Trn Facebook/Minds

B? tôi

Nguy?n Qu?c Linh B? ?i, con c m?t vi tm tnh v?i b? v nh?ng ng??i b?n, h?c tr yu qu b?.