Tư liệu

Tôi đã biết gì về NHẤT-LINH

Đông Hồ Anh Nguiễn-Ngu-Í, Chắc rằng anh muốn hỏi tôi về Nhất-Linh; chớ không hỏi tôi về Nguyễn-Tường-Tam. Có như thế thì tôi mới…