Tư liệu

Luận cứ khoa học cho việc đề xuất chủ trương, chính sách phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và đầy đủ (kỳ 4)

Chương năm Kiến nghị:  Cải cách để chấn hưng và phát triển               I. CCGD là yêu cầu tất yếu                         Những yếu…

Luận cứ khoa học cho việc đề xuất chủ trương, chính sách phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và đầy đủ (kỳ 2)

Chương hai Cơ sở thực tiễn: thực trạng giáo dục                I. Nhận định chung                Sau hai mươi năm đổi mới, mạng lưới…

Bộ máy quan liêu (12)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 7 Biện pháp chữa trị? 1. Thất bại trong quá khứ Chúng ta phải thừa nhận…

Bộ máy quan liêu (11)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 6 Hậu quả về tâm lý của quá trình quan liêu hóa 1. Phong trào thanh…

Bộ máy quan liêu (10)

Ludwig von Mises Phạm Nguyên Trường dịch Chương 5 Hàm ý chính trị và xã hội của quá trình quan liêu hóa 1. Triết…