Nếu…

(Rút từ facebook của Thái Kế Toại)

 

Nếu hôm nay bạn tự bảo mình

Mình không làm như Đỗ Việt Khoa

Nếu hôm nay bạn tự hỏi mình

Mình không thể là Đỗ Đăng Dư

Nếu hôm nay bạn tự bảo mình

Mình không phải là Trần Vũ Hải

Nếu hôm nay bạn tự bảo mình

Mình không phải là Huỳnh Văn Nén

Bạn cứ yên tâm với tách café mỗi sáng

Với đôi chân rung rung

Chính trị là thứ trò vớ vẩn mệt người.

Rồi ngày không xa

Có thể

Em bạn sẽ là Đỗ Việt Khoa

Có thể

Con bạn sẽ là Đỗ Đăng Dư

Có thể

Bạn thân của bạn sẽ là Trần Vũ Hải

Có thể

Bạn sẽ là Huỳnh Văn Nén

Trong bất cứ lúc nào…

4-12-2015

Comments are closed.