Số đặc biệt

KÝ ỨC SƠ SÀI

(TRÍCH) Nguyễn Khiêm 8. Ngay những năm đầu sau 75, đời sống vật chất, tinh thần của lớp người cũ hoàn toàn suy sụp….

Quỳnh Hương

Nam Dao Ðiều đó, dẫu không thể thật, nhưng ai nghe ai cũng vui lòng. Tôi nuốt nước bọt, không nhìn Hương, mỉm cười…