Vườn Rau Lộc Hưng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân)

NGOÀI TRỜI CÒN CÓ TRỜI

Đất người ta sinh sống
Từ Năm Tư, Năm Lăm.
Sao thành đất anh nhỉ,
Anh vào sau Bảy Lăm?

Anh cậy anh có súng,
Muốn làm gì thì làm?
Nhưng súng không thể giết
Lương tri người Việt Nam.

Lịch sử sẽ phán xét
Đúng tội và đúng người.
Đừng quên, đừng ngạo mạn –
Ngoài trời còn có trời.

Comments are closed.