Trần Kiêm Trinh Tiên

Trong khu vườn chim hót

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên Mười một giờ trưa, chuông điện thoại reo. -Mẹ đi Casablanca sáng sớm nay rồi.  Ông Ash bệnh nặng….

Hạt u minh (*)

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên Lần thứ hai trong năm, lúc Chùa sửa soạn cho vụ mùa, Sư bà trụ trì lại cho tôi…