Tô Hoài – ng??i t?n t?y ??n cùng v?i nh?ng t? t??ng c?a mình

V??ng Tr Nhn

 

Bi ? ??a trn blog c nhn V??ng Tr Nhn hai l?n, 5-10-2014 v 23-10-2020. ??a l?i ? ?y khi trn cc trang m?ng FB g?n nh? ?ang c m?t cu?c th?o lu?n nho nh? v? cch t?n t?i c?a cc nh v?n ti?n chi?n trong cch m?ng. V?n ?? l ch?a bao gi? th?y h ra c s? xu?t hi?n m?t cng trnh t?ng k?t mang tnh b??c ngo?t v?i ngh?a c m?t s? ??nh h??ng ?ng ??n ?? cc th? h? nghin c?u v? sau cn tri?n khai ti?p.

image

 

******

Tadeusz Rozewicz l nh th? Ba Lan sinh 1921 qua ??i 2014. C m?t bi th? c?a ng tm cch c?t ngh?a v? ng??i vi?t v?n g?i cho ti nhi?u lin t??ng.

NH TH? L AI

Nh th? l ng??i lm th?

v l k? ch?ng lm th? bao gi?

nh th? l ng??i ch?ng ?a rng bu?c

v l k? t? bu?c dy vo mnh

nh th? l ng??i c? tin

v l k? ch?ng ch?u tin bao gi?

nh th? l ng??i l?a d?i

v l k? b? d?i l?a

nh th? l ng??i g?c ng

v l k? t? mnh ??ng d?y

nh th? l k? ra ?i

v l k? m?t li ch?ng r?i.

L B Th? d?ch

? cu?i bi th? c chua r th?i ?i?m sng tc 18-8-2011. Ngh?a l n ???c vi?t vo d?p tc gi? Tadeusz Rozewicz chn m??i tu?i.

Ti ??c v ngh? ??n tr??ng h?p T Hoi.

Ngay ngy 6-7-2014, m?ng BBC c bi mang tn Nh v?n T Hoi t? tr?n ? tu?i 94, trong ? c ?o?n ni kh?i kh?i r?ng nh v?n ny c m?t cch nhn chnh th?ng.

Nguyn v?n c? ?o?n

N?m 1992, h?i ky? Ca?t bu?i chn ai cu?a ng ?a? gy ?n a?o d? lu?n khi ??a ra chn dung m?t s? nha? v?n thu?c ha?ng ‘vai v?’.

Trong h?i ky?, ng co? nh??c t??i Nhn v?n Giai ph?m, m?t chu? ?? lun ????c coi la? nha?y ca?m, tuy CA?CH NG ?? C?P, NH?N ?I?NH V?N ?? ????C ?A?NH GIA? LA? CHI?NH TH?NG, PHU? H??P V??I CA?I NHI?N CU?A GI??I CH??C.

Ti cho ?y l m?t l?i ?nh gi ch?ng t? ng??i vi?t khng th?t hi?u v? cc nh v?n H N?i sau 1945 n?i m m??n ch? c?a T Hoi

T?i sng l?n l?n

Nh?ng cch t?n t?i kh kh?n…

Nh?ng ti?ng ni l?p b?p

Nh?ng b? m?t th??ng khi l? m? nhe nho?t

Chng ti l th?. Nh?ng ai s? hi?u cho chng ti ?y?

Ni cho ??u ?ui th nh? th? ny:

V? nh?ng ci d? c?a T Hoi, x?a nay ng??i trong gi?i chng ti khng l?. N?u trong sinh ho?t c nhn ng ? n?i ti?ng l m?t ng gi th?c d?ng tham lam cm qu?p, m?t con ng??i r?t tr?n t?c, th v? chnh tr? nhi?u khi ng c?ng c?u th?, c? h?i, dm lm ?? th? vi?c m chnh ng r?t khinh b?.

C l?n, nhn ni v? tr??ng h?p Nguy?n Kh?i, ti ? tnh th? g?i ra ci c?n b?nh ph? bi?n m ti t?m g?i l lang ch? ? (xem Ch?t lang ch? trong m?i chng ta in trong t?p Nh?ng ki?p hoa d?i). Ci ch?t LANG CH? ny trong T Hoi c?ng r?t s?n.

Nh?ng t? lu chng ti l?i c?ng bi?t r?ng ng v?n l m?t nh v?n bi?t gn gi? l??ng tm ngh? nghi?p. Trong ng khng ph?i ch? lun lun c hai con ng??i nh? nhi?u ng??i khc, lc th cu?ng nhi?t xng pha lc th h?i h?n, r nh?t l Nguy?n Kh?i, l Ch? Lan Vin M trong ng lun lun ng? tr? m?t con ng??i ch? ??o con ng??i ny ch? ??i th?i c? ?? trnh by cho ???c nh?ng quan st ring suy ngh? ring v? cc v?n ?? l?n nh?t c?a ci cu?c s?ng x h?i.

ng khng ch?i tr x?p hng hai c?a.

ng khng loanh quanh l?p l?ng v?a ni v?a s?.

ng c?ng khng manh ??ng ch?c ngoy li?u l?nh r?i l?i co vi h?i h?n.

ng c s? tnh ton h?p l c?a mnh.

Th?i gian ch? cng lm t?ng thm ?? c?ng, ?? ro ri?t trong t? duy ng, khi?n ng??i ta c c?m t??ng ng b?n b? ?i trn con ???ng ? ch?n.

—–

Ti cho ?o?n vi?t sau ?y c?a m?ng Bauxite Vi?t Nam v?i T Hoi khi ng qua ??i l kh chnh xc:

L nh v?n tham gia cch m?ng t? tr??c Cch m?ng thng Tm, nhi?u th?p k? ???c rn gi?a k? n?ng vi?t ??nh h??ng, ???c mi xt b?ng v s? cu?c ch?nh hu?n t? t??ng, nh?ng T Hoi v?n khng b? cn mn trong t? duy ngh? thu?t.

Nh?ng n?m ha bnh sau Hi?p ??nh Genve, lu?ng gi t? do t? t??ng c?a Nhn v?n Giai ph?m ? gin ti?p th?i qua tm tr ng, gip ng sng tc ???c truy?n di M??i n?m (1958), ?? sau ? b? tr? gi b?ng nh?ng bi ph bnh gay g?t.

Sau th?i ??i m?i, ng cho ra lin ti?p ba cu?n truy?n k lm ch?n ??ng d? lu?n: Ct b?i chn ai, Chi?u chi?u, Ba ng??i khc ??a l?i m?t cch nhn ph?n t?nh v? nh?ng n?m thng cay nghi?t c?a m?t mi?n B?c th?c hi?n chuyn chnh theo ???ng l?i v s?n, c?i cch ru?ng ??t ? nng thn v c?i t?o t? t??ng ti?u t? s?n trong hng ng? tr th?c, nh v?n.

Bt php h?i t??ng n?a th?c n?a h?, tr? tnh xen tro l?ng, hi?n th?c gi?u nh?i cng song hnh… ? t?o nn trong tm th? ng??i ti?p nh?n m?t c?m h?ng b?t kh?i, bng v? b?c xc, nh?ng khng ?? v? m l?y l?i ???c s? th?ng b?ng. C th? ni T Hoi ? chu?c l?i s? thanh th?n, thi?n l??ng cho chnh mnh v cho b?n ??c.

Trong nhi?u l?n tr chuy?n v?i ti, T Hoi hay ni t?i ci gi k? khng c cch m?ng th ch?c nhi?u nh v?n khc s? ?i lm ngh? khc. Nguy?n ?nh Thi s? ra lm quan. Nguy?n V?n B?ng s? l gio s? m?t tr??ng trung h?c no ?. Ch? ring ng l th? no c?ng tr? thnh nh v?n.

Hi?m hoi l?m, l?i c nh?ng l?n, c?ng v?n v? ngh? nghi?p, t? nhin T Hoi ng? sang ci gi?ng ngi ngi. ng ni t?i cc b?c ti?n b?i, t? c? T?n ? m chnh ng khng bi?t m?t, t?i c? H? Bi?u Chnh m ci l?n vo D?u Ti?ng 1942, ng ? xng t?i t?n nh.

Kho?ng cu?i 1975, vo Nam, n?u nh? Nguy?n Tun t? ch?i th ng th?n nhin ??n th?m V? B?ng. Sau khi ?i c?i t?o v?, gh qua H N?i, Don Qu?c S? c ??n tm ng. ng ? g?p nhi?u ng??i khc n?a. Nam c B?c c. Bn ny bn kia. ng cho ng??i ta c?m t??ng l ng mi coi nh?ng ng??i ?y l ??ng nghi?p, mu?n tn tu?i mnh v? sau ???c ??t bn cc v? ?.

Ti bi?t l khi ?? c?p t?i cc chuy?n ?, trong tm tr T Hoi ?ang theo ?u?i m?t ni?m ring v? cch t?n t?i c?a ng??i c?m bt trong m?t th?i bu?i h?n ho. ? ci quan ni?m r?t T Hoi ?, c ph?n chung nh?ng c?ng c ph?n xa l? v?i cch hi?u c?a ng??i ???ng th?i, nh? th? l?i g?n h?n v?i cch hi?u c?a ng cha ta trong qu kh?.

V?y l cu?c ??i ng bao hm m?t s? l??ng phn.

ng ph?i vo vai. ng ph?i ?ng k?ch. ?? miu t? ng, ti mu?n m??n t? trong bi th? trn c?a Tadeusz Rozewicz ?? ??a ra m?y cu g?i l c?m ?? ho?c ??n gi?n l m?t b?n ph?ng d?ch ty ti?n:

ng ch?ng ?a rng bu?c, nh?ng l?i l k? t? bu?c dy vo mnh

ng v?n d? di v c lc c? tin nh?ng ch?ng ch?u tin ci g ??n cng

ng tham gia vo s? l?a d?i nh?ng l?i l?ng l? bc tr?n s? l?a d?i

Bao phen ng g?c ng, nh?ng cu?i cng ng v?n l ng??i ??ng th?ng

ng ? ra ?i, nh?ng n?u c m?t vi nh v?n th?i ny cn l?i bao gi? ng??i ta v?n ph?i k? tn ng.

?o?n tin trn bo Th? thao & V?n ha sau ?y c?a nh bo Chiu Minh ch?c t ng??i ?? , nh?ng ??i v?i ti n l ci tin ng?n hay nh?t c lin quan t?i ngy T Hoi qua ??i:

Trong nh?ng n?m cu?i ??i, vi?t v?n v?n l cch ?? T Hoi neo mnh l?i v?i cu?c s?ng xung quanh.

? tu?i 90 ?y, ng vi?t b? 100 truy?n c? tch cho NXB Kim ??ng v?i nh?ng ci k?t r?t ring c?a mnh. ? ?, M? Chu khng ch?t t?c t??i d??i l??i g??m c?a An D??ng V??ng.

C T?m c?ng khng x? th?t Cm ?? lm m?m, g?i cho d gh?.

H?i v sao vi?t v?y, [trong nguyn v?n nh bo dng thm ch? lo, V??ng Tr Nhn xin php b?] nh v?n ch? c??i.

R?i, ng chuy?n ch? ?? sang cu?n ti?u thuy?t s? hon thnh n?u ?i?u ki?n s?c kho? cho php:

Ti mu?n vi?t v? Cch m?ng thng Tm nh? nh?ng g mnh trng th?y. ? ? khng ch? c kh th? ngt tr?i c?a qu?n chng m cn c c? nh?ng chuy?n d? khc d? c??i c?a nh?ng anh tr th?c ngho ?ang lng tng khng bi?t ch?n ???ng no

(https://dulich.thethaovanhoa.vn/dulich/nha-van-to-hoai-di-xuyen-hai-the-ky-cung-ha-noi-n20111013094016990.htm)

M?y n?m cu?i ??i T Hoi ti c t g?p ng, nh?ng nh? long thong l trong nh?ng d?p ?y, c?ng ? m?y l?n ???c nghe ng nh?c t?i ci ??nh vi?t l?i v? Cch m?ng. V ?ng l vi?t v?i ci nhn ki?u D? mn nh? nh bo trn Th? thao & V?n ha v?a ni.

Ti nh? l?i ti?u thuy?t M??i n?m.

Nh?t l ti nh? l?i t?p ch Tin phong. ?y l t?p ch c?a H?i V?n ha c?u qu?c in ra trong kho?ng t? 11/1945 t?i 12/46. Th?i gian ? T Hoi l phng vin c?a t? C?u qu?c, nh?ng c?ng hay vi?t sang Tin phong.

Trong bi k ny T Hoi k? chuy?n ng??i dn vo ph thnh S?n Ty v?i thi tham lam v b? m?t nh?ch nhc g?n gi?ng nh? k? hi c?a.

? ?o?n ghi chp kia v?i t? cch phng vin chi?n tranh ng ghi nh?n r?ng g?i l Nam ti?n song th?c ra lc ? ci chnh l cc ng ? s?ng ci c?m gic ngao du lang b?t ??y ch?t yng hng.

Cn nh? nhn vo m?y cu?n sch cu?i ??i c?a T Hoi:

Ct b?i chn ai vi?t v? cc s? ki?n c lin quan t?i nh?ng n?m thng tm ???ng v nh?ng ??u hng cng nh?n nh?c ch?u ??ng c?a c? m?t l?p ng??i c?m bt c? h?i Nhn v?n Giai ph?m

Ba ng??i khc vi?t v? C?i cch ru?ng ??t. Trong c? thng sau khi T Hoi m?t, nhn tri?n lm C?i cch ru?ng ??t, m?t s? trang c?a Ba ng??i khc ???c trch ra in l?i, cng v?i nh?t k Tr?n Huy Li?u, s? tay ghi chp c?a Tr?n D?n v cc trch ?o?n trong ?n c.

By gi? tr? l?i cu?n sch v? cch m?ng. N?u ? hi?u con ng??i nh?t qun trong T Hoi, sau nh?ng ?i?u ng v?a ni ra, ch?c khng kh kh?n g ?? ?on ra c? nh?ng ?i?u ng s? vi?t. ? m?i th?i ?i?m, ng c?m ???c r?t s?m ci kho?ng tr?ng v?a ???c m? ra. Vi?c n?m b?t c? h?i ? ng ? thnh m?t th? n?ng khi?u.

Nh nghin c?u ng??i Nga M. M. Bakhtin th??ng cho r?ng mu?n hi?u bi?t m?t hi?n t??ng n?o ?, ta khng ???c ??ng t? xa v c con m?t knh c?n; m ph?i c l?i ti?p c?n su?ng s. Ch? SU?NG S ? ?y khng ph?i l ?a t?u l?ng nh?ng m chnh l cch ti?p c?n g?n g?i v?i hi?n t??ng, ??i tho?i v?i chnh cc ??i t??ng b?t ch?p ? l ??i t??ng no, cao hay th?p, k? c? nh?ng ci m ng??i ta coi l c?m k? cc nhn v?t v cc hi?n t??ng l?ch s?.

M?t s? tc ph?m nu trn ???c coi nh? thnh cng c?a T Hoi, chnh l nh? ng ? c L?I TI?P C?N SU?NG S R?T NGHIM CH?NH ?.

Ti th??ng c?ng v?n dng nh?ng ch? ti?c th??ng khi ??a ?m cc nh v?n quen bi?t. Trong thm tm t? bi?t bn c?nh ph?n xt xa th?c s? c?a m?t k? m?t l?a bn tr?i l?n ??n, khng kh?i c ph?n ti ch? ha theo m?i ng??i, ni nh?ng l?i so.

Nhi?u b?c ?n anh c?a ti, k? c? nh?ng ng??i c ti nh?t, ra ?i khi ? h?t l?c. C ng??i ? ?n l?m vo ph?n c?a ?m ng??i ?i sau. Khng s? mang ti?ng tn nh?n th c th? b?o ci ph?n tinh hoa c?a h? ? ch?t khi h? cn s?ng v b?n b ??ng nghi?p ch? ?ang ?i sau nh?ng ci xc.

Ring v?i T Hoi th khc. Ngy ng ra ?i, ti th?m nh? v?i mnh m?t ?i?u xu?t pht t? ?y lng. Ti ti?c.

Ngu?n: FB V??ng Tr Nhn

Comments are closed.