Hai tập thơ mới của Ngu Yên

 

ScreenHunter 748

 

Đôikhibấtchợt

Bìa cứng: $20. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/oikhibatchot-yen-ngu/

Bìa giấy:

https://www.barnesandnoble.com/w/ikhib-tch-t-yen-ngu/1140514432;jsessionid=9C00FC50408CD7BA10E47A7893281F2E.prodny

ebook: $5. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/oikhibatchot-yen-ngu/1140500968?ean=2940160848747

ScreenHunter 749

Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người. Thơ Ngu Yên.

Bìa cứng: $20. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/

Bìa giấy: $12. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/

Ebook: $5. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/

Comments are closed.