T? tù Lê V?n M?nh b? hành quy?t: Ng??i kêu oan g?n 20 n?m và trách nhi?m c?a Chánh án Toà án T?i cao Vi?t Nam

Tr?ng Thnh

Ngy hm qua 22/09/2023, theo truy?n thng qu?c t? v thng tin t? cc m?ng x h?i trong n??c, t? t L V?n M?nh ? b? hnh quy?t t?i Thanh Ho (1). V? t? t L V?n M?nh v gia ?nh ku oan ???c m?t b? ph?n cng lu?n trong n??c v qu?c t? quan tm t? nhi?u n?m nay (2). V? t? t L V?n M?nh cng hai t? t H? Duy H?i v Nguy?n V?n Ch??ng m?i ?y m?t l?n n?a ? ???c nhi?u t? ch?c x h?i nu b?t tr??c th?m chuy?n cng du H N?i c?a lnh ??o Hoa K? Joe Biden, nh?m nng c?p quan h? v?i Vi?t Nam (3).

Ngay sau khi c thng tin v? vi?c thi hnh n, ngy 20/09/2023, Lin hi?p Chu u v cc c? quan ??i di?n ngo?i giao c?a Canada, V??ng qu?c Na Uy v V??ng qu?c Anh ? Vi?t Nam ? ku g?i cc c? quan th?m quy?n Vi?t Nam d?ng vi?c thi hnh n t? hnh ng L V?n M?nh, theo quy?t ??nh s? 02/2015/QD-CA (4). Nhi?u v?n ??ng trong n??c v?i hy v?ng m?t l?n n?a ng?n l?i vi?c thi hnh n ? di?n ra cho ??n th?i ?i?m cu?i cng.

Gi?i quan st ch nhi?u ??n m?t s? di?n bi?n lin quan ??n vi?c v? n t? t L V?n M?nh b? hnh quy?t.

****

TUYN B? KHNG AI B? K?T N OAN trong lc ??N KU OAN ?ANG ???C XC MINH?

Th? nh?t l ng??i t? t b? hnh quy?t trong lc Chnh n Nguy?n Ho Bnh tuyn b? ?ang xc minh ??n ku oan (13/09/2022) (5). Trn truy?n thng chnh th?c Vi?t Nam, hi?n ch?a th?y thng bo v? k?t qu? c?a vi?c xc minh ny, sau tuyn b? c?a ng Chnh n cch nay h?n m?t n?m.

Th? hai, trong bu?i bo co th?m tra v? ho?t ??ng c?a ngnh To n t?i ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ngy 13/09/2023 (t?c m?t tu?n tr??c khi v? hnh quy?t x?y ra), Ph ch? nhi?m ?y ban T? php Qu?c h?i Nguy?n M?nh C??ng kh?ng ??nh ch?a pht hi?n tr??ng h?p no b? k?t n oan; ? h?n ch? t? l? cc b?n n b? h?y do nguyn nhn ch? quan, ?p ?ng yu c?u c?a Qu?c h?i (6).

K?t lu?n Ch?a pht hi?n tr??ng h?p b? k?t n oan v h?n ch? t? l? cc b?n n b? hu? ph?i ch?ng m?t ph?n no l CU TR? L?I GIN TI?P cho quy?t ??nh thi hnh n ??i v?i T? T KU OAN L V?N M?NH?

****

QU?C H?I C B?T ?N XANH cho 9.000 v? n ???C PHP (X?) SAI?

Ngoi ra gi?i quan st c?ng ch ??n di?n bi?n th? ba: t? t L V?n M?nh b? hnh quy?t ch? t ngy sau khi sau khi Chnh n Nguy?n Ho Bnh ti kh?ng ??nh tr??c U? ban Th??ng v? Qu?c h?i (ngy 18/09) l ngh? quy?t c?a Qu?c h?i cho php 1,5% c?a 600.000 v? n ???c php sai do l?i ch? quan, t?c l kho?ng 9.000 v? n ???c php sai do l?i ch? quan (7). Pht ngn g?p chung t?t c? cc lo?i v? n, phn quy?t c?a cc c?p xt x?, b? nhi?u ng??i ch? trch, cho r?ng ?y l m?t t? l? h? ??, v khuy?n khch vi?c xt x? tu? ti?n (8), v khng lo?i tr? lin quan ??n cc n t? hnh oan sai. Trn th?c t?, d??ng nh? ?i?u ny lin quan ??n m?t v?n ?? khc: ngh? quy?t c?a Qu?c h?i Vi?t Nam v? ch? tiu ph?n ??u v? t? l? cc b?n n ph?i hu?, ph?i s?a (d??i m?c 1,5%) (9). Song, pht ngn c?a Chnh n To n Nhn dn T?i cao Nguy?n Ho Bnh, theo ?, theo quy ??nh c?a Qu?c h?i, kho?ng 9.000 v? n ???C PHP (X?) SAI do l?i ch? quan l ?i?u gy nhi?u hoi nghi, ?? ng? cch hi?u l m?t cch ni b?t ?n xanh cho sai ph?m.

QU?C H?I VI?T NAM C B?T ?N XANH cho 9.000 v? n ???C PHP (X?) SAI nh? l?i ng Chnh n?

V? T? T KU OAN g?n 20 n?m L V?N M?NH b? hnh quy?t v hnh x? c?a ng??i ??ng ??u ngnh To n Vi?t Nam ??t ra nhi?u cu h?i.

@@@@@

CH THCH

1/ Vietnam executes man despite diplomatic pleas for mercy

https://mb.com.ph/…/vietnam-executes-man-despite…

2/ Nhi?u ng??i quan tm ??n v? n t? t L V?n M?nh ch ??n h? s? Di?n bi?n: V? n c?a t? t L V?n M?nh c?a Lu?t khoa t?p ch

https://www.luatkhoa.com/…/09/dien-bien-vu-an-le-van-manh/

3/ Vietnamese CSOs Urge President Biden to Address Three Wrongful Death Penalty Cases

https://www.liv.ngo/vietnamese-csos-urge-president-biden…/

4/ Tuyn b? chung t?i n??c s? t?i v? vi?c s?p thi hnh n t? hnh v?i L V?n M?nh ? Vi?t Nam

https://www.eeas.europa.eu/joint-local-statement-mr-le…

5/ Chnh n Nguy?n Ha Bnh cho bi?t T? cng tc Lin ngnh T? php Trung ??ng ?ang xc minh ??n ku oan c?a t? t L V?n M?nh t?i t?nh Thanh Ho (VTC ngy 13/09/2022) https://vtc.vn/toa-an-nhan-dan-toi-cao-dang-xac-minh-don…

6/ Ch?a pht hi?n tr??ng h?p k?t n oan

https://congly.vn/chua-phat-hien-truong-hop-ket-an-oan…

7/ Theo ng??i ??ng ??u ngnh ta n, ngh? quy?t c?a Qu?c h?i cho php 1,5% c?a 600.000 v? n ???c php sai do l?i ch? quan, t?c l kho?ng 9.000 v? n ???c php sai do l?i ch? quan

https://plo.vn/chanh-an-nguyen-hoa-binh-tham-phan-chi…

8/ Cng l ???c php sai st ??n 1,5% l khng ch?p nh?n ???c!

https://www.rfa.org/…/justice-is-allowed-to-have-errors…

9 / T? l? xt x? c?a Ta n trong nhi?m k? 2016-2021 v??t ch? tiu Qu?c h?i giao

https://www.toaan.gov.vn/webc…/portal/tatc/chi-tiet-tin…

@@@@@

clip_image001

ng Nguy?n Ho Bnh, ???ng kim Chnh n To n Nhn dn T?i cao Vi?t Nam (t? 2016 ) (gi?a). ?nh tri d??i: ng Nguy?n Ho Bnh khi cn l Thi?u t??ng, ph ch? huy C? quan c?nh st ?i?u tra B? Cng an. ?nh ph?i d??i, ng Nguy?n Ho Bnh khi cn l Vi?n tr??ng Vi?n Ki?m st Nhn dn T?i cao (2011-2016)

clip_image002

M?t cu?c bi?u tnh ?i ph?c h?i cng l cho n?n nhn tr??c c? quan ti?p dn ? Vi?t Nam.

clip_image003

ng L V?n M?nh

clip_image004

Chi?c o c?a ng L V?n M?nh v?i nh?ng dng ch? ku oan g?i ra ngoi (trong ?nh m? v ng??i em trai gi??ng chi?c o).

(?nh bo Dn Tr: https://danviet.vn/noi-niem-nguoi-me-tu-tu-le-van-manh…

Ngu?n: FB Tr?ng Thnh

Comments are closed.