Tung hô ngày 20-11, nh?ng Hi?n ch??ng Các Nhà giáo ?ã b? Vi?t Nam ‘xé b?’

Trc Giang

Ngy 20/11 l d?p ?? cc th? h? h?c tr by t? lng bi?t ?n su s?c v?i nh?ng ng??i th?y, ?? m?i ngnh, m?i ngh? v ton x h?i chia s? ni?m vui, tri n v?i nh?ng ng??i ? gp bao cng s?c v tm huy?t cho s? nghi?p tr?ng ng??i cao c?, gp ph?n xy d?ng ??t n??c ph?n vinh, h?nh phc.

Tuy nhin su?t 35 n?m qua, cc nh lnh ??o ngnh gio d?c Vi?t Nam ? qun m?t v sao h? l?i ch?n ngy 20-11 ?? lm Ngy Nh gio Vi?t Nam.

Hi?n ch??ng Cc Nh gio vi?t g?

Thng 01 n?m 1946, m?t t? ch?c qu?c t? cc nh gio ???c thnh l?p ? Pari (th? ? n??c Php) l?y tn l FISE (Fderation International Syndicale des Enseignants – Lin hi?p qu?c t? cc Cng ?on Gio d?c). N?m 1949, t?i H?i ngh? qu?c t? Vacsava (Th? ? c?a Ba Lan) t? ch?c FISE xy d?ng m?t b?n Hi?n ch??ng cc nh gio g?m 15 ch??ng v?i n?i dung xy d?ng n?n gio d?c khng ph? thu?c vo th? ch? chnh tr?, hay tn gio, s?c t?c no c?; b?o v? nh?ng quy?n l?i v?t ch?t v tinh th?n chnh ?ng c?a ngh? d?y h?c v nh gio.

clip_image002

L?u r?ng b?n hi?n ch??ng ny ???c k t?i Lin X n?m 1954 nn th?i ?y, chnh ph? mi?n B?c x h?i ch? ngh?a khng th? khng k d bi?t nhi?u th? khng th? lm ???c. C ph?i v th? m m?y ch?c n?m nay nh n??c x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam c? im ?m khng cng b? n?i dung hi?n ch??ng ny?

B?n Hi?n ch??ng ? c n?i dung nh? sau (t?m d?ch t? b?n Anh ng?)

L?i m? ??u

Cc nh gio th?c hi?n m?t ch?c trch quan tr?ng trong x h?i, v gio d?c tr? em l m?t v?n ?? c?t t?, khng ch? c?n cho s? pht tri?n c nhn, m cn cho s? ti?n b? c?a ton x h?i. Ngh? d?y h?c ??t cho ng??i th?y nh?ng trch nhi?m, v nh?ng trch nhi?m ny ?i h?i nh?ng quy?n t??ng ?ng. Cc nh gio c?n c quy?n th?c hi?n m?t cch t? do ton b? nh?ng quy?n dn s? v ngh? nghi?p.

Th?a nh?n vi?c pht tri?n tnh cch c nhn c?a tr? nh? m?c tiu c?a gio d?c, nh gio ph?i tn tr?ng quy?n t? do t? t??ng c?a h?c sinh v khuy?n khch h?c sinh pht tri?n t? duy ??c l?p.

?i?u 1. Nhi?m v? thi?t y?u c?a nh gio l ph?i tn tr?ng tnh c th? c?a tr?, khm ph v pht tri?n kh? n?ng, ch?m lo qu trnh gio d?c v ?o t?o, lun h??ng t?i vi?c hnh thnh th?c ??o ??c c?a con ng??i v cng dn t??ng lai, gio d?c tr? trong tinh th?n dn ch?, ha bnh v h?u ngh? gi?a con ng??i v?i nhau.

?i?u 2. Quy?n c?a nh gio khng ph? thu?c vo gi?i tnh, ch?ng t?c, mu da, khng ph? thu?c vo ni?m tin v ??nh ki?n c nhn, mi?n l h? khng p ??t ni?m tin v ??nh ki?n ??c?a mnh cho tr?.

Nh gio khng  b?  ph?t n?u vi?c gio d?c h?c sinh tun th? cc quy ??nh ? ?i?u 1.

?i?u 3. Nh gio c quy?n c cc th?a thu?n v? cc bi?n php b?o v? h? ch?ng l?i quy?t ??nh ty ti?n ?nh h??ng ??n nhi?m k? cng vi?c v ngh? nghi?p c?a h?. C? th?, cc bi?n php b?o v? c?n ???c th?c thi ?? ch?ng l?i cc quy?t ??nh ty ti?n v? tuy?n d?ng, t?p s?, b? nhi?m, ?? b?t, hay cc bi?n php k? lu?t bi nhi?m.

?i?u 4. Lin quan ??n ch??ng trnh h?c v th?c hnh gio d?c, s? t? do s? ph?m v t? do chuyn mn c?a nh gio ph?i ???c tn tr?ng, cc sng ki?n ??c?n ???c khuy?n khch, ??c bi?t trong vi?c l?a ch?n ph??ng php gi?ng d?y v sch gio khoa, c?ng nh? trong vi?c nghin c?u cc v?n ?? s? ph?m v chuyn mn, thng qua ??i di?n nh gio.

?i?u 5. Nh gio ph?i c quy?n t? do tham gia t? ch?c ngh? nghi?p v cc t? ch?c ?y ph?i c quy?n ??i di?n cho nh gio trong m?i hon c?nh.

?i?u 6. T?t c? cc nh gio ph?i c quy?n ???c ?o t?o v? m?t h?c thu?t v chuyn mn theo cc tiu chu?n cao nh?t c th?, bao g?m c? nh?ng yu c?u v? gio d?c ?? c th? theo h?c ? b?c ??i h?c.

Hon c?nh x h?i v ti chnh khng ???c tr? thnh m?t ro c?n ?? ng?n c?m m?t sinh vin theo h?c ?? tr? thnh nh gio.

?i?u 7. Nh gio c?n ???c t?o c? h?i ?? ti?p t?c h?c nng cao trnh ?? chuyn mn. H? c quy?n tham gia cc kha h?c b? tr? v?i s? h? tr? ti chnh ? m?c c?n thi?t, k? c? vi?c t?o ?i?u ki?n ??c bi?t ?? h? c th? tham quan, trao ??i ? n??c ngoi, nh?m gip h? c ki?n ??th?c th?c t? v? cu?c s?ng c?a chnh h? ? trong n??c c?ng nh? ? n??c ngoi.

?i?u 8. Nh gio ???c h??ng ti?n l??ng ph h?p v?i t?m quan tr?ng c?a ch?c n?ng x h?i v gio d?c m h? ??m nh?n, ?? c th? c?ng hi?n hon ton cho ngh? nghi?p m khng ph?i lo l?ng v? ti chnh.

??i v?i nh?ng nh gio c trnh ?? v thm nin cng tc ngang nhau, c?n p d?ng nguyn t?c tr? l??ng cng b?ng, cng vi?c nh? nhau th l??ng c?ng nh? nhau, khng phn bi?t.

?i?u 9. Nh gio ???c ngh? c l??ng trong ton b? th?i gian ngh? c?a tr??ng h?c, ???c ngh? ?m c l??ng v h??ng ch? ?? tr? c?p ??y ??, k? c? tr? c?p cho ga ph?, tr? em v ng??i ph? thu?c.

?i?u 10.  Nh gio c quy?n ???c lm vi?c trong ?i?u ki?n thch h?p, v?i cc trang thi?t b? c?n thi?t v quy m cc l?p h?c ?? nh? ?? gi?ng d?y hi?u qu?.

?i?u 11. Trang thi?t b? tr??ng h?c khng nn ph? thu?c vo ??a v? x h?i c?a h?c sinh c?ng nh? th? lo?i tr??ng m ch? ph? thu?c vo m?c ?ch hay nhu c?u gio d?c. Cc tr??ng c?n ???c cung c?p n?i ?n ? ph h?p ?? t?o ?i?u ki?n cho ??i ng? nhn vin ?? trnh ??, c th? ??m ???ng cc d?ch v? chuyn bi?t ???c giao nh? ch?m sc y t? v nha khoa, cung c?p b?a ?n t?i tr??ng v gio d?c th? ch?t.

Tr??ng h?c c?ng c?n c cc phng th nghi?m, phng h?i th?o v th? vi?n.

?i?u 12. Nh tr??ng c?n ?ng gp vo s? pht tri?n nhn cch. M?t nguyn t?c nhn ??o, ph h?p v?i lng t? tr?ng c?a c? h?c sinh v nh gio, l ph?i lo?i tr? p b?c v b?o l?c.

?i?u 13. Tr? em l?ch l?c v? hnh vi c?n ???c gi?ng d?y trong cc l?p h?c ??c bi?t nh?m ?i?u ch?nh cng s?m cng t?t ?? cc em c th? vo l?p h?c bnh th??ng v c cu?c s?ng bnh th??ng.

Tr? khuy?t t?t v? th? ch?t khng th? tham gia vo ho?t ??ng h?c ???ng bnh th??ng c?n ???c gio d?c trong cc tr??ng ??c bi?t, b?ng cc ph??ng php ph h?p v?i ??c ?i?m v tnh tr?ng khuy?t t?t c?a cc em.

?i?u 14. C?n h? tr? cc nghin c?u gio d?c t?i cc c? s? gio d?c, n?i m cc th?c nghi?m v? ph??ng php c th? ???c ti?n hnh trong ?i?u ki?n thch h?p, nh?m c th? ??y m?nh ti?n b? c?a l thuy?t v th?c hnh v? gio d?c. C?n c d?ch v? thng tin ?? cng b? cc k?t qu? nghin c?u.

?i?u 15. Thng qua ??i di?n do mnh b?u, nh gio c?n c c? h?i ?? xy d?ng cc chnh sch nh?m c?i thi?n ho?t ??ng qu?n l cc tr??ng h?c v th?c thi ngh? nghi?p c?a mnh.

K nh?ng s? to?t khng lm

Cng ?on gio d?c c?a mi?n B?c x h?i ch? ngh?a, l thnh vin c?a FISE t? n?m 1953 (h?i ngh? c 57 n??c tham d?), ? quy?t ??nh trong cu?c h?p c?a FISE t? 26 ??n 30 thng 8 n?m 1957 t?i Warszawa, l?y ngy 20 thng 11 n?m 1958 l ngy Qu?c t? hi?n ch??ng cc nh gio. Ngy ny l?n ??u tin ???c t? ch?c trn ton mi?n B?c Vi?t Nam. Nh?ng n?m sau ?, ngy l? ny cn ???c t? ch?c t?i nhi?u vng gi?i phng ? mi?n Nam Vi?t Nam.

Vo ngy 28 thng 9 n?m 1982, H?i ??ng B? tr??ng (nay l Chnh ph?) ? ban hnh quy?t ??nh s? 167-H?BT thi?t l?p ngy 20 thng 11 h?ng n?m l ngy l? mang tn Ngy nh gio Vi?t Nam.

Trong su?t 35 n?m qua, ??nh h??ng tuyn truy?n m bo ch Vi?t Nam ph?i ??ng t?i vo d?p 20-11, xoay quanh n?i dung: Ngy 20-11 ? n??c ta tr??c tin l ngy gio vin, cn b? ngnh gio d?c bi?u th? s? nh?t tr hon ton v?i ???ng l?i cch m?ng cch m?ng c?a ??ng, v?i cc ch? tr??ng l?n c?a Nh n??c. ? c?ng l ngy ??ng vin c? v? cc th?y c gio th?c hi?n t?t ???ng l?i v ch? tr??ng gio d?c c?a ??ng v Nh n??c, l ngy bi?u d??ng khen th??ng thnh tch c?a cc th?y gio, c gio….

V v?i th?c t? nh? v?y, n?u ??i chi?u 15 ch??ng c?a b?n Hi?n ch??ng Cc Nh gio m chnh quy?n mi?n B?c Vi?t Nam ? k k?t t?i th? ? c?a Lin X vo n?m 1954, coi nh? nh?ng ng??i c?ng s?n Vi?t Nam ? s? to?t cc cam k?t ny.

C? theo Hi?n ch??ng ny th Vi?t Nam ?ang sai be bt t? ??u t?i cu?i, t? tr??ng chuyn l?p ch?n, ??n sch gio khoa, t? k? c??ng h?c ???ng ??n l??ng b?ng. C nh?ng ?i?u ch?c ph?i ??i 100 n?m n?a sau khi c ch? ngh?a x h?i pht tri?n (nh? ngi t?ng b th? hy v?ng) may ra m?i lm ???c, v d? nh? gio vin ???c ?i ng? th?a ?ng ?? khng bao gi? ph?i lo v? c?m o g?o ti?n.

Ngay c? quy?n t? do t? t??ng c?a cc nh gio m Hi?n ch??ng ??t ra v ???c H N?i g?t ??u k, nay cng thm m?a mai khi m?t l?n n?a ng b? tr??ng Phng Xun Nh? kin quy?t r?ng tuy?t ??i khng d?y nh?ng n?i dung ngoi sch gio khoa [Cng v?n 4612/BGD?T-GDTrH, ngy 3-10-2017], c?m gio vin d?y ngoi sch gio khoa, v gio vin c?ng khng ???c quy?n t? do m? l?p ph? ??o cho h?c tr [Thng t? 17/2012/TT-BGD?T].

Ngu?n: http://www.vietnamthoibao.org/2017/11/vntb-tung-ho-ngay-20-11-nhung-hien.html

Comments are closed.