???ng t?i không-t? do (k? 2)

Timothy Snyder

Nguy?n Quang A d?ch

image

 

 

CH??NG M?T

CH? NGH?A C NHN HAY CH? NGH?A TON TR? (2011)

V?i lu?t ??t n??c chng ta s? ln, nh?ng n s? di?t vong v?i s? v lu?t php.

NJALS SAGA, c. 1280

Ai c th? t?o ra m?t s? ngo?i l? th l vua.

CARL SCHMITT, 1922

Chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i l t??ng r?ng khng c t??ng no. Nh?ng ng??i trong c?nh n l? c?a n ph? nh?n r?ng cc t??ng l quan tr?ng, ch? ch?ng minh r?ng h? ?ang ? trong s? km k?p c?a m?t t??ng hng m?nh. Clich (so ng?) c?a chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i l khng c l?a ch?n thay th? no. ?? ch?p nh?n ?i?u ny l ?? ph? nh?n trch nhi?m c nhn cho vi?c hi?u r l?ch s? v t?o ra thay ??i. Cu?c s?ng tr? thnh m?t s? m?ng du ??n m?t n?m m? ???c ?nh d?u tr??c trong m?t l ??t ???c mua tr??c.

Tnh v?nh vi?n n?y sinh1 t? tnh khng th? trnh kh?i gi?ng m?t con ma t? m?t xc ch?t. Phin b?n t? b?n ch? ngh?a c?a chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i, th? tr??ng nh? m?t ci thay th? cho chnh sch, gy ra b?t bnh ??ng kinh t? lm xi mn ni?m tin vo s? ti?n b?. Khi tnh di ??ng x h?i d?ng l?i, tnh khng th? trnh kh?i nh??ng ???ng cho tnh v?nh vi?n, v dn ch? nh??ng ???ng cho ch? ?? ti phi?t. M?t nh ti phi?t ?ang xe m?t cu chuy?n v? qu kh? v t?i, c l? v?i s? gip ?? c?a cc t??ng pht xt, ??a ra s? b?o v? gi? cho nhn dn v?i n?i ?au th?t. Ni?m tin r?ng cng ngh? ph?c v? t? do m? ???ng cho s? trnh di?n c?a h?n ta. Khi s? lm sao lng thay th? s? t?p trung, t??ng lai tan r trong tm tr?ng v? m?ng v? hi?n t?i, v tnh v?nh vi?n tr? thnh cu?c s?ng hng ngy. Nh ti phi?t ??t chn vo chnh tr? th?c t? m?t th? gi?i h? c?u, v cai qu?n b?ng vi?c vi?n d?n huy?n tho?i v b?a ra kh?ng ho?ng. Trong nh?ng n?m 2010, m?t ng??i nh? v?y, Vladimir Putin, ? h? t?ng ng??i khc, Donald Trump, t? h? c?u ??n quy?n l?c.

Nga ? ?i ??n chnh ki?n2 v? tnh v?nh vi?n ??u tin, v cc nh lnh ??o Nga b?o v? b?n thn h? v c?a c?i c?a h? b?ng vi?c xu?t kh?u n. T?ng ti phi?t (oligarch-in-chief), Vladimir Putin, ch?n tri?t gia pht xt Ivan Ilyin nh? m?t ng??i ch? ???ng. Thi s? Czes?aw Mi?osz vi?t trong 1953 r?ng ch? trong gi?a th? k? th? hai m??i dn c? c?a nhi?u n??c u chu ? m?i hi?u, th??ng theo cch ch?u ?au kh?, r?ng cc sch tri?t h?c ph?c t?p v kh hi?u c m?t ?nh h??ng tr?c ti?p ln s? ph?n c?a h?. Vi trong s? nh?ng sch tri?t h?c quan tr?ng ngy nay ???c Ilyin vi?t tr??c khi ng ch?t vo n?m sau khi Mi?osz vi?t cc dng ?. S? h?i sinh c?a Ivan Ilyin b?i n??c Nga chnh th?c trong nh?ng n?m 1990 v cc n?m 2000 ? cho cng trnh c?a ng m?t cu?c s?ng th? hai khi ch? ngh?a pht xt ???c thch nghi lm cho ch? ?? ti phi?t l c th?, khi cc t??ng c? th? gip cc nh lnh ??o chuy?n t? tnh khng th? trnh kh?i sang tnh v?nh vi?n.

Ch? ngh?a pht xt c?a nh?ng n?m 19203 v 1930, th?i ??i c?a Ilyin, c ba ??c ?i?m c?t li: n ca t?ng ch v b?o l?c h?n l tr v lu?t; n ?? xu?t m?t lnh t? v?i m?t m?i quan h? huy?n b v?i nhn dn c?a ng ta; v n m t? ??c tr?ng s? ton c?u ha nh? m?t m m?u h?n l nh? m?t t?p h?p cc v?n ??. ???c lm s?ng l?i ngy nay trong hon c?nh b?t bnh ??ng nh? m?t chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n, ch? ngh?a pht xt ph?c v? cc nh ti phi?t nh? m?t ch?t xc tc cho nh?ng s? qu ?? kh?i s? th?o lu?n cng v h??ng t?i s? h? c?u chnh tr?; kh?i vi?c b? phi?u c ngh?a v h??ng t?i n?n dn ch? gi?; kh?i lu?t tr? (rule of law [nh n??c php quy?n]) v h??ng t?i cc ch? ?? ??c ti c nhn.

L?ch s? lun lun ti?p t?c, v cc l?a ch?n thay th? lun xu?t hi?n. Ilyin tiu bi?u cho m?t trong nh?ng th? ny. ng khng ch? l nh t? t??ng pht xt ???c h?i sinh trong th? k? c?a chng ta, m ng l nh t? t??ng pht xt quan tr?ng nh?t. ng l m?t ng??i h??ng d?n trn con ???ng t?i t?m ??n khng-t? do, m d?n t? tnh khng th? trnh kh?i t?i tnh v?nh vi?n. Vi?c hi?u bi?t cc t??ng v ?nh h??ng c?a ng, chng ta c th? nhn xu?ng ???ng, tm nh sng v cc l?i ra. ?i?u ny c ngh?a l suy ngh? v? m?t l?ch s?: h?i cc t??ng t? qu kh? c th? quan tr?ng th? no trong hi?n t?i, so snh th?i ??i ton c?u ha c?a Ilyin v?i th?i ??i ton c?u ha c?a chnh chng ta, nh?n ra r?ng khi ? nh? by gi? cc kh? n?ng l c th?c v nhi?u h?n hai kh? n?ng. Ci k? v? t? nhin c?a mn che tnh khng th? trnh kh?i l v?i li?m c?a tnh v?nh vi?n, nh?ng c cc l?a ch?n thay th? ph?i ???c tm th?y tr??c khi v?i li?m r?t xu?ng. N?u chng ta ch?p nh?n tnh v?nh vi?n, chng ta hy sinh tnh c nhn, v s? khng cn th?y kh? n?ng n?a. Tnh v?nh vi?n l m?t t??ng khc ni r?ng khng c t??ng no.

Khi Lin X s?p ?? trong 1991, cc chnh tr? gia M? c chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i ? tuyn b? s? k?t thc c?a l?ch s?, trong khi m?t s? ng??i Nga tm cc uy quy?n m?i trong m?t qu kh? ?? qu?c. Khi ???c thnh l?p trong 1922, Lin X th?a k? h?u h?t lnh th? c?a ?? ch? Nga. ??t ?ai c?a sa hong ? l?n nh?t trn th? gi?i, tr?i t? ty sang ?ng t? gi?a chu u ??n b? Thi bnh D??ng, v t? b?c xu?ng nam t? vng B?c c?c xu?ng Trung . Tuy ph?n l?n l n??c c?a cc nng dn v dn du m?c, cc t?ng l?p trung l?u v cc tr th?c Nga vo ??u th? k? th? hai m??i l?u ??n m?t ?? ch? ???c m?t nh chuyn ch? cai tr? ? c th? tr? thnh hi?n ??i h?n v cng b?ng h?n nh? th? no.

Ivan Ilyin, sinh ra trong m?t gia ?nh qu t?c4 trong 1883, l ?i?n hnh c?a th? h? ng nh? m?t thanh nin. Trong ??u nh?ng n?m 1900, ng mu?n n??c Nga tr? thnh m?t nh n??c ???c lu?t cai tr?. Sau th?m h?a c?a Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Nh?t v kinh nghi?m c?a Cch m?ng Bolshevik 1917, Ilyin tr? thnh m?t nh ph?n cch m?ng, m?t ng??i ch? tr??ng cc ph??ng php b?o l?c ch?ng l?i cch m?ng, v v?i th?i gian m?t ch? ngh?a pht xt Kit ? mu?n th?ng ch? ngh?a Bolshevik. Trong 1922, vi thng tr??c khi Lin X ???c thnh l?p, ng b? tr?c xu?t kh?i qu h??ng ng. Vi?t ? Berlin, ng ??a ra m?t c??ng l?nh cho cc ??i th? c?a Lin X m?i, ???c bi?t ??n nh? cc B?ch v?. Cc b?ch v? ny l nh?ng ng??i chi?n ??u ch?ng l?i H?ng Qun Bolshevik trong cu?c N?i chi?n Nga di v ??m mu, v sau ?, nh? Ilyin, ? ?i l?u vong chnh tr? ? chu u. Ilyin mu?n h?n ? trnh by cc bi vi?t c?a ng nh? s? h??ng d?n cho cc nh lnh ??o Nga m s? ln n?m quy?n sau khi Lin X k?t thc. ng ch?t trong 1954.

Sau khi m?t Lin bang Nga m?i5 n?i ln t? Lin X ? ch?t trong 1991, cu?n sch ng?n c?a Ilyin Nhi?m v? c?a Chng ta b?t ??u l?u hnh trong cc l?n xu?t b?n Nga m?i, ton t?p c?a ng ???c xu?t b?n, v cc t??ng c?a ng c ???c nh?ng ng??i ?ng h? m?nh m?. ng ? ch?t b? qun lng ? Th?y S?; Putin t? ch?c m?t cu?c mai tng l?i ? Moscow trong 2005. Cc gi?y t? c nhn c?a Ilyin ? tm ???c ???ng ??n ??i h?c Bang Michigan; Putin c? m?t s? gi? ?? ?i l?i chng trong 2006. Vo lc ? Putin trch d?n Ilyin trong cc bi pht bi?u hng n?m c?a t?ng th?ng tr??c cu?c h?p ton th? c?a qu?c h?i Nga. ??y l cc bi pht bi?u quan tr?ng, ???c b?n thn Putin so?n. Trong nh?ng n?m 2010, Putin d?a vo quy?n uy c?a Ilyin ?? gi?i thch v sao n??c Nga ph?i lm xi mn Lin u v xm chi?m Ukraine. Khi ???c h?i ?? g?i tn m?t s? gia, Putin nu g??ng Ilyin nh? chuyn gia c?a ng v? qu kh?.

Giai c?p chnh tr? Nga6 theo t?m g??ng Putin. B?c th?y tuyn truy?n c?a ng Vladislav Surkov ? thch nghi cc t??ng c?a Ilyin vo th? gi?i media hi?n ??i. Surkov ? s?p ??t s? ln n?m quy?n c?a Putin v trng nom s? c?ng c? media m b?o ??m s? cai tr? c v? v?nh vi?n c?a Putin. Dmitry Medvedev, ng??i ??ng ??u hnh th?c c?a ??ng chnh tr? c?a Putin, ? gi?i thi?u Ilyin cho thanh nin Nga. Tn c?a Ilyin ? trn mi c?a cc lnh t? cc ??ng ??i l?p gi?, ??ng C?ng s?n v ??ng Dn ch? T? do (c?c-H?u) gp m?t ph?n trong vi?c t?o ra hnh bng b?t ch??c n?n dn ch? m Ilyin ? khuy?n ngh?. Ilyin ???c ng??i ??ng ??u ta n hi?n php trch d?n, ngay c? t??ng c?a ng r?ng lu?t c ngh?a l tnh yu dnh cho m?t lnh t? th?ng hoa. ng ???c cc th?ng ??c vng c?a n??c Nga nh?c ??n khi Nga tr? thnh m?t nh n??c t?p trung m ng ? ch? tr??ng. Trong ??u 2014, cc ??ng vin c?a ??ng c?m quy?n Nga v t?t c? cng ch?c Nga nh?n ???c m?t s?u t?p c?a cc xu?t b?n ph?m chnh tr? c?a Ilyin t? Kremlin. Trong 2017, TV Nga t? ch?c ngy k? ni?m th? m?t tr?m c?a Cch m?ng Bolshevik v?i m?t phim gi?i thi?u Ilyin nh? m?t th?m quy?n ??o ??c.

Ilyin l m?t chnh tr? gia7 c chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n. T? t??ng c?a ng th?ng tr? khi phin b?n t? b?n ch? ngh?a c?a chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i s?p ?? ? n??c Nga trong cc n?m 1990 v nh?ng n?m 2000. Khi n??c Nga tr? thnh m?t ch? ?? ??o t?c c t? ch?c trong nh?ng n?m 2010, khi s? b?t bnh ??ng trong n??c ??t cc t? l? gy s?ng s?t, ?nh h??ng c?a Ilyin ln ??nh ?i?m. Cu?c t?n cng Nga ln Lin u v Hoa K? ? ti?t l?, b?ng vi?c nh?m t?i chng, cc ??c h?nh chnh tr? no ? m nh tri?t h?c Ilyin ? b? qua hay coi khinh: ch? ngh?a c nhn, s? th?a k?, s? h?i nh?p, tnh m?i, s? th?t, s? bnh ??ng.

Ilyin ??u tin ?? xu?t cc t??ng c?a ng cho nh?ng ng??i Nga m?t th? k? tr??c, sau Cch m?ng Nga. Th? m ng tr? thnh m?t nh tri?t h?c c?a th?i ??i chng ta. Khng nh t? t??ng th? k? th? hai m??i no ???c ph?c h?i theo phong cch l?n nh? v?y trong th? k? th? hai m??i m?t, c?ng ch?ng c ???c ?nh h??ng nh? v?y ??n chnh tr? th? gi?i. N?u vi?c ny khng ???c ?? ? l b?i v chng ta ? trong c?nh n l? c?a tnh khng th? trnh kh?i: chng ta tin r?ng cc t??ng l khng quan tr?ng. ?? ngh? v? m?t l?ch s? l ?? ch?p nh?n r?ng ci khng quen thu?c c th? l quan tr?ng, v lm vi?c ?? bi?n ci khng quen thu?c thnh quen thu?c.

Chnh ki?n c?a chng ta v? tnh khng th? trnh kh?i8 d?i l?i cc chnh ki?n ? c?a nh?ng n?m c?a Ilyin. Gi?ng th?i k? t? cu?i cc n?m 1980 ??n ??u nh?ng n?m 2010, c?ng th? th?i k? t? cu?i cc n?m 1880 ??n ??u nh?ng n?m 1910 ? l m?t th?i k? ton c?u ha. Minh tri?t quy ??c c?a c? hai th?i ??i cho r?ng s? t?ng tr??ng d?a vo xu?t kh?u s? mang l?i chnh tr? ???c khai sng v ch?m d?t s? cu?ng tn. S? l?c quan ny ? s?p ?? trong Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Nh?t v cc cu?c cch m?ng v cc cu?c ph?n cch m?ng ti?p sau. B?n thn Ilyin ? l m?t v d? s?m c?a xu h??ng ny. M?t ng??i ?ng h? tr? c?a lu?t tr? (rule of law), ng ? chuy?n sang c?c H?u trong khi ng??ng m? cc chi?n thu?t ng quan st ???c ? bn c?c T?. Benito Mussolini, m?t ng??i t?ng theo cnh t?, ? d?n ??u nh?ng k? pht xt c?a ng trong cu?c Hnh qun v? Rome khng lu sau khi Ilyin b? tr?c xu?t kh?i n??c Nga; nh tri?t h?c ? th?y trong Duce (Lnh t?, t?c Mussolini) hy v?ng cho m?t th? gi?i th?i nt.

Ilyin ? xem ch? ngh?a pht xt9 nh? chnh tr? c?a th? gi?i s?p ??n. Trong s? l?u vong trong nh?ng n?m 1920, ng b?n kho?n r?ng nh?ng ng??i Italia ? ??n ch? ngh?a pht xt tr??c nh?ng ng??i Nga. ng t? an ?i b?ng m?t t??ng r?ng cc B?ch v? Nga ? l s? c?m h?ng cho cu?c ??o chnh c?a Mussolini: phong tro B?ch v? v?i t? cch nh? v?y l su h?n v r?ng h?n ch? ngh?a pht xt [Italia]. ?? su v ?? r?ng, Ilyin gi?i thch, ??n t? m?t s? ?ng h? c?a lo?i ??o Kit m ?i h?i s? hi?n t? mu c?a nh?ng k? th c?a Cha. Trong nh?ng n?m 1920 tin r?ng cc B?ch v? tha h??ng v?n c th? ginh ???c quy?n l?c, Ilyin ? x?ng h v?i h? nh? cc b?n B?ch v? c?a ti, nh?ng ng??i pht xt.

Ilyin b? Adolf Hitler gy ?n t??ng t??ng t?.10 M?c d ng ? th?m Italy v ngh? h ? Th?y S?, nh c?a Ilyin gi?a 1922 v 1938 ? Berlin, n?i ng lm vi?c cho m?t vi?n h?c thu?t ???c chnh ph? b?o tr?. M? c?a Ilyin l ng??i ??c, ng ? nh?n lm phn tch tm l v?i Sigmund Freud ? ??c, ng ? nghin c?u tri?t h?c ??c, v ng ? vi?t b?ng ti?ng ??c c?ng nh? v th??ng xuyn nh? ng vi?t b?ng ti?ng Nga. Trong vi?c lm hng ngy c?a mnh ng bin t?p v vi?t nh?ng nghin c?u ph phn v? chnh tr? Soviet (A World at the Abyss [M?t Th? gi?i bn b? V?c th?m] b?ng ti?ng ??c v The Poison of Bolshevism [Ch?t ??c c?a Ch? ngh?a Bolshevik] b?ng ti?ng Nga, ch?ng h?n, ch? trong n?m 1931). Ilyin xem Hitler nh? m?t ng??i b?o v? n?n v?n minh kh?i ch? ngh?a Bolshevik: Fhrer (lnh t?), ng vi?t, ? th?c hi?n m?t nhi?m v? to l?n cho ton b? chu u b?ng vi?c ch?n cc cu?c cch m?ng thm n?a theo m hnh Nga. Ilyin l?u v?i s? tn thnh r?ng ch? ngh?a bi do thi c?a Hitler b?t ngu?n t? th?c h? c?a cc B?ch v? Nga. ng than vn chu u khng hi?u phong tro X h?i ch? ngh?a Dn t?c (Nazi). Ch? ngh?a Nazi trn h?t l m?t Tinh th?n m nh?ng ng??i Nga ph?i cng chia s?.

Trong n?m 1938, Ilyin r?i11 n??c ??c sang Th?y S?, n?i ng s?ng cho ??n khi ch?t trong 1954. ng ???c h? tr? v? m?t ti chnh ? Th?y S? b?i v? c?a m?t doanh nhn ??c-M?, v c?ng ki?m ???c m?t t ti?n b?ng vi?c trnh by cc bi gi?ng cng khai b?ng ti?ng ??c. C?t li c?a cc bi gi?ng ny, nh? m?t h?c gi? Th?y S? l?u , l n??c Nga khng nn ???c hi?u nh? m?i nguy c?ng s?n hi?n th?i m nh? s? c?u r?i Kit t??ng lai. Theo Ilyin, ph??ng Ty suy ??i ? ging ch? ngh?a c?ng s?n xu?ng n??c Nga v t?i. M?t ngy n??c Nga s? gi?i phng mnh v cc n??c khc v?i s? gip ?? c?a ch? ngh?a pht xt Kit. M?t nh ph bnh Th?y s? m t? ??c tr?ng cc sch c?a ng nh? dn t?c theo ngh?a ch?ng ??i ton b? ph??ng Ty.

Quan ?i?m chnh tr? c?a Ilyin12 khng thay ??i khi Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai b?t ??u. Nh?ng ng??i quen c?a ng ? Th?y S? l nh?ng ng??i c?c H?u: Rudolf Grob tin r?ng Th?y S? nn b?t ch??c n??c ??c Nazi; Theophil Spoerri thu?c v? m?t nhm c?m nh?ng ng??i Do thi v cc h?i vin h?i Tam ?i?m (Masons); Albert Riedweg l m?t lu?t s? cnh-h?u m anh trai ng Franz l cng dn Th?y s? n?i b?t nh?t trong b? my h?y di?t Nazi. Franz Riedweg l?y con gi c?a b? tr??ng chi?n tranh ??c v ? gia nh?p SS Nazi. ng ? tham gia vo cc cu?c ??c xm chi?m Ba Lan, Php, v Lin X, m cu?c cu?i cng trong s? ? Ilyin xem nh? m?t phin ta x? ch? ngh?a Bolshevik trong ? cc Nazi c th? gi?i phng nh?ng ng??i Nga.

Khi Lin X13 th?ng cu?c chi?n tranh v m?i r?ng ?? ch? c?a n sang ph??ng ty trong 1945, Ilyin b?t ??u vi?t cho cc th? h? ng??i Nga t??ng lai. ng m t? ??c tr?ng cng trnh c?a ng nh? vi?c th?p sng m?t chi?c ?n nh? trong bng t?i dy ??c. V?i ng?n l?a nh? ?, cc nh lnh ??o Nga c?a nh?ng n?m 2010 b?t ??u m?t ?m chy l?n.

Ilyin ? nh?t qun.14 Cng trnh l?n ??u tin c?a ng v? tri?t h?c, b?ng ti?ng Nga (1916), c?ng l cng trnh l?n cu?i cng c?a ng v? tri?t h?c, trong b?n d?ch ti?ng ??c c?a n (1946).

Ci t?t duy nh?t15 trong v? tr?, Ilyin xc nh?n, l ci ton v?n c?a Cha tr??c s? sng th?. Khi Cha t?o ra th? gi?i, ngi ? ??p v? s? Th?t duy nh?t v ton b? l b?n thn ngi. Ilyin chia th? gi?i thnh ci tuy?t ??i (categorical), v??ng qu?c ? m?t c?a khi ni?m hon h?o duy nh?t ?; v ci l?ch s?, ??i s?ng con ng??i v?i cc d? ki?n (fact) v nh?ng ?am m c?a n. ??i v?i ng, th?m k?ch c?a s? t?n t?i l cc d? ki?n ? khng th? ???c rp l?i thnh ci ton b? c?a Cha, cc ?am m c?ng ch?ng ???c rp l?i thnh m?c ?ch c?a Cha. B?n thn nh t? t??ng Rumani E. M. Cioran, m?t th?i l m?t ng??i bi?n h? cho ch? ngh?a pht xt Kit, ? gi?i thch khi ni?m: tr??c l?ch s?, Cha l hon h?o v b?t di?t; m?t khi ngi b?t ??u l?ch s?, Cha c v? ?in cu?ng, ph?m h?t sai l?m ny ??n sai l?m khc. Nh? Ilyin di?n ??t: Khi Cha chm vo s? t?n t?i th?c nghi?m ngi ? b? t??c m?t s? th?ng nh?t hi ha, l tr logic, v m?c ?ch t? ch?c.

??i v?i Ilyin, th? gi?i con ng??i chng ta16 c?a cc d? ki?n v cc ?am m l v ngh?a. Ilyin th?y l v ??o ??c r?ng m?t d? ki?n c th? ???c hi?u trong b?i c?nh l?ch s? c?a n: th? gi?i c?a s? t?n t?i th?c nghi?m khng th? ???c bi?n minh v? m?t th?n h?c. Cc ?am m l x?u. Cha ? sai trong s? sng th? c?a ngi b?ng vi?c th? b?n ch?t x?u xa c?a nh?c d?c. Cha ? ch?u thua m?t s? thi thc lng m?n b?ng vi?c t?o ra sinh v?t, b?n thn chng ta b? tnh d?c thi thc. V nh? th? n?i dung lng m?n c?a th? gi?i th?ng hnh th?c duy l c?a t? t??ng, v t? t??ng nh??ng l?i ch? c?a n cho m?c ?ch khng suy ngh?, tnh yu th? xc. Cha ? b? l?i chng ta gi?a ch? ngh?a t??ng ??i tinh th?n v ??o ??c.

B?ng vi?c ln n Cha, 17 Ilyin trao quy?n cho tri?t h?c, hay ch t cho m?t nh tri?t h?c: b?n thn ng. ng gi? l?i t?m nhn v? m?t ci ton b? th?n thnh t?n t?i tr??c s? sng t?o ra th? gi?i, nh?ng ?? n cho b?n thn ng ?? ti?t l? n c th? ???c l?y l?i nh? th? no. Sau khi lo?i b? Cha kh?i quang c?nh, b?n thn Ilyin c th? ??a ra cc phn xt v? ci g ?ang l v ci g nn l. C m?t th? gi?i Sng ??o v b?ng cch no ? n ph?i ???c chu?c l?i, v cng vi?c thing ling ny s? r?i vo tay nh?ng ng??i hi?u tnh tr?ng hi?m nguynh? Ilyin v cc sch c?a ng.

T?m nhn ny l18 m?t t?m nhn ton tr?. Chng ta nn mong m?i m?t ?i?u ki?n trong ? chng ta ngh? v c?m th?y nh? m?t, m c ngh?a l khng suy ngh? v c?m th?y cht no. Chng ta ph?i ng?ng t?n t?i nh? nh?ng con ng??i c nhn. Ci x?u b?t ??u, Ilyin vi?t, n?i c nhn con ng??i b?t ??u. Chnh tnh cch c nhn c?a chng ta ch? ch?ng minh r?ng th? gi?i b? thi?u st: s? phn m?nh theo kinh nghi?m c?a s? t?n t?i con ng??i l m?t ?i?u ki?n sai, t?m th?i, v khng ?ng v? m?t siu hnh h?c c?a th? gi?i. Ilyin khinh mi?t cc t?ng l?p trung l?u, m x h?i dn s? v ??i s?ng ring t? c?a chng, ng ngh?, gi? th? gi?i tan v? v ng?n Cha ??n g?n. ?? thu?c v? m?t t?ng l?p x h?i, m ??a ra s? ti?n b? x h?i cho cc c nhn, l lo?i con ng??i t?i t? nh?t: ??ng c?p ny t?o thnh chnh m?c th?p nh?t c?a s? t?n t?i x h?i.

Gi?ng t?t c? s? tri ??o ??c,19 chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n b?t ??u b?ng vi?c ??a ra m?t ngo?i l? cho chnh n. T?t c? nh?ng th? khc trong s? sng th? c th? l x?u, nh?ng ti v nhm c?a ti l t?t, b?i v ti l chnh ti v nhm c?a ti l c?a ti. Nh?ng ng??i khc c th? b? l?n l?n v b? m m?n b?i cc d? ki?n v cc ?am m c?a l?ch s?, nh?ng dn t?c ti v b?n thn ti duy tr m?t s? v t?i ti?n-l?ch s?. V ci t?t duy nh?t l ph?m ch?t v hnh ny m ? bn trong chng ta, chnh sch duy nh?t l chnh sch b?o v? s? v t?i c?a chng ta, b?t ch?p chi ph. Nh?ng ng??i ch?p nh?n chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n khng k? v?ng ?? s?ng lu h?n, h?nh phc h?n, hay cu?c s?ng thnh cng h?n. H? ch?p nh?n s? ?au kh? nh? m?t d?u hi?u c?a tnh ?ng ??n n?u h? ngh? r?ng nh?ng ng??i khc c t?i b? ?au kh? h?n. Cu?c ??i l kinh t?m, tn b?o, v ng?n; ni?m vui thch c?a cu?c s?ng l n c th? ???c lm cho kinh t?m h?n, tn b?o h?n, v ng?n h?n cho nh?ng ng??i khc.

Ilyin t?o ra m?t ngo?i l?20 cho n??c Nga v cho nh?ng ng??i Nga. S? v t?i Nga ???c ng tuyn b? ? khng th? quan st ???c trn th? gi?i. Chnh hnh ??ng ch?ng minh ??c tin c?a Ilyin h??ng t?i nhn dn c?a ring ng: s? c?u r?i ?i h?i s? th?y n??c Nga nh? n ? khng l. V cc d? ki?n c?a th? gi?i ch? l m?nh v?n th?i nt c?a s? sng th? th?t b?i c?a Cha, s? th?y th?t l s? chim nghi?m v? ci v hnh. Corneliu Codreanu, nh sng l?p c?a m?t ch? ngh?a pht xt Rumani h? hng, th?y Archangel Michael trong nh t v ghi l?i t?m nhn c?a ng trong vi dng. M?c d Ilyin c?i trang t??ng c?a ng v? s? chim nghi?m trong vi cu?n sch, n th?c s? khng nhi?u h?n th?: ng th?y dn t?c c?a ring ng nh? ?ng ??n, v s? tinh khi?t c?a t?m nhn ? l quan tr?ng h?n b?t c? th? g nh?ng ng??i Nga th?c s? ? lm. Dn t?c, tinh khi?t v khch quan, l ci nh tri?t h?c th?y khi ng lm m b?n thn mnh.

S? v t?i l?y m?t hnh th?c sinh h?c ??c th. 21 Ci Ilyin th?y ? l m?t thn th? Nga trinh b?ch. Gi?ng nh?ng k? pht xt v nh?ng ng??i ??c ?on khc th?i ng, Ilyin kh?ng kh?ng r?ng dn t?c ng l m?t sinh v?t, m?t c? th? c?a t? nhin v linh h?n, m?t ??ng v?t trong V??n ??a ?ng (Eden) m khng c t?i t? tng. Ai thu?c v? bn trong c? th? Nga ? khng ph?i ?? c nhn quy?t ??nh, v cc t? bo khng quy?t ??nh li?u chng thu?c v? m?t thn th? hay khng. V?n ha Nga, Ilyin vi?t, t? ??ng mang l?i s? ?on k?t anh em ? b?t c? ?u quy?n l?c Nga m? r?ng. Ilyin vi?t v? nh?ng ng??i Ukrainia trong cc d?u ngo?c kp, b?i v ng ph? nh?n s? t?n t?i c?a h? bn ngoi c? th? Nga. ?? ni v? Ukraine l m?t k? th truy?n ki?p c?a n??c Nga. Ilyin coi l nghi?m nhin r?ng m?t n??c Nga h?u-Soviet s? g?m c? Ukraine.

Ilyin ngh?22 r?ng quy?n l?c Soviet ? t?p trung t?t c? n?ng l?c Sa t?ng c?a tnh th?c t? (tnh th?c d?a trn d? ki?n-factuality) v ?am m vo m?t ch?. Th? m ng cho r?ng th?ng l?i c?a ch? ngh?a c?ng s?n cho th?y r?ng n??c Nga v t?i nhi?u h?n thay v t h?n. Ch? ngh?a c?ng s?n, ng kin ??nh, l m?t s? quy?n r? c?a nh?ng ng??i n??c ngoi v lm b?t r? nh?ng ng??i Nga m Ilyin g?i l nh?ng ng??i Tarzan. H? ham mu?n hm hi?p n??c Nga trinh b?ch chnh xc b?i v n ? chn th?t v y?u ?u?i. Trong 1917, nh?ng ng??i Nga ? ??n gi?n l qu t?t ?? khng c? hng ha t?i l?i ??n t? ph??ng Ty. B?t ch?p nh?ng s? c??p bc c?a cc nh lnh ??o Soviet, nh?ng ng??i Nga ? gi? l?i m?t tnh t?t khng th? c?m th?y ???c. Khng gi?ng chu u v n??c M? ch?p nh?n cc d? ki?n v cc ?am m c?a cu?c s?ng, n??c Nga ? gi? l?i m?t Tinh th?n c? b?n g?i l?i tnh ton b? c?a Cha. Dn t?c khng ph?i l Cha, Ilyin vi?t, nh?ng s?c m?nh c?a linh h?n c?a n l t? Cha.

Khi Cha sng t?o ra th? gi?i,23 b?ng cch no ? n??c Nga ? tr?n thot l?ch s? v v?n ? trong tnh v?nh vi?n. Qu h??ng c?a Ilyin, ng ngh?, v th? ? thot ???c dng ch?y th?i gian v? pha tr??c v s? tch l?y tai n?n v l?a ch?n m ng th?y khng th? ch?u ??ng n?i. N??c Nga thay vo ? ? tr?i qua cc chu k? l?p l?i c?a m?i ?e d?a v s? phng th?. M?i th? x?y ra ph?i l m?t cu?c t?n cng t? th? gi?i bn ngoi ch?ng l?i n??c Nga v t?i, hay m?t s? ?p l?i Nga ???c bi?n minh v?i m?t m?i ?e d?a nh? v?y. Trong m?t s? ?? nh? v?y l d? cho Ilyin, ng??i bi?t t v? l?ch s? Nga th?c s?, ?? n?m ???c hng th? k? trong cc c?m t? ??n gi?n. Ci m?t s? gia c th? th?y nh? s? lan ra c?a quy?n l?c t? Moscow sang b?c v n?a chu u [nh? s? xm l?n] ??i v?i Ilyin ? ch?ng l g h?n s? t?-v?. Theo Ilyin, m?i tr?n chi?n t?ng ???c nh?ng ng??i Nga chi?n ??u ??u l phng th?. N??c Nga lun lun l n?n nhn c?a m?t s? bao vy l?c ??a c?a chu u. Nh? Ilyin th?y cc v?n ??, dn t?c Nga, k? t? khi c?i ??o hon ton sang ??o Kit, c th? tnh ??n g?n m?t ngn n?m c?a s? ?au kh? l?ch s?. N??c Nga ch?ng lm g sai c?; ?i?u sai ? ch? c th? ???c gy ra cho n??c Nga. Cc d? ki?n (s? th?c-fact) khng quan tr?ng v trch nhi?m bi?n m?t.

Tr??c Cch m?ng Bolshevik,24 Ilyin l m?t sinh vin lu?t v m?t ng??i tin vo s? ti?n b?. Sau 1917, m?i th? ??u c v? c th? v m?i th? ??u ???c php. Tnh tr?ng v php lu?t t? c?c T?, Ilyin ngh?, l? ra ? b? m?t tnh tr?ng v php lu?t cn l?n h?n t? c?c H?u v??t qu. Trong cng trnh chn mu?i c?a ng, Ilyin nh? th? miu t? tnh tr?ng v php lu?t Nga nh? ??c h?nh yu n??c. Th?c t?, ng vi?t, r?ng ch? ngh?a pht xt l m?t s? chu?c l?i qu m?c c?a s? v ?on yu n??c. T? Nga proizvol (????????), s? v ?on, ? lun lun l bte noire c?a cc nh c?i cch Nga [b? cc nh c?i cch Nga ??c bi?t ght]. Trong vi?c miu t? proizvol nh? yu n??c, Ilyin ? quay sang ch?ng l?i c?i cch php l v thay vo ? thng bo r?ng chnh tr? ph?i theo tnh th?t th??ng c?a m?t nh cai tr? duy nh?t.

Vi?c Ilyin dng t? Nga25 spasitelnii (????????????) cho c?u r?i, spasitelnii, ? th? m?t ngh?a tn gio su s?c vo chnh tr?. Gi?ng nh?ng k? pht xt khc, nh? Adolf Hitler trong Mein Kampf, ng ? bi?n cc t??ng Kit v? s? hy sinh v s? c?u r?i theo h??ng cc m?c ?ch m?i. Hitler cho r?ng ng s? c?u r?i th? gi?i cho m?t Cha l?nh nh?t b?ng vi?c gi?i thot n kh?i nh?ng ng??i Do thi. V nh? th? ti ?ang hnh ??ng nh? ??ng sng t?o ton n?ng mu?n, Hitler vi?t. Trong ch?ng m?c ti ki?m ch? nh?ng ng??i Do thi, ti ?ang lm cng vi?c c?a Cha tr?i. T? Nga spasitelnii th??ng ???c m?t Kit h?u Chnh th?ng gio dng cho s? gi?i thot cc tn ?? b?i s? hy sinh c?a ??ng Christ trn Calvary [??i Ho hi?p n?i ngi b? ?ng ?inh trn th?p gi]. Ci Ilyin mu?n ni l n??c Nga c?n m?t cha c?u th? m s? hy sinh ho hi?p ?? mu c?a nh?ng ng??i khc ?? chi?m quy?n l?c. M?t cu?c ??o chnh pht xt l m?t hnh ??ng c?u r?i, b??c ??u tin h??ng t?i s? tr? l?i tnh ton b? cho v? tr?.

Nh?ng ng??i ? c?u26 th? gi?i b? thi?u st c?a Cha, ph?i b? qua ci Cha ni v? tnh yu th??ng. Jesus ? ch? d?n cc mn ?? c?a ngi r?ng, sau s? yu th??ng Cha, quy lu?t quan tr?ng nh?t l yu th??ng lng gi?ng c?a mnh. Trong truy?n ng? ngn v? ng??i Samaritan T?t b?ng, Jesus nh?c ??n Leviticus 19:3334: V n?u m?t ngo?i ki?u t?m tr v?i cc con trong x? cc con, cc con ??ng ?c hi?p h?. M ngo?i ki?u t?m tr v?i cc con ph?i ???c xem nh? ng??i b?n x? ???c sinh ra gi?a cc con, v cc con ph?i yu th??ng ng??i ? nh? chnh mnh; v cc con ? t?ng l ki?u dn trong x? Ai C?p: Ta l CHA TR?I ??c Cha c?a cc con. ??i v?i Ilyin khng c lng gi?ng no. Tnh c nhn l th?i nt v t?m b?, v s? lin l?c c ngh?a duy nh?t l tnh ton b? th?n thnh ? m?t. Ch?ng no th? gi?i cn b? v?, vi?c yu th??ng Cha c ngh?a l m?t cu?c ??u tranh lin t?c ch?ng l?i cc k? th c?a tr?t t? th?n thnh trn tri ??t. Lm b?t c? th? g tr? gia nh?p cu?c chi?n tranh ny l lm ?i?u c: Ai, m ch?ng l?i cu?c ??u tranh ho hi?p ch?ng l?i c qu?, b?n thn ng??i ? l c qu?. ??c tin ? c ngh?a l chi?n tranh: L?i c?u nguy?n c?a ng??i hy l thanh ki?m v thanh ki?m c?a ng??i hy l m?t l?i c?u nguy?n!

B?i v th? gi?i ??y t?i l?i27 v Cha v?ng m?t, chi?n s? c?a ngi ph?i n?i ln t? v??ng qu?c khng th?i nt no ? ngoi l?ch s?. Quy?n l?c, Ilyin t??ng t??ng, t? n ??n v?i ng??i ?n ng m?nh m?. M?t ng??i xu?t hi?n t? khng ?u c?, v nh?ng ng??i Nga s? nh?n ra ??ng c?u th? c?a h?: Chng ta s? ch?p nh?n t? do c?a chng ta v cc lu?t c?a chng ta t? nh i qu?c Nga m d?n n??c Nga ??n s? c?u r?i. N?i ln t? s? h? c?u, ??ng c?u th? coi th??ng cc d? ki?n c?a th? gi?i v t?o ra m?t huy?n tho?i quanh b?n thn mnh. B?ng vi?c vc gnh n?ng c?a nh?ng ?am m c?a nh?ng ng??i Nga, ng chuy?n b?n ch?t x?u xa c?a nh?c d?c thnh m?t s? th?ng nh?t v? ??i. Lnh t? s? l ng??i ?? nam tnh, nh? Mussolini. ng khi?n mnh tr? nn c?ng r?n trong vi?c ph?ng s? cng b?ng v nam tnh. ng ???c gy c?m h?ng b?i tinh th?n ton th? h?n l b?i m?t ??ng c? c nhn hay ??ng phi. ng ??ng m?t mnh v ?i m?t mnh b?i v ng th?y t??ng lai c?a chnh tr? v bi?t ci g ph?i ???c lm. Nh?ng ng??i Nga s? qu? tr??c c? th? s?ng c?a n??c Nga, ph??ng ti?n c?a s? t?-chu?c t?i.

??ng c?u th? ch?n28 tnh th?c, h??ng d?n ?am m, v t?o ra huy?n tho?i b?ng vi?c ra l?nh t?n cng ch?ng l?i m?t k? th ???c ch?n. M?t k? pht xt khinh b? b?t c? chnh ki?n no bn r? vo x h?i (cc s? thch c?a n, cc l?i ch c?a n, cc t?m nhn c?a n v? t??ng lai, cc quy?n c?a cc thnh vin c?a n, v vn vn). Ch? ngh?a pht xt b?t ??u khng ph?i v?i m?t ?nh gi v? ci g ? bn trong, m t? m?t s? bc b? ci ? bn ngoi. Th? gi?i bn ngoi l t? li?u ngu?n v?n h?c cho m?t hnh ?nh k? th ???c m?t nh ??c ti v? ra. ?i theo nh l lu?n php l Nazi Carl Schmitt, Ilyin ??nh ngh?a chnh tr? nh? ngh? thu?t c?a vi?c nh?n di?n v v hi?u ha k? th. Ilyin nh? th? b?t ??u bi bo V? ch? ngh?a Dn t?c Nga c?a ng v?i l?i xc nh?n ??n gi?n r?ng N??c Nga qu?c gia c cc k? th. Th? gi?i b? thi?u st ? ph?i ch?ng n??c Nga b?i v n??c Nga l ngu?n duy nh?t c?a tnh ton b? th?n thnh.

??ng c?u th? c ngh?a v?29 ?? ti?n hnh chi?n tranh v quy?n ?? ch?n cu?c chi?n tranh no. Ilyin tin r?ng chi?n tranh ???c bi?n minh khi tri th?c tinh th?n c?a qu?c gia b? ?e d?a, m s? lun lun b? cho ??n khi tnh c nhn ch?m d?t. Ti?n hnh chi?n tranh ch?ng l?i cc k? th c?a Cha l ?? by t? s? v t?i. Lm chi?n tranh (khng ph?i lm tnh) l s? gi?i thot ph h?p c?a s? ?am m, b?i v n khng gy nguy hi?m cho m b?o v? tnh trinh nguyn c?a c? th? dn t?c. Trong nh?ng n?m 1930, nh?ng k? pht xt Rumani ? ht v? nh?ng b? ng?c b?c thp v nh?ng linh h?n [hoa] hu?-tr?ng. B?ng vi?c h??ng d?n ng??i khc ?? mu, ??ng c?u th? c?a n??c Nga s? ko t?t c? n?ng l??ng tnh d?c c?a n??c Nga vo b?n thn ng, v h??ng d?n s? gi?i thot n. Chi?n tranh ch? l s? di d? m Ilyin tn thnh, m?t s? lin l?c huy?n b c?a c? th? cn trinh v ??ng c?u th? thu?c th? gi?i bn kia. S? ?am m th?t l b?o l?c pht xt, thanh g??m dng ln m c?ng l m?t ng??i c?u nguy?n ?ang qu?.

M?i th? b?t ??u30 trong th?n b v k?t thc trong chnh tr?, nh? nh th? Charles Pguy nh?c nh? chng ta. T? t??ng c?a Ilyin b?t ??u v?i m?t s? chim nghi?m v? Cha, tnh d?c, v s? th?t trong 1916, v m?t th? k? sau k?t thc nh? chnh th?ng gio c?a Kremlin v s? bi?n minh cho chi?n tranh ch?ng l?i Ukraine, Lin u, v Hoa K?.

S? ph h?y lun lun l d? h?n s? t?o thnh. Ilyin ? th?y kh ?? lm r hnh th?c th? ch? m m?t n??c Nga ???c chu?c t?i s? l?yv cc v?n ?? ch?a ???c gi?i quy?t c?a ng m ?nh cc nh lnh ??o c?a n??c Nga ngy nay. V?n ?? chnh trong s? cc v?n ?? ny l tnh lu b?n c?a nh n??c Nga. Cc ??nh ch? php lu?t, m cho php s? k? th?a quy?n l?c, cho php cc cng dn hnh dung m?t t??ng lai n?i cc lnh t? thay ??i nh?ng nh n??c v?n cn. Ch? ngh?a pht xt, tuy v?y, l v? m?t s? lin l?c thing ling v v?nh vi?n gi?a ??ng c?u th? v nhn dn c?a ngi. M?t k? pht xt trnh by cc ??nh ch? v cc lu?t nh? cc ro c?n th?i nt gi?a lnh t? v nhn dn m ph?i ???c trnh n hay b? ph h?y.

Ilyin ? th? thi?t k?31 m?t h? th?ng chnh tr? Nga, nh?ng cc phc h?a c?a ng ch?ng bao gi? c th? v??t qu cu ?? h?c ba ny. ng ? c? g?ng gi?i quy?t v?n ?? v? m?t ng? ngh?a b?ng vi?c coi nhn cch c?a ??ng c?u th? nh? m?t ??nh ch?. ??ng c?u th? nn ???c coi nh? lnh t? (???????? [gosudar]), ng??i ??ng ??u nh n??c, nh ??c ti dn ch?, v nh ??c ti dn t?c, m?t b? s?u t?p t??c v? g?i nh? l?i cc lnh t? pht xt c?a cc n?m 1920 v 1930. ??ng c?u th? s? ch?u trch nhi?m v? t?t c? cc ch?c n?ng hnh php, l?p php, v t? php, v ch? huy cc l?c l??ng v? trang. Nga s? l m?t nh n??c t?p trung v?i khng ??n v? lin bang no. Nga khng nn l m?t nh n??c ??c-??ng nh? cc ch? ?? pht xt c?a cc n?m 1930 ? l. M?t ??ng l qu nhi?u. Nga nn l m?t nh n??c zero-??ng, ???c chu?c t?i ch? b?i m?t ng??i. Cc ??ng nn t?n t?i, theo Ilyin, ch? ?? gip nghi th?c ha cc cu?c b?u c?.

Vi?c cho php nh?ng ng??i Nga32 b? phi?u trong cc cu?c b?u c? t? do, Ilyin ngh?, l gi?ng vi?c cho php cc phi thai ?? ch?n loi c?a chng. Vi?c b? phi?u v?i m?t phi?u kn cho php cc cng dn ?? ngh? v? b?n thn h? nh? cc c nhn, v b?ng cch ?y xc nh?n ??c tnh x?u xa c?a th? gi?i. Nguyn t?c c?a n?n dn ch? l con ng??i nguyn t? v trch nhi?m, v nh? th? tnh c nhn ph?i b? khu?t ph?c b?i cc t?p qun chnh tr? m kch thch v duy tr tnh yu t?p th? c?a nh?ng ng??i Nga cho ??ng c?u th? c?a h?. Nh? th? chng ta ph?i lo?i b? s? hi?u my mc v s? h?c v? chnh tr? c?ng nh? ni?m tin m qung vo s? phi?u v t?m quan tr?ng chnh tr? c?a n. Vi?c b? phi?u ph?i th?ng nh?t qu?c gia trong m?t c? ch? khu?t ph?c. Cc cu?c b?u c? nn l cng khai, v cc l phi?u ???c k.

Ilyin hnh dung x h?i33 nh? m?t c?u trc cng ty, n?i m?i ng??i v m?i nhm gi? m?t ch? xc ??nh. S? khng c s? phn bi?t no gi?a nh n??c v dn c?, m ?ng h?n s? th?ng nh?t tinh th?n-h?u c? c?a chnh ph? v?i nhn dn, v nhn dn v?i chnh ph?. ??ng c?u th? s? ??ng m?t mnh trn ??nh cao, v cc t?ng l?p trung l?u s? n?m b?p d??i ?y, d??i s?c n?ng c?a m?i ng??i khc. Theo cch ni thng th??ng, cc t?ng l?p trung l?u l ? gi?a b?i v m?i ng??i ln (v r?t) qua h?. Vi?c ??t cc t?ng l?p trung l?u ? d??i ?y l ?? kh?ng ??nh s? ?ng ??n c?a s? b?t bnh ??ng. Tnh di ??ng x h?i b? lo?i tr? ngay t? ??u.

M?t t??ng, m Ilyin d? ??nh nh? pht xt, nh? th? cho php v bi?n minh ch? ?? ti phi?t, s? cai tr? c?a t ng??i giu cnh? ? n??c Nga trong nh?ng n?m 2010. N?u m?c ?ch c?a nh n??c l ?? b?o t?n s? giu c c?a ??ng c?u th? v cc b?n c?a ng ta, th lu?t tr? (rule of law) l khng th? c ???c. Khng c lu?t tr?, l kh ki?m ti?n ?? cho php cu?c s?ng t?t ??p h?n. Khng c ti?n b? x h?i, khng cu chuy?n no v? t??ng lai c v? h?p l. ?i?m y?u c?a chnh sch nh n??c khi ? l tnh l?i m?i lin l?c c?a m?t lnh t? v?i nhn dn c?a ng nh? huy?n b. Thay cho vi?c cai qu?n, lnh t? t?o ra kh?ng ho?ng v s? bi?u di?n. Lu?t ng?ng bi?u th? cc chu?n m?c trung l?p cho php ti?n b? x h?i, v c ngh?a l s? l? thu?c vo status quo (hi?n tr?ng): quy?n ?? xem, ngh?a v? ?? ???c gi?i tr.

Ilyin s? d?ng t? lu?t,34 nh?ng ng khng tn thnh lu?t tr?. V?i lu?t ng mu?n ni m?i quan h? gi?a tnh ??ng bng c?a ??ng c?u th? v v s? ngoan ngon tun theo c?a m?i ng??i khc. L?n n?a, m?t t??ng pht xt t? ra l thu?n ti?n cho m?t ch? ?? ti phi?t ?ang n?i ln. Ngh?a v? yu c?a qu?n chng Nga l ?? chuy?n m?i ty h?ng c?a ??ng c?u th? thnh m?t th?c v? ngh?a v? php l v? ph?n h?. T?t nhin, ngh?a v? ? khng c ?i c l?i. Nh?ng ng??i Nga c m?t s? s?p x?p ??c bi?t c?a linh h?n m cho php h? km nn l tr c?a chnh h? v ch?p nh?n lu?t trong tim chng ta. V?i ?i?u ny Ilyin hi?u s? km nn l tr c nhn ?? ?ng h? s? ph?c tng qu?c gia. V?i ??ng c?u th? ch? huy m?t h? th?ng nh? v?y, n??c Nga s? by t? s? ??ng nh?t siu hnh c?a t?t c? dn t?c c?a cng qu?c gia.

Dn t?c Nga,35 ???c tri?u t?p cho chi?n tranh c?p bch ch?ng cc m?i ?e d?a tinh th?n, l m?t sinh v?t ???c th?n thnh ha b?i s? ph?c tng c?a n v?i m?t lnh t? ??c ?on n?i ln t? s? h? c?u. ??ng c?u th? s? t? vc gnh n?ng ?? h?y b? t?t c? cc d? ki?n v cc ?am m, b?ng cch ?y lm cho v ngh?a b?t k? kht v?ng no c?a b?t k? c nhn Nga no ?? th?y hay c?m th?y hay thay ??i th? gi?i. Ch? c?a m?i ng??i Nga trong c?u trc cng ty ???c c? ??nh nh? m?t t? bo trong m?t c? th?, v m?i ng??i Nga tr?i nghi?m s? b?t ??ng ny nh? t? do. ???c ??ng c?u th? th?ng nh?t, cc t?i l?i c?a h? ???c r?a s?ch trong mu c?a nh?ng k? khc, nh?ng ng??i Nga s? cho m?ng Cha quay l?i s? sng t?o c?a ngi. Ch? ngh?a ton tr? Kit pht xt l m?t l?i m?i Cha quay l?i th? gian v gip n??c Nga ch?m d?t l?ch s? ? m?i n?i.

Ilyin ??t m?t con ng??i36 vo vai tr c?a ??ng Christ th?t, ?i h?i ph v? cc lu?t yu th??ng nhn danh Cha. Trong vi?c lm v?y, ng lm m? ???ng ranh gi?i gi?a ci l nhn ??o v ci l khng, v gi?a ci l c th? v ci l khng. Huy?n t??ng v? m?t n??c Nga v t?i v?nh vi?n g?m huy?n t??ng v? m?t ??ng c?u th? v t?i v?nh vi?n, m khng lm g sai v v th? s? khng ch?t. Ilyin khng th? tr? l?i cu h?i v? ai c th? k? nghi?p ??ng c?u th?, v vi?c lm v?y s? bi?n ??ng c?u th? thnh m?t con ng??i b? gi v ch?t, m?t ph?n c?a v? tr? thi?u st ch?ng km nh?ng ng??i cn l?i chng ta. Ni cch khc, Ilyin khng c t??ng tr?n th? no v? m?t nh n??c Nga c th? ko di nh? th? no.

Chnh s? kinh hi v? ci g ??n ti?p theo t?o ra m?t th?c v? m?i ?e d?a m c th? ???c phng chi?u ln nh?ng ng??i khc nh? chnh sch ??i ngo?i. Ch? ngh?a ton tr? l k? th th?t c?a chnh n, v ? l b m?t n che gi?u b?ng vi?c t?n cng nh?ng ng??i khc.

Trong cc n?m 2010,37 cc t??ng c?a Ilyin ph?c v? cc t? ph h?u-Soviet, v cc t? ph h?u-Soviet ph?c v? chng. Putin v cc b?n v ??ng minh c?a ng ? tch t? ???c ti s?n kh?ng l? bn ngoi php lu?t, v r?i lm l?i nh n??c ?? b?o t?n cc l?i l?c ring c?a h?. Sau khi ??t ?i?u ny, cc nh lnh ??o Nga ? ph?i ??nh ngh?a chnh tr? nh? s? t?n t?i h?n l s? lm vi?c. M?t th?c h? nh? c?a Ilyin c ng? ?? gi?i thch v sao nh?ng ng??i no ? l?i c c?a c?i v quy?n l?c b?ng cch khc h?n lng tham v tham v?ng. Tn c??p no khng thch ???c g?i l m?t ??ng c?u th??

??i v?i ?n ng ???c nui d??ng38 ? Lin X trong cc n?m 1970, cc t??ng c?a Ilyin l d? ch?u v m?t l do th? hai. ??i v?i b?n ??o t?c th? h? ?, nh?ng ng??i ?n ng n?m quy?n trong nh?ng n?m 2010, ton b? phong cch t? duy c?a ng l quen thu?c. M?c d Ilyin ch?ng ??i quy?n l?c Soviet, hnh th l l? c?a ng ? gi?ng k? qui v?i hnh d?ng l l? c?a ch? ngh?a Marx, ch? ngh?a Lenin, v ch? ngh?a Stalin m trong ? t?t c? cc cng dn Soviet ??u ???c gio d?c. M?c d cc ??o t?c Nga ch?ng h? l cc nh tri?t h?c, s? d?y trong th?i thanh nin c?a h? ? d?n h? ??n g?n m?t cch ?ng ng?c nhin t?i nh?ng bi?n minh h? s? c?n trong th?i tr??ng thnh c?a h?. Ilyin v ch? ngh?a Marx m ng ch?ng ??i chia s? m?t ngu?n g?c tri?t h?c v ngn ng?: ngu?n g?c v ngn ng? c?a ch? ngh?a Hegel.

Tham v?ng c?a G. W. F. Hegel39 l ?? gi?i quy?t s? khc bi?t gi?a ci l v ci nn l. L?i xc nh?n c?a ng r?ng ci g ? ???c g?i l Tinh th?n, m?t s? th?ng nh?t c?a t?t c? cc t? t??ng v tm tr, ?ang n?i ln qua th?i gian, qua cc xung ??t xc ??nh cc th?i ??i. Cch c?a Hegel l m?t cch h?p d?n ?? hi?u th? gi?i b??ng b?nh c?a chng ta, v n g?i r?ng tai h?a l m?t d?u hi?u c?a s? ti?n b?. L?ch s? l m?t bn st sinh, nh?ng s? ?? mu c m?t m?c ?ch. t??ng ny ? cho php cc nh tri?t h?c ?? lm ra v? cc nh tin tri, nh?ng ng??i th?y cc hnh m?u ?n gi?u m s? t? chuy?n thnh m?t th? gi?i t?t ??p h?n, nh?ng ng??i phn x? v? ai ph?i ch?u ?au kh? by gi? ?? cho t?t c? m?i ng??i s? ???c l?i mu?n h?n. N?u Tinh th?n l ci t?t duy nh?t, th b?t k? ph??ng ti?n no m l?ch s? ch?n cho vi?c th?c hi?n n c?ng t?t.

Karl Marx ph phn40 t??ng c?a Hegel v? Tinh th?n. ng v cc nh Hegelian cnh T? khc cho r?ng Hegel ? ??a l?u Cha vo h? th?ng c?a ng d??i tiu ?? Tinh th?n. Ci t?t tuy?t ??i, Marx g?i , khng ph?i l Cha m l tinh ch?t ? m?t c?a loi ng??i. L?ch s? l m?t cu?c ??u tranh, nh?ng ngh?a c?a n l vi?c con ng??i v??t qua hon c?nh ?? l?y l?i b?n ch?t c?a chnh mnh. S? n?i ln c?a cng ngh?, Marx l?p lu?n, cho php m?t s? ng??i th?ng tr? nh?ng ng??i khc, hnh thnh cc giai c?p. D??i ch? ngh?a t? b?n, giai c?p t? s?n ki?m sot t? li?u s?n xu?t, p b?c qu?n chng lao ??ng. Chnh s? p b?c ny d?y nh?ng ng??i lao ??ng v? ??c ?i?m c?a l?ch s? v bi?n h? thnh cc nh cch m?ng. Giai c?p v s?n s? l?t ?? giai c?p t? s?n, ginh l?y t? li?u s?n xu?t, v b?ng cch ?y tr? l?i con ng??i cho chnh mnh. M?t khi khng c quy?n s? h?u no, Marx ngh?, con ng??i s? s?ng trong s? h?p tc vui v?.

Ilyin l m?t nh Hegelian cnh-h?u.41 Trong m?t thnh ng? s?c ?i?n hnh, ng vi?t r?ng Marx ? ch?ng bao gi? ra kh?i phng ch? c?a tri?t h?c Hegelian. Tuy nhin Ilyin ??ng r?ng v?i Tinh th?n Hegel mu?n ni ??n Cha. Gi?ng Marx, Ilyin ngh? r?ng l?ch s? b?t ??u v?i m?t t?i t? tng m b?t nhn lo?i ph?i ch?u ?au kh?. N ???c gy ra khng ph?i b?i (s? p b?c) con ng??i ??i v?i con ng??i thng qua ti s?n, nh? cc nh Marxist ngh?, m b?i Cha ln con ng??i qua s? sng t?o ra th? gi?i. Thay cho vi?c gi?t Cha, nh? cc nh Hegelian cnh T? ? lm, Ilyin ?? ngi b? th??ng v ??n ??c. Cu?c s?ng l ngho v h?n ??n, nh? cc nh Marxist ngh?, nh?ng khng ph?i b?i v cng ngh? v mu thu?n giai c?p. M?i ng??i ?au kh? b?i v s? sng t?o c?a Cha ? mu thu?n khng th? gi?i quy?t ???c. Cc d? ki?n v cc ?am m ? khng th? ???c c?n ch?nh qua cch m?ng, ch? qua s? chu?c t?i c?u r?i. Ci ton b? duy nh?t l s? ton b? c?a Cha, m m?t dn t?c ???c ch?n s? khi ph?c nh? m?t php mu ???c m?t ??ng c?u th? th?c hi?n.

Vladimir Lenin42 (18701924) l nh Marxist quan tr?ng nh?t, v ng ? lnh ??o m?t cu?c cch m?ng nhn danh tri?t h?c. Nh? m?t nh ho?t ??ng c?a m?t ??ng nh? v b?t h?p php trong ?? ch? Nga, Lenin tin r?ng m?t elite c k? lu?t c quy?n ?? ??y l?ch s? ti?n ln. N?u ci t?t duy nh?t trn th? gi?i l s? tr? l?i cho con ng??i tinh ch?t c?a n, th l h?p l cho nh?ng ng??i hi?u qu trnh ?? ??y nhanh n. L?p lu?n ny ? lm cho Cch m?ng Bolshevik 1917 c th?. Lin X ???c cai tr? b?i m?t nhm nh? ng??i ?i tnh chnh ?ng t? chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i c? th? ny. Lenin v Ilyin ? khng bi?t nhau, nh?ng g?n nhau k? l?: tn ??t theo cha c?a Lenin l Ilyich v ng dng Ilyin nh? m?t bt danh; Ilyin th?t ? ??c v ph bnh vi cng trnh ?. Khi Ilyin b? m?t v? Bolshevik, Cheka, b?t, Lenin ? can thi?p nhn danh ng ?? by t? s? ng??ng m? c?a ng v? tri?t h?c c?a Ilyin.

Ilyin khinh mi?t cch m?ng c?a Lenin,43 nh?ng tn thnh b?o l?c v ch lu?n c?a n. Gi?ng Lenin, ng ngh? r?ng n??c Nga c?n m?t elite tri?t h?c (b?n thn ng) ?? xc ??nh cc m?c ?ch v cc ph??ng ti?n. Gi?ng khng t??ng x h?i ch? ngh?a Marxist, tnh ton b? th?n thnh c?a Ilyin ?i h?i cch m?ng b?o l?chay ?ng h?n ph?n cch m?ng b?o l?c. Cc nh tri?t h?c Nga khc ? th?y s? gi?ng nhau. Nikolai Berdyaev tm th?y trong cng trnh c?a Ilyin c m?ng c?a ci t?t x?u xa. Ph bnh m?t cu?n sch Ilyin xu?t b?n n?m 1925, Berdyaev vi?t r?ng m?t Cheka nhn danh Cha l kinh hong h?n m?t Cheka nhn danh c qu?. ?nh gi c?a ng th?t tin tri: Nh?ng ng??i Bolshevik s? khng c v?n ?? c? b?n no ?? ch?p nh?n cu?n sch c?a Ivan Ilyin. H? xem b?n thn mnh l nh?ng ng??i mang ci t?t tuy?t ??i v b?ng v? l?c ph?n ??i nh?ng ng??i m h? coi nh? ci c.

clip_image002[4]

Lenin (tri) v Ilyin (ph?i)

Khi Ilyin gi ?i44 ? ??c v Th?y S?, cc l?p tr??ng c?a ng ? theo v?t c?a nh?ng ng??i ng??i k? v? Lenin. Sau khi Lenin ch?t trong 1924, Joseph Stalin ? c?ng c? quy?n l?c. Ilyin chia s? nh?ng ?nh gi Stalinist v? s? ??i tr?y ly lan c?a v?n ha ph??ng Ty xu?ng ??n chi ti?t nh? nh?t. ng tin, ch?ng h?n, r?ng nh?c jazz l m?t m m?u c? ?? h? c?p cc thnh gi? u chu thnh cc v? cng thi?u suy ngh? khng c kh? n?ng giao h?p bnh th??ng. T? bo ??ng c?ng s?n Pravda (S? Th?t) ??a ra m?t m t? gi?ng ??n ng?c nhin v? s? tr?i nghi?m nghe nh?c M?-Phi: ng??i ng?a [centaur-nhn m] no ? h?n ?ang ?i?u khi?n v?i d??ng v?t kh?ng l? c?a h?n. M?c d Ilyin vi?t nh?ng cu?n sch ghi chp s? kh?ng b? d??i th?i Stalin, thi ?? c?a ng ??i v?i lu?t v? c? b?n gi?ng v?i thi ?? c?a cc th? ph?m c?a chng. Andrei Vyshynskii, cng t? vin kht ti?ng t?i cc phin x? trnh di?n, tin r?ng lu?t chnh th?c ph?i ph? thu?c vo lu?t cch m?ng. ??y chnh xc l thi ?? c?a Ilyin lin quan ??n ph?n cch m?ng ???c ln k? ho?ch c?a ng.

M?c d ban ??u Ilyin hy v?ng45 r?ng Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai s? ph h?y Lin X c?a Stalin, sau chi?n tranh ng ? gi?i thi?u n??c Nga r?t gi?ng Stalin gi?i thi?u. Stalin g?i Lin bang cc C?ng ha Soviet (Lin X) l qu h??ng c?a ch? ngh?a x h?i. N?u Lin X b? ph h?y, l l? ti?p t?c, ch? ngh?a c?ng s?n s? khng c t??ng lai no, v hy v?ng duy nh?t c?a loi ng??i s? b? m?t. Nh? th? b?t k? hnh ??ng no ?? b?o v? Lin X ???c bi?n minh. Ilyin th?y n??c Nga nh? m?t qu h??ng c?a Cha ph?i ???c b?o ton b?ng m?i gi, v n l lnh th? duy nh?t m t? ? ci ton b? th?n thnh c th? ???c khi ph?c. Sau chi?n tranh, Stalin trao ?u tin cho dn t?c Nga (ch? khng ph?i Ukraine, Belarus, Trung , Caucasus, hng t dn t?c c?a Lin X). N??c Nga, Stalin xc nh?n, ? c?u th? gi?i kh?i ch? ngh?a pht xt. Quan ?i?m c?a Ilyin l n??c Nga s? c?u th? gi?i khng ph?i kh?i m b?ng ch? ngh?a pht xt. Trong c? hai tr??ng h?p ci t?t tuy?t ??i c th? ch?p nh?n duy nh?t l n??c Nga, v k? th v?nh c?u l ph??ng Ty suy ??i.

Ch? ngh?a c?ng s?n Soviet l m?t chnh ki?n v? tnh khng th? trnh kh?i m ? mang l?i m?t chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n. Qua nhi?u th?p nin, t??ng v? n??c Nga nh? m?t ng?n h?i ??ng cho th? gi?i ? nh??ng ???ng cho hnh ?nh v? n??c Nga nh? m?t n?n nhn c?a s? th ??ch thi?u suy ngh?. Lc ??u ch? ngh?a Bolshevik khng ph?i l m?t nh n??c m l m?t cch m?ng, hy v?ng m nh?ng ng??i khc trn th? gi?i s? noi theo t?m g??ng Nga. R?i n ? l m?t nh n??c v?i m?t nhi?m v?: ?? xy d?ng ch? ngh?a x h?i b?ng vi?c b?t ch??c ch? ngh?a t? b?n v r?i th?ng n. Ch? ngh?a Stalin l m?t t?m nhn v? t??ng lai m ? bi?n minh hng tri?u ci ch?t b?ng s? b? ?i v m?t tri?u n?a hay kho?ng th? b?ng vi?c t? hnh trong nh?ng n?m 1930. Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai ? thay ??i cu chuy?n. Stalin v nh?ng ng??i ?ng h? v nh?ng ng??i k? v? c?a ng sau 1945 ??u cho r?ng s? tn st t? gy ra cho mnh c?a nh?ng n?m 1930 ? l c?n thi?t ?? ?nh b?i nh?ng ng??i ??c trong nh?ng n?m 1940. N?u cc n?m 1930 l v? nh?ng n?m 1940, th chng ? khng l v? m?t t??ng lai xa c?a ch? ngh?a x h?i. H?u qu? c?a Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai l s? b?t ??u c?a s? ch?m d?t chnh ki?n Soviet v? tnh khng th? trnh kh?i, v nh? th? l c? ch? m? ??u t?i m?t chnh ki?n Nga v? tnh v?nh vi?n.

Chnh sch kinh t? c?a Stalin,46 cng nghi?p ha c??ng b?c ???c c?p v?n b?i nng nghi?p t?p th?, ? t?o ra tnh di ??ng x h?i cho 2 th? h? nh?ng khng ph?i cho 3 th? h?. Trong cc n?m 1950 v cc n?m 1960, cc lnh ??o Soviet ??ng khng gi?t l?n nhau, m ? lo?i b? thuy?t duy l?c kh?i chnh tr?. Trong cc n?m 1970, Leonid Brezhnev ? ?i m?t b??c logic t?i m?t chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n, miu t? Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai nh? ??nh ?i?m c?a l?ch s? Soviet. Cc cng dn Soviet ???c d?y ?? khng nhn v? pha tr??c m v? pha sau, ??n chi?n th?ng c?a cha m? hay ng b c?a h? trong Chi?n tranh Th? gi?i l?n th? Hai. Ph??ng Ty khng cn l k? th n?a b?i v n ??i di?n cho ch? ngh?a t? b?n m s? b? v??t qua; ph??ng Ty ? l k? th b?i v Lin X b? xm chi?m t? ph??ng ty trong n?m 1941. Cc cng dn Soviet sinh ra trong cc n?m 1960 v cc n?m 1970 ???c nui d?y trong m?t s? sng bi qu kh? xc ??nh ph??ng Ty nh? m?t m?i ?e d?a khng ng?t. Cc th?p nin cu?i c?a ch? ngh?a c?ng s?n Soviet ? chu?n b? cc cng dn Soviet cho th? gi?i quan c?a Ilyin.

Ch? ?? ti phi?t n?i ln ? Lin bang Nga sau 1991 ? lin quan r?t nhi?u ??n s? t?p trung s?n xu?t d??i ch? ngh?a c?ng s?n, cc t??ng c?a cc nh kinh t? Nga sau ?, v s? tham lam c?a cc nh lnh ??o Nga. S? khn ngoan thng th??ng M? ? ?ng gp cho tai h?a b?ng vi?c g?i r?ng cc th? tr??ng s? t?o ra cc ??nh ch?, h?n l vi?c nh?n m?nh r?ng cc ??nh ch? l c?n cho cc th? tr??ng.

Trong th? k? th? hai m??i m?t,47 t? ra l d? ?? ?? l?i cho ph??ng Ty h?n ?? ki?m ?i?m v? cc l?a ch?n Nga. Cc nh lnh ??o Nga ?? l?i trong cc n?m 2010 ? chnh l cc c nhn ?n c?p ti s?n qu?c gia. Nh?ng ng??i cng b? cc t??ng c?a Ilyin t? ??nh cao c?a nh n??c Nga ? l nh?ng ng??i h??ng l?i h?n l cc n?n nhn c?a ngh? nghi?p t? b?n ch? ngh?a ? Nga. Nh?ng ng??i xung quanh Putin ? ??m b?o r?ng lu?t tr? khng c c? h?i no ? Nga, v b?n thn h? ???c t?o ra v ???c l?i t? m?t ??c quy?n nh n??c v? tham nh?ng. Cc t??ng c?a Ilyin th?n thnh ha s? b?t bnh ??ng c?c ?oan ? trong n??c, thay ??i ch? ?? c?a chnh tr? t? c?i cch sang s? v t?i, trong khi xc ??nh ph??ng Ty nh? m?t ngu?n v?nh vi?n c?a m?t m?i ?e d?a tinh th?n.

Khng nh n??c Nga no c th? ???c xy d?ng trn cc khi ni?m c?a Ilyin. Nh?ng chng ? gip nh?ng k? c??p ?? t? gi?i thi?u mnh nh? cc ??ng c?u th?. Chng ? cho php cc lnh ??o m?i ?? ch?n cc k? th v nh? th? t?o ra cc v?n ?? t??ng t??ng m khng th? gi?i quy?t ???c, nh? s? th ??ch v?nh c?u c?a m?t ph??ng Ty suy ??i. Quan ni?m r?ng chu u v M? l cc k? th truy?n ki?p b?i v chng nghen t? v?n ha Nga nguyn s? l m?t s? h? c?u thu?n ty ? gy ra chnh sch th?t: c? g?ng ?? ph h?y cc thnh t?u n??c ngoi m cc nh lnh ??o Nga ? khng th? tm ???c cch ?? ??t ? trong n??c.

Chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n khng th? lm48 cho Putin hay b?t k? ai khc b?t t?. Nh?ng n c th? lm cho cc t??ng khc khng th? t??ng t??ng ???c. V ? l ci tnh v?nh vi?n mu?n ni: cng th? h?t l?n ny ??n l?n khc, m?t s? nhm chn kch thch nh?ng ng??i tin b?i v ?o t??ng r?ng n l ??c bi?t c?a h?. T?t nhin, ngh?a ny c?a chng ta v chng n, hay, nh? nh?ng k? pht xt thch h?n, b?n b v cc k? th, l tr?i nghi?m con ng??i t c? th? nh?t trong t?t c? cc tr?i nghi?m; ?? s?ng bn trong n l ?? hy sinh tnh c nhn.

Th? duy nh?t ??ng gi?a tnh khng th? trnh kh?i v tnh v?nh vi?n l l?ch s?, nh? ???c cc c nhn xem xt v s?ng. N?u chng ta hi?u th?u tnh v?nh vi?n v tnh khng th? trnh kh?i nh? cc t??ng bn trong l?ch s? c?a chnh chng ta, chng ta c th? th?y ci g ? x?y ra v?i chng ta v chng ta c th? lm g v?i n. Chng ta hi?u ch? ngh?a ton tr? nh? m?t m?i ?e d?a ??i v?i cc ??nh ch?, nh?ng c? ??i v?i b?n thn chng ta n?a.

Trong s? mnh li?t c?a cu?c t?n cng c?a chng, cc t??ng c?a Ilyin lm r ch? ngh?a c nhn nh? m?t ??c h?nh chnh tr?, tnh t?t m cho php t?t c? nh?ng ng??i khc. Chng ta l cc c nhn th?y r?ng c nhi?u th? t?t, v r?ng chnh tr? bao hm s? xem xt c trch nhi?m v s? l?a ch?n h?n l m?t t?m nhn v? ci ton b?? Chng ta c th?y r?ng c cc c nhn khc trn th? gi?i m c th? ?ang lm vi?c trn cng d? n? Chng ta c hi?u r?ng l m?t c nhn ?i h?i s? xem xt tnh th?c v t?n, m?t s? ch?n lin t?c gi?a nhi?u ?am m t?i gi?n?

??c h?nh c?a ch? ngh?a c nhn tr? nn h?u hnh trong s? ?au ??n d? d?i c?a th?i kh?c c?a chng ta, nh?ng n s? ko di ch? n?u chng ta th?y l?ch s? v b?n thn chng ta bn trong n, v ch?p nh?n ph?n trch nhi?m c?a chng ta.

———-

Ch thch:

1. Tnh v?nh vi?n n?y sinh Cc khi ni?m ny v? tnh khng th? trnh kh?i v tnh v?nh vi?n l m?i, nh?ng quan ni?m v? cc ?ng-th?i gian (timescapes) th khng. Ti ? h?t s?c ???c gip ?? b?i Hans Ulrich Gumbrecht, Nach 1945, trans. Frank Born (Berlin: Suhrkampf, 2012); Johann Chapoutot, Lhistoricit nazie, Vingtime Sicle, No. 117, 2013, 4355; Reinhart Koselleck, Futures Past, trans. Keith Tribe (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985); Mary Gluck, Georg Lukcs and His Generation, 19001918 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991).

2. Nga ? ?i ??n chnh ki?n Czes?aw Mi?osz, Zniewolony umys? (Paris: Kultura, 1953), 15.

3. Ch? ngh?a pht xt c?a nh?ng n?m 1920 C?a c?i (wealth) v b?t bnh ??ng ? n??c Nga ???c th?o lu?n trong ch??ng 6, n?i cc ngu?n s? ???c trch d?n.

4. Ivan Ilyin, sinh ra trong m?t gia ?nh qu t?c V? cc ngu?n g?c tr tu? c?a ch? ngh?a pht xt, xem Zeev Sternhell, Les anti-Lumires (Paris: Gallimard, 2010). Nh? ti s? g?i , Ilyin ? g?n nh?t v?i nh?ng k? pht xt Rumani, nh?ng ng??i c?ng l cc Kit h?u Chnh th?ng gio. V?n ?? c?a ??o Kit v ch? ngh?a pht xt l m?t v?n ?? r?ng. V? ph?n b?i c?nh n?n c?a cc tr??ng h?p Ty ph??ng, xem Susannah Heschel, The Aryan Jesus (Princeton: Princeton UP, 2010); John Connelly, From Enemy to Brother (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2012); Brian Porter-Sz?cs, Faith and Fatherland (New York: Oxford UP, 2011).

5. Sau khi m?t Lin bang Nga m?i Cu?n sch m ? d?n ??n s? h?i sinh l I. Ilyin, Nashi zadachi: Stati 19481954 gg. (Paris: Izdanie Russkago obshche-voinskago soiuza, 1956). S? quay l?i c?a n nh?ng n?m 1990: Oleg Kripkov, To Serve God and Russia: Life and Thought of Russian Philosopher Ivan Ilin, lu?n v?n ti?n s?, Department of History, University of Kansas, 1998, 205. Cc bi pht bi?u s?m c?a Putin: Bi Pht bi?u v?i Qu?c h?i Lin bang, 25 thng T? 2005; Bi Pht bi?u v?i Qu?c h?i Lin bang, 10 thng N?m 2006. Mai tng l?i: V Moskve sostoialas tseremoniia perezakhoroneniia prakha generala A. I. Denikina i filosofa I. A. Ilina, Russkaia Liniia, Oct. 3, 2005. V? cc bi bo c?a Ilyin: MSU will digitize archives of Ilyin, newsru.com. V? vi?c vi?t di?n v?n c?a Putin: Maxim Kalinnikov, Putin i russkie filosofy: kogo tsitiruet prezident, news.rambler.ru/?other/?28242910-putin-i-russkie-filosofy-kogo-i-pochemu-tsitiruet-prezident/, Dec. 5, 2014. Putin v? ??i ngo?i v s? xm l?n Ukraine, v?i s? d?n chi?u tr?c ti?p hay gin ti?p ??n Ilyin: Vladimir Putin called the annexation of Crimea the most important event of the past year, PK, Dec. 4, 2014; Blok NATO razoshelsia na blokpakety, Kommersant, 7 thng 2008; Vladimir Putin, Rossiia: natsionalnyi vopros, Nezavisimaia Gazeta, Jan. 23, 2012; Vladimir Putin, Bi Pht bi?u v?i Qu?c h?i Lin bang, 12 thng M??i Hai 2012; Vladimir Putin, G?p cc ??i di?n c?a c?a cc Gio tr??ng v Gio h?i Chnh th?ng gio Khc nhau, 25 thng B?y 2013; Vladimir Putin, Nh?n xt v? cc Gi tr? Slavic-Chnh th?ng gio: H?i ngh? N?n t?ng c?a s? L?a ch?n V?n minh c?a Ukraine, 27 thng B?y 2013; Vladimir Putin, Cc trch ?o?n t? b?n ghi chp c?a cu?c g?p c?a Cu l?c B? Th?o lu?n Qu?c t? Valdai, 19 thng Chn 2013; Vladimir Putin, ph?ng v?n v?i cc nh bo ? Novo-Ogarevo, 4 thng Ba 2014. Putin v? quy?n uy c?a Ilyin: G?p cc nh khoa h?c tr? v cc gio vin l?ch s?, Moscow, 2014, Kremlin, 46951.

6. Giai c?p chnh tr? Nga Surkov ni v? Ilyin: Vladislav Surkov, Bi pht bi?u t?i Trung Tm Nghin c?u ??ng v Hu?n luy?n Nhn vin t?i ??ng n??c Nga Th?ng nh?t, 7 thng Hai 2006, ???c cng b? trong Rosbalt, 9 thng Ba 2006; Iurii Kofner, Ivan IlinEvraziiskii filosof Putina, Evraziia-Blog, Oct. 3, 2015; Aleksei Semenov, Surkov i ego propaganda (Moscow: Knizhnyi Mir, 2014). Medvedev v? Ilyin: D. A. Medvedev, K Chitateliam, trong I. A. Ilyin, Puti Rossii (Moscow: Vagrius, 2007), 56. Ilyin trong chnh tr? Nga: Tatiana Saenko, Parlamentarii o priniatii v sostav Rossiiskoi Federatsii novykh subektov, Kabardino-Balkarskaya Pravda, no. 49, March 18, 2014, 1; Z. F. Dragunkina, Dnevnik trista sorok deviatogo (vneocherednogo) zasedaniia soveta federatsii, Biulleten Soveta Federatsii, vol. 254 (453); V. V. Zhirinovskii, V. A. Degtiarev, N. A. Vasetskii, Novaia gosudarstvennost, Izdanie LDPR, 2016, 14. Vladimir Zhirinovskii, lnh t? c?a c?a ??ng Dn ch? T? do ??t tn sai, ch?c ch?n ? ??c Ilyin tr??c khi Putin ??c. Andreas Umland, Vladimir Zhirinovskii in Russian Politics, lu?n v?n ti?n s?, Free University of Berlin, 1997. Cc quan ch?c nh?n ???c m?t b?n: Michael Eltchaninoff, Dans la tete de Vladimir Poutine (Arles: Actes Sud, 2015). Cho cc v d? v? nh?ng s? nh?c ??n b?i cc th?ng ??c vng v cc quan ch?c c?p t??ng t?, xem kurganobl.ru/?10005.html, etnokonf.astrobl.ru/?document/621; old.sakha.gov.ru/?node/?1349#, special.kremlin.ru/?events/?president/?news/?17536; gov.spb.ru/?law?d&nd=537918692&nh=1.

7. Ilyin l m?t chnh tr? gia Cc ??nh ?? ny s? ???c ch?ng minh trong cc ch??ng 3 v 6.

8. Chnh ki?n c?a chng ta v? tnh khng th? trnh kh?i V? ??nh h??ng chnh tr? c?a Ilyin: Kripkov, To Serve God and Russia, 1335 cho ch? ngh?a cnh t? tr?; Philip T. Grier, The Complex Legacy of Ivan Ilin, trong James P. Scanlan, ed., Russian Thought after Communism (Armonk: M. E. Sharpe, 1994), 16586; Daniel Tsygankov, Beruf, Verbannung, Schicksal: Iwan Iljin und Deutschland, Archiv fr Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 87, no. 1, 2001, 4460. Stanley Payne trch: Fasism (Madison: University of Wisconsin Press, 1980), 42. Cc bi bo c?a Ilyin v? Mussolini v ch? ngh?a pht xt Italia: Pisma o fashizmie: Mussolini sotsialist, VO, March 16, 1926, 2; Pisma o fashizmie: Biografiia Mussolini, VO, Jan. 10, 1926, 3; xem c? Natsional-sotsializm (1933), trong D. K. Burlaka, ed., I.A. Ilinpro et contra (Saint Petersburg: Izd-vo Russkogo khristianskogo gumanitarnogo in-ta, 2004), 47784.

9. Ilyin ? xem ch? ngh?a pht xt Ilyin ni v? ch? ngh?a pht xt: Natsional-sotsializm. Ilyin ni v? phn tch B?ch (v?) Nga: O russkom fashizmie, RK no. 3, 1927, 56, 64; xem c? Grier, Complex Legacy, 16667. M?t d?n nh?p h?u ch ??n N?i chi?n Nga l Donald J. Raleigh, The Russian Civil War, 19171922, trong Ronald Grigor Suny, ed., Cambridge History of Russia (Cambridge, UK: Cambridge UP, 2006), vol. 3, 14067.

10. Ilyin ? b? Adolf Hitler gy ?n t??ng t??ng t? Ilyin ni v? Hitler: Natsional-sotsializm, 47784. V? chuy?n cc t??ng c?a nh?ng ng??i B?ch (v?) l?u vong, xem Michael Kellogg, The Russian Roots of Nazism (Cambridge, UK: Cambridge UP, 2005), 12, 65, 7273; xem c? Alexander Stein, Adolf Hitler: Schler der Weisen von Zion (Karlov Vary: Graphia, 1936) v V. A. Zolotarev, et al., eds., Russkaia voennaia emigratsiia (Moscow: Geiia, 1998). Ti?u s?: Tsygankov, Iwan Iljin; Tsygankov, Beruf, Verbannung, Schicksal, 4460; Kripkov, To Serve God and Russia, 2, 10, 304; I. I. Evlampiev, ed., Ivan Aleksandrovich Ilin (Moscow: Rosspen, 2014), 14; Grier, Complex Legacy.

11. Trong 1938, Ilyin r?i Ti?u s?: Kripkov, To Serve God and Russia, 7273, 240, 304; Grier, Complex Legacy; Tsygankov, Iwan Iljin. Cc ph?n ?ng Th?y s?: Jrg Schoch, Ich mchte mit allem dem geliebten Schweizervolk dienen, Tages-Anzeiger, Dec. 29, 2014.

12. Quan ?i?m chnh tr? c?a Ilyin Sudba Bolshevizma (Sept. 19, 1941), trong I. A. Ilin, Sobranie sochinenii, ed. Iu. T. Lisitsy (Moscow: Russkaia kniga, 19932008), 22 volumes, ? ?y vol. 8. Cc ??ng nghi?p: Schoch, Ich mchte mit allem dem geliebten Schweizervolk dienen. S? h? tr? ti chnh: Kripkov, To Serve God and Russia, 245.

13. Khi Lin X Felix Philipp Ingold, Von Moskau nach Zellikon, Neuer Zrcher Zeitung, Nov. 14, 2000.

14. Ilyin ? nh?t qun T? ??u ??n cu?i ti ?ang trch l?n xu?t b?n ti?ng ??c (I. A. Iljin, Philosophie Hegels als kontemplative Gotteslehre [Bern: A. Francke Verlag, 1946]), v cc khi ni?m tri?t h?c l cc khi ni?m ??c. Cho m?c ?ch c?a cu?n sch ny ti t?p trung vo Ilyin trong s? c l?p kh?i cc th?o lu?n Nga: cho b?i c?nh, xem Laura Engelstein, Holy Russia in Modern Times: An Essay on Orthodoxy and Cultural Change, Past & Present, 173, 2001, 12956, v Andrzej Walicki, A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism (Stanford: Stanford UP, 1979).

15. Ci t?t duy nh?t Iljin, Philosophie Hegels, 9, 35152, 374. Cioran ni v? ci ton b?: E. M. Cioran, Le Mauvais Dmiurge (Paris: Gallimard, 1969), 14. V? Hegel, cc Hegelian, v truy?n th?ng v? ci ton b?: xem Leszek Ko?akowski, Main Currents of Marxism. Vol. 1: The Founders (Oxford: Oxford UP, 1978), 1726.

16. ??i v?i Ilyin, th? gi?i con ng??i c?a chng ta Iljin, Philosophie Hegels, 310, 337, 371, 372. Cf Roman Ingarden, Spr o istnienie ?wiata (Cracow: Nak?ad Polskiej Akademii Umiej?tno?ci), 1947.

17. B?ng vi?c ln n Cha Iljin, Philosophie Hegels, 307, 335.

18. T?m nhn ny l V? ci c: I. Ilyin, O soprotivlenii zlu siloiu (1925), trong Sobranie sochinenii, vol. 5, 43. S? t?n t?i, tnh th?c, t?ng l?p trung l?u: Iljin, Philosophie Hegels, 312, 345. C?ng l c th? ?? b?t ??u m?t s? b?o v? ch? ngh?a c nhn t?i chnh ?i?m ny: Jzef Tischner, Spowied? rewolucjonisty. Czytaj?c Fenomenologi? Ducha Hegla (Cracow: Znak, 1993), 4243.

19. Gi?ng t?t c? s? tri ??o ??c, t??ng r?ng ??o ??c b?t ??u b?ng vi?c khng ??a ra m?t ngo?i l? cho chnh mnh lin h? v?i Immanuel Kant, ng??i ? ?nh h??ng nhi?u ??n Ilyin tr?.

20. Ilyin t?o ra m?t ngo?i l? Ilyin ni v? s? chim nghi?m, suy ng?m: Iljin, Philosophie Hegels, 8; n c?ng l m?t ch? ?? c?a cc bi gi?ng c?a ng ? Th?y S?, m ng ? cng b?. T?m nhn c?a Codreanu: Constantin Iordachi, Charisma, Politics, and Violence (Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2004), 45. Ilyin ni v? qu?c gia: Put dukhovnogo obnovleniia, (19321935), Sobranie sochinenii, vol. 1, 196.

21. S? v t?i l?y m?t hnh th?c sinh h?c ??c th C? th? v s? lin k?t anh em: V. A. Tomsinov, Myslitel s poiushchim serdtsem (Moscow: Zertsalo, 2012), 166, 168; Tsygankov, Iwan Iljin. National minorities: Ilyin, Nashi zadachi, 250.

22. Ilyin ngh? Cc m?i ?e d?a n??c ngoi: Ilyin, Put dukhovnogo obnovleniia, trong Sobranie sochinenii, vol. 1, 210 (v v? Cha v qu?c gia t?i 328); Iljin, Philosophie Hegels, 306 (v v? tinh th?n Nga t?i 345); Kripkov, To Serve God and Russia, 273.

23. Khi Cha sng t?o ra th? gi?i s? xy d?ng m?i ?e d?a c?a Ilyin v s? bao vy l?c ??a: Iljin, ed., Welt vor dem Abgrund (Berlin: Eckart-Verlag, 1931), 152, 155; Kripkov, To Serve God and Russia, 273.

24. Tr??c Cch m?ng Bolshevik Thng tin ti?u s?: Grier, Complex Legacy, 165. Trch d?n Ilyin: O russkom fashizmie, 60: Dielo v tom, chto fashizm est spasitelnyi eksstess patrioticheskago proizvola.

25. Vi?c Ilyin dng t? nga Ilyin ni v? s? c?u r?i: O russkom fashizmie, RK, no. 3, 1927, 6061. Trch d?n Hitler: Mein Kampf (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1939), 73.

26. Nh?ng ng??i ? c?u Ilyin ni v? Cha: Tsygankov, Iwan Iljin. Ci ton b? th?n thnh v chi?n tranh Kit: O soprotivlenii zlu siloiu, 33, 142. Cu?c chi?n ??u ho hi?p: O russkom fashizmie, 54. Trong m?t bi th? trong s? ??u tin c?a t?p ch Russki Kolokol c?a ng Ilyin c?ng ? vi?t: L?i c?u nguy?n c?a ti gi?ng m?t thanh ki?m. V thanh ki?m c?a ti gi?ng m?t l?i c?u nguy?n, RK, no. 1, 80. Khng gi?ng Nietzsche, ng??i ? tm cch ?? v??t qu ??o Kit, Ilyin ? ch? ??o ng??c n. Ilyin ni r?ng l c?n thi?t ?? yu Cha b?ng vi?c c?m ght k? th. Nietzsche (trong Ecce Homo) ni r?ng ai tm ki?m s? hi?u bi?t ph?i yu k? th c?a mnh v c?m ght b?n c?a mnh, m l m?t thch th?c b?c cao h?n. Ilyin l ng??i theo Hegelian, nh?ng ? ?y Nietzsche ch?c ch?n l nh bi?n ch?ng gi?i h?n.

27. B?i v th? gi?i ??y t?i l?i Quy?n l?c: Ilyin, Pisma o fashizmie: Lichnost Mussolini, VO, Jan. 17, 1926, 3. V??t xa h?n l?ch s?: Pisma o fashizmie: Biografiia Mussolini, VO, Jan. 10, 1926, 3. Nh?c d?c: Iljin, Philosophie Hegels, 320. Tnh ?n ng: Ryszard Paradowski, Ko?ci? i w?adza. Ideologiczne dylematy Iwana Iljina (Pozna?: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003), 91, 114. ??ng c?u th? v c? quan: I. A. Ilin, Belaia ideia, Sobranie sochinenii, vols. 910, 312.

28. ??ng c?u th? ch?n Xem Jean-Pierre Faye, Carl Schmitt, Gring, et ltat total, trong Yves Charles Zarka, ed., Carl Schmitt ou le mythe du politique (Paris: Presses Universitaires de France, 2009), 16182; Yves-Charles Zarka, Un detail dans la pensr de Carl Schmitt (Paris: Presses Universitaires de France, 2005); Raphael Gross, Carl Schmitt and the Jews, trans. Joel Golb (Madison: University of Wisconsin Press), 2007. V? ?nh h??ng c?a Schmitt xem Dirk van Laak, Gesprche in der Sicherheit des Schweigens (Berlin: Akademie Verlag, 1993); Jan-Werner Mller, A Dangerous Mind (New Haven: Yale UP, 2003). S? khi ph?c l?i Nga c?a Ilyin nn ???c hi?u nh? ph?n c?a s? ph?c h?i qu?c t? c?a Schmitt, m?t ch? ?? qu r?ng ?? xem xt ? ?y. Qu?c ch? (sovereign) c?a Schmitt: Carl Schmitt, Politische Theologie (Berlin: Duncker & Humblot, 2004, 1922), 13. Ilyin ni v? ch? ngh?a dn t?c: O russkom natsionalizmie, 47. Ngh? thu?t chnh tr?: Nashi zadachi, 56: Politika est iskusstvo uznavat i obezvrezhyvat vraga.

29. ??ng c?u th? c ngh?a v? Ilyin ni v? chi?n tranh: Paradowski, Ko?ci? i w?adza, 194. Bi ht Rumani: March by Radu Gyr t? Hymn of the Legionary Youth (1936), ???c trch trong Roland Clark, Holy Legionary Youth: Fascist Activism in Interwar Romania (Ithaca: Cornell UP, 2015), 152. M?t cch lin quan xem Moshe Hazani, Red Carpet, White Lilies, Psychoanalytic Review, vol. 89, no. 1, 2002, 147. Ilyin ni v? s? thi qu v s? ?am m: Philosophie Hegels, 306; Pisma o fashizmie, 3. Cc ti?u thuy?t c?a Witold Gombrowicz, ??c bi?t Ferdydurke, l nh?ng d?n nh?p t?t cho v?n ?? v? s? v t?i.

30. M?i th? b?t ??u Pguey trch trong Eugen Weber, Romania, trong Hans Rogger and Eugen Weber, eds., The European Right: A Historical Profile (Berkeley: University of California Press, 1965), 516.

31. Ilyin ? th? thi?t k? Ilyin ni v? cc lnh t? v cc cu?c b?u c?: Nashi zadachi, 33, 34042; Ilyin, Osnovy gosudarstevnnogo ustroistva (Moscow: Rarog, 1996), 80; Paradowski, Ko?ci? i w?adza, 114, 191. Xem c? Iordachi, Charisma, Politics, and Violence, 7, 48.

32. Vi?c cho php nh?ng ng??i Nga Cc cu?c b?u c?: I. A. Ilin, Kakie zhe vybory nuzhny Rossii (1951), Sobranie sochinenii, vol. 2, part 2, 1993, 1823. Nguyn t?c c?a n?n dn ch?: Paradowski, Ko?ci? i w?adza, 91.

33. Ilyin hnh dung x h?i Trch d?n: Ilyin, Kakie zhe vybory nuzhny Rossii, 25. Cc t?ng l?p trung l?u: Philosophie Hegels, 31216; Osnovy gosudarstevnnogo ustroistva, 4546. Khi ni?m cho cc t?ng l?p trung l?u ? l ?i?n hnh v? c?c H?u v c?c T? trong th?i Ilyin. Cho m?t m t? ??c tr?ng kho xem Mi?osz, Zniewolony umys?, 20. N c?ng l ?i?n hnh c?a ch? ngh?a pht xt Nga by gi?: xem ch?ng h?n Alexander Dugin, The War on Russia in its Ideological Dimension, Open Revolt, March 11, 2014.

34. Ilyin dng t? lu?t Quan ?i?m th?i tr? c?a Ilyin v? lu?t: I. A. Ilyin, The Concepts of Law and Power, trans. Philip. T. Grier, Journal of Comparative Law, vol. 7, no. 1, 6387. Tri tim Nga: Ilyin, Nashi zadachi, 54; Tomsinov, Myslitels poiushchim serdtsem, 174. S? ??ng nh?t siu hnh: Philosophie Hegels, 306. Ilyin nh?c t?i nh?ng ng??i Roman 2:15, m?t cu th? m l quan tr?ng trong th?n h?c Chnh th?ng gio. Cho m?t s? hi?u thay th? v? t??ng tri tim trong ??o ??c h?c hi?n t??ng, xem Tischner, Spowied? rewolucjonisty, 9293.

35. Dn t?c Nga Cf Cioran, Le Mauvais Dmiurge, 24; Payne, Fasism, 116.

36. Ilyin ??t m?t con ng??i Tr?ng thi n?n nhn Nga: Paradowski, Ko?ci? i w?adza, 188, 194.

37. Trong cc n?m 2010 Ch? ?? ti phi?t ? n??c Nga l m?t ch? ?? c?a ch??ng 6, v cc ngu?n ???c trch ? ?.

38. ??i v?i ?n ng ???c nui d??ng Masha Gessen ??a ra m?t l l? khc cho s? s?p ?? c?a th?i gian pha tr??c trong The Future Is History (New York: Riverhead Books, 2017).

39. Tham v?ng c?a G. W. F. Hegel G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte, part 3, section 2, chapter 24.

40. Karl Marx ph phn Marx nh? m?t Hegelian cnh T?: Karl Marx, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, ed. Dirk J. Struik, New York: International Publishers, 1964, cho nh?ng ?i?m ? ?y nh?t l 34, 145, 172. V? ch? ngh?a Hegel cnh T?: Ko?akowski, Main Currents, vol. 1, 94100.

41. Ilyin l m?t nh Hegelian cnh H?u Chnh tr? tri?t h?c c?a Ilyin: Philip T. Grier, The Speculative Concrete, trong Shaun Gallagher, ed., Hegel, History, and Interpretation (State University of New York Press, 1997), 16993. Ilyin ni v? Marx: Philosophie Hegels, 11. Hegel ni v? Cha: Marx, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, 40. Ilyin ni v? Cha: Philosophie Hegels, 12; Kripkov, To Serve God and Russia, 164; Ilyin, O russkom fashizmie, 6064.

42. Vladimir Lenin Lenin ni v? Ilyin: Kirill Martynov, Filosof kadila i nagaiki, NG, Dec. 9, 2014; Philip T. Grier, Three Philosophical Projects, trong G. M. Hamburg and Randall A. Poole, eds., A History of Russian Philosophy 18301930 (Cambridge, UK: Cambridge UP, 2013), 329.

43. Ilyin khinh mi?t cch m?ng c?a Lenin Ilyin ni v? Lenin: Kripkov, To Serve God and Russia. Ilyin ni v? cch m?ng: O russkom fashizmie, 6061; Nashi zadachi, 70. Berdyaev ni v? Ilyin: Martynov, Filosof kadila i nagaiki; Eltchaninoff, Dans la tte de Vladimir Poutine, 50. Xem c? Tischner, Spowied? rewolucjonisty, 211.

44. Khi Ilyin gi ?i Ilyin ni v? nh?c jazz: Ilyin, Iskusstvo, trong D. K. Burlaka, ed., I.A. Ilinpro et contra (St. Petersburg: Izd-vo Russkogo khristianskogo gumanitarnogo in-ta, 2004), 48586. Pravda ni v? nh?c jazz: Maxim Gorky, O muzyke tolstykh, Pravda, 18 thng T? 1928. Nh?ng k? pht xt Ba Lan ? c m?t thi ?? t??ng t?: Jan Jzef Lipski, Idea Katolickiego Pa?stwa Narodu Polskiego (Warsaw: Krytyka Polityczna, 2015), 47. V? nh?c jazz nh? ch?ng-ch? ngh?a Stalin, xem Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (London: Polonia Book Fund, 1980). Vyshynskii ni v? lu?t: Martin Krygier, Marxism and the Rule of Law, Law & Social Inquiry, vol. 15, no. 4, 1990, 16. V? cc tr?ng thi ngo?i l? Stalinist: Stephen G. Wheatcroft, Agency and Terror, Australian Journal of Politics and History, vol. 53, no. 1, 2007, 2043; ibid., Towards Explaining the Changing Levels of Stalinist Repression in the 1930s, trong Stephen G. Wheatcroft, ed., Challenging Traditional Views of Russian History (Houndmills: Palgrave, 2002), 11238.

45. M?c d Ilyin ban ??u hy v?ng Ilyin ni v? Lin X: Ilyin, Nashi zadachi; Kripkov, To Serve God and Russia, 273. Ilyin ni v? n??c Nga v ch? ngh?a pht xt: xem cc ngu?n su?t ch??ng ny, c?ng nh? s? th?o lu?n c?a I. I. Evlampiev, Ivan Ilin kak uchastnik sovremennykh diskussii, trong Evlampiev, ed., Ivan Aleksandrovich Ilin (Moscow: Rosspen, 2014), 834. Stalin v n??c Nga: David Brandenberger, National Bolshevism (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2002); Serhy Yekelchyk, Stalins Empire of Memory (Toronto: University of Toronto Press, 2004). Xem c? Yoram Gorlizki v Oleg Khlevniuk, Cold Peace (Oxford: Oxford UP, 2004); Hiroaki Kuromiya, Stalin (Harlow: Pearson Longman, 2005); Vladislav M. Zubok, A Failed Empire (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007).

46. Chnh sch kinh t? c?a Stalin Xem cc ngu?n ???c trch ? trn c?ng nh? Nashi zadachi, 15255. V? ch? ?? ny t? m?t vi?n c?nh khc, xem Shaun Walker, The Long Hangover (Oxford: Oxford UP, 2018), chn khng (vacuum) t?i 1 v ?ng nguyn v?n ?y ?.

47. Trong th? k? th? hai m??i m?t M?t s? v d? v? Putin trch d?n Ilyin ???c trch d?n s?m h?n trong ch??ng ny; nh?ng v d? khc s? ???c trch trong cc ch??ng 2 v 3. Cho m?t c?m gic v? s? th?o lu?n Nga v? ?nh h??ng, xem Yuri Zarakhovich, Putin Pays Homage to Ilyin, EDM, 3 thng Su 2009; Maxim Kalinnikov, Putin i russkie filosofy: kogo tsitiruet prezident, news.rambler.ru/?other/?28242910-putin-i-russkie-filosofy-kogo-i-pochemu-tsitiruet-prezident/, Dec. 5, 2014; Martynov, Filosof kadila i nagaiki; Izrail Zaidman, Russkii filosof Ivan Ilin i ego poklonnik Vladimir Putin, Rebuzhie, Nov. 25, 2015; Eltchaninoff, Dans la tte de Vladimir Poutine.

48. Chnh ki?n v? tnh v?nh vi?n khng th? lm Nh? m?t nh hi?n t??ng h?c Kit khc l l?, chng ta v chng n c?ng chia ci t?t v ci x?u m?t cch hon h?o, m l khng th? c trn tri ??t. Xem Tischner, Spowied? rewolucjonisty, 164.

(Cn ti?p)

Comments are closed.