Trên Facebook/Minds

Cái ác

Đặng Quốc Thông Trong mấy ngày vừa qua, không biết do một trùng hợp ngẫu nhiên nào mà tôi toàn xem, nghe, và đọc…