Tình ng??i Ông T? ngo?i ??o v?i “Mùa sao sáng”

C Mai Cng

* M?t ma sao sng, ?m Noel Cha sinh ra ??i

1. N?m 1970, cch ?y h?n n?a th? k?, c ?i v? ch?ng tr? m?i c??i nhau ???c hai n?m gom gp ti?n mua ngi nh nh? g?n gc ???ng Nguy?n Minh Chi?u (nay l Nguy?n Tr?ng Tuy?n) – ??i l? Cch M?ng 1-11 (nay l Nguy?n V?n Tr?i). ?y khng thu?c trung tm ng T? m l vng ngo?i , vng ven ng T?. Khu v?c ny lc ? cn r?t v?ng v?, nh?ng g?n n?i ng lm vi?c l tr?i Tr?n H?ng ??o – tr? s? B? T?ng tham m?u Vi?t Nam c?ng ha.

ng ??o Ph?t, con trai duy nh?t m?t gia ?nh ?i?n ch? l?n ? x bin gi?i L?i Thu?n, huy?n B?n C?u, Ty Ninh. Vng ny kh c?n nh?ng ma l?i ng?t n?i ti?ng. Li?u nh?ng v??n ma qu x?a c khi?n ng thch u?ng n??c ma h?n cc lo?i n??c u?ng khc? G?n n?m n?m tr??c, m?t bu?i chi?u xun, nh?c s? Nguy?n V?n ?ng ?ang trong b?nh vi?n, nh? c chu ? cng nh mua n??c ma, d?n d: "??ng b? ? u?ng nh?t" v u?ng khen ngon. ? l ly n??c ma – v? ng?t qu nh Ty Ninh cu?i cng c?a ng. Ch? t pht sau, ng ra ?i: 19g30 ngy 26-2-2018 (11 thng Ging n?m M?u Tu?t) ? b?nh vi?n Ch? R?y.

Nh?c s? Nguy?n V?n ?ng th?p nin 1960 – ?nh gia ?nh

ng l nh?c s? Chi?u m?a bin gi?i Nguy?n V?n ?ng. V?i ti, nh?c s? Nguy?n V?n ?ng l m?t trong ba nh?c s? l?n nh?t mi?n Nam tr??c 1975 cng Ph?m Duy, Tr?nh Cng S?n.

Nh?c s? Ph?m Duy vi?t nh?c ?a d?ng, g?n g?i m?i l?a tu?i; m?t ti n?ng r?t l?n v?i sinh ho?t si ??ng. Nh?c s? Tr?nh Cng S?n vi?t nh?c v?i nh?ng h?p m ??n gi?n nh?ng ca t? su s?c, ?i vo thn ph?n con ng??i.

Nh?c c?a nh?c s? Nguy?n V?n ?ng c m?t v? khc bi?t r?t r: sang tr?ng m?t cch g?n g?i, su l?ng, ??m yu th??ng. Nhi?u, r?t nhi?u nh?c ph?m c?a ng, ??o c?ng nh? ??i, hay ??n s?ng s?. V ng s?ng v?i m?t nhn cch s?ng c?a k? s? mi?n ?ng Nam b? trong th?i tao lo?n: hi?n lnh nh?ng c?ng c?i gi? ti?t tho, khng thay ??i c? trong lc kh kh?n ??n t?n cng.

ng theo binh nghi?p t? n?m 14 tu?i (1946) ? Tr??ng Thi?u sinh qun V?ng Tu v ch?c v? cu?i cng trong Qun l?c Vi?t Nam c?ng ha l ??i t chnh v phng T?ng tham m?u ph; tr?i qua hai ??i t?ng tham m?u ph l trung t??ng Nguy?n V?n L (1968-1974) v trung t??ng Nguy?n V?n M?nh (1974-1975). T?ng tham m?u tr??ng l ??i t??ng Cao V?n Vin.

Khi ? Thi?u sinh qun, ng h?c nh?c v?i cc gi?ng vin m nh?c c?a H?c vi?n m nh?c Qu?c gia Php; thnh vin Ban Qun nh?c Thi?u sinh qun, s? d?ng thnh th?o nhi?u nh?c c? v 16 tu?i ? c nh?ng sng tc ??u tay: Thi?u sinh qun hnh khc, T?m bi?t ma h… V ? l l do ?m tang ng c nhi?u c?u Thi?u sinh qun Vi?t Nam C?ng ha ??a ti?n.

Nh ng trn ???ng Nguy?n Minh Chi?u (nay l Nguy?n Tr?ng Tuy?n), ?i m?t cht l ra ng t? Tho?i Ng?c H?u (nay l Ph?m V?n Hai). Tn ???ng Tho?i Ng?c H?u c?ng l tn m?t chi?n d?ch qun s? n?m 1956 c?a Qun ??i Vi?t Nam c?ng ha (t? 1965, ??i thnh Qun l?c Vi?t Nam c?ng ha) ? vng ??ng Thp M??i m ng tham gia; do t??ng D??ng V?n Minh lm t? l?nh. Cn nh?c s?, khi ?y 24 tu?i nh?ng ? l tr??ng Phng 3 – Tc chi?n c?a Phn khu ??ng Thp M??i Vi?t Nam c?ng ha.

Tr??c 1975, tn tu?i c?a ng l?ng l?y m?t cch ??m th?m – nh? tnh cch c?a ng, khng ph?i b?ng binh nghi?p (d t??ng D??ng V?n Minh t?ng b?t tay ng??ng m? ng trong Chi?n d?ch Tho?i Ng?c H?u) m l nh?ng tc ph?m m nh?c: Chi?u m?a bin gi?i, M?y d?m s?n kh, Phin gc ?m xun, B?n ? bin gi?i, V? mi nh x?a, Ni?m ?au d? vng, H?i ngo?i th??ng ca, Khi ? yu…

Ngoi Nguy?n V?n ?ng, ng cn k tn Ph??ng Linh, Ph??ng H, V Dn v ?ng Ph??ng T?…

Tnh cch nh? nhng, yu qu h??ng da di?t c?a nh?c s? c?ng khi?n ng khng ch? vi?t tn nh?c m cn c? c? nh?c: vi?t nh?c, ??o di?n trn 50 v? tu?ng, c?i l??ng n?i ti?ng ? mi?n Nam tr??c 75 nh?: N?a ??i h??ng ph?n, ?o?n tuy?t, Ti?ng h?c trong tr?ng, M?a r?ng

Th?p nin 1950, ? tu?i ?i m??i, ng l tr??ng Ban (v?n ngh?) V Dn; 26 tu?i (1958), ng l tr??ng Ban (ca nh?c) Ti?ng Th?i Gian c?a ?i Pht thanh Si Gn. ng t?ng nh?n gi?i m nh?c Qu?c gia do ?ch thn b Tr?n L? Xun, phu nhn c? v?n Ng ?nh Nhu trao.

T?t c? ??u l nh?ng giai ?i?u m ?, nh? nhng, su l?ng – nh? tnh cch c?a ng. Khi hnh qun ? ??ng Thp, lnh trng th?i chi?n th??ng ?i s?n b?n ? vng bin gi?i lc ? cn hoang s?, ng th thi?t "s?n m?t con v?t v? c?ng th??ng, ?n khng ???c". C chu ? cng nh b?o: "Ch?a bao gi? th?y ng la ai m?t ti?ng".

Theo binh nghi?p c? ??i nh?ng nh?c c?a ng c v? khng h?ng th v?i chi?n tranh, th?m ch tc ph?m n?i ti?ng "Chi?u m?a bin gi?i" (cng v?i "M?y d?m s?n kh", Phin gc ?m xun, Nh? m?t chi?u xun c?a ng) c lc b? B? Thng tin c?a chnh quy?n Si Gn yu c?u ?i pht thanh Si Gn khng thu m v ph? bi?n v ca t? b?t ??u trong hoang mang c?a m?t anh lnh: "Chi?u m?a bin gi?i anh ?i v? ?u – Sao cn ??ng ngng n?i giang ??u…" (nh?ng n?m 1955 – 1956, ng ?ng qun ? khu chi?n bin gi?i ??ng Thp M??i).

Nh?c ph?m ny tho?t ??u do ca s? Tr?n V?n Tr?ch (em nh?c s? Tr?n V?n Kh) ht v?i gi?ng mi?n Ty, c? th? l gi?ng M? Tho r?t; s/x, ch/tr… rnh m?ch. Sau do ca s? H Thanh, ng??i Hu? nh?ng ht v?i gi?ng H N?i x?a – trong tr?o, trn vnh r ti?ng r?t sang tr?ng ch? khng u?n o, ma m? nh? m?t vi ca s? H N?i hi?n nay. Khc hon ton gi?ng, nh?ng c? hai ca s? ??u ht v?i gi?ng ca rung ??ng lng ng??i khi ?y v c? hm nay. B?c Trung Nam ?? m?t trong th? hi?n tc ph?m c?a ng, ??u hay.

2. Qu ng ? B?n C?u, bn ny sng Vm C? ?ng. Bn kia, cch t cy s? l xm ??o Tha La n?i ti?ng, c?nh r?ch Vm Tr?ng, bao phen binh l?a. Ch?c ng c?ng t?ng gh qua xm ??o ny? Nh?ng ng sanh ngy 15-3-1932 v h?c ? qu?n Nh?t, Si Gn.

Ngi nh m?i c?a ?i v? ch?ng tr? r?t g?n nh th? Ba Chung (nh th?, gio x? ?a Minh), ch? vi b??c chn l t?i. ng ? t?i ?y bao nhiu l?n? V h?n th?, h?n khng t l?n ng ? nghe nh?c ??o, xem l? nh th? v nghe thnh ca n?i ?y?

N?u khng, lm sao ng c th? vi?t nh?ng nh?c ph?m m ca t?, hnh ?nh r?t quen, r?t thn v?i ng??i Cng gio: Tnh ng??i ngo?i ??o, Ma sao sng, Mu xanh Noel, Bng nh? gio ???ng, H?i chung k? ni?m (??ng tc gi? v?i Song Ng?c) Vi?t l?i Vi?t cho m?t s? b?n nh?c c? ?i?n, nh?c ngo?i: Ave Maria (nh?c Franz Schubert), ?m thnh huy hong (nguyn tc Silent night – Khc v?i bi "?m thnh v cng" do Hng Ln, c?ng m?t c? dn Ngh?a Ha – ng T? trn ???ng Thnh M?u vi?t l?i Vi?t), H?i chung n?a ?m (nguyn tc Jingle Bells c?a James Lord Pierpont)

Nh?c ph?m "Ma sao sng" – Nh?c s?: Nguy?n V?n ?ng

C th? ni xun v ??o l hai n?i dung m nh?c lun c m?t trong nh?c Nguy?n V?n ?ng. Nh?ng n?u nh?c xun c?a ng th??ng l n?i bu?n m?t mt, c lc tuy?t v?ng th nh?c ??o c?a c?a ng l?i l ni?m tin yu vo cu?c s?ng v s? ti h?p:

M?t ma sao sng ?m Noel Cha sinh ra ??i

Ng??i h?n cng ti ngy v? khi ??t n??c yn vui

() M?t ma ?ng gi hang Blem Cha sinh ra ??i

M?t tr?i ??y sao nghn ho quang chi?u sng ngi cao

Bi Ma sao sng l nh?c ??o ch? khng ph?i thnh ca, vi?t ? m th? Tr??ng, giai ?i?u gi?n d? nh?ng sng ??p, trong tr?o nh? ?m Noel, nghe nh? thnh ca.

Ma ging sinh trong nh?c ng l h?i sao tr?n th?, xanh nh? li?u ? l?t – mu vng l Noel; nh?c c?a nh?ng tm tnh reo vui:

Pong ping pong, pong ping pong

Chung gio ???ng thnh tht.

?m Noel chung vang nh? mang bao yu th??ng loan trong nh sao sng

(H?i chung n?a ?m).

Xm ??o no ? c?a ng lun c hnh ?nh m?t ng??i c? th?, r?t c? th? trong ?n m?c, tnh cch ??n s? v t?t nhin r?t ngoan ??o. Ti khng ngh? ng ch?a t?ng c m?t ng??i th??ng no ? ? m?t xm ??o. Yu ai, yu c? ???ng ?i l?i v?.

Nh? c l?n trong l? n?a ?m Noel, ng l?ng l? ??ng m?t mnh trong sn nh th? Ba Chung (?a Minh) nh? ?? g?i l?i k? ni?m, ng??i th??ng no ? ? m?t xm ??o no ?. Trong gi may se l?nh ?m cu?i n?m. M?t mnh

Cha ng? ? trn cao. Lng tr?i b? bao la.

Ngy l?n con ? tin r?ng: Khi lng kh? ?au tm ??n Cha ban an lnh

(Xin Cha th?u lng con)

3. Nh?ng ?m cu?i n?m ng T? ngy x?a ?y ch?c ch?n l?nh h?n by gi? khi nh c?a ch?a ch?t ch?i nh? hm nay. Pha sau cc dy nh m?t ti?n ???ng L V?n Duy?t n?i di/Ph?m H?ng Thi (nay l Cch M?ng Thng Tm), Tho?i Ng?c H?u (nay l Ph?m V?n Hai) v?n l nh?ng nh tr?t, nh gc g? Kinh r?ch cn nhi?u v cn c? nh?ng cnh ??ng r?ng ? An L?c, L?c H?ng, khu Ch?n nui

???ng ph? c?ng khng r?c r? ?n hoa gi?ng ngang ???ng nh? hm nay. Ch? l nh?ng hang ? kn ban cng t?ng trn nhi?u nh m?t ti?n v nh?ng dy ?n qu? nht nh sng khng m?nh. Hang ? r?t l?n c?a cc nh th? lun l ?i?m chim ng??ng c?a bao nh m?t tr? th? ng T?.

Nh?ng ngy ?y, c? khu v?c ng T? l v vn nh?ng hang ? l?n nh?, b?ng gi?y b?c, b?ng gi?y bao xim?ng phun s?n ?en, xm, tr?ng v b?ng c? nh?ng thanh mt s?p tr?ng ngm x?ng ?? k?t dnh. Mt s?p ???c bp v?n r?i ln nh?ng cy thng lm tuy?t. Tri chu v dy kim tuy?n treo lng lnh reo vui cc c?a ti?m. Tr? con ng T? ?i h?c qua ??a no c?ng ng?n ng? nhn ng?m ??n r?i c? c?p; t??ng t??ng lng lnh ?m Ging sinh v m? qu c?a ng gi Noel

Cc tr??ng khu ng T? h?u h?t c?nh nh th?. H?c tr c nh?ng bu?i h?c ???c ngh? ?? th?y c, cc cha, cc d (soeur) b?t x?p hng, dong ?i x?ng t?i. V? nh, cha m? d?t ra ti?m h?t tc g?t l?i ci ??u cho d? ch?i, d? vu?t n??c nh?ng mi tc l?m ch?m m?a n?ng ?i l? ?m Noel. T?m qun con d?, vin bi, x?p hnh; t?m qun nh?ng bu?i cho?ng nhau v? ??u th?ng xm khc; t?m qun nh?ng tr ngh?ch ng?m tr? con b?m chung nh hng xm

? th?t s? l nh?ng ngy ?ng s?ng c?a ng T?; nh?ng ngy thanh t?y, reo vui tm h?n ng??i ng??i. Ai ? ng T? khng t?ng tr?i qua, t?ng nh? da di?t?

Anh ??ng Qu?c Thng, m?t th?ng b xm Vinh S?n, ng C?ng Bom – ng T? x?a; nay l gio s? ??i h?c Houston, M? v?n khng ph?i Kit h?u, nh? nh?c s? Nguy?n V?n ?ng, t?i gi? v?n nh? r m?n m?t nh?ng ngy Ging sinh khu ng T? ny:

V c? b?n la? khu cng gia?o di c?, nn khng khi? cha?o ?o?n nga?y Chu?a sinh ra ???i ? ng T? r?t nh?n nhi?p. Ngay t?? ??u tha?ng 12, ca?c nha? m??t ph? ?? nga? ba ng Ta? ?a? de?p ca?c ha?ng ba?n truy?n th?ng qua m?t bn ?? ba?y ba?n ?? trang tri? Gia?ng sinh. Ca?c ng sao ?u? c??, ng nho? b??ng ca?i ch?u con, ng to b??ng ca? m??t ba?n ?n 12 ng???i; ng na?o cu?ng ????c ph?t b??ng gi?y bo?ng ki?ng ?o? co? r?ng r??n m?y ????ng trang tri? b??ng ph?m ma?u tr??ng va? xanh l? s??c s??. Co? vo?ng ngi sao cu?n gi?y hoa cha?y quanh n?m ?i?nh ca?nh. R?i cy thng, th???ng la? b??ng gi?y kim tuy?n ba?c lo?ng la?nh co? ?i?nh ca?c tra?i chu thu?y tinh xanh ?o? ti?m va?ng trng r?t b??t m??t. R?i ng gia? Noel va? ca?c gia?i tua ren tr??ng ?o? cu?ng nh? ca?c gia?i b?ng hi?nh ca?nh cung ghi ha?ng ch?? Vinh danh Thin Chu?a trn tr??i – Bi?nh an d???i th? cho ng???i thi?n tm.

Nh?ng ???c s??c h?n ca? ?? khu na?y la? hang ?a? ?u? c?? ?u? ki?u, co? ca?i la?m b??ng gi?y bao xim?ng phun nh??a ????ng hay s?n ?en g ?. Co? hang la?m b??ng gi?y ba?c o?ng a?nh. Hang na?o cu?ng ?i ke?m m?t b? t???ng n??n r?t s??c ne?t va? t m?u r?t c?u ky? v?i Chu?a Ha?i ??ng n??m giang hai ba?n tay th? ngy trong tr??ng trong ma?ng co?, hai bn co? ng Giuse va? ba? Maria khun m??t hi?n h?u, tha?nh thi?n. L? l??ng trn khng la? thin th?n; tr???c c??a hang trong t? th? quy? la?y la? ba nha? tin tri ch?ng g?y d??t theo b?y d, bo?, c??u nh? l? v?t m??ng Chu?a Gia?ng sinh.

Tr? nh?t, khoa?ng gi?a thng 12, cc nha? do?c hai bn ????ng Thoa?i Ngo?c H?u (nay la? Pha?m V?n Hai) t?? nga? ba ng Ta? ?? xu?ng ??n ra?p ha?t ?a?i L??i, ho??c do?c ????ng L V?n Duy?t (nay la? Ca?nh Ma?ng Tha?ng Tm) t?? nga? ba ng Ta? ?? v? ??n khu nha? th?? Chi? Ho?a phi?a bn kia h? t?m C?ng Hoa?, cu?ng ??u ?a? trang tri? m??t ti?n nha?, th???ng ????c ???t trn lan can t?ng m?t, hai v??i nh??ng hang ?a?, ?e?n ngi sao, hi?nh thin th?n, ngi sao Betlhem, va? ca?c dy tua va? dy ?e?n ?i?n ch??p sa?ng ?u? m?u.

Th???ng thi? ?e?n trang tri? se? ????c b?t ln lu?c su gi?? chi?u khi tr??i m??i nho? nhem va? ?? v?y cho ??n sa?ng. Khoa?ng chn, m??i gi?? ?m, ca?c nha? hai bn ????ng ?o?ng c??a, ta?o ra m?t khoa?ng t?i d???i m??t ????ng, t??ng pha?n hoa?n toa?n v??i khng gian sa?ng ?m phi?a trn. Trong ti?t tr?i se se la?nh nh??ng nga?y cu?i n?m, kha?ch ?i b? hay ?i xe ma?y ngang trn ????ng, khng ai la? khng ng???c nhi?n ln ca?c hang ?a? r?c r?, lung linh hai bn; khng tai ai khng nghe v?ng v??ng nh? t?? hai nga?n n?m tr???c vo?ng v? ba?i ha?t co? th? no?i la? truy?n th?ng cu?a ca?c xo?m ?a?o: ?m ?ng la?nh le?o chu?a sinh ra ???i… Chu?a… sinh ra ???i… n??m trong hang ?a?… n?i ma?ng l??a….

Va? khng ai la? khng nghi? ??n ti?nh th??ng bao la cu?a Thin Chu?a ?ang ra?i xu?ng tr?n, ?? ch??t th?y lo?ng mi?nh ?m a?p h??n va? ca?m nh?n ngay l?p t??c nh? ?ang u?a va?o h?n mi?nh m?t ti?nh yu ng???i, yu ???i tha thi?t….

4. Ng??i nh?c s? ti hoa ?y ? th?y, ? s?ng trong cc xm ??o ng T? nh?ng ngy yu th??ng, ?m cng ny, trong h?i chung n?a ?m lnh thnh, yn bnh

T? xc ??nh mnh l ng??i ngo?i ??o, nh?ng ng ? lm nh?c khng khc m?t Kit h?u thu?n thnh: L?y Cha con xin nguy?n Cha trn tr?i – Cho tr?n ni?m tin ?n trn Thin Cha – Con xin ?u?c s?ng bn chng – Ngu?i con nh? con th??ng – Knh m?n tn th? Cha, Amen (Tnh ng??i ngo?i ??o).

V M? Maria, l?i kinh Knh m?ng Maria ??y ?n ph??c hi?n ra trong nh?c ng, trng ??i ngy g?p l?i:

Xin M? Maria

Cho n??c con vui ??i th?ng hoa

? m?y m??i n?m, M? ?i s?ng trng mong ngy vui

M?t ngy bn nhau ht cu ?on vin

Hy ban cho m?t ma xun nh? qun s?u bi

??y ?n ph??c trong tay Ng??i

M? ?i bao la lng Maria

Ny ?y mun kinh qu? l?y t?u dng ln B

(Ave Maria)

Nh?c ph?m c?a Franz Schubert do ng vi?t l?i Vi?t tuy?t v?i ny ???c danh ca Thi Thanh trnh by trong b?ng nh?c "S?n Ca Ging sinh 1972". ??u nh?c ph?m, ng ghi r: "Trang tr?ng vi?t tri n ??c M? Fatima (Bnh L?i)". ng, m?t ng??i ngo?i ??o, ? c?u xin g v?i ??c M? v ???c ban ?n ph??c? Ngay tr??c 1975, ng ? m? m?t x??ng lm b?ng ??a l?n n?i ?y, ch?a k?p khai tr??ng ph?i b? d?.

5. Ti quen v l "khch ru?t" mua gi ch?, phmai… m?y ch?c n?m nay ? c?a hng c?a v? nh?c s? Nguy?n V?n ?ng, c Nguy?t Thu. Gi ch? c?a ti?m x?a gi? ??u l?y t? cc l gi ch? ng T? v theo c, gi ch? ng T? ch?t l??ng, chu?n v? gi ch? nh?t Si Gn.

C Thu cng qu G Cng v?i hong h?u Nam Ph??ng (nh?ng nh? ch, qu Ty Ninh nh?ng c? hai v? ch?ng ??u sinh ra, l?n ln ? Si Gn) v nt m?t c?ng hao hao: m?t thon di, tr?ng tr?o, m?t m?t m lt, h?i x?ch. C v?n l qu?n l Hng d?a ht Continental m ch l gim ??c ngh? thu?t. C Nguy?t Thu v? v?i ch n?m 1968, ? nh m??n khu c? x ? Thnh.

Th?c s? nhi?u ng??i ng?c nhin khi lc ? ng l s? quan c?p t B? T?ng tham m?u Qun l?c Vi?t Nam c?ng ha, r?i l gim ??c ba cng ty b?ng d?a l?n ? Si Gn lc ? m l?i mua ngi nh nh? ? khu v?c nh c?a khi ?y kh l?p x?p nh? v?y (st khu v?c v?n l ??t tr?ng cy gi?ng c?a S? B?o v? ma mng Vi?t Nam c?ng ha b? th??ng ph? binh Vi?t Nam c?ng ha l?n m?t s? dn chi?m). Th?i ?i?m ?, cch vi b??c chn l ra ??i l? Cch M?ng 1-11 c r?t nhi?u ngi nh l?n, bi?t th? c?a s? quan Vi?t Nam c?ng ha ch?c v? v c?p b?c cn d??i ng.

Ni?m vui h?nh phc c?a ?i v? ch?ng tr? ch? ???c vi n?m. Sau 1975, ng ?i c?i t?o. C?i t?o v? n?m 1985 v?i nhi?u b?nh; c ph?i b?ng b? ng, ch?m sc t?ng cht. ng khng ch?u ??nh c? ? M? theo di?n HO do nhi?u l do. C Nguy?t Thu v?n l?ng l? m?t cch sang tr?ng ch?m sc ch?ng, t? c?a hng ban ??u bn cm g, chu?i… r?i m?i thnh ti?m bn th?t ngu?i, t?p ha nh? Nhin H??ng m ti ?i qua hng ngy, gh mua hng ngy v t?t no c c?ng l x ti: khi h?p bnh, khi gi l?p x??ng…

C?a hng tn Nhin H??ng ph?i ch?ng l suy ngh? c?a hai v? ch?ng: "h?u x? t? nhin h??ng", khng c?n ph?i g?ng mnh, l?n ti?ng kh?ng ??nh? V c? hai v? ch?ng ??u s?ng l?ng l?, l?ng l? ??n m?c khi ng ra ?i, nhi?u ng??i hng xm v khch mua hng m?i bi?t ng l tc gi? nhi?u nh?c ph?m h? yu thch.

V? nh?c s? ny hon ton l?ng l?, khng m?t pht bi?u sau khi c?i t?o v?. Lnh s? qun M? lin h? ku ?i di?n HO (??i t Vi?t Nam c?ng ha, ?i c?i t?o b?y n?m, ?i kh d? dng), ng t? ch?i.

L?ng l? nh? khi cn trong tr?i c?i t?o Su?i Mu (Bin Ha, ??ng Nai), ng n?m l?ng nghe ti?ng xe l?a vang xnh x?ch cch tr?i khng xa v vi?t nh?c ph?m khng l?i "Ti?ng chim ht trong l?ng". L?ng l? nh? Si Gn, n?i ng sinh ra, l?n ln cho m?t nh?c ph?m c l?i: "Si Gn trong tri tim ti": "Cho nh? th??ng v?i v?i Si Gn lun trong tri tim ti…

Nh?c s? Nguy?n V?n ?ng ra ?i t?i 26-2-2018 (11 thng Ging n?m M?u Tu?t), sau giao th?a th? 87 c?a ??i mnh v ch? h?n n?a thng n?a l sinh nh?t ng. Th? l h?t nh?ng "Phin gc ?m xun": "?n giao th?a m?t phin gc ?m…". Gi? ai gc nh?ng ?m xun cho c khi c ch khng c con?

??n ngi nh nh? (chi?u ngang ch? h?n ba mt do v? ch?ng ng gom gp mua t? n?m 1970, sau hai n?m v? v?i nhau) th?p nhang, c Nguy?t Thu c?t cch v?n sang tr?ng, ?i m?t ?? hoe: "50 n?m c ch ? ?i cng nhau v 48 n?m ? ngi nh ny…".

Nh?ng ngy sau ?, c Thu g?y s?p b?n, n?m k – trong khi c v?n g?y y?u; l? th? ?i l?i, s?ng v?i ngi nh ng?p trn k? ni?m x?a. Ng??i thn ho?ng. Ngy 5-8-2018, c ku ti t?i nh t?ng ??a nh?c t??ng ni?m ch do ch??ng trnh Thy Nga t? ch?c ? M?. Th?y c ho h?t…

Trong n?i bu?n ?au qu l?n, c cn c ??nh ??t b? h?t nh?ng t? li?u, di c?o m nh?c c?a ch; bn ngi nh k? ni?m, mang bn th? ch, ba m? ch v? qu c ? G Cng th?. Sao khng mang v? B?n C?u? "C? ch?c ha ??t qu sau 1975 khng cn…" – c b?o. Ti c?m bn tay tr? x??ng c?a c, xin c bnh t?nh, ?n u?ng cho l?i s?c. Khi b?t ?au, tnh g th tnh ch? lc ? ch?c ch?n c ch?a t?nh ?u.

T?t. C n?ng n?c b?t ti ph?i nh?n ?n ch? l?a v t?m bnh ch?ng B?c: "T?i c ng?, th?y ch v?, d?n c cho Cng cng t?t m?". Ch ?ng v?n m? ci m? s?m.

"H?i tr??c, Cng t?i mua ?? hng ngy. Ch ng?i trn phng c? h?i th?m. ?m ch v? d?n c n?u xi ch, g?i Cng v? cng m?…" – c Thu ?? hoe m?t khi ku ti t?i nh?n xi ch c n?u. M? ti v?n ?i tr??c ch h?n n?a n?m.

Nh? tnh cch c?a nh?c s?, ma xun l?n nh?c ??o c?a ng sao m su l?ng qu, mnh mng c? trong ca t? l?n nh?p nh?c. V v?y, sau khi nh?c s? Nguy?n V?n ?ng ra ?i, c nh th? ? B?n Tre ? t? ch?c l? c?u nguy?n cho ng nhn 49 ngy – theo thng l? nh?ng ng??i theo ??o Ph?t (ng??i Cng gio th??ng "xin l?" khi ?? 100 ngy).

Khng hi?u sao lc no t?i nh c ch c?ng g?p hoa cc vng – m?t loi hoa c?a ma xun mi?n Nam. "Chi?u nay th?y hoa c??i ch?t nh? m?t ng??i…". Ng??i nh?c s? ti hoa lm dn ng T? 48 n?m ?y ? ra ?i, hai thng n?a l n?m n?m (2018-2023).

M?t ma Noel n?a, xm ??o ng T? v?ng ng??i nh?c s? ti hoa, ngo?i ??o nh?ng vi?t nh?c ??o nhi?u nh?t trong cc nh?c s? Vi?t x?a nay. Th?t k? l?, nh?c ??o c?a ng??i nh?c s? ngo?i ??o ?y, bi no c?ng rung chuy?n lng th? nhn, d c ??o hay khng.

?m nay ti nh? ng??i x?a tr? l?i

Chnh ch?ch ma sao l?c loi

i nh?ng ma sao l? loi

(Ma sao sng)

C.M.C

Ngu?n: FB C Mai Cng

Comments are closed.