chnh l gip ??ng pht hi?n ra nh?ng ng??i khng ?? t? ch?t ??m trch cng vi?c lnh ??o hay qu?n l. Th?c hi?n dn ch? c?ng l bi?n php h?u hi?u ?? phng ch?ng tham nh?ng.

Ngoi ra, ??ng C?ng s?n c?n quan tm h?n ??n v?n ?? ?on k?t dn t?c. N?u nh?ng ?i?m ni trn ???c th?c hi?n th k?t qu? l g?n b ???c dn v?i ??ng v th?c hi?n ???c ?on k?t. Tuy nhin, c?n ??a ra cc chnh sch c? th?, ch?ng h?n nghim c?m vi?c l?m d?ng quy?n l?c ?? ?? b?t ng??i thn, c quy ch? lu?t l? nghim kh?c ?? x? l cc tr??ng h?p sai ph?m. Vi?c c?t nh?c, ?? b?t khng d?a trn l l?ch chnh tr? m theo n?ng l?c v t? ch?t ??o ??c. ??ng v Nh n??c c?n nghim ch?nh th?c hi?n chnh sch ha h?p ha gi?i dn t?c ??i v?i c?u quan ch?c v qun nhn c?a ch? ?? c? ? Mi?n Nam, nh?t l trong b?i c?nh c?n ?on k?t dn t?c tr??c yu c?u t?ng n?i l?c ?? pht tri?n ??t n??c v tr??c nguy c? ngo?i xm. ??c bi?t trong tnh hnh ph?c t?p ? bi?n ?ng, ?? c? v? lng yu n??c c?a m?i ng??i dn khng phn bi?t chnh ki?n, qu kh?, chng ti ?? ngh? nn c hnh th?c bi?u d??ng s? d?ng c?m hy sinh c?a qun ??i Vi?t Nam C?ng ha ? Hong Sa n?m 1974.

Trong vi?c thc ??y s? ha gi?i v ha h?p dn t?c, c?n c bi?n php h?u hi?u ?? ng??i Vi?t ? n??c ngoi h?p tc v?i cc c? s? trong n??c, nh?t l trong nghin c?u khoa h?c, trong gio d?c v pht tri?n kinh t?, ?? cng lm cho ??t n??c giu m?nh.

2. C?ng c? b? my nh n??c

M?t chnh ph? m?nh v hi?u qu? l ?i?u ki?n t?i c?n thi?t ?? kinh t? pht tri?n nhanh v c ch?t l??ng cao. ?? c?ng c? b? my nh n??c, c?n c?i cch ch? ?? ti?n l??ng v th?c hi?n vi?c thi tuy?n quan ch?c. ?y l v?n ?? c?t li c?a nhi?u v?n ??.

C?i cch ch? ?? ti?n l??ng l m?t vi?c tuy kh nh?ng c?p bch v khng th? tr hon, v n?u khng s? khng th? gi?i quy?t ???c v?n ?? no khc. Thi?t ngh?, ?y l v?n ?? nan gi?i nh?ng khng h?n l khng c gi?i php n?u nh n??c th?c lng quy?t tm. Tr??c m?t, chng ti ?? kh?i m?t s? n?i dung c?i cch nh? sau:

Th? nh?t, hi?n t??ng ph? bi?n hi?n nay l ti?n l??ng ch? chi?m m?t ph?n nh? trong thu nh?p c?a quan ch?c, cng ch?c, th?y gio, v.v.. Do ?, tr??c tin ph?i minh b?ch ha cc ngu?n thu nh?p ny v l?n l??t ??a vo l??ng.

Th? hai, c?i cch thu? ?? t?ng thu ngn sch. ??c bi?t c?n ?nh thu? l?u thng b?t ??ng s?n, ?nh thu? su?t cao ??i v?i nh?ng ng??i s? h?u nhi?u b?t ??ng s?n, v ?nh thu? th?a k? ti s?n.

Th? ba, t?ng t? l? ti?n l??ng trong t?ng thu ngn sch. Tr??c m?t gi?m t? l? ??u t? cng l?y t? ngn sch, hon nh?ng d? n ??u t? l?n c?n nhi?u v?n nh?ng ch?a th?t c?n thi?t..

Th? t?, tinh gi?m b? my cng quy?n ? trung ??ng v ??a ph??ng.

Chng ti ?? ngh? nh n??c l?p ra ngay m?t ban chuyn trch v? c?i cch ti?n l??ng g?m cc chuyn gia kinh t?, ti chnh, hnh chnh. Ban chuyn trch ny s? kh?n tr??ng nghin c?u, xem xt 4 n?i dung c?i cch ni trn, ?? trong th?i gian ng?n ??a ra ?? n c?i cch kh? thi.

Quan ch?c, cng ch?c ph?i l nh?ng ng??i ???c tuy?n ch?n nghim tc qua cc k? thi ??nh k? v cu?c s?ng c?a h? v gia ?nh h? ph?i ???c b?o ??m b?ng ti?n l??ng. Ti?n l??ng c?ng ph?i ?? s?c h?p d?n ng??i c n?ng l?c vo b? my cng quy?n. N?i dung cc k? thi tuy?n cho quan ch?c c?p trung tr? xu?ng c?ng c?n ch tr?ng trnh ?? v?n ha v s? hi?u bi?t v? lu?t php v c? c?u hnh chnh. Quan ch?c c?p trung ??ng, c?ng v?i n?i dung ?y nh?ng ? trnh ?? cao c?p h?n v thm cc chuyn mn c?n thi?t. Trnh ?? v?n ha v s? kh kh?n ph?i v??t qua cc c?a thi tuy?n s? nng cao kh khi v lng t? tr?ng c?a quan ch?c, trnh ho?c gi?m ???c t? n?n tham nh?ng. Vi?c thi tuy?n quan ch?c cn c tc d?ng t?o ni?m tin v ??ng l?c h?c t?p trong gi?i tr? v ai c?ng c c? h?i bnh ??ng thi th? ti n?ng cho vi?c n??c. Ch? ?? ti?n l??ng v vi?c thi tuy?n quan ch?c c?n ???c th?c hi?n trong vng 3-4 n?m t?i.

3. V? chi?n l??c, chnh sch pht tri?n kinh t?

?y l v?n ?? kh r?ng v l?n, ? ?y ch? xin ni ??n m?y ?i?m chng ti cho l quan tr?ng nh?t.

Ngu?n l?c l?n nh?t c?a Vi?t Nam l con ng??i. Chi?n l??c pht tri?n ph?i v cu?c s?ng c?a ??i ?a s? dn chng v ch? y?u d?a vo ngu?n nhn l?c ngy cng c k? n?ng cao qua gio d?c v ?o t?o, qua kh? n?ng lm ch? cng ngh?.

Hi?n nay xu?t kh?u lao ??ng v ph? n? l?y ch?ng n??c ngoi v l do kinh t? ?ang l hi?n t??ng lm b?c xc ng??i dn v ?nh h??ng ??n uy tn c?a Vi?t Nam trn th? gi?i. Chng ti ?? ngh? nh n??c ??a ra m?c tiu ??n n?m 2020 ph?i th?c hi?n ton d?ng lao ??ng, khng cn ai ph?i mi?n c??ng ra n??c ngoi ch? v sinh k?.

?? pht tri?n b?n v?ng v h??ng t?i ton d?ng lao ??ng c?n ??y m?nh cng nghi?p ha theo h??ng ngy cng c?nh tranh trn th? tr??ng qu?c t? v ch tr?ng pht tri?n nng thn. Cho ??n nay tr th?c trong v ngoi n??c ? ?? xu?t nhi?u chi?n l??c, chnh sch v? cc v?n ?? ny nh?ng khng ???c nh n??c quan tm th?c hi?n. ?? gi?i quy?t v?n ?? ny, chng ti ?? ngh? nh n??c c?n t?p trung nh?ng chuyn gia c trnh ??, thnh l?p m?t b? ph?n chuyn trch ?? xy d?ng v gim st vi?c thi hnh chi?n l??c pht tri?n v?i ?? th?m quy?n v ch? ?? ?i ng? thch h?p. B? ph?n ny ph?i ???c ??t trn t?t c? cc b? ngnh lin quan t?i l?nh v?c kinh t?, ??ng ??u l Th? t??ng ho?c Ph th? t??ng th??ng tr?c, c nh?ng chuyn vin ti n?ng, c c? ch? ti?p thu ki?n c?a gi?i doanh nhn v tr th?c. Vi?t Nam hi?n nay c?ng c nh?ng c? quan nh? B? K? ho?ch & ??u t? hay B? Cng th??ng nh?ng quy?n h?n lin quan t?i v?n ?? ny b? phn tn, rng bu?c b?i nhi?u m?i quan h? v?i c? quan hay doanh nghi?p nh n??c, v v?y th??ng kh c th? ?? xu?t ???c nh?ng chnh sch hi?u qu?, ho?c do ph?i cn nh?c l?i ch c?a qu nhi?u ??i t??ng nn nh?ng n?i dung th?ng nh?t ???c c?ng mang tnh th?a hi?p, chung chung.

V? xy d?ng k?t c?u h? t?ng, chng ti ?? ngh? hon k? ho?ch xy d?ng ???ng s?t cao t?c v ch?a c?n thi?t, t?n km l?n v ? ???c ch?ng minh b?ng cc phn tch khoa h?c l khng c hi?u qu?. Thay vo ?, c?n tu b? nng c?p ???ng s?t Th?ng Nh?t, m? r?ng m?ng l??i ???ng s?t ph? thng ??n vng ??ng b?ng sng C?u Long v cc t?nh mi?n B?c, ??ng th?i xy d?ng ???ng b? cao t?c B?c Nam v xy d?ng cc t?nh l?, huy?n l? n?i nng thn v?i ???ng s?t v ???ng cao t?c ny, nh?t l n?i nng thn v?i cc ? th? g?n ???ng cao t?c. K?t c?u h? t?ng nh? v?y m?i thc ??y cng nghi?p ha nng thn.

Lin quan ??n pht tri?n nng thn, vi?c c?i cch ch? ?? h?n ?i?n, t? h?u ha s? h?u ru?ng ??t c?n ???c ??y m?nh. Ch? ?? h? kh?u ? ???c c?i thi?n nhi?u nh?ng m?i ? th? l?i c cc quy ch? ring, c?n c?i cch theo h??ng t? do ha vi?c thay ??i ch? ? h?n n?a ?? ng??i dn khi ??n ? th? lm vi?c c th? yn tm v?i cu?c s?ng ? ? v khng c?n gi? l?i quy?n s? d?ng ??t ? nng thn. V?i s? phn tn, manh mn c?a ru?ng ??t hi?n nay, vi?c t?ng n?ng su?t nng nghi?p g?p kh kh?n. T?ng n?ng su?t nng nghi?p v cng nghi?p ha nng thn l hai tr? c?t ?? nng cao m?c s?ng c?a ng??i dn ? nng thn ni ring v pht tri?n kinh t? ni chung.

??i v?i ho?t ??ng c?a doanh nghi?p, th? tr??ng lao ??ng hi?n nay c v?n ?? khng ?n kh?p gi?a cung v c?u: ? cc khu cng nghi?p t?i cc thnh ph? l?n b?t ??u c hi?n t??ng thi?u lao ??ng, doanh nghi?p kh tuy?n d?ng s? lao ??ng c?n thi?t, m?c d ? nng thn v?n cn lao ??ng d? th?a. Nguyn nhn l do th? tr??ng lao ??ng ch?a pht tri?n, cung v c?u khng g?p nhau. M?t nguyn nhn n?a l ch?t l??ng lao ??ng (trnh ?? v?n ha, trnh ?? chuyn mn, kh? n?ng ti?p thu tri th?c v? ho?t ??ng c?a doanh nghi?p,…) khng ?p ?ng nhu c?u c?a doanh nghi?p. Bi?n php ?? cung c?p lao ??ng m?t cch ?n ??nh ph?i bao g?m chnh sch ng?n h?n (pht tri?n th? tr??ng lao ??ng) v chnh sch trung di h?n (nng cao ch?t l??ng lao ??ng, t?ng c??ng gio d?c ngh? nghi?p). Chnh quy?n ??a ph??ng ? nng thn c?n tch c?c h?n n?a trong l?nh v?c ny.

Nh n??c c?n l?ng nghe chuyn gia, tr th?c v? vi?c quy?t ??nh cc d? n l?n. ??c bi?t, chng ti ?? ngh? t?m ng?ng k? ho?ch xy d?ng nh my ?i?n h?t nhn ? Ninh Thu?n v nh?ng l do chng ta ? bi?t v cc chuyn gia c?a ta c?ng ? c nh?ng phn tch cho th?y d? n ny qu t?n km v ch?a nhi?u r?i ro ti?m ?n. Nhi?u ng??i trong chng ti c?ng ? ?? ngh? ng?ng k? ho?ch khai thc b-xit ? Ty nguyn v cc l do v? mi tr??ng, an ninh, hi?u qu? kinh t?, v s? l? thu?c vo n??c ngoi.

V?n ?? cu?i cng l c?i cch doanh nghi?p qu?c doanh trong ? c cc t?p ?on. C?n ??t cc doanh nghi?p ? trong khung c?nh chung c?a lu?t php, xa b? vi?c ?? hnh php tr?c ti?p lnh ??o kinh doanh – d d??i d?ng Th? t??ng qu?n hay B? tr??ng qu?n – v thay vo ? l H?i ??ng qu?n tr? ??c l?p v c nhi?m k?, do Qu?c h?i hay H?i ??ng Nhn dn b? nhi?m, nh?m h?n ch? s? thao tng c?a cc nhm l?i ch. Doanh nghi?p qu?c doanh dng ti?n c?a dn v nh?m ph?c v? dn, do ? ph?i c ti?ng ni c?a ??i di?n nhn dn. H?i ??ng qu?n tr? c ??i di?n c?a dn do cc t? ch?c h?i chuyn nghi?p v M?t tr?n T? qu?c ?? c?, c ??i di?n c?a ng??i tiu dng chnh do cc ngnh s? d?ng ?? c?, c cc chuyn gia ??u ngnh trong l?nh v?c ho?t ??ng doanh nghi?p do cc h?i chuyn gia ?? c?. H?i ??ng qu?n tr? s? b? nhi?m ch? t?ch cng ty hay t?p ?on. ?? cho doanh nghi?p nh n??c ho?t ??ng c hi?u qu? v th?c s? ph?c v? nhn dn th ph?i c cc t? ch?c ch? ??o, ki?m tra nghim tc. Ngoi ra, s? l??ng doanh nghi?p ph?i h?n ch?, khng th? ?? cho chnh quy?n cc c?p t? do l?p ra nh? hi?n nay. ??c bi?t, ph?i cng khai, minh b?ch trong vi?c c?p v?n, vi?c c?p v s? d?ng cc ngu?n l?c qu?c gia cho cc doanh nghi?p nh n??c. Ngoi nh?ng tr??ng h?p ??c bi?t ?u tin cho doanh nghi?p nh n??c ? ???c cng khai, minh b?ch, chnh sch c?n b?o ??m cng b?ng c? h?i, b?o ??m hi?u qu? s? d?ng v khng phn bi?t gi?a cc thnh ph?n kinh t?, khng phn bi?t gi?a cc cng ty, ki?m sot v h?n ch? vi?c h? tr? cc ngu?n l?c qu?c gia theo ki?u ch? ngh?a t? b?n thn h?u.

4. V? v?n ha, gio d?c, y t?, nghin c?u khoa h?c v cng ngh?

Chng ti c m?y ?? ngh? c? th? sau:

a) C?n c chnh sch ng?n ch?n s? xu?ng c?p c?a v?n ha v ??o ??c x h?i. T?ng c??ng qu?ng b v khuy?n khch nh?ng gi tr? ph? qut, ti?n b? c?a nhn lo?i nh? t? do, bnh ??ng, bc i, dn ch?, quy?n con ng??i, ??ng th?i, ph?c h?i nh?ng gi tr? v?n ha truy?n th?ng tch c?c ?? lm n?n t?ng cho cc ?ng x? v?n ha, cc chu?n m?c ??o ??c trong sinh ho?t x h?i. Song song v?i vi?c ny c?n tch c?c b?o t?n cc di tch v?n ha, l?ch s? c?a dn t?c v ng?n ch?n s? xm th?c khng ch?n l?c c?a v?n ha ngo?i lai, ??c bi?t l t? Trung Qu?c.

b) C?n gi?m cc hnh th?c thi ?ua, tuyn d??ng, trao hun ch??ng nh? hi?n nay: Cc c? quan, cc ?on th? t? ch?c qu nhi?u l? k? ni?m nh?ng m?c ho?t ??ng (20 n?m, 30 n?m, v.v.) v v?n ??ng ?? ???c nh?n hun ch??ng. ?y l hnh th?c t?n km th gi?, ngn sch m khng c hi?u qu?, ch?a k? ??n nh?ng tiu c?c trong qu trnh xin-cho v?n r?t ph? bi?n. Phong tro h?c t?p ??o ??c H? Ch Minh c?ng khng th?t s? hi?u qu? v dn chng th?y tnh tr?ng tham nh?ng ngy cng tr?m tr?ng, ng??i c?n h?c t?p ??o ??c H? Ch Minh (c?n ki?m lim chnh ch cng v t?, …) tr??c h?t ph?i l nh?ng ng??i ? c?p lnh ??o v qu?n l nh n??c. T? ch?c h?c t?p ngh? quy?t c?a ??ng sau cc k? ??i h?i nh? cch lm hi?n nay c?ng t?n km v lm ?nh h??ng ??n vi?c qu?n l nh n??c ? trung ??ng v ??a ph??ng. Thay vo ? nn p d?ng cc hnh th?c khc thch h?p v t t?n km th gi?, ngn sch.

c) Vi?c c?i t? gio d?c ???c bn qu nhi?u trong th?i gian qua nh?ng khng ??a l?i k?t qu?. Do t?m quan tr?ng v tnh hnh ngy cng xu?ng c?p c?a gio d?c, chng ti ?? ngh? Th? t??ng tr?c ti?p ch?u trch nhi?m v? gio d?c, c? th? l ch? ??o n?i dung c?i cch, theo st vi?c tri?n khai cc chi?n l??c, chnh sch, v ch?u trch nhi?m v? k?t qu? c?a cc c?i cch l?n.

M?t trong nh?ng n?i dung c?i cch c?p bch ph?i l nng cao v? th? c?a ng??i th?y, b?t ??u t? ??ng l??ng ?? s?ng v nui gia ?nh. T? ? ti?n ??n vi?c thi?t l?p l?i s? trung th?c trong h?c t?p v thi c?, tr? l?i tnh trong sng c?a tu?i tr? cho h?c tr, t?o ?i?u ki?n cho nh?ng ti n?ng n?y n?.

M?t n?i dung n?a l tn tr?ng quy?n t? do h?c thu?t v t? t??ng ? ??i h?c c?ng nh? trong cc ho?t ??ng tr th?c, v?n ho ngh? thu?t, t?o ra s?c thu ht ??i v?i tu?i tr? v qua ? gip th? h? tr? c ??ng l?c ph?n ??u m?nh m?, c th?c cng dn cao v hoi bo pht tri?n ??t n??c. Nhn ?y chng ti c?ng ?? ngh? Th? t??ng h?y b? Quy?t ??nh 97 ?i h?i tr th?c ch? ???c gp ring v?i cc c? quan c th?m quy?n.

d) C? th? ha cc bi?n php lm cho gio d?c, ?o t?o l qu?c sch hng ??u.

Tri?t ?? th?c hi?n mi?n ph b?c ti?u h?c v trung h?c c? s? (ch?m nh?t l ??n n?m 2015) v trung h?c ph? thng (??n n?m 2020). Song song v?i vi?c nng c?p cc ??i h?c ?ang c, c?n c ngay k? ho?ch xy d?ng m?t ho?c hai ??i h?c ch?t l??ng cao, trong ? n?i dung gi?ng d?y, c? ch? qu?n l, v trnh ?? gio s? c?ng nh? tiu chu?n ?i ng? t??ng ???ng v?i cc ??i h?c tin ti?n ? chu . V? cc ??i h?c v tr??ng cao ??ng ngoi cng l?p, c?n c bi?n php ch?n ch?nh gi?i quy?t ngay nh?ng n?i khng ?? ch?t l??ng v c quy ch? ?? ng?n ng?a hi?n t??ng kinh doanh gio d?c hi?n nay. Ngoi ra, c?n ban hnh cc s?c thu? khuy?n khch doanh nghi?p v nh?ng c nhn c ti s?n ?ng gp v v? l?i (ch? y?u l t?ng khng) cho s? nghi?p gio d?c. Nh?ng v?n ?? ny c?ng c?n c k? ho?ch th?c hi?n c? th? tr??c n?m 2015.

C?n t?ng c??ng m? r?ng v xy d?ng thm cc tr??ng, cc khoa lin quan khoa h?c t? nhin v cng ngh?, xy d?ng nhi?u tr??ng cao ??ng cng ngh? ?? cung c?p ?? lao ??ng cho cng nghi?p ho trong giai ?o?n t?i. Hi?n nay, m?t m?t, trong nhi?u ngnh, sinh vin t?t nghi?p ra tru?ng khng c vi?c lm, trong khi m?t s? ngnh v? cng ngh? tin h?c, ?i?n t?, ho h?c, k? ton, nng c?, v.v.. th ngu?n cung c?p thi?u ho?c khng ?? ch?t l??ng. Chnh sch s?p t?i c?n ch tr?ng ??u t? xy d?ng thm cc ngnh ? cc l?nh v?c ny v c?i thi?n ch??ng trnh, n?i dung gi?ng d?y ?? nng cao ch?t l??ng. M?t khc, nhu c?u v? lao ??ng c trnh ?? trung c?p v cao ??ng k? thu?t, cao ??ng k? ton,… ?ang v s? t?ng nhanh nh?ng kh? n?ng cung c?p cn r?t h?n ch?. Tm l coi th??ng b?c trung c?p v cao ??ng trong x h?i Vi?t Nam r?t l?n. C?n c chnh sch khuy?n khch h?c t?p trong cc b?c h?c ny, ch?ng h?n t?ng c??ng ch? ?? c?p h?c b?ng v quan tm gi?i thi?u vi?c lm cho h?c vin sau khi ra tr??ng. Tm l?i, c?n ??i m?i th? ch? gio d?c v ?o t?o hi?n nay m?i c th? th?c hi?n ton d?ng lao ??ng v ??y m?nh cng nghi?p ho trong th?p nin 2010.

Nhi?u c?i cch trong gio d?c c?ng nn ???c p d?ng trong y t?: t?ng ??u t? xy d?ng b?nh vi?n, xy d?ng cc c? s? y t? ? nng thn v ph? c?p b?o hi?m y t? ?? ng??i ngho c th? ti?p c?n d?ch v? y t? v?i ph? ph th?p. Nn c chnh sch mi?n ph khm b?nh v ph nh?p vi?n cho ng??i dn ngho ho?c c?n ngho.

e) T?ng c??ng ??u t? v c?i thi?n vi?c s? d?ng ngn sch cho nghin c?u khoa h?c: M?t trong nh?ng l do thnh qu? nghin c?u khoa h?c c?a ta cn khim t?n l do thi?u ??u t?. ??u t? cho nghin c?u khoa h?c v cng ngh? n?m 2006 ch?ng h?n ch? c 428 tri?u USD, chi?m kho?ng 0,17% GDP. Trong cng n?m, Thi Lan ??u t? 1,79 t? USD (0,3% GDP) v Malaysia 1,54 t? (0,5% GDP). ?ng ch l Trung Qu?c ??u t? 1,4% GDP cho khoa h?c v cng ngh? trong n?m 2010 v ??t m?c tiu ??u t? 4% GDP vo n?m 2015. Ngn sch ??u t? cho khoa h?c cng ngh? ? Vi?t Nam c ??c tnh l t?p trung vo vi?c xy d?ng c? s? v?t ch?t thay v chi tiu cho vi?c th?c hi?n cc d? n nghin c?u khoa h?c. Ngoi vi?c t?ng ??u t?, c?n ph?i xem xt l?i vi?c s? d?ng ngn sch khoa h?c. Theo cch lm hi?n nay th chng ta c th? c nh?ng thi?t b? khoa h?c tinh vi, nh?ng khng c ng??i s? d?ng hi?u qu? nh?ng thi?t b? ny. Trong th?c t?, tnh tr?ng “thi?t b? trm ch?n” ? ? tr? nn ph? bi?n. Nh? ? phn tch ? trn, n?n khoa h?c n??c ta hi?n nay cn l? thu?c qu l?n vo cc ??ng nghi?p n??c ngoi v thi?u chuyn gia c trnh ?? cao. Do ?, thay v ??u t? xy thm phng th nghi?m, c?n ch tr?ng ??u t? vo ?o t?o chuyn gia c trnh ?? chuyn su.

Ch?ng nh?ng c?n t?ng ??u t? cho khoa h?c v cng ngh?, chng ta c?n ph?i c?i cch h? th?ng phn ph?i ngn sch cho nghin c?u khoa h?c v qu?n l khoa h?c. Hi?n nay, cc ?? ti nghin c?u c? b?n ? c?p nh n??c do cc nh khoa h?c xy d?ng ? ???c qu?n l kh t?t b?i Qu? KH&CN qu?c gia (Nafosted). Nh?ng v?i cc lo?i ?? ti nghin c?u ?ng d?ng v pht tri?n s?n xu?t ? cc c?p – do c? quan ch? qu?n ra ?? ti, ku g?i cc nh nghin c?u n?p ??n xin v cc c? quan ch? qu?n xt duy?t v th?m ??nh – l?i ch?a c s? tham gia ?ng m?c c?a cc nh chuyn mn. V l do ny nhi?u ?? ti nghin c?u c?a cc b? ngnh, ??a ph??ng ?? ra khng theo k?p tro l?u v ??nh h??ng c?a khoa h?c qu?c t? v nhu c?u th?c t?.

5. Chi?n l??c ??i ngo?i

Trong chi?n l??c ??i ngo?i c?a Vi?t Nam hi?n nay, Trung Qu?c, M? v ASEAN c ngh?a ??c bi?t quan tr?ng.

“???ng l?i ngo?i giao c?a Vi?t Nam l thn thi?n v?i m?i n??c”: nguyn t?c ? lun lun l l t??ng. Nh?ng l t??ng ? c?ng lun lun va ch?m v?i m?t th?c t? m khng n??c no trnh kh?i: ? l th?c t? chi?n l??c m v? tr ??a d? l y?u t? then ch?t.

Ch?ng h?n quan h? c?a ta v?i Trung Qu?c. D Vi?t Nam mu?n chn thnh lm b?n v?i Trung Qu?c ??n ?u ?i n?a, v? tr ??a d? c?a Vi?t Nam c?ng b?t bu?c ta ph?i ??ng th?i nhn Trung Qu?c nh? m?t v?n ?? an ninh c?t t?y v th??ng xuyn. Khng vi?c g ta ph?i gi?u di?m quan tm sinh t?n ? b?ng 16 ch? vng. Cng gi?u, ngn t? v hnh ??ng ngo?i giao c?a ta l?i cng ?? l? y?u km, s? hi, khi?p nh??c. Ch? b?ng cch ni th?ng v?i Trung Qu?c: “Nam qu?c s?n h nam ?? c?”, ta m?i c th? lm b?n v?i Trung Qu?c trn m?t v? th? khng ph?i l khm nm, th?n ph?c. Ngy x?a, ch? c ta v?i Trung Qu?c thi, ngoi tr?ng v?i ? khng c ai khc, v?y m t? tin ta v?n c th? hin ngang ni th?ng nh? th?, hu?ng h? by gi?, th? gi?i ??i khc, quan h? chi?n l??c c th? m? r?ng v?i nhi?u n??c khc, cho php Vi?t Nam l?p hng ro chi?n l??c b?ng nh?ng quan h? ??c bi?t v?i nhi?u n??c.

Trung Qu?c ch?c ph?i hi?u ci th? t?t y?u ? c?a Vi?t Nam. Cho nn h? v?a d? d?, v?a uy hi?p ?? Vi?t Nam khng thi?t l?p quan h? ??c bi?t v?i M? v ngay c? khng m? t??ng ??n m?t sch l??c cn b?ng l?c l??ng nh? nhi?u n??c trong kh?i ASEAN cng khai p d?ng. Vi?t Nam c g khc v?i cc n??c ASEAN khc khi?n Trung Qu?c c th? uy hi?p ???c? Khng ph?i v ci v? th? “ni li?n ni sng li?n sng” trong ??a d? m chnh v “ni li?n ni sng li?n sng” trong t? t??ng. Ch?ng c ai ph?n ??i: v?n ha Trung Qu?c ? t?ng sng chi c? m?t vng tr?i ?ng , ta ch?u ?nh h??ng khng ph?i l chuy?n l?, chuy?n d?. Chuy?n d? l ch?u ?nh h??ng m khng bi?t sng t?o nh? Nh?t B?n. Chuy?n d? l ch?u ?nh h??ng ??n ci m?c ph?i lm cho gi?ng nguyn b?n ?? kh?i b? xem l man di. T? trong t? t??ng, Trung Qu?c ? l ci khun ?? r?p theo. H? Kh?ng gio th? no, ta Kh?ng gio th? ?y. H? Mao, ta c?ng ? t?ng Mao. H? ?ang l g, ta c?ng ?ang th? ?y. Su?t c? th? gi?i chu , c l? ngoi Vi?t Nam v B?c Tri?u Tin, khng c n??c no lm ci bng d??i m?t tr?i t? t??ng c?a h?. Trung Qu?c bi?t r nh? th?, vi?c g h? ch?ng n?m ci ?i?m y?u ? ?? d? v ?e? H? bi?t r ta s? khng ngh? ??n ci th? cn b?ng l?c l??ng, v t? trong t? t??ng ta ? khng c ni?m cn b?ng, ? l?a ch?n nghing v? m?t pha, ? nh??ng b? h? trn kh?p l?nh v?c.

H? l?i cn tha h? n?m ci ?i?m y?u ? v bi?t ch?c r?ng khng ai mu?n st cnh v?i ta th?c s? khi quan h? thn s? c?a ta khng r rng. V? ngo?i giao, d? nhin ta c?n giao h?o thn thi?t v?i Trung Qu?c nh? v?i Nh?t, v?i ASEAN, nh?ng v? chi?n l??c, c? l?ch s? l?n th?c t? ngy nay khng cho php ta xy d?ng an ninh tr??ng k? trn t? t??ng tr? c?t “Trung Qu?c l b?n ??c bi?t”. Ta khng minh b?ch trn ?i?m ?, ai s? tin ta? Ai s? lin minh chi?n l??c v?i ta ?? ng?n ch?n k? m ta v?n nh?n l “b?n ??c bi?t”? Th? nh?ng trn th?c t? ta l?i khng th? minh b?ch ???c v m?t ??ng quy?n l?i qu?c gia ?i h?i ta ph?i c?nh gic Trung Qu?c, m?t ??ng t? t??ng chnh th?ng l?i xem Trung Qu?c l b?n ??c bi?t. Mu thu?n ? ph?i ch?m d?t th quan h? chi?n l??c m?i phn minh.

V?y ai l ??ng minh chi?n l??c v?i ta? ??ng minh ? ?y khng c ngh?a l gia nh?p vo m?t lin minh qun s? m bao g?m cc tr??ng h?p nh?ng n??c c cng quan tm chi?n l??c trong cc quan h? ngo?i giao. Trong ??nh ngh?a r?ng ?, th?c t? ngy nay cho th?y d mu?n d khng ch? c Hoa K? m?i c th? tr? thnh ??i tc chi?n l??c c?a Vi?t Nam trong vi?c thi?t l?p th? cn b?ng l?c l??ng ?? ta gi? n??c. Cu h?i duy nh?t cn c th? ??t ra l: n??c M? c st cnh v?i ta ?? cng ta b?o v? nh?ng quy?n l?i thi?t thn nh?t c?a ta? C? th?, n??c M? c th? cng ta ng?n ch?n bnh tr??ng c?a Trung Qu?c ? Bi?n ?ng?

N??c M? khng d?i g tr? l?i cu h?i ? rnh r?t v cng khai. Cu h?i ?, chnh ta ph?i tr? l?i, v ch? ta m?i tr? l?i rnh r?t ???c m thi. N?u ta lm cho ng??i M? th?y r?ng quy?n l?i c?a h? v quy?n l?i c?a ta l m?t, khng nh?ng ch? trn Bi?n ?ng m c? trong chi?n l??c lu di c?a h? ? ?ng v c? chu th hai n??c s? st cnh v?i nhau. H?n n?a, n?u ta gip c?ng c? cc th? ch? ASEAN ?? v?a t?ng ?on k?t v ?n ??nh trong khu v?c v?a t?o cho M? c? h?i v?n ??ng nhn dn M? v nhn dn th? gi?i ?ng h? s? hi?n di?n c?a M? t?i ?ng Nam th ta l?i cng th?t ch?t quy?n l?i c?a M? v?i quy?n l?i c?a ta h?n.

Nh?ng quy?n l?i m thi ch?a ?? ?? xy d?ng m?t quan h? chi?n l??c b?n v?ng, tr??ng k?. B?i v ?e d?a c?a Trung Qu?c l tr??ng k?, gi?i php ??i ph c?ng ph?i tr??ng k? ?? quan h? ??ng minh (theo ngh?a r?ng ni trn) khng ph?i l quan h? giai ?o?n, chi?n thu?t. Ci g t?o ra ch?t l??ng cho m?t quan h? chi?n l??c b?n v?ng? ??a-chnh tr? ngy nay ni r: t? t??ng, v?n ha l y?u t? chi?n l??c cng v?i v? tr ??a d?. Chnh th? dn ch? ? ?i Loan l y?u t? chi?n l??c g?n k?t thm v?i y?u t? quy?n l?i trong quan h? gi?a M? v x? ?y. N??c Nh?t qun phi?t ph?i d?t khot vi?t l?i hi?n php ?? tr? thnh ??ng minh chi?n l??c b?n v?ng nh?t c?a M? trn th? gi?i. Do ?, c?i cch th? ch? theo h??ng dn ch? ha nh? ? trnh by ? trn ngoi m?c ?ch t?ng n?i l?c cn l ?i?u ki?n ?? m? r?ng chi?n l??c ngo?i giao.

Ai c?ng bi?t: th?c ch?t c?a th?c h? hi?n nay ? Trung Qu?c l ch? ngh?a dn t?c n??c l?n. D??i l?p o x h?i ch? ngh?a, tri tim c?a Trung Qu?c ra l?nh cho dn t?c h? ph?i tr? th nh?c nh c?a th? k? 19, nhanh chng chi?m l?nh ??a v? ??i c??ng, ng? tr? nh? b ch? trn vng ?ng . Lm sao ta ??ng ch v?i h? ???c? Ng??c l?i, ? l t? t??ng m ta ph?i tri?t ?? ch?ng nh? m?t ?e d?a ? n?ng trn s? s?ng cn c?a dn t?c. T? t??ng chnh tr? c?a Vi?t Nam l t? t??ng H? Ch Minh, xy d?ng trn quan tm duy nh?t l ??c l?p c?a dn t?c. V ??c l?p, ta ph?i ?on k?t dn t?c, l?y ?on k?t lm t? t??ng, l?y dn t?c lm m?c tiu ch? khng ph?i m?t l thuy?t no xa l? v?i th?c t? m ng??i dn ?ang th?y tr??c m?t. V y?u t? t? t??ng quan tr?ng nh? v?y, chng ti ?? ngh? Vi?t Nam hy d?t khot c?t r?n t? t??ng v?i Trung Qu?c. Ta ? c m?t H? Ch Minh ??t n?n mng dn ch? cho m?t n??c Vi?t Nam ??c l?p khc h?n n?n mng m Mao ? ??t cho Trung Qu?c n?m 1954. Ta ? l?y t? t??ng H? Ch Minh lm t? t??ng ch? ??o. T? t??ng ??c l?p ? c?n ph?i ???c vun x?i su h?n trong b?i c?nh ngy nay. C?n suy ngh? r?ng: m?t ph?n l?n t? t??ng ? ? ???c thot thai t? tnh tr?ng chi?n tranh, h?t chi?n tranh thu?c ??a ??n chi?n tranh chia c?t trong m?t th? gi?i chia hai theo l?n ranh th?c h?. By gi? n??c ta khng cn chi?n tranh n?a, ? b?t ??u pht tri?n ln cng nghi?p ha, hi?n ??i ha, l?i h?i nh?p vo m?t th? gi?i hon ton ??i khc trong ? th?c h? tranh ch?p ngy x?a ? bi?n m?t r?i. B?i c?nh hon ton ??i khc, t?t nhin t? t??ng c?a lnh t? c?ng ph?i ???c hi?u theo m?t tinh th?n m?i, ph?i ???c ch?t l?c l?i, ch? no l tinh ty tr??ng k?, ch? no l chi?n thu?t giai ?o?n, ch? no thch h?p cho dn ch? ngy nay, ch? no ? ?p ?ng xong r?i nh?ng nhu c?u trong qu kh?. Ton dn s? tham gia th?c hi?n n?n mng dn ch? m lnh t? ? ??t vin g?ch ??u tin t? thu? khai sinh nh n??c. Ngi nh s? xy k?t h?p hi ha t? t??ng H? Ch Minh v?i nh?ng t? t??ng dn ch? c?a th? gi?i, v?ch ra m?t m hnh dn ch? thch h?p v?i hon c?nh hi?n nay c?a Vi?t Nam. M hnh ? c?ng s? khng ch?i b? nguyn t?c c?n b?n c?a chnh th? hi?n nay l “??ng lnh ??o”. V?n ?? l ph?i thi?t l?p cho k? ???c dn ch? th?t s? trong ??ng v ??nh ngh?a l?i cho minh b?ch th? no l “lnh ??o” theo ki?n c?a ton dn.

Khng kh kh?n g ?? th? ch? ha hai v?n ?? ?. Nhn dn v tr th?c Vi?t Nam khng thi?u c sng t?o. Thch th?c l c mu?n hay khng. T? lu, v?n ?? ? ???c ??t ra, nh?ng ch?ng bao gi? gi?i quy?t. Th?i cu?c ngy nay khng cho php tr hon n?a. Khng nh?ng lng tin c?a nhn dn c h?n m an ninh c?a ??t n??c b?t bu?c ph?i th?. ?e d?a t? ph??ng B?c bu?c ta ph?i t? gi con ???ng c?t trong t? t??ng. Ho?c ta khng c ??ng minh, ho?c c ??ng minh th ph?i minh b?ch, khng ai h?ng ??n cho ta n?u khng tin ta.

T?t nhin ai c?ng c th? ch?t v?n: ??ng minh (trong ngh?a cng m?t quan tm chi?n l??c) v?i M?, ta c m?t ??c l?p ch?ng? Trong l?ch s? th? gi?i t? sau 1945, c hai kinh nghi?m ??ng minh trong ? m?t bn l siu c??ng, m?t bn l n??c b?i tr?n, m?t c? ch? quy?n, m?t c? ti?m n?ng kinh t?, m?t c? qun ??i: ? l n??c ??c v n??c Nh?t. C? hai n??c ??u tr? thnh c??ng qu?c. N??c ??c lin minh chi?n l??c v?i M? nh?ng khng m?t ??c l?p ngo?i giao v?i Lin X. N??c Nh?t lin minh v?i M? nh?ng khng m?t ??c l?p ngo?i giao v?i Trung Qu?c. Quan h? chi?n l??c c ?nh h??ng trn quan h? ngo?i giao, nh?ng khng trng h?p. Ngay c? Hn Qu?c, lin minh v?i M?, h? c m?t ??c l?p ngo?i giao v?i ai ?u?

T?i sao h? khng m?t? T?i v hai l?. Th? nh?t, h? bi?t v?n d?ng n?i l?c, xy d?ng ? bn trong m?t th? ch? lnh m?nh, h?u hi?u, ??a ??t n??c h? t? tnh tr?ng l? thu?c, ??c ti, ln tnh tr?ng dn ch?, c??ng qu?c. S?c m?nh bn trong l y?u t? khng th? khng c ?? ??c l?p v?i th? gi?i. Chnh v v?y m ton th? nhn dn ta kht v?ng m?t c?i cch ton di?n ?? lnh ??o cng v?i ton dn ??a ??t n??c ln ??a v? ??c l?p, ??c l?p v?i Trung Qu?c, d? nhin, v ??c l?p v?i c? M?.

Th? hai, h? bi?t v?n d?ng th?i cu?c qu?c t? ?? khng tr? thnh ch? h?u c?a m?t c?c. Hi?n nay, ai c?ng t??ng ch?ng nh? M? v Ty u ?ang trn ? ?i xu?ng, Trung Qu?c ?ang ? th? th??ng phong b?t kh? c??ng. ?ng v?y. Nh?ng tnh hnh ? l?i c m?t m?t tch c?c khc cho ta m chnh ta c?n ph?i th?y r: ci th? th??ng phong tr?ch th??ng, ng?o m?n, th? ?o?n c?a Trung Qu?c hi?n nay l v?n ?? c?a c? th? gi?i dn ch?, ha bnh, t? do, ch? khng ph?i ring g c?a ta. Vi?t Nam ?ang c m?t ci th? r?t l?n, l?n h?n c? th?i 1945, l ??ng chung v?i c? th? gi?i ? trong m?t m?t tr?n chung. Chng ti ni “??ng minh” ho?c “quan tm chi?n l??c” l ni trong ngh?a ?. Vi?t Nam “??ng minh” v?i c? th? gi?i ? ch? khng ph?i v?i ring ai. Vi?t Nam “??ng minh” v?i c? nh?ng l?c l??ng ti?n b?, dn ch?, trong lng x h?i Trung Qu?c. V?n ?? l ta c ?? quy?t tm lm nh? th? hay khng, th? gi?i c xem ta nh? v?y hay khng m thi. ?y l c? h?i ngn n?m m?t thu?, l qu?c sch ?? c?u n??c, ch?a bao gi? c.

Vi?t Nam s? khng bao gi? l ch? h?u c?a ai n?u ta v?n d?ng ???c s?c l?c c?a ton dn. Ch?n dn t?c v ch?n th? gi?i dn ch?, ha bnh, t? do, tn tr?ng mi tr??ng th m?i thot ra ???c ci ch c?a Trung Qu?c, hi?n nay v mai sau.

D? nhin, d ??y m?nh quan h? v?i M?, ta v?n coi tr?ng quan h? v?i Trung Qu?c trn nguyn t?c bnh ??ng. V l lng gi?ng g?n, s? giao l?u m?t thi?t gi?a cc t?ng l?p dn chng, nh?t l gi?a gi?i tr th?c v l?p tr? ?? t?o s? t??ng knh, hi?u bi?t nhau. ? c?ng l y?u t? gp ph?n gn gi? ha bnh. Tuy nhin, Vi?t Nam l n??c nh? h?n nhi?u v? nhi?u m?t, khng th? theo ph??ng chm h?p tc ton di?n, m ph?i ch?n l?a l?nh v?c v m?c ??.

Ring v? v?n ?? Bi?n ?ng, chng ti c hai ?? ngh?: M?t l, Qu?c h?i Vi?t Nam c?n ra m?t tuyn co, m?t ngh? quy?t ??c bi?t v? Cng hm Ph?m V?n ??ng n?m 1958, kh?ng ??nh ? khng ph?i l s? th?a nh?n ch? quy?n c?a Trung Qu?c ? Hong Sa v Tr??ng Sa m ch? l thi?n ch c?a Vi?t Nam ?ng h? Trung Qu?c trong vi?c tranh ch?p v?i M? v? an ninh ? vng bi?n g?n ?i Loan. Trung Qu?c ? ph?n b?i Vi?t Nam khi dng cng hm ? ?? ch? tr??ng ch? quy?n c?a mnh ? Hong Sa v Tr??ng Sa. Tuyn co ny v?a ?? thanh minh tr??c d? lu?n qu?c t? v?a xa b? nh?ng ng? v?c trong khng t ng??i Vi?t Nam ? trong v ngoi n??c, t?ng thm tnh ?on k?t dn t?c tr??c hi?m h?a ngo?i xm. Th? hai, trn th?c t? Vi?t Nam khng lm ch? h?t c? qu?n ??o Tr??ng Sa nn c?n ?on k?t v?i Philippines, Malaysia v Brunei trong vi?c gn gi? qu?n ??o ny v ch?ng l?i ???ng L??i B c?a Trung Qu?c. Chng ti ?? ngh? Vi?t Nam ch? ??ng ??a ra ?? n v?i ASEAN ??t tn Bi?n ?ng n??c ta (m Trung Qu?c v nhi?u n??c khc g?i l bi?n Nam Trung Hoa) l Bi?n ?ng Nam .

E. K?t lu?n

Trn ?y l phn tch s? l??c v? th?c tr?ng c?a Vi?t Nam v ??i c??ng v? cc gi?i php nh?m c?i cch ton di?n ?? pht tri?n ??t n??c. Nh?ng n?i dung chi ti?t h?n khng ???c ?? c?p ?? trnh long thng tin. Tuy nhin, qua ? c?ng c th? rt ra k?t lu?n:

Vi?t Nam chng ta ?ang ??ng tr??c m?t khc ngo?t l?ch s?. Kinh t?, v?n ha gio d?c, khoa h?c ??u suy thoi, n?n t?ng ??o ??c x h?i lung lay v trn nhi?u m?t ngy cng l? thu?c vo n??c lng gi?ng ph??ng B?c. V th?, ??ng C?ng s?n Vi?t Nam c?n lm m?t cu?c cch m?ng m?i ?? c?u ??t n??c kh?i nguy c? ny v m? ra con ???ng m?i ?? dn t?c ti?n nhanh v? pha tr??c, ?? ??t n??c pht tri?n nhanh chng, giu m?nh v t? ch?. C?t li c?a cu?c cch m?ng m?i l d?t khot t? b? s? rng bu?c c?a m?t ch? ngh?a, m?t h?c thuy?t ? khng cn s?c s?ng ? c? Vi?t Nam v trn th? gi?i. G?n ch?t v?i h?c thuy?t ?y, ch? ngh?a ?y c?ng lm n??c ta ngy cng l? thu?c vo qu? ??o c?a ph??ng B?c ngy cng n?ng.

Tr tu?, kh khi, b?n l?nh v lng yu n??c c?a ti?n nhn ta l nh?ng bi h?c v cng phong ph, qu gi. By gi? l lc ph?i h?c l?i, h?c h?n n?a t?m nhn chi?n l??c khoan th? s?c dn c?a Tr?n H?ng ??o, khai dn tr, ch?n dn kh c?a Phan Chu Trinh, t? t??ng dn ch?, ?on k?t dn t?c v tinh th?n h?c t?p phng khong c?a H? Ch Minh. V h?n bao gi? h?t chng ta ph?i k? th?a kh phch Nguy?n Tri Cng Hn, ???ng, T?ng, Nguyn m?i bn hng c? m?t ph??ng, tuy m?nh y?u c lc khc nhau, song ho ki?t ??i no c?ng c.

Mong r?ng v?i s? sng su?t c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, ??t n??c chng ta s? nhanh chng ra kh?i th?i k? kh kh?n nghim tr?ng hi?n nay v b??c vo m?t k? nguyn pht tri?n m?i.

??ng k tn:

H? T B?o

Gio s? Tin h?c, Vi?n Khoa h?c v Cng ngh? Tin ti?n Nh?t B?n, Nh?t B?n.

Nguy?n Ti?n D?ng

Gio s? Ton h?c, ??i h?c Toulouse, Php.

Tr?n H?u D?ng

Gio s? Kinh t? h?c, ??i h?c Wright State, Hoa K?.

Gip V?n D??ng

Nh nghin c?u (V?t l), ??i h?c Qu?c gia Singapore.

Nguy?n Ng?c Giao

Nh bo, nguyn Gi?ng vin Ton, ??i h?c Paris VII, Php.

Ng V?nh Long

Gio s? S? h?c, ??i h?c Maine, Hoa K?.

V?nh Snh

Gio s? danh d? (S? h?c), ??i h?c Alberta, Canada.

Nguy?n Minh Th?

Gio s? Ha h?c, ??i h?c Leuven, B?.

Tr?n V?n Th?

Gio s? Kinh t? h?c, ??i h?c Waseda, Nh?t B?n.

Cao Huy Thu?n

Gio s? danh d? (Chnh tr? h?c), ??i h?c Picardie, Php.

Nguy?n V?n Tu?n

Gio s? Y khoa, ??i h?c New South Wales, c.

H D??ng T??ng

Gio s? danh d? (Ton h?c), ??i h?c Cng ngh? Compigne, Php.

V? Quang Vi?t

Chuyn gia t? v?n Th?ng k Kinh t? cho Lin Hi?p Qu?c, Myanmar, Philippines v Lo; nguyn chuyn vin cao c?p Lin Hi?p Qu?c, Hoa K?.

Ph?m Xun Ym

Nguyn Gim ??c nghin c?u V?t l, ??i h?c Paris VI v Trung tm Qu?c gia Nghin c?u Khoa h?c, Php.

Ngu?n: Di?n ?n: http://www.diendan.org/viet-nam/cai-cach-toan-dien-111e-phat-trien-111at-nuoc/

Viet-studies: http://viet-studies.info/kinhte/BanYKien.htm

Blog Nguy?n V?n Tu?n: http://nguyenvantuan.net/news/6-news/1369-y-kien-cai-cach-toan-dien-de-phat-trien-dat-nuoc

Comments are closed.