In retrospect: Nguy?n V?n Trung nhìn l?i m?t hành trình trí th?c l?n ??n

Ng Th? Vinh

Bi d??i ?y c?a Ng Th? Vinh ? ???c V?n Vi?t ??ng cch ?y m?t n?m. Nay chng ti ??ng l?i, ?? t??ng nh? m?t tr th?c n?i b?t, m?t nh nghin c?u xu?t s?c c nhi?u ?ng gp cho nn h?c thu?t n??c nh, v?a m?i qua ??i ngy 19/10/2022.

V?n Vi?t

nh?ng c? g?ng suy ngh? c?a m?t ng??i v?n ??c mu?n t? ??t cho mnh m?t k? lu?t ??ng th?i c?ng l m?t l t??ng l ph?i tm ki?m khng ng?ng, b?ng cch t? ph? nh?n, b?t mn v?i qung ???ng mnh v?a qua v c? nh? th? mi mi [Cng b?n ??c gi?, L??c Kh?o V?n H?c I] [1] Nguy?n V?n Trung

image

Hnh 1: Tri, Nguy?n V?n Trung, ??i h?c V?n Khoa Si Gn 1969; ph?i, Nguy?n V?n Trung 50 n?m sau, Montral thng 8/2019.

[Ngu?n: tri, album gia ?nh Nguy?n Qu?c Linh, ph?i, photo by Phan Nguyn]

TI?U S?

Nguy?n V?n Trung sinh ngy 26-9-1930, t?i lng Thanh H??ng, huy?n Thanh Lim, t?nh H Nam; cn c bt hi?u l Phan Mai v Hong Thi Linh. Xu?t thn tr??ng Dng Puginier v ch?ng vi?n Hong Nguyn tr??c khi chuy?n qua h?c Chu V?n An, H N?i. T? 1950 ??n 1955 ng ???c g?i ?i du h?c u chu, ban ??u ? Php r?i qua B?, ??u c? nhn tri?t h?c ??i h?c Louvain, B?. N?m 1955 v? Si Gn d?y tr??ng trung h?c Chu V?n An, v sau ? l ??i h?c Hu?.

N?m 1961 ng tr? l?i B?, trnh lu?n n ti?n s? v? Ph?t H?c c?ng t?i ??i h?c Louvain v?i ?? ti: La Conception Bouddhique du devenir, Essai sur la notion du devenir selon la Stharivanda.

V? n??c ng d?y Tri?t v V?n ? ??i h?c V?n Khoa Si Gn v ??i h?c Hu?. T?i ??i h?c V?n Khoa Si Gn, ng l Tr??ng ban Tri?t Ty ph??ng, c th?i gian ???c b?u lm Khoa tr??ng ??i h?c V?n khoa Si Gn (1969).

Sau 1975, khng ???c tr? l?i gi?ng d?y, ng ch? c th? lm cng vi?c nghin c?u v?n h?c v tri?t h?c t?i Khoa Ng? v?n ??i h?c T?ng h?p TP. HCM, v?i m?t chuy?n h??ng quan tr?ng, ng t?p trung vo nghin c?u v?n ho mi?n chu th? Sng C?u Long v?i thnh qu? l b? sch L?c Chu H?c, ng c?ng c cng pht hi?n cu?n sch qu?c ng? ??u tin: Th?y Lazaro Phi?n c?a Nguy?n Tr?ng Qu?n, do c? s? J. Linage Saigon xu?t b?n n?m 1887, ti?n t?i ph? nh?n tc ph?m T? Tm xu?t b?n n?m 1925 ? ngoi B?c b?y lu v?n ???c xem l ng v?n qu?c ng? ??u tin c?a Vi?t Nam.

M??i tm n?m sau 75, t? cu?i 1993 Nguy?n V?n Trung ? cng v?i gia ?nh r?i Vi?t Nam, sang ?on t? v?i ng??i con trai l?n Nguy?n Qu?c B?o l boat people ?ang ??nh c? t?i Montral, Canada. V sau ?, Nguy?n V?n Trung v?n c nh?ng chuy?n v? th?m Vi?t Nam, sang M? v Php.

image

Hnh 2: Tri, Nguy?n V?n Trung, v Tr?n Th? Minh Chi, Si Gn 1960s; ph?i, v? ch?ng Nguy?n V?n Trung n?a th? k? sau, Montral H 2019.

Ch? Minh Chi Nguy?n V?n Trung th nay c?ng ? m?t. [Ngu?n: Tri, t? album gia ?nh Nguy?n Qu?c Linh, ph?i, photo by Phan Nguyn, E.E.]

 

Trong lo?t bi Nhn nh?ng ch?ng ???ng ? ?i qua, khi ? qua kh xa tu?i c? lai hy, Nguy?n V?n Trung vi?t: ti s?ng m?t ??i s?ng t nhi?u kh?c kh?, m?t cch t? nguy?n, khng nghi?n r??u, thu?c l, c ph, ch? nghi?n hay say m m?t th?: c?m bt vi?t, khng h?n v ng??i ??c m tr??c h?t v ch? y?u ti s?ng th ph?i vi?t, nh? ph?i ?n ph?i th?, th? thi. [3] Nhu c?u vi?t v?i Nguy?n V?n Trung nh? m?t phong cch s?ng, ch? c ?i?u nh?ng t?p Nh?n ??nh VIII, IX, X v nh?ng trang vi?t c?a ng v? sau ny, do tu?i tc ? khng cn nh?ng nt s?c s?o cu?n ht nh? phong ?? c?a tu?i thanh xun.

? mi?n Nam giai ?o?n 1955-1975, Nguy?n V?n Trung khng ch? l m?t nh gio, m?t nh nghin c?u ph bnh m ng cn l m?t nh bo, vi?t m?y tr?m bi bo ?? m?i th? lo?i, l m?t cy vi?t phn tch bnh lu?n n?i ti?ng v? chnh tr?, x h?i v v?n ho; r?t c ?nh h??ng trn t?ng l?p tu?i tr? thanh nin sinh vin, cng cc b??c nh?p cu?c v?i cc ho?t ??ng x h?i v d?n thn.

Trong gi?i tr th?c Cng gio, n?i tr?i c ba ng??i l Nguy?n V?n Trung, L Chnh Trung v Nguy?n Ng?c Lan ???c xem l nhm Cng gio khuynh t?, ph?n chi?n, ku g?i ha bnh, ha h?p v ho gi?i dn t?c c?m t? th?i th??ng g?i h? l Thnh ph?n th? Ba. Nguy?n V?n Trung ? cng m?t s? ??ng nghi?p tham gia tuy?t th?c ?i chnh quy?n Vi?t Nam C?ng Ha tr? t? do cho cc sinh vin tranh ??u trong ? c c? ?m sinh vin c?ng s?n n?m vng v ng c?ng t?ng l thnh vin trong Ch? t?ch ?on ?y ban v?n ??ng c?i thi?n ch? ?? lao t mi?n Nam Vi?t Nam (1970).

TC PH?M

Nguy?n V?n Trung c m?t s? nghi?p tr??c tc phong ph v ?a d?ng, thu?c nhi?u l?nh v?c: t? sch gio khoa, t?i sch nghin c?u tri?t h?c, v?n h?c, v?n ho x h?i.

Tc ph?m ? xu?t b?n tr??c 1975

Sch gio khoa: Tri?t h?c t?ng qut (V?nh B?o, 1957), Lu?n l h?c (t? sch Chu, 1957), ??o ??c h?c (t? sch Chu, 1957), Lu?n tri?t h?c t?p I (Nxb Nam S?n), Ph??ng php lm lu?n tri?t h?c (Nxb Nam S?n).

Ti?u lu?n: Nh?n ??nh I (Nxb Nguy?n Du, 1958), Nh?n ??nh II (Nxb ??i H?c, 1959), Nh?n ??nh III (Nxb Nam S?n, 1963), Nh?n ??nh IV ( Nxb Nam S?n, 1966), Nh?n ??nh V (Nxb Nam S?n, 1969), Nh?n ??nh VI (Nxb Nam S?n, 1972).

L lu?n v?n h?c: Xy d?ng tc ph?m ti?u thuy?t (C? s? xu?t b?n T? Do, 1962), L??c kh?o v?n h?c I: Nh?ng v?n ?? t?ng qut (Nxb Nam S?n, 1963), L??c kh?o v?n h?c II: Ngn ng? v?n ch??ng v k?ch (Nxb Nam S?n, 1965), L??c kh?o v?n h?c III: Nghin c?u v ph bnh v?n h?c (Nxb Nam, S?n 1968).

V?n h?c v chnh tr?: Ch? ngh?a th?c dn Php ? Vi?t Nam th?c ch?t v huy?n tho?i (Nxb Nam S?n, 1963), Ch? v v?n qu?c ng? th?i k? ??u Php thu?c (Nxb Nam S?n, 1974), Tr??ng h?p Ph?m Qu?nh (Nxb Nam S?n, 1974). Ch? ?ch Nam Phong (Nxb Tr ??ng, 1975), V? n truy?n Ki?u (t?p h?p nh?ng bi vi?t trong v? tranh lu?n v? truy?n Ki?u gi?a Ng ??c K? v Ph?m Qu?nh n?m 1924, Si Gn 1965).

Tri?t h?c: Ca t?ng thn xc (Nxb Nam S?n, 1967), Hnh trnh tr th?c c?a Karl Marx (Nxb Nam S?n, 1969). ??a vo tri?t h?c (Nxb Nam S?n, 1970). Gp ph?n ph phn gio d?c v ??i h?c (Nxb Trnh B?y, 1967), Ngn ng? v thn xc (Nxb Trnh B?y, 1968), La conception bouddhique du devenir, lu?n n ti?n s? (Imprimerie X H?i, Vi?t Nam, 1962), Danh t? tri?t h?c (cng v?i LM Cao V?n Lu?n, ?o V?n T?p, Tr?n V?n Tuyn, LM Xun Corpet. Nxb ??i H?c Hu?, 1958).

Tn gio: Bi?n ch?ng gi?i thot trong Ph?t gio (Nxb ??i h?c Hu?, 1958). Ng??i cng gio tr??c th?i ??i (nhi?u tc gi?) (??o v ??i, 1961). L??ng tm cng gio v cng b?ng x h?i (Nxb Nam S?n, 1963).

image

Hnh 3: M?t s? sch Nguy?n V?n Trung tr??c 1975, do Nam S?n xu?t b?n v sau ny do Xun Thu ti b?n ? h?i ngo?i khi Nguy?n V?n Trung cn ? l?i Vi?t Nam.

Tc ph?m ? xu?t b?n sau 1975

Cu ?? Vi?t Nam (nxb TP. HCM, 1986), Nh?ng ng v?n qu?c ng? ??u tin: Th?y Lazaro Phi?n c?a Nguy?n Tr?ng Qu?n (??i h?c S? ph?m TP. HCM, 1987; Nxb H?i Nh v?n), V? sch bo c?a tc gi? cng gio th? k? XVII- XIX (nhi?u tc gi?, Nxb TP. HCM, 1993), Ch? ?ch Nam Phong (1975), Tr??ng V?nh K nh v?n ha (1993), H? s? L?c chu h?c: Tm hi?u con ng??i ? vng ??t m?i (2015).

image

Hnh 4: M?t s? sch Nguy?n V?n Trung xu?t b?n tr??c 1975, sau ny ti b?n ? trong n??c t? sau n?m 2000 [t? li?u Tr?n Huy Bch].

Cc b?n th?o so?n sau 75, ch?a in: Ngn ng? v v?n h?c dn gian, ?n m?c theo truy?n th?ng Vi?t Nam, ??o Cha vo Vi?t Nam, H? s? v? hng gim m?c Vi?t Nam, Nh?n ??nh VII, VIII. Vi?t thm ? h?i ngo?i Nh?n ??nh IX v X, cn d? dang.

Nguy?n Tr?ng V?n c?ng l m?t gio s? tri?t, trn s? Bch Khoa 264 (1-1-1968) trong bi vi?t: Nh?ng ng??i con hoang c?a Nguy?n V?n Trung, khi nh?n ??nh v? ?nh h??ng c?a cc gio s? ??i h?c ??i v?i n?n v?n h?c mi?n Nam, tuy l m?t bi vi?t ?? kch Nguy?n V?n Trung n?ng n? nh?ng Nguy?n Tr?ng V?n c?ng ? ph?i cng nh?n: ng Trung l ng??i c cng trong vi?c gi?i thi?u nh?ng tro l?u t? t??ng m?i c?a Ty Ph??ng v?i ??c gi? Vi?t Nam ng trnh by m?t cch g?n gng, m?ch l?c. Nh?ng tri?t h?c hi?n sinh, ti?u thuy?t m?i, nh?ng danh t? c tnh cch v?n ngh?, tri?t l d?n d?n ???c du nh?p v ph? bi?n. Nh?ng Hi?n t??ng lu?n, ??i tho?i, tha nhn, ph?n khng, vong thn, ng?y tn, huy?n tho?i, thng c?m, nh?ng Alain Robbe Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Sartre, Camus ? ???c Nguy?n V?n Trung trnh by hng ch?c n?m tr??c trong Sng T?o, Bch Khoa, Th? K? Hai M??i

clip_image030

Hnh 5: GS Nguy?n V?n Trung r?t g?n g?i v?i sinh ho?t sinh vin, ngoi nh?ng gi? h?c trong gi?ng ???ng ??i H?c V?n Khoa Si Gn, m?y th?y tr cn t? ch?c nh?ng bu?i h?i th?o b? ti qua cc chuy?n ?i d ngo?i ngoi tr?i, khi th r?ng cao su g?n ???ng S?n Qun, khi th khun vin La San Mai Thn qu?n Th? ??c. Hnh trn l m?t bu?i sinh ho?t d ngo?i t?i La San Mai Thn ma H n?m 1974, GS Nguy?n V?n Trung ?eo knh ng?i pha sau n?i gc tri. [ngu?n: V?n Khoa ngy thng c?, 04/ 2017 Hu?nh Nh? Ph??ng]

V Phi?n trong cu?n V?n H?c Mi?n Nam T?ng Quan (Nxb V?n Ngh?, 1986), th?i k? 1954-1975, ???c vi?t ? h?i ngo?i sau ny, ng ? ph?i cng nh?n Nguy?n V?n Trung l m?t cy vi?t c nhi?u ?nh h??ng trong su?t th?i k? 20 n?m v?n h?c c?a mi?n Nam, qua nh?n ??nh: M?t gio s? tr? tu?i m?i t? u chu v?, l Nguy?n V?n Trung b?t ??u vi?t nh?ng bi ti?u lu?n tri?t h?c r?t ???c gi?i thanh nin sinh vin v v?n ngh? s? ch theo di. Qu?c gia, c?ng s?n, t? b?n, Mc-xt, Kh?ng-Ph?t ?ng ph??ng thanh nin ? ng?t ng?t v? nh?ng th? ?y, h? mong ??i m?t ci g m?i, m?t l?i thot no ?. Mong ??i m? h? m kh?n c?p. Khao kht tri?t l, m?t khao kht th?i ??i. ng Nguy?n ?p ?ng ?ng vo ch? trng ch? ?y. ng ???c hoan nghnh. Cc nh?n ??nh c?a ng, gi?i tr? ??c, ph? bi?n, bn tn, suy lu?n V? l?i Nguy?n V?n Trung khng ch? vi?t v? tri?t h?c, nhi?u l?n ng quan tm ??n cc v?n ?? v?n h?c. Nh xu?t b?n Nam S?n in 3 t?p L??c Kh?o V?n H?c, v nh xu?t b?n T? Do sau ny c in c?a ng cu?n Xy d?ng tc ph?m ti?u thuy?t, cho nn cng d? hi?u ci c?m tnh c?a gi?i v?n ngh? ??i v?i ng lc b?y gi?. [5]

NGUY?N V?N TRUNG NH BO

Nguy?n V?n Trung ? c cng sng l?p v ?i?u hnh t?p ch ??i H?c ? Hu?, v sau ny l cc t?p ch Hnh Trnh, ??t N??c,Trnh B?y v c?ng tc v?i nhi?u t? bo nh? Bch Khoa, Sng T?o, Th? K? Hai M??i, V?n, V?n H?c, Nghin C?u V?n H?c, Thi ??, ??i Di?n, Tin Sng, S?ng ??o, Dn Ch? M?i, c? vi?t cho t? Tn V?n c?a Nguy?n Ng?c L??ng v?i bt hi?u Nguy?n Nguyn, m ng r?t bi?t l m?t tay c?ng s?n n?m vng Ch? ring trn bo Bch Khoa, Nguy?n V?n Trung ? r?t s?m gi?i thi?u Tri?t h?c Ty Ph??ng v?i gi?i ??c gi?, ng c kho?ng 50 bi vi?t ?? cc th? lo?i trn t? Bch Khoa v?i tn th?t v c? bt hi?u Phan Mai v Hong Thi Linh.

ng c?ng l thnh vin ch? tr??ng nh xu?t b?n Nam S?n cng v?i Tr?nh Vi?t ??c v nh xu?t b?n Trnh B?y sau ny cng v?i Th? Nguyn. Nam S?n l n?i xu?t b?n h?u h?t cc tc ph?m ?? th? lo?i c?a Nguy?n V?n Trung tr??c 1975, c?ng l n?i in t? t?p ch ??i H?c c?a Vi?n ??i H?c Hu? giai ?o?n ??u tr??c khi ??i H?c Hu? c nh in ring; Nam S?n c?ng l n?i in chui t? t?p ch Hnh Trnh khng gi?y php cho t?i khi ?nh b?n.

T?P SAN ??I H?C

??i H?c Hu? ???c thnh l?p v khai gi?ng vo thng 9/1957, nh? m?t ?p ?ng nguy?n v?ng c?a nhn s? Hu? mu?n c m?t ??i h?c ? mi?n Trung, d? tr v?i ?? cc khoa c? b?n nh? ??i h?c S? ph?m, Khoa h?c, V?n khoa, Lu?t khoa v c? ??i h?c Y khoa v? sau ny Vi?n tr??ng ??u tin l GS Nguy?n Quang Trnh t? thng 3/1957- 7/1957, sau ? l LM Cao V?n Lu?n, Cha Lu?n c v?n b?ng c? nhn Tri?t ??i h?c Sorbonne 1942, t?t nghi?p tr??ng ?ng Sinh ng? 1946, v ?ang l m?t gio s? uy tn gi?ng d?y mn Tri?t bn tr??ng Qu?c H?c Hu?. Cha Lu?n ???c ?nh gi l ng??i c t?m nhn xa. Ngay t? ??u ng ? c k? ho?ch ?o t?o m?t ban gi?ng hu?n t?i ch? b?ng cch c? cc thnh ph?n sinh vin ?u t ?i du h?c, Ngoi ra ng cn c uy tn v kh? n?ng thu ht nhn ti t? nhi?u ngu?n, t? ngo?i qu?c ??n trong n??c, v? gi?ng d?y n?i ngi tr??ng ??i h?c Hu? cn r?t non tr? v s? khai ny.

 

 

clip_image032*clip_image034

Hnh 6: T?p san ??i H?c c?a Vi?n ??i H?c Hu?, ra ???c 40 s?; tri: ba s? ??i H?c 1 ra m?t thng 2/1958; ph?i: ba s? ??i H?c 40 c?ng l s? cu?i cng thng 8/1964. [t? li?u Nguy?n V?n Trung]

Trong n??c, thu? ban ??u, t? Si Gn ra Hu? gi?ng d?y m?i c hai ng??i: Nguy?n V?n Trung lc ? c h?c v? c? nhn Tri?t ??i h?c Louvain t? B? v?, v Nguy?n V?n Tr??ng c b?ng Cao h?c Ton ??i h?c Toulouse Php. ?y chnh l ci ni ?? cc nh gio d?c tr? trau gi?i kinh nghi?m v l?n ln cng v?i nh?ng b??c pht tri?n c?a ??i h?c Hu?.

Khng ai khc, chnh Nguy?n V?n Trung ? ?? ngh? v?i cha Lu?n cho xu?t b?n m?t t? t?p san l?y tn ??i H?c, ra m?t hai thng m?t k? nh? m?t s? m?nh v?n ho, m?t di?n ?n t? t??ng v h?c thu?t, ph? bi?n bn trong v c? ngoi ph?m vi ??i h?c Hu?. ?? ngh? trn ???c Cha Cao V?n Lu?n ??ng ngay. C th? ni ??i H?c l m?t t?p san ??nh k? ??u tin do m?t Vi?n ??i h?c mi?n Nam ???c xu?t b?n. Ban ??u t? bo ph?i g?i vo in t?i nh xu?t b?n Nam S?n ? Si Gn, sau ny t?p ch ??i H?c c nh in ring, v c s? ??c gi? ?? ?ng ?? nui s?ng t? bo. T?p ch ??i H?c ?nh b?n ? s? 40 nh?ng th?c t? ch? c 38 s? v c hai s? ?i l 4 & 5, 35 & 36.

T?p san ??i H?c s?ng ???c 6 n?m t? thng 2/1958 t?i thng 11/1963. Nguy?n V?n Trung l ch? bt t? thng 2/1958 t?i 7/1961.

L tr th?c Cng gio, nh?ng Nguy?n V?n Trung ? ph phn m?nh m? gio h?i Cng gio mi?n Nam, ng b? coi nh? m?t k? r?i ??o LEnfant terrible de lglise. ng ? ph?i tr? gi cho thi ?? ny. ?i?n hnh l, do p l?c t? gi?i Cng gio b?o th?, ??ng ??u l TGM Ng ?nh Th?c, ra l?nh cho B? tr??ng Gio d?c Tr?n H?u Th? quy?t ??nh khng cho Nguy?n V?n Trung ???c ti?p t?c d?y h?c ? Hu? v c? ? Vi?n ??i h?c ? L?t. Nguy?n V?n Trung ? ph?i v? l?i Si Gn, v ch? bt th? hai c?a t?p san ??i H?c l GS Tr?n V?n Ton t? thng 7/1961. Khng c Nguy?n V?n Trung, t?p san ??i H?c gi?m s?c h?p d?n c?a giai ?o?n ??u. Nh?ng r?i do chnh tr? si ??ng ? mi?n Trung, t?i thng 8/1964 t?p san ??i H?c ph?i m th?m ?ng c?a sau su n?m ho?t ??ng.

T?p ch ??i H?c c?ng l c? quan ngn lu?n c? su m?nh m? cho vi?c chuy?n ng?, dng ti?ng Vi?t trong gi?ng d?y cc khoa ngnh ? ??i h?c. T?p ch ??i H?c khng ??n thu?n l t? bo c?a Vi?n ??i h?c Hu?, nh?ng c ?nh h??ng lan r?ng ra ngoi ph?m vi ??i h?c. N ?p ?ng ???c th? v?n ho ??c khng ch? c?a gi?i thanh nin sinh vin m c?a c? dn mi?n Trung, lan to? vo t?i trong Nam.

Ton b? t?p ch ??i H?c, g?m kho?ng h?n 6.000 trang bo v?i h?n 350 bi vi?t thu?c ?? cc th? lo?i: tri?t h?c, s? ??a, lu?t h?c, ngn ng? h?c, ng? php h?c, v?n h?c v c? y d??c v?i r?t nhi?u tn tu?i l?ng danh c?ng tc, nay h?u h?t ? l ng??i tr?m n?m c? nh?: GS Hong Xun Hn, GS B?u H?i, GS Tr?n Kinh Ho / Chen Ching Ho, GS Nguy?n Ph??ng, GS Nguy?n Kh?c Ho?ch, GS Nguy?n Nam Chu, LM B?u D??ng, LM Nguy?n V?n Thch, LM Thanh Lng, cc h?c gi? Nguy?n B?t T?y, Nguy?n Hi?n L, GS D??c khoa ??ng V? Bi?n, GS Y khoa L Kh?c Quy?n

Sau h?n n?a th? k?, tr??c nguy c? b? m?i m?t m?c nt v?i th?i gian, ton b? 40 s? bo ??i H?c ? ???c ph?c ho?t b?ng k? thu?t s? ho hay d??i d?ng DVD. Ngy nay, khi nh?c t?i t?p ch ??i H?c trong kho?ng th?i gian 1958 1964, nh? nh?c t?i m?t ni?m t? ho v? m?t ??a con tinh th?n sng gi c?a Vi?n ??i H?c Hu?, h?n th? n?a c?a 20 n?m sinh ho?t v?n ho phong ph v ?a d?ng c?a mi?n Nam. Sng l?p v ?i?u hnh h?n n?a ch?ng ???ng c?a 6 n?m t?p ch ??i H?c, v?i s? m?nh v?n ho ?y, cng lao c?a Nguy?n V?n Trung khng th? khng ???c x?ng ?ng ghi nh?n.

image

Hnh 7: T? tri, ba bo Hnh Trnh s? 10, thng 6-1966 c?ng l s? Hnh Trnh cu?i cng; ba bo ??t N??c s? 3, thng 1-1968; ba bo Trnh B?y s? 2, thng 8-1970. [4] [t? li?u Nguy?n V?n L?c]

T?P CH HNH TRNH

Sau bi?n c? 1963, trong ni?m vui v tin t??ng ch?m d?t ???c m?t ch? ?? ??c ti, m? ???ng cho m?t khng kh c t? do h?n. Nh?ng th?c t? th tnh hnh mi?n Nam r?t xo tr?n, khi?n khng ai c th? th? ? v?i nh?ng v?n ?? th?i cu?c. ? l lc GS Tr?n Ng?c Ninh, GS Ng Gia Hy v GS Nguy?n V?n Trung ra m?t t? Tm Hi?u in rono, nh?ng r?i th?y ngay ???c s? h?n ch? n?u ch? sinh ho?t trong gi?i gio s? ??i h?c, th?y c nhu c?u c?n m? r?ng ra cho c? gi?i tr?. [2] ? l l do t? Hnh Trnh ???c ra ??i, khng ph?i ch? c nh?ng phn tch th?i cu?c, m cn c c? ph?n th? v?n c?a m?i gi?i ph?n nh nh?ng suy t? v t?m nhn ?a d?ng tr??c cu?c s?ng. Hnh Trnh v?i ch? tr??ng: lm cch m?ng x h?i khng c?ng s?n. Cng v?i Nguy?n V?n Trung, l nhm tr th?c Cng gio thin t? nh? L Chnh Trung, Nguy?n Ng?c Lan, Tr??ng B C?n Nguy?n V?n Trung ??ng tn chnh th?c xin php ra bo, ko di h?n m?t n?m v?n ch?a ???c c?p gi?y php. V Hnh Trnh v?n c? ra m?t t? thng 10/1964 d??i d?ng in rono khng qua ki?m duy?t c?a Nha Thng tin Bo ch. Chnh hnh th?c bo chui ny l?i c s?c h?p d?n c?a n, bo ???c gi?i thanh nin sinh vin tm ??c, bo bn r?t ch?y, kh?i ??u in 100 s? r?i ln t?i 1000 s?, v?n thi?u ph?i in ti?p. V? cng lao in ?n v ti tr? l c?a Tr?nh Vi?t ??c, lc ? ?ang l gim ??c nh xu?t b?n Nam S?n.

Nh?ng ng??i vi?t cho Hnh Trnh g?m nhm linh m?c nh? ?? Phng Khoan, t?c linh m?c Nguy?n Huy L?ch, Tr??ng C?m Xuyn, t?c linh m?c Tr??ng ?nh He, H??ng Kh, t?c linh m?c Tr??ng B C?n, linh m?c Nguy?n Ng?c Lan, tr th?c cng gio nh? gio s? Nguy?n V?n Trung, gio s? Tr?n V?n Ton; cng v?i cc nh v?n nh th? nh? V H?ng Ng?, t?c nh th? Di?m Chu, Tr?n Tr?ng Ph?, t?c nh v?n Th? Nguyn, Th?o Tr??ng, Thi Lng, Nguy?n V? V?n, L T?t H?u, Th? Uyn, Nguy?n Qu?c Thi, L Uyn Nguyn, Vn ??nh, Bi Kh?i Nguyn. Trong s? nh?ng ng??i k? trn, sau ny c m?t s? ?i theo c?ng s?n.

Hnh Trnh b? t?ch thu lin ti?p, v ch? s?ng ???c h?n m?t n?m, ra ???c 10 s? v?i s? cu?i cng l thng 6/1966. Tuy ng?n ng?i, nh?ng Hnh Trnh ? t?o ???c ti?ng vang trong v ngoi n??c, c? ra t?i mi?n B?c.[4]

Sau ny, c d?p nhn l?i, nh?ng ng??i ch? tr??ng l tham d? vo Hnh Trnh h? c nh?ng c?m xc l?n l?n / mixed feelings: c ph?n hnh di?n v? ch?ng ???ng ? tr?i qua, c ph?n chua xt v? nh?ng ?o t??ng m h? ? ??t qu nhi?u k? v?ng vo.

Nh?ng v?n ?? Hnh Trnh ??t ra c tnh cch ph phn tri?t ?? v ton di?n, nh?ng ? khng ?? ra ???c m?t ???ng h??ng no. V?i quan ?i?m hnh thnh m?t ch? ngh?a x h?i khng c?ng s?n mang tnh cch ?o t??ng v? m?t con ???ng th? ba. Nhm Hnh Trnh ? t?ng b? ph phn l khng hi?u b?n ch?t ch? ngh?a c?ng s?n v nh?ng m m?u thm ??c c?a h?. Ph?i ch?ng Nguy?n V?n Trung th?c s? khng bi?t l ch?ng th? c m?t con ???ng th? ba no gi?a m?t cu?c chi?n tranh tri?t tiu m?t cn zero-sum game gi?a c?ng s?n v t? b?n. Trong m?t ch?ng m?c no ?, Hnh Trnh ? lm l?i cho c?ng s?n.

T?P CH ??T N??C

Hnh Trnh t? ?ng c?a thng 6/1966, m?t ph?n do p l?c c?a chnh quy?n t?ch thu bo, m cn c l do n?i t?i: Tr?nh Vi?t ??c, ng b?u c?a Hnh Trnh ph?i ln ???ng nh?p ng?. ? l l do t? ??t N??c thay th? Hnh Trnh. Ban bin t?p v?n v?i ch? nhi?m l Nguy?n V?n Trung; ch? tr??ng bin t?p l L Chnh Trung, v Th? Nguyn nay l Th? k ta so?n. Th? Nguyn c nh in, nn c kh? n?ng thay th? Tr?nh Vi?t ??c ?? lo in t? ??t N??c. Khc v?i t? Hnh Trnh, thnh ph?n ban bin t?p cho ??t N??c nay th?c s? l m?t vng xi ??u: v?i khuynh h??ng nghing v? c?ng s?n nh? L Chnh Trung, Nguy?n Ng?c Lan, Th? Nguyn [4]

Thm m?t s? ki?n r?t ??c bi?t, Nguy?n V?n Trung ? m?i ???c m?t cy bt ch? l?c cho t? ??t N??c, ? l nh th? Nguyn Sa Tr?n Bch Lan, m?t Nguyn Sa hon ton m?i v?i thi ?? nh?p cu?c d?n thn v?i cc bi th? r?t m?i l? nh? T?m, Sn B?n, hay t?p truy?n Vi Ngy lm vi?c ? Chung S? V? t?c l khu nh xc c?a Ngh?a trang Qun ??i. Cng v?i Nguyn Sa, cn c nhi?u cy bt c?ng tc khc v?i ?? cc thnh ph?n v khuynh h??ng ph?c t?p c g?c qun ??i VNCH nh?: Th?o Tr??ng, Du T? L, ?inh Ph?ng Ti?n, Lun Hon; l?n l?n v?i c? thnh ph?n thin c?ng hay c?ng s?n n?m vng nh? Thi Lng, Ng?y Ng?, Tn Th?p L?p, Ph?m Th? M?, Ng Kha, Tr?n H?u L?c, Nguy?n Tr?ng V?n, L? Ph??ng V?i t? ??t N??c, mi?n Nam g?n nh? ? th?t th? trn m?t m?ng truy?n thng v bo ch.

T?P CH TRNH B?Y

T? Trnh B?y xu?t hi?n vo thng 08-1970, do Th? Nguyn (cn c bt hi?u khc l Tr?n Tr?ng Ph?) lm ch? nhi?m kim ch? bt. T?ng th? k l Di?m Chu (cn c bt hi?u khc l V H?ng Ng?). Hong Ng?c Bin, ph? trch m? thu?t cho t? Trnh B?y. Sang t?i Trnh B?y th Nguy?n V?n Trung khng cn c vai tr quan tr?ng hay ?nh h??ng r r?t no trn n?i dung 42 s? bo Trnh B?y. V?n c tn Nguy?n V?n Trung trong ban bin t?p cng v?i: L Chnh Trung, Thanh Lng, ?? Long Vn, Ph?m Cao D??ng, Nguyn Sa, Nguy?n Kh?c Ng?, Tr?n Tu?n Nh?m, Di?m Chu, Nguy?n Qu?c Thi, Tn Th?t L?p, Th? Nguyn, Hong Ng?c Bin, Nguy?n ??ng, Tr?n ?? D?ng, Hong Ng?c Nguyn (cn c bt hi?u khc l Thu?n Giao), Du T? L, Cao Thanh Tng.

image

Hnh 8: Nh?ng m?u ba r?t m? thu?t c?a 42 s? bo Trnh B?y ??u do Hong Ng?c Bin v? v thi?t k?. Hong Ng?c Bin v Di?m Chu (1937-2006), l hai b?n ??ng hnh tr tu? trong Nhm Trnh B?y, Th? Nguyn ??ng tn Ch? nhi?m. [t? li?u Ng Th? Vinh]

Di?m Chu, sinh ? H?i Phng, di c? vo Nam 1954. Quen Th? Nguyn t? tr?i h?c sinh di c? Ph Th?. Di?m Chu t?t nghi?p ??i H?c S? Ph?m ban Anh V?n, ???c tu nghi?p ? M? sau ? tr? v? Si Gn, tm g?p Hong Ng?c Bin thuy?t ph?c cng lm t? bo Trnh B?y. Bin ? cu?ng Di?m Chu, ng?i nhi?u tu?n l? bn m?t va?ch t???ng cafe? vi?a he? ????ng S??ng Nguy?t Anh, Si Gn, soa?n ba?i Phi l? v?i tiu ?? Con ???ng ?i T?i cho s? bo ra m??t. Trch d?n:

Con ???ng ?i t?i l con ???ng m?u c?u m?t n?n ha bnh, trong ? m?i m?t ng??i Vi?t Nam, khng k? th? th?c h?, s? c m?t ch? ??ng x?ng ?ng v?i ph?m gi con ng??i trn qu h??ng mnh.[6]

Khng th? c ha bnh v ?i?u ki?n. M?t n?n ha bnh Vi?t Nam nh?t ??nh s? khng th? ch?p nh?n b?t c? m?t s? hi?n di?n no c?a cc l?c l??ng n??c ngoi v ??ng th?i c?ng khng th? ch?p nh?n b?t c? m?t c? c?u, m?t ??nh ch? hay m?t th? l?c no trong n??c ng?n c?n cng cu?c gi?i phng con ng??i Vi?t Nam. [H?t trch d?n]

Trnh B?y l m?t t? bo thin t?, ph?n chi?n gi?a dng bo c?a cu?c chi?n tranh qu?c c?ng. T? bo ? quy t? ???c nhi?u cy vi?t thu?c nhi?u khuynh h??ng khc nhau th?i b?y gi?. Khng ph?i ch? c ? t? bo Bch Khoa, Trnh B?y th?c s? l m?t vng xi ??u v?i tn tu?i nh?ng nh v?n nh th? nh? Nguyn Sa, Di?m Chu, Hong Ng?c Bin, Nguy?n ??ng Th??ng, Trng D??ng, Th?o Tr??ng, Nguy?n M?ng Gic, Du T? L, Mai Trung T?nh, Nguy?n Qu?c Thi, Lun Hon, Tr?n Hoi Th?, Ng Th? Vinh… nhi?u ng??i xu?t thn t? qun ??i, bn c?nh ? l nh?ng cy bt thin c?ng Ng Kha, Ng?y Ng?, Thi Lng… hay c?ng s?n nh? Nguy?n Nguyn bt hi?u c?a Nguy?n Ng?c L??ng, ch? tr??ng t? Tin V?n, gi?ng nh? tr??ng h?p V? H?nh n?m vng bn t? bo Bch Khoa.

Trnh B?y ho?t ??ng lin t?c trong hai n?m 1970 – 1972, ra ???c 42 s? bo cho t?i khi b? ?nh b?n. ?? r?i, th?c t? sau 30/4/1975 l s? v? m?ng c?a nh?ng ng??i tr th?c thin t? theo ngn ng? th?i th??ng th ? l thnh ph?n th? ba, trong s? ? c Di?m Chu v Hong Ng?c Bin. B?i v sau th?ng nh?t, khng ph?i ch? c mi?n B?c m nay l c? m?t ??t n??c ph?i s?ng trong m?t ??nh ch? bp ngh?t m?i t? do c?a con ng??i. Tr th?c thin t? n?u khng b? t ?y th c?ng b? tr d?p b?c ?i v ch? l nh?ng k? ??ng bn l?. Cu?i cng h? tr? thnh nh?ng k? l?u vong n?u khng ? n??c ngoi th c?ng ngay trn chnh qu h??ng mnh. Di?m Chu sang Php 1983, Hong Ng?c Bin ?i ??nh c? ? M? 1991. Ra h?i ngo?i r?i, c? Hong Ng?c Bin, Di?m Chu v Nguy?n ??ng Th??ng ??u c? gi? s?c s?ng cho c? s? Trnh B?y. Manchette Trnh B?y ??i v?i h? nh? hnh ?nh m?t gi?c m?ng l?. V trong s? th?c t?nh mu?n mng, Di?m Chu tr? thnh r?t h?u khuynh cho t?i khi anh m?t n?m 2006. Ring Th? Nguyn sau 1975, th?m thi?t h?n, hon ton b? th?t s?ng, sau ? ch?t trong l?ng l?.

NH?NG DNG BO TRONG TCH TR

[1]: PH?M CNG THI?N VI?T V? NVT 1966

N?m 1961, Nguy?n V?n Trung t? Si Gn sang ??i h?c Cng gio Louvain [Universit catholique de Louvain], Bruxelles ?? b?o v? lu?n n ti?n s? v?i ?? ti Ph?t h?c: La Conception Bouddhique du Devenir, (Essai sur la notion du devenir selon la Stharivanda). Nguy?n V?n Trung ???c ?o t?o v l?n ln trong n?n t?ng h?c thu?t Ty ph??ng th?m ??m v?n minh Thin cha gio, khng gi?i ch? Hn, khng thng th?o ti?ng Sanskrit nn b? h?n ch? trong vi?c tm t?i ngu?n ti li?u g?c, ki?n th?c Ph?t h?c c?a ng ch? y?u d?a vo sch bo ti?ng Php ???c vi?t theo quan ?i?m cc h?c gi? Ty ph??ng. ?y c?ng chnh l ?i?m y?u c?a Nguy?n V?n Trung v lu?n n c?a ng ? l ??i t??ng cho nhi?u ngu?n ch? trch nh?t l t? gi?i Ph?t gio.

? c?ng l ngu?n c?n, kh?i ??u cho v? va ch?m gi?a Ph?m Cng Thi?n v Nguy?n V?n Trung. Cu chuy?n khng l?n, d hi?u theo chi?u h??ng no, tch c?c hay tiu c?c, nh?ng c?ng nn c trong bi vi?t ny nh? thm m?y nt ch?m ph v? chn dung ph?c t?p v ?a d?ng c?a Nguy?n V?n Trung, ng??i vi?t ghi l?i ?y nh? m?t d?t s? v?n h?c, v khng thm vo ? m?t nh?n ??nh ring t? no.

Trong lo?t bi Nh?ng ch?ng ???ng ? qua, Nguy?n V?n Trung vi?t: Sau ??o chnh 1963, ng Ph?m Cng Thi?n xu?t b?n cu?n H? th?m t? t??ng, dnh m?t ch??ng ph phn lu?n n ti?n s? c?a ti v?i m?t thi ?? khinh b?, tr?ch th??ng, m?t st th?m t?. Cu?n sch bn ch?y, d? lu?n bn tn si n?i v? ng Ph?m Cng Thi?n ph phn ng Nguy?n V?n Trung, ch? ??i ti ln ti?ng ??i ?p; nh?ng cho ??n nay ti v?n gi? im l?ng, khng c m?t l?i ni cng khai no

Trong sch, ng Thi?n ? ph? nh?n t?t c? cc tri?t gia: Ngay ??n Heraclite, Parmenide v Empdocle, by gi? tao cn xem th??ng, tao coi ba tn ?y nh? l ba tn th? ph?m c?a n?n v?n minh hi?n ??i, ch?a ni ??n Socrate, ? l m?t tn ngu d?i nh?t m ta ? g?p trong ??i s?ng tm linh c?a ta. ng coi nh?ng ngh? s? nh? Goethe, Dante nh? nh?ng th?ng h? ngu xu?n. ng mu?n m?a mu ?en trn nh?ng ng??i lm v?n ngh? ? Paris. Cn v? J.P. Sartre v S. de Beauvoir, n?u h? mu?n xin g?p tao, tao s? khng cho g?p m cn ch?i vo m?t h?… V? Thi?n tng Tao ? g?i Thi?n tng vo m?t phong b t?i kh?n ?? ??a ch? c?a b?t c? ngi cha no trn th? gi?i. V? d?y h?c, th?i gian tao h?c ? Hoa k?, tao ? b? h?c v tao th?y nh?ng tr??ng ??i h?c m tao h?c nh? Yale, Columbia ch? ton l nh?ng n?i s?n xu?t nh?ng th?ng ngu xu?n, ngay ??n gio s? c?a tao ch? l nh?ng th?ng ngu xu?n nh?t ??i, tao c th? d?y h? h?n l h? d?y tao… By gi? n?u c Ph?t Thch Ca hay Cha Gi su hi?n ra ??ng gi?ng tr??c m?t tao, tao c?ng khng nghe theo n?a. Tao ch? d?y tao. Tao l h?c tr c?a tao v ch? c tao lm th?y cho tao. Tao khng mu?n lm th?y ai h?t v c?ng khng ?? ai lm th?y tao. Cn cc V?n S? ? Si Gn, ??c cc bi th? c?a cc anh, ti th?y ngay s? ngho nn c?a tm h?n anh, s? qu? qu?ng lng tng, s? l?p ?i l?p l?i v th?c hay c th?c: tr th?c m??i l?m xu, i qu?c nhn ??o ba m??i l?m xu, tri?t l tn gio b?n m??i l?m xu. 
N?u nh?ng ??i tri?t gia, v?n ho, thnh hi?n cn b? ng coi l nh?ng tn ngu xu?n, v tc ph?m c?a h? ?ng v?t vo c?u tiu th ti b? ng k?t n l t??ng tr?ng cho s? n l?, nng c?n ph s?n c?a gi?i tr th?c Vi?t Nam hi?n nay c g l?. Trong th? ng?, ti ni v?i ng Thi?n ti khng h? c?m th?y b? xc ph?m v? thi ?? m?t st khinh b? c?a ng, v h?n n?a ch?p nh?n thi ?? ph?n khng ph? nh?n tri?t ?? c?a ng v?i ?i?u ki?n: qua ??i s?ng, ng cho th?y ng ? v??n t?i m?t thi ?? tm linh siu nhin v??t kh?i m?i gi?i h?n ngn t?, khen ch, x?ng t?ng hay ch?i th?. By t? s? b?t nh, b?t knh ngay c? v?i Ph?t Cha chnh v ?? cho th?y kh? n?ng ph?n b?i c?a ngn t?. X?ng t?ng tn th? m th?c ra l xc ph?m, v ni l?i ph?m th??ng, xc ph?m l?i by t? s? tn knh th?c s?


Ti g?i th? ng? km nh?ng b?c th? ng Ph?m Cng Thi?n g?i cho ti v? ta so?n bo ??i H?c (Hu?), nh? L Ng? Chu chuy?n, thay v ti c th? ??ng cng khai. M?y b?a sau, ti v ng Thi?n g?p nhau ? ta bo Bch Khoa v?i s? ch?ng ki?n c?a anh L Ng? Chu. Trong b?a g?p g? ?, ng Thi?n th nh?n v?i ti ??i nh? sau: Ti vi?t bi ph bnh anh ?? th?a mn nh?ng u?t ?c b?t mn c?a gi?i Ph?t gio coi anh l tiu bi?u cho tr th?c Vi?t Nam ni chung v tr th?c Cng gio ni ring. Ti xin h?a v?i anh s? b? bi ? trong l?n ti b?n sch s?p t?i. ng Ph?m Cng Thi?n ? gi? l?i h?a. L?n ti b?n H? th?m t? tu?ng sau ny, Ph?m Cng Thi?n t? b? bi ph bnh ?
[3]

Ph?m Cng Thi?n ? m?t ? tu?i 70 (2011), Nguy?n V?n Trung th nay c?ng ? b??c qua tu?i 90, ng?i xe l?n, ?i l?n vo r?i ra kh?i vi?n d??ng lo. Khi nh?c t?i chuy?n c?, c cn nh? hay khng, anh v?n ch? ?p l?i b?ng m?t n? c??i c?a tr? th?.

image

Hnh 9: Tri, t? ph?i Ph?m Cng Thi?n, Thi V? V V?n i, ? Lan Penelope Faulkner, V Phi?n [t? li?u c?a Vi?n Ph?]; gi?a, ba cu?n H? Th?m c?a T? T??ng, Nxb An Tim Si Gn, 1966. Ph?m Cng Thi?n ? dnh nguyn m?t ch??ng sch ?? ph n?ng n? lu?n n ti?n s? v? ?? ti Ph?t h?c c?a Nguy?n V?n Trung; ph?i, ba t?p lu?n n c?a Nguy?n V?n Trung, c trong m?t s? th? vi?n v?i tiu ??: La Conception Bouddhique du Devenir, (Essai sur la notion du devenir selon la Sthaviravda).

[2]: CHI?N D?CH BI NHI?M NGUY?N V?N TRUNG 1969

Tinh hnh mi?n Nam sau 1963, v cng r?i ren v?i nh?ng v? kh?ng b?, Vi?t C?ng th?m st Bc s? L Minh Tr, Gio s? Y khoa Tr?n Anh, Gio s? Qu?c Gia Hnh Chnh Nguy?n V?n Bng, nh bo T? Chung v m st h?t nh bo Chu T?, sinh vin Bi H?ng S?… C?ng ?? hi?u t?i sao trong giai ?o?n ny khng ai mu?n nh?n ch?c Khoa Tr??ng ??i h?c V?n Khoa. Kho?ng 1969, sau khi GS Nguy?n Kh?c Ho?ch t? ch?c, H?i ??ng Khoa b?u Nguy?n V?n Trung, ng ? can ??m nh?n v mu?n c m?t c?i cch. V tnh tr?ng V?n khoa cng v?i Lu?t khoa l hai n?i c s? s? sinh vin ?ng nh?t. ?a s? khng vo ???c cc tr??ng chuyn mn th vo hai ??i h?c ny. Ring ? V?n Khoa, s? sinh vin hng n?m ln ??n c? 100.000, s? nh?p h?c n?m d? b? ln ??n 3000, nh?ng ch? c m?t n?a s? d? thi v m?t ph?n t? thi ??u. S? khng thi v thi r?t ln ??n 75%. ? l m?t kh?ng ho?ng b? t?c, c?n m?t s? c?i t?.

Nh?ng b?t c? m?t d? n c?i t? v? ch??ng trnh, v? v?n b?ng, v? ng?ch tr?t gio s?, m?i b??c c?i cch ??u c ??ng ch?m ??n pha ny pha kia, nhm ny nhm n? l khng trnh ???c.

clip_image052

Hnh 10: H?i ??ng Khoa ??i h?c V?n Khoa Si Gn, th?i gian kho?ng 1969, t? tri GS V? Kh?c Khoan, GS Bi Xun Bo, GS L V?n,

[ng??i th? 4 khng nh?n ra], GS Nguy?n V?n Trung. [GS Bi Xun Bo, GS L V?n l do GS L Xun Khoa nh?n di?n]

Trong cc khoa, lc ? c m?t nhm s? ??a, sinh vin v?n ph?i mua cours do m?y sinh vin ??ng ra in, l?y 800 ??ng m?t n?m. Do mu?n ch?m d?t tnh tr?ng l?m d?ng bn cours ?, Khoa tr??ng mu?n t? ch?c m?t ban ?n lot ring c?a nh tr??ng, v?i m?t gi ph?i ch?ng. V ??ng ch?m t?i quy?n l?i c?a h?, ng ? b? nhm sinh vin ny ph?n ?ng d? d?i, l?i ???c thm t? bo Con Ong s? 87 bn ngoi h? tr?, m?t st cc GS Nguy?n V?n Trung, Bi Xun Bo, Thanh Lng th?m t?. Nguy?n V?n Trung cn b? nhm sinh vin S? ??a ?i bi nhi?m vi?c d?y h?c ? Si Gn, khi?n Linh M?c Cao V?n Lu?n ph?i tr?c ti?p can thi?p, Nguyn Sa Tr?n Bch Lan bnh v?c Nguy?n V?n Trung ph?n ??i b?ng cch t? nhi?m d?y ? V?n Khoa.

Lc ?, ch? c hai ng??i ???c bo Con Ong khen l GS L Chnh Trung v L Trung Nhin. L Chnh Trung ? t? ch?i nh?n l?i khen ny. L Chnh Trung vi?t: "Trong m?t s? bo nh? v?y, gi?a nh?ng l?i ch?i b?i, ti c?m th?y nh?c nh khi ???c cc anh khen, c?ng nh? ti s? c?m th?y nh?c nh n?u ???c bo Con Ong ca ng?i." ??ng th?i, L Chnh Trung cho r?ng cc sinh vin c quy?n ph?n bi?n nh?ng khng c quy?n dng gi?ng ?i?u nh? Con Ong vi?t v? cc th?y c?a anh r?ng: H? rc ??u vo mu ra, t?i m?t v ci l ?a." Khng ai c th? ch?p nh?n ???c ?i?u ?. Bi vi?t c?a L Chnh Trung c nhan ??: Ging t? trong m?t tch tr hay l cu?c kh?ng ho?ng V?n khoa", bi ???c ??ng trn bo Ti?ng ni Dn t?c ngy 26-11-1969. Sau ?, m?i ti?ng ??ng v gi?n d? c?ng t?m l?ng xu?ng, nh?ng cc ??t sng ng?m th khng.[4]

H?i ??ng khoa cng v?i khoa tr??ng Nguy?n V?n Trung v?n quy?t tm cc b??c c?i t? ??i h?c V?n khoa. B?n ?? ngh? c?i t? c ???c 28 thnh vin H?i ??ng khoa k tn v ch? hai tu?n sau, B? tr??ng Qu?c gia Gio d?c k ban hnh quy ch? m?i.

[3]: K? R?I ??O V?I ??C TIN

Nguy?n V?n Trung l ng??i g?c Cng gio, nh?ng ng b? ng??i ??ng ??o t? co, ln n l k? r?i ??o ho?c m?nh m? h?n n?a k?t t?i ng l k? ph?n ??o, thn C?ng ho?c l C?ng s?n.

Nh?ng ng??i Ph?t gio th l?i khng tch ng ra kh?i kh?i Cng gio, xem nh?ng g Nguy?n V?n Trung vi?t lin quan ??n Ph?t gio ??u mang quan ?i?m Thin Cha gio, c tnh ch?t xuyn t?c, ?? kch nh?m tri?t h? Ph?t gio.

Tr??c 1963, giai ?o?n chn n?m ?? Nh?t VNCH, gi?i cng gio b?o th? ??ng ??u l TGM Ng ?nh Th?c s?n c ?? k? v?i Nguy?n V?n Trung, nn khi TGM Ng ?nh Th?c khi ra Hu?, ??c cha ? yu c?u T?ng tr??ng Gio d?c lc b?y gi? l Tr?n H?u Th?, ?u?i ng Trung ra kh?i Hu?. C? Vi?n tr??ng ??i H?c ? L?t c?ng b? ?nh h??ng, LM Nguy?n V?n L?p ? khng cho m?i ng Trung. Nh? v?y s? khng ng?c nhin khi su?t b?n kho ??i H?c S? ph?m ban Tri?t ch??ng trnh 3 n?m c?a Vi?n ??i H?c ? L?t theo nh bo Ph?m Ph Minh, t?t nghi?p ??i h?c S? Ph?m Tri?t ? L?t kho IV, cho bi?t l ? khng c m?t gi? gi?ng d?y no c?a Nguy?n V?n Trung, trong khi ? ng??i ??ng nhi?m v?i ng Trung l L Chnh Trung th v?n ???c ?u ?i ??c bi?t.

Trong cu?c ??i c?m bt c?a ti g?n 50 n?m, ??c bi?t th?i k? 1955-1975, ti ? vi?t kh nhi?u, nh?ng b? ph bnh, ?? kch, m? l?, m?t st c?ng kh nhi?u. C l? ti thu?c s? t nh c?m bt ? mi?n Nam l k? b? co tr?ng nhi?u h?n c?, t? t?t c? cc bn, cc gi?i x h?i, chnh tr?, tn gio trong m?t tnh c?nh VN b? phn chia thnh hai mi?n th ??ch chi?n tranh v ring mi?n Nam c phn ho ?? k? gi?a cc phe phi, gi?i nhm v?i nhau. Ti cn gi? ???c h?u h?t sch bo ph bnh ?? kch ti, gp l?i thnh m?t t?p trn 500 trang mang t?a ??: Ng??i c?m bt, k? b? co.

Ch?ng h?n c ng??i ln n ti l ng??i ch?ng C?ng tinh vi hay ng??c l?i ti l ng??i C?ng S?n, thn C?ng, c nh?ng l?i ni hnh ??ng c l?i cho C?ng S?n.

Trong ??nh nhn l?i nh?ng ch?ng ???ng ? ?i qua, ngh?a l nh?ng g ti vi?t lin quan ??n cc gi?i Vi?t Nam, ti khng phi?n trch t? co l?i ai, ?? phn tr?n t? bi?n minh, m ch? c? g?ng tm hi?u ph?n trch nhi?m c?a ti ? gy ra m?i s? do chnh nh?ng l?a ch?n c?n b?n c th?c c?a ti v nh?t l do nh?ng l?ch l?c hay thi?u st ? khng th?c hi?n ?ng, ??y ?? c?a nh?ng l?a ch?n ? [3]

[4]: CNG TC TR V?N H?I NGO?I

Ra h?i ngo?i r?i, Nguy?n V?n Trung c?ng v?n g?p nh?ng r?c r?i. S? ki?n ra n??c ngoi m v?n hay ?i ?y ?i ? (nhi?u l?n sang Hoa K?, Php, v? Vi?t Nam) t?o ra nghi ng? ng ???c c? ?i cng tc tr v?n, v m?t ng??i khng ?i lm, khng h??ng tr? c?p no, t?i sao c ti?n m ?i? Lc ?, ??c ng Hoi, ph? trch Phong Tro Gio Dn ? h?i ngo?i, m?t ch?c do Roma ??t ra, vi?t tm th? trong ? c nh?c ??n Nguy?n V?n Trung, kh?ng ??nh ng Trung ???c c?ng s?n sai ?i. Tm th? ch? ph? bi?n trong n?i b? Cng gio. Ng??i Cng gio ?i h?i 75 ch? nghe ti?ng Nguy?n V?n Trung l ng??i hay ph phn, ?? kch gio h?i, ??c bi?t v? hai ?i?u: lin h? v?i ch? ?? th?c dn, m?t g?c v? v?n ho [3]

Tr??c v sau 1975, k? c? ? h?i ngo?i, nh?ng ai quen bi?t v?i gio s? Nguy?n V?n Trung c?ng bi?t r?ng ch?a bao gi? ng l ng??i giu c, n?u khng mu?n ni l c m?t s?ng kh ??m b?c. ng ? t?ng t? ch?i c?n nh c?p cho gi?i gio s? ??i h?c ? Th? ??c. N?u mu?n, Nguy?n V?n Trung v?n c th? c m?t cu?c s?ng kh gi? h?n.

Chuy?n ?i ?y ?i ? c?a Nguy?n V?n Trung t? khi ra h?i ngo?i: ng v?n v? l?i Vi?t Nam, ng cn m?t ng??i con gi l?n c gia ?nh sinh s?ng ? Vi?t Nam. Th?c ra, nh?ng chuy?n ?i M? hay ?i Php, v my bay di chuy?n, n?i ?n ch?n ? l do b?n b hay ?m h?c tr c? gip ng.

clip_image054

clip_image056

Hnh 11: Th? tay Nguy?n V?n Trung g?i Ng Th? Vinh vi?t ngy 7/ 8/ 2004. [t? li?u Ng Th? Vinh]

M?t trong nh?ng th? tay t? Montreal vi?t ngy 7-8-2004, Nguy?n V?n Trung tm s?: Anh Vinh thn, Ti ?i h?n 2 thng v? Si Gn. M?i tr? l?i Montral hm 4/8/2004. K? ny sang Cali s? lin l?c g?p Vinh. C nhi?u thng tin v ?? ngh? sau chuy?n v? n??c. Ti ??i ??u thng 9, chch m?t m?i thu?c ch?ng ung th? prostate ti pht, ?y l m?i th? hai, Lupron Dpt, 1500 ?la may c chnh ph? tr?.

Ti hay ?i ?y ?i ?, ??u do b?n b, sinh vin c? lo mua v cho. B?n b ? Cali ti ? nh? nhi?u trong nh?ng chuy?n ?i tr??c. Ng?i xin h? l?n ny, anh Vinh c th? chia s? vi?c mua v g?i cho ti trong m?t chuy?n. T? sau 75, ti vi?t nhi?u bin kh?o v? v?n ho VN, ch?a in ???c v khng c ti chnh, ch? c nh?ng b?n ch?p photocopy c th? t?ng anh Vinh 1, 2 t?p. Thn m?n, v mong g?p. Nguy?n V?n Trung.

Trong m?t th? khc, ng vi?t: Ti ch?a d? ??nh ?i Cali l?n n?a, v by gi? ti b?n qut nh, lm b?p, gi?t gi? do c nh ti v? ng Trung, ph?i v? Si Gn gip m?t chu s?p sinh con, ? l?i bn ? ch?c ph?i m?t n?m.

C?nh s?ng hn nho phong v? ph nh? v?y, m ng ???c gn cho s? m?ng C?ng s?n g?i ng ?i cho cng tc tr v?n h?i ngo?i. M?t ng??i b?n bi?t v hi?u ng Trung ? nh?n ??nh: Cu?c ??i c?a ng Trung nhi?u l?n ??n l?m cho c? ??n by gi?, ng??i ta cc nhm ch?ng c?ng c?c ?oan, v?n t?y chay b?ng cch c l?p ng ?y. V d? nhin, ng??i C?ng s?n c?ng ch?ng tin g Nguy?n V?n Trung.

Trong cu?n Nh?n ??nh VII ch?a xu?t b?n, v?i n?i dung hai ch??ng ??u, Nguy?n V?n Trung ??a ra m?t nh?n ??nh r?t ro: Ti coi ??ng C?ng s?n nh? m?t t? ch?c tn gio, l thuy?t C?ng s?n nh? m?t l thuy?t tn gio. Theo l?i nhn c?a ti v? tri?t h?c v tn gio th ??ng C?ng s?n l m?t t? ch?c chnh tr? mang tnh cch tn gio ci l?m than c?a ??ng C?ng s?n n?m ? ci cao c? c?a n, l v th?.

NGUY?N V?N TRUNG V NH?NG B??C L?

Nh?ng trong su?t h?n 40 n?m c?m bt, trong cc pht bi?u, trong m?t s? nh?ng bi ph bnh v nh?n ??nh, Nguy?n V?n Trung c?ng ? ph?m ph?i nh?ng b??c ?i qu ? n?u khng mu?n ni l thin l?ch v c? sai l?m v ng ? l ??i t??ng cho nhi?u ch? trch nh?:

_ Ch? qu?c ng? v?i Alexandre de Rhodes th?i k? ??u Php thu?c, v?i nh?ng thnh qu? ?ng gp to l?n cho dn t?c ? b? ng ph? nh?n, cho ? l m?u ?? c?a th?c dn Php mu?n tch r?i ng??i Cng gio ra kh?i c?ng ??ng dn t?c.

_ Tr??ng h?p Tr??ng V?nh K r?i t?i Ph?m Qu?nh v ch? ?ch Nam Phong, v?i v? n Truy?n Ki?u, ng t? co Ph?m Qu?nh l tay sai c?a Php nh?m ru ng? gi?i thanh nin tr th?c th?i ? v?i kh?u hi?u Truy?n Ki?u cn th ti?ng ta cn, ti?ng ta cn th n??c ta cn

_ Nh?ng nh?n ??nh v? C?ng s?n, Nguy?n V?n Trung th nh?n l c nhi?u nh?n ??nh c?a ng tr??c 1975 v? C?ng s?n l sai v ng s?n sng t? b? n. Ch? c ?i?u trong cc b??c sai l?c lc ?, ng lun lun cho r?ng ng c s? trung th?c.

_ Khi nghin c?u v? L?c Chu H?c, r?i nhn l?i nh?ng ch?ng ???ng ? qua, ng bi?t nh?n cc sai l?m, nh? v?i ??nh ki?n cho r?ng ng??i Cng gio Vi?t Nam c lin h? v?i th?c dn ?? qu?c v c? lai c?ng v? v?n ho,

Khi bi?t mnh sai, Nguy?n V?n Trung ? c can ??m t? ph? nh?n cc lu?n ?i?m c? v h?t lng ch?ng minh ng??c l?i qua cc bin kh?o, bi vi?t v? sau ny nh?: V?n ?? Cng Gio ??t cho Dn T?c (1988), ??o Cha ? Vi?t Nam (1999)

?ng nh? Nguy?n V?n Trung ? t?ng ni: v?i m?t l t??ng l ph?i tm ki?m khng ng?ng, b?ng cch t? ph? nh?n, b?t mn v?i qung ???ng mnh v?a qua. [1] Nguy?n V?n Trung bi?t ph?c thi?n v s?n sng nhn nh?n nh?ng sai l?m trong qu kh?.

Nh?ng Nguy?n V?n Trung c?ng ? than phi?n l cho d ? s?a sai nh? v?y nh?ng ng v?n c? ti?p t?c b? ch? trch t? nhi?u pha v? nh?ng lu?n ?i?m c? m ng pht bi?u tr??c kia.

M?T CHT RING T?

Hnh ?nh ??u tin c?a Nguy?n V?n Trung th?i r?t tr? m ti g?p l n?i hnh lang tr??ng Qu?c H?c Hu? kho?ng 1957, khi ?y Nguy?n V?n Trung m?i 27 tu?i c nt m?t c?a m?t th? sinh m?t tr?ng v?i c?p knh c?n dy, ?n m?c gi?n d? v?i s? mi tr?ng, qu?n mu s?m, mang dp s?ng-?an lc ?, trng Nguy?n V?n Trung khng khc v?i ?m h?c sinh ?ang ? n?m cu?i b?c trung h?c. Anh Trung h?n ti ngt m?t gip.

Ti v?n ??c v theo di nh?ng b??c ?i c?a anh Nguy?n V?n Trung v th?nh tho?ng trong nh?ng hon c?nh khc nhau c?a mi?n Nam, ti v?n g?p l?i anh. Khi vi?t cu?n Vng ?ai Xanh vo th?p nin 1960s, anh l ngu?n c?m h?ng cho ti khi sng t?o ra nhn v?t Hong Thi Trung.

Sau ny, ra ??n h?i ngo?i, bao nhiu n?m sau g?p l?i v?n l hnh ?nh c?a m?t Nguy?n V?n Trung c?a th?p nin 1950s v?n s? mi tr?ng, qu?n mu s?m, khng cn mang dp s?ng-?an m mang giy do kh h?u l?nh ? B?c M?, v mi tc anh ? nhu?m thm mu th?i gian. V?n n? c??i ?y c?a th?i trai tr?, anh ho h?ng k? l?i nh?ng ngy thng c?, anh Trung b?t m cho bi?t hi?n anh cn gi? m?t danh sch in rono c?nh co v ln n t? hnh m?t s? sinh vin cc phn khoa m ng gc dan tr??ng ??i H?c V?n Khoa Si Gn trao cho anh, trong danh sch ?en ?y c Ng Th? Vinh, v anh cn h?i ti c mu?n khng, anh c th? t?ng ti m?t b?n. Anh Trung cn k? khi v? Si Gn h?i 1995, khi g?p m?y sinh vin c? cho bi?t Bi H?ng S? c v? Vi?t Nam v g?p l?i ng??i m st h?t anh. Sang Hoa K?, khi g?p l?i Bi H?ng S?, anh ?y xc nh?n c v? g?p ng??i ? gi?t h?t anh. Anh Trung cho bi?t ? khng h?i thm v tn tr?ng s? g?p g? ny v mu?n ?? cho nh?ng ng??i trong cu?c thu?t l?i s? ha gi?i gi?a h?.

Nh?c l?i l?n g?p anh ? California n?m 1995, Nguy?n V?n Trung vi?t: Ti c?ng g?p l?i BS Ng Th? Vinh, sau 1975 ?i h?c t?p c?i t?o r?i ???c ?i Hoa K?.

Nguy?n V?n Trung ??a ra quan ?i?m h?u thu?n v? gip Vi?t Nam v? y t?, anh ? ??ng ngay vo m?t vng r?t nh?y c?m, g?i l?i n?i ?au c?a m?t t?p th? ch?ng C?ng t? n?n, ??c bi?t l v?i Y gi?i ? h?i ngo?i.

Nguy?n V?n Trung khi vi?t v? 20 n?m v?n h?c ? h?i ngo?i, c?ng ? gy ra m?t cu?c tranh lu?n gy xn xao v? ?? ti V?n H?c H?i Ngo?i, V?n H?c v Chnh Tr? trn t?p ch V?n H?c 112, 113, 124 (1995-1996) do nh v?n Nguy?n M?ng Gic lm ch? bt. [2]

C?ng d? hi?u v sao, Nguy?n V?n Trung b? gn cho nhn hi?u l ???c C?ng s?n g?i ?i lm cng tc tr v?n ? h?i ngo?i. ng g?n nh? b? c l?p v r?i c? r?i vo qun lng.

 

clip_image058

Hnh 12: Nguy?n V?n Trung t?i th?m GS Tr?n Ng?c Ninh (thng 7/1994), t? ph?i: Ng Th? Vinh, Nguy?n V?n Trung, Tr?n Ng?c Ninh, V Phi?n. Sau chnh bi?n 11.11.1963, Nguy?n V?n Trung ? cng v?i GS Tr?n Ng?c Ninh, GS Ng Gia Hy ra t? Tm Hi?u in rono, quan tm t?i nh?ng v?n ?? chnh tr? x h?i v c th? ni Tm Hi?u l ti?n thn c?a t?p san Hnh Trnh sau ny v?i ph??ng chm: Lm cch m?ng x h?i khng c?ng s?n. [ t? li?u Ng Th? Vinh ]

C?ng sau bao nhiu n?m (1994) g?p l?i, b?t ng? anh Nguy?n V?n Trung h?i ti: nhn v?t Hong Thi Trung trong Vng ?ai Xanh, c ph?i Vinh vi?t v? moa khng? Ti ch? c??i, khng xc nh?n hay ph? nh?n tr??c cu h?i c?a anh Trung. V nay nhn bi vi?t v? Chn Dung V?n Ho Nguy?n V?n Trung, g?i t?i b?n ??c ?o?n trch d?n trong Vng ?ai Xanh [Nxb Thi ??, Si Gn 1970], Ch??ng 17, khung c?nh l c? ? Hu? si ??ng g?n nh? v chnh ph?, v?i nhm sinh vin tranh ??u ?ang chi?m ?i pht thanh ? nh?ng n?m 1960s, v?i m?t nhn v?t h? c?u c tn Hong Thi Trung.

VNG ?AI XANH / CH??NG 17

V nhn v?t Hong Thi Trung / trch d?n

Vy d?n ti vo pha trong ?i pht thanh [Hu?]. ?? cc lnh t? sinh vin v thnh ph?n ?y ban tranh ??u ?ang lm vi?c r?n r?p ? ?. Trn m?t chi?c bn vung di, b?a bi nh?ng ti li?u v bo ch. M?i t? t??ng ???c t? do phng th?: t? b?n lu?n, ch? ngh?a Mc-xt, tinh th?n qu?c gia dn t?c, tri?t l Ph?t gio. Nh?ng ?i?u v?a tm th?y ? sch v?, c? nh?ng suy t? v khm ph m?i ??u ???c ni ra. ?i pht thanh b?y lu v?n b? ch? l?c sinh vin chi ph?i n?m gi?. Khng kh lm vi?c th?t h?ng kh?i v ??y v? cch m?ng. Nh?ng bi vi?t ra ??u r?t t s?a ch?a v ?em pht thanh ngay: nh?ng ki?n tri ng??c nhau trn cng m?t quan ?i?m c?ng b?i t?i ch? ?. Lm sao Si Gn c th? phn quy?t v? h? khi khng cng ? trong nh?ng ?i?u ki?n sinh ho?t nh? th?. V ?y c?ng l m?t tr??ng h?p trong r?t nhi?u tr??ng h?p kh x? c?a t??ng Thuy?t. Ti ??t v?n ?? ? ra v?i Vy, c l? h?n c?ng th?c ???c nh?ng kh kh?n, h?n ??a ra m?t quan ?i?m chi?t trung:

– V?n ?? cho c? hai pha l ??ng bao gi? ??y nhau vo st chn t??ng, chnh ti c?ng ? ni v?i cc anh em trong ?y ban nh?ng ph?n l?n h? th qu tr? v qu nhi?u h?ng hi, th?t kh m b?o h? ??ng ti?n t?i.

Ti ? l?i ni chuy?n v?i b?n h? ??n x? chi?u, sau ? Vy r? ti xu?ng t?m d??i sng H??ng. Bu?i t?i v? nh Vy, cng v?i ti c m?t nh?c s? n?i danh v? dn ca. C?n nh c? x?a ba gian nhoi gi?a m?t v??n c? hoang m?c t?i g?i. Trong nh ? t?i thui ngay t? ch?ng v?ng, khng c ?i?n khng c nh?ng ti?n nghi t?i thi?u c?a m?t x h?i v?n minh. Ngoi nh?ng sch v?, Vy nh? ? khng s?ng trong ci th?i ??i c?a mnh. Ti khng th? hi?u ???c ci m?c ?? ?n nh?n ?? h?n c th? s?ng trong ci t?ch m?ch c?a cn trng v c? cy bn m?t dng sng ph?ng l?ng nh? t?. M?i chn gi? m t??ng nh? ? r?t khuya, hai chng ti ni chuy?n t?i g?n b?n gi? r??i sng. ? ph?n c?a gi?c ng? cn l?i ti nghe xa g?n nh? trong gi?c m? ti?ng ?ch nhi v nh?ng c?n sng nh? do m?t chi?c thuy?n no ? v?a ?i qua v? rc rch vo nh?ng t?ng ? trong b?.

Bu?i sng hm sau t?i ??i h vi?n, t??ng Thuy?t ? ??c m?t bi di?n v?n tuy?t tc tr??c m?t ??i h?i ?ng ??o sinh vin. Bi di?n v?n ? ph?i ng?t ?i nhi?u l?n b?ng nh?ng trng pho tay rung chuy?n c? nh ht l?n. V?i ?? ti tri?t l hai cu?c cch m?ng, ng T??ng ? thnh cng trong m?c ?ch khch ??ng mu nng c?a tu?i tr? v gi?i quy?t ???c nh?ng mu thu?n n?i t?i gi?a nh?ng kh kh?n o le c?a th?c t?. S? xu?t hi?n c?a ng T??ng s? th?t hon h?o ?ng nh? d? li?u c?a nh v?n n?u khng c nh?ng b? s?c ph?c c?a ?m C?nh st D chi?n b? tr quanh nh ht l?n. ?ang t? nh?ng pht c?m tnh hoan h chuy?n ngay sang ci khng kh cng kch c?ng th?ng l ?i?u khng ai c th? ng?. ng T??ng gi?n d?, ?m sinh vin ph?n u?t, c? hai bn ??u b? t? i t?n th??ng kh m c?u vn v ngay sau ? ??i h?i b? gi?i tn tr??c con m?t bu?n r?u c?a nh v?n v nh?t l ng Gio s?. ng T??ng th ln tr?c th?ng b? ngay vo ? N?ng, khng bi?t nh?ng ngy s?p t?i s? th? no. Ti g?p l?i ng Hong Thi Trung ? ?. Nh? m?t con thoi ng ph?i d?y cng m?t lc c? ba ??i h?c, hi?n t?i th ng ?ang ? tu?n l? th? hai ngoi Hu?. Khi nh?c t?i bi di?n v?n c?a ng T??ng, ng Trung by t? s? khm ph?c ??i v?i ngi bt ???m sinh kh v ??y l?a c?a nh v?n v c?ng l?i t? hoi nghi v? vai tr chnh tr? t??ng lai c?a t??ng Thuy?t:

– Lm sao anh bi?t bi di?n v?n l c?a nh v?n?

– C bi di?n v?n no ng T??ng ??c m khng ph?i c?a ng ta, v? l?i v?n l ng??i, ci bt php ??c nh?a li cu?n ?y ch?ng th? khng ph?i c?a nh v?n.

ng Trung h?i ti v? nh?ng cu?c bi?u tnh ? Si Gn. ng c?ng h?i th?m v? tnh tr?ng c?a nh s? Php Vin v?i nhi?u n?i lo ng?i. Ti b?o ? c?ng l m?i quan tm l?n c?a t??ng Thuy?t, ?ang c v?n ??ng cho nh s? ???c th? ra v khng bi?t l ngy no. ng Trung nh?c t?i d? ??nh lm bo ? Hu? v h?i ti:

– Khi no anh m?i ??nh ra nh?n d?y ngoi ny? C l? anh em mnh tnh chuy?n ra l?i m?t t? bo.

– Ti c?ng ch?a h?a ch?c v?i bn M? Thu?t nh?ng c th? l sau T?t.

Ti c?ng thch ???c ra ?y ??i m?t khng kh yn t?nh v hy v?ng v? tr? l?i.

– C l? t?t c? ph?i ?i l?i t? b??c ??u.

Ti ni v?i ng Trung v? d? ??nh vi?t m?t cu?n sch kh?o c?u cao nguyn m quan ?i?m ??a ra l ng??i Th??ng ng??i Kinh c cng m?t ngu?n g?c. ? l ?i?u r?t tri v?i ng M?c s?. ng Trung t? v? tn ??ng v c nh?ng khuy?n khch:

– V?n ?? ny ???c ti tham kh?o v?i nhi?u cng phu tm ki?m, khi ph?i gi?ng d?y cho sinh vin ? V?n khoa, ti c? g?ng ??a ra ph? bi?n nh?ng quan ni?m m?i nh? th?.

Ti l?i nh?c t?i ?? ngh? c?a m?t t? bo sinh vin v? vi?c thi?t l?p m?t Vi?n Nghin c?u cc S?c t?c v m?t phn khoa Nhn Ch?ng tr?c thu?c Vi?n ??i h?c. Ti ni:

– V?i s? h??ng d?n c?a gio s?, s? gp cng nghin c?u c?a l?p ng??i tr? h?ng hi ? ??i h?c l ?i?u qu c?n thi?t. Hy v?ng n?m m??i n?m sau khi c?n tm bi?t v? v?n ?? nhn ch?ng, khu ??i h?c Nhn v?n c th? cung c?p nh?ng cu?n sch gi tr? do chnh ng??i Vi?t Nam vi?t.

ng Trung c v? r?t quan tm t?i ?? ngh? ny v c?ng cho bi?t bao nhiu kh kh?n ??t ra sau ?. Sng ki?n khng th? kh?i ??u t? ng khi m chnh quy?n v c? nh?ng ??ng nghi?p ? c l?p ng, coi ng nh? thnh ph?n tr th?c thin t? v ??i l?p. ?i?u m ng c th? lm l nh?ng c? g?ng c nhn vng v?y.

Bu?i t?i v? nh ng Trung v ? l?i trong c? x gio s? ??i h?c trn B?n Ng?. T? m?t l?u ba c?n phng c m?t c?a trng ra sng. Bn kia c?u d?c Nam Giao nh? chm su vo bng ?m m u. Ti?ng cn trng rn r? ??u ??u, ti?ng c?p mu?i c?a nh?ng con ?nh ??ng d??i sng ch? g?i n?i nh? c?a nh?ng trang l?ch s? ?m ??m bu?n r?u. Lm sao ng??i ta c th? nung ch trong s? n?u n nh? v?y ?? m tr? thnh phi th??ng nh? b? c c?a nh s? Php Vin. Ti c?ng lin t??ng t?i ci v? h?ng ch?u c?a nh?ng ng??i ?n ng Hu? qua l?i nhn cay ??ng c?a Nguy?n. Lc ny th ti ?ang ngh? v nh? t?i Nguy?n v?i thi?t tha v hy v?ng. M?t mai ti ra ?y, ? m?t c?n phng nh? v?y, li?u con s?n ca c ngh? cnh bay ?? s?ng nh?ng ngy gi? h?nh phc. Trong c ti l?i hi?n r khun m?t r?ng r? c?a Nguy?n n?i b?t trn m?t n?n th?t t?m t?i. V?i khng kh ny ti hy v?ng v? tr? l?i. ? m?t c?n phng ??y sch bo b?a bi ti h?i ng Trung:

– Sao anh khng ?em ch? theo, c bn tay ng??i ?n b ??i s?ng c?ng tr? nn d? ch?u.

– Th d? nhin r?i nh?ng ph?i ci ti d?y nhi?u n?i, ch? ? ngoi ny c?ng ch?a nh?t ??nh, nh ti l?i b?n con nh? nn c?ng mu?n thu x?p ? lun trong ?. N?u ??i s?ng c nhi?u n h?n th ph?i k? trong ? chuy?n ti l?y v? s?m.

Cu chuy?n c?a ng Trung khi?n ti c c?m t??ng anh s?ng trong m?t c?nh gia ?nh khng c h?nh phc. Tn tr?ng ??i s?ng ring t? c?a ng, ti khng ni ra nh?ng th?c m?c. V?a rt dng c ph nng vo t?ng chi?c ly s? tr?ng, ng Trung ni:

– Tr tu? ti lc ny b? ng?ng tr?, ngi bt ?u?i ch?y m?t cch kh kh?n. Nhn l?i nh?ng g ? vi?t ti ch? th?y co qu?p bu?n chn, l? ra ti ph?i bi?t s?m h?n ?? ng?ng l?i ? ?. T?t c? v?n ?? ph?i duy?t xt l?i, xt l?i t? ??u ?? tm ra nh?ng ???ng h??ng m?i.

D??i con m?t c?a ?m sinh vin tr?, ng Trung ???c coi nh? th?n t??ng, m?t tr th?c d?n thn, ch? c?a ng Trung. V?y m ng c?ng c nh?ng n?i b?n kho?n th?t v?ng. ng Trung c ??n trong s? yu m?n c?a nhi?u ng??i khc. ?i m?t sng v bu?n c?a ng soi qua m?t ln knh tr?ng dy, trng ng Trung tr? tr?i nh? m?t ?nh t??ng ??m nt b? v? trong m?t khng gian b?c mu. Ti mu?n ko ng ra kh?i ci v?ng nhi?u bu?n th?m khi ni t?i ?m nh bo sinh vin v?n th??ng ch? trch ng. ?i vo nh?n ??nh, ng Trung lun lun gi? nguyn phong ?? s?c bn:

– Ti ? ni l t?t c? v?n ?? ph?i duy?t xt l?i, xt l?i t? ??u. Ti t? th?y c trch nhi?m l ? gy m?t s?c ?? khng v ch?ng ??i tiu c?c trong qu?n chng. Ci l?i ch?ng ??i ?? kh?i ph?i xy d?ng ? chnh l m?t tr? ng?i cho nh?ng m?c tiu xy d?ng qu?c gia. Ti ? t?i th?m ta so?n c?a h?, bi?t r ci khng kh sinh ho?t dn ch? phng tng c?a nh?ng cy bt ti t? ny v hi?u r h? c th? ?i t?i ?u. Ti th v?n thch nh?ng tay nh bo ny, ti c ngh? h? nh? m?t ch?t men cho nh?ng sinh ho?t qu?c gia.

ng Trung b?o:

– Nh?n ??i tho?i v?i h? l khng bi?t s? ??a mnh t?i ?u, nhi?u khi ti c?ng th?y rt m?t v h? ch? trch nh?ng ti hi?u h? thm h?n sau ?. V? l?i n trnh theo ti c?ng l m?t khuy?t ?i?m l?n c?a gi?i ?n anh, nh? con ? ?i?u chi ??u xu?ng ct nh?ng r?i v?n ph?i ??i ??u v?i m?i s? th?t.

Nh?ng gi?t c ph ? b?t ??u ngu?i l?nh v ?? l?i m?t d? v? ??ng trn ??u l??i. Gi?ng ng Trung lc no c?ng gi? ???c v? tha thi?t, ng ni v?i h? m nh? ??c tho?i v?i n?i tm c?a chnh mnh v ng th c?ng ?ang tm ki?m loay hoay nh? chnh b?n n. L?p tr??ng c?a ng ? c nh?ng d?u hi?u thay ??i v nghing v? m?t l?a ch?n. ng Trung c v? h?t kin nh?n, s?c m?nh ng l ? t? t??ng ngi bt m xem ra sau ny ng l?i tin vo hi?u qu? c?a hnh ??ng. C?ng nh? Kux nh?n ??nh, s?c m?nh Ph?t gio khng ? n?i kh gi?i b?o ??ng m xem ra ?m mn ?? l?i mu?n ?i t?i ci ?ch ?.

C v? ch?ng ng gio s? lu?t khoa sang ch?i, ti ? c l?n g?p ng trong nhm c? v?n ng T??ng. Chng ti ni ?? m?i chuy?n ??n th?t khuya. Khi vo gi??ng ng? m?i th? th?t ??u t m?i, tm h?n c?ng t m?i, ti khng cn mu?n lm thm m?t c? ??ng no n?a. Bu?i sng ti tr? d?y r?t s?m khi b?u tr?i cn ??y s??ng. Lao xao nh?ng ti?ng ??ng trn m?t sng v d??i b?n. C?a nh?ng ng??i ?n b g?ng gnh ?i ch?, c?a nh?ng c gi Hu? xu?ng sng gnh n??c. T? c?a s? nhn xu?ng nh?ng l cy ??t r? s??ng, d??i b?n nh?ng ng??i con gi o tr?ng ?ang ng?i gi?t vui v? ni chuy?n hay se s? c?t ln ti?ng ht. Pha T? ?m xa xa v?ng l?i ti?ng chung cha ru m ? nh?ng ?m my v lm b?t c? nh?ng ti?ng chim ca ht. C l? Nguy?n s? nghe ti ra s?ng ? ?y t lu, trong ci u t?ch c?a th? gi?i l?ng t?m ny ?? tm l?i khng kh cho h?i h?a v h?nh phc. V?X _ NG TH? VINH

 

NGUY?N V?N TRUNG NG??I ??NG NGOI N?NG

Ng??i ??ng ? ngoi n?ng l c?m t? Mai Th?o khi vi?t v? Nh?t Ti?n, nh?ng v?n hon ton ?ng v?i Nguy?n V?n Trung. V?i khung c?nh v?n ho mi?n Nam sau 1954 ? l m?t v?n h?i ?? Nguy?n V?n Trung bay b?ng trong s? nghi?p, tr?i qua h?n b?n th?p nin c?m bt c?a m?t tr th?c d?n thn, Nguy?n V?n Trung ? nhn nh?n l Khng c Vi?t Nam C?ng Ho khng c Nguy?n V?n Trung hay s? nghi?p v?n ho c?a m?t ng??i tr th?c c?m bt.

image

Hnh 13: Tri, nh?ng dng ch? vi?t kh kh?n c?a Nguy?n V?n Trung th?i ?i?m 15/10/2021: ?? ?n nh?n trong m?t tinh th?n ??i tho?i nh?ng c? g?ng suy ngh? c?a m?t ng??i v?n ??c mu?n t? ??t cho mnh m?t k? lu?t ??ng th?i c?ng l m?t l t??ng l ph?i tm ki?m khng ng?ng, b?ng cch t? ph? nh?n, b?t mn v?i qung ???ng mnh v?a qua v c? th? mi mi [1] Cng b?n ??c gi?, m? ??u cu?n L??c Kh?o V?n H?c I; gi?a, ch? k c?a Nguy?n V?n Trung 1969, khi l Khoa tr??ng ??i h?c V?n Khoa Si Gn; ph?i, m?u ch? k 2021 khi ? l l?u dn s?ng ? Montral, Canada. T? 2011, Nguy?n V?n Trung h?u nh? khng cn ??c hay vi?t ???c g, do m?t y?u v tay run ?am m m?t ??i m nay khng cn theo ?u?i ???c n?a. [t? li?u Nguy?n Qu?c Linh]

V?n v?i quan ni?m: Ng??i tr th?c khng ph?i l ng??i c ki?n th?c ??i h?c ho?c sau ??i h?c, m l m?t ng??i c ki?n th?c chuyn su nh? ??c sch v kinh nghi?m ti?p xc. Th?c ra, ?i?u c?t y?u ?ng ni khng ph?i l v?n ki?n th?c, m l thi ?? tr th?c ??i v?i cc v?n ?y v, nh?t l, ??i v?i nh?ng v?n ?? cu?c s?ng tr??c m?t ??t ra. [3]

V trong cu?c hnh trnh tr th?c ?y, nh?ng ?i?u Nguy?n V?n Trung vi?t lun lun m? ra cc cu?c tranh lu?n m anh g?i l ??i tho?i, t? ? c?ng ? t?o ra khng thi?u nh?ng ch? trch v c? ln n gay g?t t? m?i pha. Ph?t gio hay Cng gio, C?ng s?n hay Qu?c gia, gi?a Chi?n tranh v Ho bnh hay v?i thnh ph?n th? Ba, Nguy?n V?n Trung lun lun ? ph?i tr? gi cho nh?ng ?i?u anh pht bi?u gi?a h?n mang c?a th?i cu?c, khng c tr?ng v ?en m ch? l trong m?t vng xm gi?a ?ng v sai nh?ng c ?i?u ch?c ch?n ? l ti?ng ni l??ng tm trong ch?n l?a d?n thn c?a Nguy?n V?n Trung. Anh c?t ln ti?ng ni cho nh?ng ?i?u m lc ? anh th?c tm tin t??ng, v anh ? ph?i ch?u nhi?u ng? nh?n v oan khin ??n c? vi d?p.

image

Hnh 14: Tri, Nguy?n V?n Trung nay ng?i xe l?n, s?ng v?i ng??i con trai t. Trong hnh, hng ??ng t? ph?i, Nguy?n V?n L?c em Nguy?n V?n Trung v con trai Anh Trung. [photo by Nguy?n Qu?c Linh, ngy 10/10/2021], gi?a, Nguy?n V?n Trung, k ho? c?a Phan Nguyn; ph?i: d?u tay v th? bt c?a Nguy?n V?n Trung, Montral Canada 24/ 08/ 2019: L?c Chu H?c l cng trnh nghin c?u ?? s? cu?i ??i c?a Nguy?n V?n Trung, ???c ng cn nh? t?i v hnh di?n. [t? li?u Phan Nguyn, E.E.]

???c s?ng v?i ni?m ?am m vi?t c?a mnh, tr?i qua nhi?u th?p nin c?m bt, v?i bao nhiu l ho h?ng nh?ng c?ng l nh?ng ch?ng ???ng b?m d?p v l?n ??n c?a Nguy?n V?n Trung cho t?i cu?i ??i. Nay t?i tu?i 91, trong s? qun lng, anh ?ang r? b? k ?c khng cn nh?, khng cn ham mu?n tch lu? thm b?t c? m?t ?i?u g. Anh lun lun c??i v nh? m?t lo ngoan ??ng, anh ?ang h?n nhin tr? l?i s?ng nh? m?t ??a tr?.

NG TH? VINH

California, 1995 2021

THAM KH?O:

1/ Nguy?n V?n Trung, L??c Kh?o V?n H?c I Nh?ng v?n ?? t?ng qut (Nam S?n 1963), II Ngn ng? v?n ch??ng v k?ch (Nam S?n 1965), III Nghin c?u v ph bnh v?n h?c (Nam S?n 1968). Nxb T?ng H?p TP HCM ti b?n, 2018

2/ Nguy?n V?n Trung, V?n H?c H?i Ngo?i. V?n H?c, s? 112, thng 8, 1995. Mai Kim Ng?c, V?n H?c v Chnh tr?, nhn ??c V?n H?c H?i Ngo?i c?a Nguy?n V?n Trung. V?n H?c, s? 113, thng 9/1995. Nguy?n V?n Trung, Trao ??i v?i nh v?n Mai Kim Ng?c. V?n H?c, s? 124, thng 8/1996

3/ Nguy?n V?n Trung, Nhn l?i nh?ng ch?ng ???ng ? ?i qua. K? 1: tha th? v xin tha th?. K? 2: nh?ng l?a ch?n c?n b?n. K? 3: nhn nh?n l?i di?n m?o m?t n?n v?n h?c. K? 4: ng Ph?m Cng Thi?n. K? 5: V?n ho v?n ngh? trong vng tay chnh tr?. Thng Lu?n, 04/ 09/ 2007

4/ Nguy?n V?n L?c, Tm L??c v? s? hnh thnh c?a T?p ch ??i H?c [10/2015]. V? cc t? bo Hnh Trnh, ??t N??c v Trnh B?y, Ph?n I [27/03/2015] & Ph?n II [28/03/2015], ?n Chim Vi?t Online.

5/ V Phi?n, V?n H?c Mi?n Nam T?ng Quan. Giai ?o?n 1954-1963, ??i H?c v?i Nguy?n V?n Trung. Nxb V?n Ngh? Hoa K?, 1987

6/ Ng Th? Vinh, Tuy?n t?p I Chn dung V?n H?c Ngh? Thu?t & V?n Ho. Hong Ng?c Bin, v?i con ???ng ti?u thuy?t m?i v th?i gian tm th?y l?i. Vi?t Ecology Press xu?t b?n 2017. Vng ?ai Xanh, Nxb Thi ??, 1970

Comments are closed.