Tư liệu

Để hiểu thêm Tố Hữu

Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội Văn nghệ đang đóng ở rừng Việt…

Hồi ký Trần Độ

Tập II Chương 1 Trở về hậu phương lớn Ngót mười năm ở chiến trường, sau khi hiệp định Pa-ri được ký kết, các…

Một lời biện hộ cho thơ

Marcel Reich-Ranicki Trương Hồng Quang dịch   Xin cứ nói thẳng: Thơ ư, có thật cần không? Hàng triệu người sống không thơ mà…