Nói v? bìa t?p th? “Ác m?ng–Nightmares” (1)

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Ba do ho? s? Bi Nam, b?n c?a con gi Ly Hong Ly, thi?t k?.

Anh ? dng ngay b?c hnh ch?p ti ?ang ??c th? T ? Trung tm V?n ho Php (l’Espace) H N?i 2008 do ho? s? H Th? Hi?n (c?ng l b?n con gi ti) ch?p. C?nh ch?p th do Ly Hong Ly d?o di?n: t?t h?t ?n ?m, ch? c m?t nh ?n pin t? trong cnh g r?i ra (ng??i l?p l trong ? r?i ?n chnh l Ly), r?i vo trang th? ti ??c (t?t h?t micro, c? h?i tr??ng im ph?ng ph?c). ?m ? th?t s? xc ??ng (? l ?m l’Espace t? ch?c ring cho hai cha con, ch? ?? “Cha v con v… Th?”).

Ba tr??c ?en ngm nh? ?m dy, ch? c cht nh sng l nh sng c?a Th?! nh sng ch? ng??i ??c th?. nh sng c?a hai ch? tn t?p th? “c m?ng” v “Nightmares” b?t cho. M?t nh th? g?i tin nh?n bnh lu?n: ? l cy th?p t? m nh th? ph?i vc! Nh th? tr? Phapxa Chan th bnh: “nh? v?t r?ch kh?c trn m?t!”

Ba sau c ci bng l?n, chnh l bng ng??i ??c th? h?t ln t??ng.

M?t ba sch ?n t??ng, ??y sng t?o!

Xin c?m ?n hai ho? s? Bi Nam v H Th? Hi?n.

Cn ?y l bi th? ti ??c ?m hm ?y:

M?t ngy

Nh? ?i b?n t tr? tu?i ? T.L. (2)

Bu?i sng lanh canh
Em ca c?c r?n rng
L?i b?t ??u m?t ngy bn nhau
Cho em c hng xm v hnh.

R?i m? c?a
Thay b
?ng c?a
R?i m? c?a
?i cung
Gi?a h?i ?p
tim
Mo chu?t
V?n l?n v?n m?t bng dng v hnh.
R?i v? phng
M? c?a
?ng c?a
R?i m? c?a
C?m
?ng c?a
M?i nhau b?ng lanh canh bt ??a
Ta cng ?n qua vch b?a c?m t.

Sau ti?ng n??c r?a bt pht im l?ng thing ling tr??c
gi? em t?m
R?i rc rch d d?t em k? c? c? nh? nhng nh? x?u h?
anh h?t nng b?ng l?i l?nh tot trong ng?ng th?
Em ph?i o v con chim bay ln.

R?i m? c?a
T? khai
Sa m?c gi?y
L?c ? ch?
Ch? v?n v? m?t bng dng v hnh.
R?i v? phng
M? c?a
?ng c?a
R?i m? c?a
C?m
?ng c?a
M?i nhau b?ng lanh canh bt ??a
Ta l?i cng ?n qua vch b?a c?m t.

R?i nn nao ch? bng t?i
Gi? c?a thng linh gi? c?a chng mnh.
Anh g tr??c nh c?ch c?ch c?ch
Em c?ch c?ch c?ch
Anh c?ch c?ch c?ch c?ch c?ch
Em c?ch c?ch c?ch c?ch c?ch
R?i anh xoa x?t x?t
Em x?t x?t
Anh x?t x?t x?t
Em x?t x?t x?t
Nh?ng tn hi?u khng l?i ru rt d?n d?p xo?n xut
cu?ng qut.
B?c t??ng b?c chy
?m b?c chy
Nh?ng m?nh ?m r?i
L? t?
R r?i.

Ti?ng khc n?a ?m
L nh?n d?ng c?a em.

(1) NXB V?n h?c, Hoa K?, 2018.

Tm mua trn Amazon.com
Search Keywords: ac mong hoang hung
Ho?c b?m vo ???ng d?n sau:

https://www.amazon.com/mong-Nightmares-Vietna//ref=sr_1_1

(2) Trung tm th?m v?n B? N?i v? ? Thanh Li?t, Thanh Tr, H N?i, th??ng g?i l X lim B?.

Comments are closed.