Nguyễn Xuân Thọ

Những chiếc mũ

(Rút từ facebook của Nguyễn Xuân Thọ)   Mấy hôm nay, tôi cứ bần thần mỗi khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm bị…