Th? h?u hi?n ??i M?

Paul Hoover

Hong H?ng d?ch v gi?i thi?u

Paul Hoover sinh n?m 1946, ? xu?t b?n chn t?p th?. Kh?i s? v?i ?nh h??ng c?a th? siu th?c, ??c bi?t l hai nh th? PhpHenri Michaux v Robert Desnos, cu?i cng ng ?i t?i m?t quan ni?m th? ch?ng l?i “s? c? t?o dng nghim tc”, thch m nh?c, tr?u t??ng, c?u trc, hi h??c, l?n l?n gi?a ci th?t v ci khng th?t, v ci m ng g?i l “s? bao dung c?a hnh th?c khng h?u c?”. Paul Hoover t? coi th? mnh ? gi?a th? tri?t h?c v th? tr? tnh. T? 1974 ng l nh-th?-c?-tr (poete-in-residence) t?i tr??ng Columbia College Chicago v hi?n nay l Gio s? Th?nh gi?ng ?c bi?t t?i tr??ng ?i h?c Qu?c gia California ? San Francisco. ng cng v?i v? l nh v?n, nh th? Maxine Chernoff, ch? tr??ng t?p ch v?n h?c “Vi?t M?i” (New American Writing). Tuy?n t?p “Th? h?u hi?n ??i M?” (Postmodern American Poetry – 1994) do ng tuy?n ch?n v gi?i thi?u l tuy?n t?p c uy tn ? M?, c?p nh?t ???c tnh hnh th? M? ???ng ??i. Thng 3/2003, trong chuy?n ?i th?m Vi?t Nam, Paul Hoover ? g?p g?, trao ??i v? th? h?u hi?n ??i M? v?i cc c?ng tc vin c?a Trung tm ng Ty v H?i V?n h?c Ngh? thu?t H N?i. ng ??ng ?? nh th? Hong H?ng d?ch v cng b? th? cng v?i bi gi?i thi?u th? h?u hi?n ??i M? c?a mnh ? Vi?t Nam, v c?ng ? gip d?ch gi? hi?u r h?n bi vi?t c?a mnh. Sau ?y l b?n d?ch c?a nh th? Hong H?ng. T?t c? cc ch thch l c?a ng??i d?ch.

[1]
I.
Nh th? Charles Olson ? dng t? “h?u hi?n ??i” (postmodern) r?t s?m, trong l th? vi?t ngy 20 thng 10 n?m 1951 t? Black Mountain, North Carolina g?i Robert Creeley. Nghi ng? gi tr? c?a nh?ng di v?t l?ch s? trong s? so snh v?i ti?n trnh c?a ??i s?ng, Olson ??t cu h?i: “V ch?ng t?t h?n sao, n?u nh? chng ta, chnh chng ta (ti mu?n ni con ng??i h?u hi?n ??i), lm ci vi?c ??n gi?n l b? l?i sau l?ng nh?ng th? ?y v ??ng qu nhi?u rc r??i lu?n thuy?t & th?n thnh?”
Theo n?m thng, thu?t ng? ?y ? ngy cng ???c ch?p nh?n trong m?i ??a h?t v?n ho ngh? thu?t; n th?m ch cn ???c xem nh? l m?t phong cch ng? tr?. “H?u hi?n ??i” ? ?y ???c dng v?i ngh?a th?i k? sau Th? chi?n II. N c?ng g?i m?t cch ti?p c?n mang tnh th? nghi?m ??i v?i sng tc, c?ng nh? m?t th? gi?i quan t? ??t mnh tch kh?i v?n ho ch? l?u v ch? ngh?a t? chim ng??ng (the narcissism), tnh duy tnh (sentimentality), tnh ch?t t? bi?u hi?n ??i s?ng c nhn trong sng tc. Th? h?u hi?n ??i l th? tin phong c?a th?i ??i chng ta. Ti ? ch?n t? “h?u hi?n ??i” lm t?a ?? ch? khng ph?i “th? nghi?m” hay “tin phong” v n l thu?t ng? bao qut nh?t s? ?a d?ng c?a th?c ti?n th? nghi?m k? t? Th? chi?n II, ?i t? thi php ??c mi?ng (oral) c?a nhm Beat v cc th? th? trnh di?n (performance poetries) ??n tc ph?m mang tnh “c?a ng??i vi?t” (writerly) nhi?u h?n c?a Tr??ng New York v th? ngn ng? (language poetry).
Theo nh ph bnh Peter Burger th ngh? thu?t tin phong ch?ng l?i m?u hnh th?c tr??ng gi? b?ng s? c? g?ng l?p ??y h? ng?n cch gi?a ngh? thu?t v ??i s?ng. Tuy nhin, “m?t ngh? thu?t khng cn tch bi?t kh?i th?c t? ??i s?ng m hon ton b? h?p th? trong ? th s? m?t ?i n?ng l?c ph bnh n (??i s?ng ND).” Th? l ch? ngh?a tin phong (avantguardism) bn h?p tc v?i ch? ngh?a duy m? (astheticism) th? k? 19 trong vi?c gi?m b?t ch?c n?ng x h?i c?a ngh? thu?t ngay c? khi toan tnh c?a n l thc ??y ch?c n?ng ?y. Ci nguy l ngh? thu?t tin phong s? tr? thnh m?t ??nh ch? v?i nh?ng nghi th?c mang tnh t? b?o h? c?a chnh n, m?t lun n?ng l?c pht hi?n hay tc ??ng ??n khc quanh c?a l?ch s?.
Tuy?n t?p ny mu?n ch? ra r?ng th? tin phong t?n t?i trong s? khng c? c?a n v?i th?c h? ch? l?u; chnh ci tin phong lm m?i ton b? th? thng qua nh?ng chi?n l??c ngh? thu?t m?i nh?ng tho?t tin th gy x?c. L?i vi?t “thng th??ng”, nh? th? thi quen lm th? t? do ???ng th?i, ??u tin ch? c vi nh cch tn s? d?ng. T? ? suy ra, nh?ng m? h?c h?u hi?n ??i g?n ?y, nh? th? trnh di?n v th? ngn ng?, s? ?nh h??ng ??n sng tc ch? l?u trong nh?ng th?p nin s?p t?i. Tuy nhin, v thi quen trung dung lun th ngh?ch v?i s? thay ??i, nn th? tin phong bao gi? c?ng b? mu?n m?n trong cc c? h?i xu?t b?n c?ng nh? trong cc gi?i th??ng v?n h?c. Ph?i ??n gi?a th?p nin 1950, khi William Carlos Williams [2] ? tu?i th?t th?p, cu?i cng ng m?i kh? d? ???c cng nh?n, cn tr??c ?, tc ph?m c?a ng v?n b? coi l “ph?n th?”. Nh?ng t? ? tr? ?i, r?t nhi?u th? M? ? ???c vi?t theo khun m?u Williams.
Nh ph bnh Fredric Jameson cho r?ng ch? ngh?a h?u hi?n ??i th? hi?n m?t s? c?t ??t v?i ch? ngh?a lng m?n th? k? 19 v ch? ngh?a hi?n ??i ??u th? k? 20. Theo ng th ch? ngh?a h?u hi?n ??i c ??c tr?ng l “ch? ngh?a dn ty m? h?c” (aesthetic populism), “s? ph v? c?u t?o c?a di?n ??t”, “s? suy y?u c?a tnh c?m”, “s? co chung c?a ci ti tr??ng gi?” v “s? b?t ch??c nh?ng phong cch ? ch?t” thng qua vi?c s? d?ng l?i cp nh?t (pastiche). Theo Jameson, ch? ngh?a h?u hi?n ??i l bi?u hi?n hon ch?nh c?a n?n v?n ho t? b?n h?u k? khi n b? cc t?p ?on ?a qu?c th?ng tr?. N?u Jameson ?ng, th “s? ph v? c?u t?o c?a di?n ??t” l tri?u ch?ng c?a s? m?t tnh c nhn trong m?t x h?i tiu dng. Ci ???c coi l ci ch?t c?a tc gi? ph?n nh s? suy vong c?a ch? ngh?a th?c dn v uy quy?n trung ??ng ni chung. N?u nh? l?ch s? tm th?y “s? co chung” c?a n ? n?n dn ch? t? do v ch? ngh?a tiu th?, n s? m?t c?m quan tranh ??u v khm ph. i?u ?y ??a ??n m?t phong cch v c?m hay “tr?ng khng” (blank). T??ng t?, “ch? ngh?a dn ty m? h?c” c?a Jameson s? ph?n nh th?ng th? c?a truy?n thng ??i chng ??i v?i v?n vi?t.
M?t lu?n c? ch?ng l?i Jameson, cho r?ng ch? ngh?a h?u hi?n ??i l s? khu?ch tr??ng c?a ch? ngh?a lng m?n v ch? ngh?a hi?n ??i, c? hai v?n cn th?nh. Cho nn ci m Jameson g?i l s? cp nh?t ch? ??n gi?n l m?t s? pht tri?n xa h?n c?a l?i ghp dn (collage) hi?n ??i ch? ngh?a – ch? ngh?a ?a nguyn v?n ho hm nay c th? ???c nh?n th?y trong ?t hoang [3], The Cantos [4], v s? vay m??n l?p th? ch? ngh?a c?a Picasso ??i v?i nh?ng m?t n? t? l? c?a Benin; s? t? ph?n t?nh c?a ngh? thu?t h?u hi?n ??i c th? tm th?y trong Finnegans Wake [5] v ng??c tr? v? t?n Tristam Shandy [6]; th? trnh di?n ch? ??n gi?n l c? g?ng g?n ?y nh?t trong nhi?u c? g?ng, bao g?m c?a Wordsworth [7] v Williams Carlos Williams, nh?m lm m?i th? thng qua ngn ng? ??i th??ng. Th? John Ashbery h?u hi?n ??i m?t cch tiu bi?u hon h?o, nh?ng ng l?i ch?u ?nh h??ng c?a nh th? lng m?n hi?n ??i Wallace Stevens [8] v nh th? Augustan hi?n ??i W.H.Auden [9]. John Cage s? d?ng “cy ?n piano ? ???c s?a so?n” v nh?n m?nh tnh b?t ??nh trong ngn ng?, th? hi?n cao ?? ch? ngh?a h?u hi?n ??i, song ng c?ng c th? ???c ??nh v?, cng v?i cy phong th? c?m [10] c?a mnh, trong l?ch s? c?a ch? ngh?a lng m?n. 
Tuy?n t?p ny khng mu?n xem ch? ngh?a h?u hi?n ??i nh? m?t phong cch ??n nh?t kh?i ??u t? Cantos c?a Pound v ?i t?i th? ngn ng?. Ch? ngh?a h?u hi?n ??i ?ng h?n l m?t ti?n trnh ?ang ti?p di?n c?a s? khng c? l?i th?c h? ch? l?u. Trong th?p nin 1960, ?? ch?ng l?i ci phi nhn cch (phi c tnh, the impersonal), th? th? Augustan ???c cc nh Ph bnh M?i (New Criticism) khuy?n khch, cu?c n?i d?y h?u hi?n ??i c?n b?n l h??ng v? m?t th? th? “h?u c?”, h?u nhn cch (??y c tnh, personal), th? ??c mi?ng. M?nh l?nh c?a Frank O’Hara “Anh ch? vi?c ?i theo b?n n?ng c?a mnh” ku g?i m?t thi php ng?u h?ng c?a ci th??ng ngy, v? b?n ch?t l tn lng m?n. V?y m, trong s? ty h?ng m?nh m? c?a n, th? ng c?ng ch?ng l?i khi ni?m ci ti c?a ch? ngh?a lng m?n; trong s? khinh th? ??i v?i ci siu hnh, n c?t ??t v?i “ci th? ngh?a mang tnh siu nghi?m” (transcendental signified). Vo cu?i nh?ng n?m 1970, m?t th? h? h?u hi?n ??i m?i ? ho?c l thch th?c m?t thi php d?a trn kh?u ng? (speech-based poetics) b?ng th? th? ngn ng? ho?c l khai tri?n th? ni (spoken poetry) thnh th? trnh di?n. M?c d c nh?ng khc bi?t, nhn chung cc nh th? nghi?m trong giai ?o?n h?u chi?n ? ?? cao vi?c vi?t-nh?-ti?n trnh h?n l vi?t-nh?-s?n ph?m. H? ? ?? cao ci ?a nguyn, m Charles Olson g?i l “cng chuy?n th?c c?a th?c t?” trn ci ??n nh?t m Olsen g?i l “ton b? s? ra ??i x?u x c?a ci ‘ho?c th? ny-ho?c th? kia”. Ch? ngh?a h?u hi?n ??i lm ly tm uy quy?n v g?n ch?t v?i ch? ngh?a ?a nguyn. N khuy?n khch m?t quan ?i?m “ton th?” (panoptic) hay ci nhn t? nhi?u pha. Ch? ngh?a h?u hi?n ??i ?a thch “nh?ng ch? r?ng” (empty words) h?n l “ci th? ngh?a mang tnh siu nghi?m”, ci c th?c h?n ci siu hnh. Nhn chung, n ?i theo m?t l thuy?t sng tc mang tnh c? c?u h?n l mang tnh th? hi?n. Ph??ng php v tr?c gic thay th? d? tnh.V?i ci ch?t c?a Th??ng ? v tc gi?, s? vay m??n tr? thnh m?t ph??ng sch ng? tr?. Khng c k?t thc no ?? ?i ??n, cu chuy?n k? l?p l?i chnh n v?i s? ch?ng cho v ?i khi l nh?ng phin b?n tri ng??c. Th d?, ti?u thuy?t  If on a winter’s night a traveler (N?u m?t du khch trong m?t ?m ?ng) c?a Italo Calvino (1979) g?m c nh?ng ch??ng ??u c?a m??i cu?n ti?u thuy?t, m khng m?t ch??ng no ???c pht tri?n v k?t thc. ngh?a c?a v?n b?n lin quan t?i cch n ???c vi?t ra h?n l ci m n bi?u ??t. Nh? Robert Creeley vi?t, “ ngh?a khng quan tr?ng ? tnh tham chi?u (Meaning s not importantly referential) “. Ti?p theo, ng d?n l?i Charles Olson: “Ci t?n t?i thng qua chnh n l ci ???c g?i l ngh?a”. Nh? th? v?t li?u c?a ngh? thu?t ph?i ???c xt ?on ??n gi?n nh? l v?t li?u, ch? khng v ci ngh?a siu nghi?m hay tnh bi?u t??ng c?a n. Nhn chung, th? h?u hi?n ??i ch?ng l?i cc gi tr? mang tnh trung dung c?a s? th?ng nh?t, ngh?a, tuy?n tnh, tnh bi?u ??t, v m?t chn dung ???c tng b?c th?m ch mang tnh khoa tr??ng c?a ci ti tr??ng gi? v nh?ng b?n tm c?a n. Th? trong tuy?n t?p ny s? d?ng m?t cch r?t ?a d?ng nh?ng chi?n l??c ??i l?p, t? cc bi vi?t mang tnh hng bi?n c?a nhm Beat ??n cng trnh c tnh l thuy?t h?n nh?ng l?i mang tnh chnh tr? m?nh m? c?a cc nh th? ngn ng?. K hi?u r?ng, nh? vi?c s? d?ng v?t li?u ph?m qui (transgressive material) hay b? c?c ng?u nhin (aleatory composition), ch? l m?t ph??ng cch c?a s? khng c? ?y.
II.

Trong bi th? “The Rest” (1913), Ezra Pound m ch? Hoa K? nh? m?t x? s? l?c h?u v? v?n ho: “Cc ngh? s? tan tnh khi ??ng ph?i nng (Hoa K? ND) / L?c l?i, m?t t?m trong nh?ng lng m?c…” Nh?ng ??n cu?i Th? chi?n II, Hoa K? ? tr? thnh n??c xu?t kh?u c?ng nh? th? tr??ng hng ??u cho nh?ng t??ng ti?n b? trong cc ngnh ngh? thu?t. N?u l hm nay th chng tr? tu?i Ezra Pound s? r?i kh?i vng Wyncote ngo?i Philadelphia c?a mnh khng ph?i ?? t?i London v Paris, m ?ng h?n l t?i D? n Th? t?i Nh th? St. Mark’s ? Bowery, New Langton Arts ? San Francisco hay qun Nuyorican Poet’s Cafe. Tc ph?m c?a anh s? ???c in trn nh?ng t?p ch nh? Sulfur, Conjunctions, New American Writing, O-Blek, Temblor, The World, v Hambone, v sch c?a anh s? ???c xu?t b?n t?i cc nh nh? Black Sparrow, Coffee House, North Point, The Figures, City Light, Kulchur, The Jargon Society, Burning Deck, Sun & Moon, v Roof, l nh?ng nh xu?t b?n ? cng v?i New Directions cam k?t ?ng h? v?n ch??ng tin phong. Ni ng?n g?n, k? t? n?m 1950, n?m xu?t hi?n ti?u lu?n “Th? D? phng” (t?m d?ch t? Projective Verse) c?a Charles Olson, th? cch tn ? Hoa K? ? n? r?. 
Khi phn tch th? M? sau 1945, theo truy?n th?ng ng??i ta th??ng nu ln ci g?i l cu?c chi?n gi?a cc tuy?n t?p, ?i?u ? x?y ra gi?a tuy?n t?p Cc nh th? m?i c?a Anh v M? (1962) do Donald Hall v Robert Pack ch? bin v?i tuy?n t?p Th? M? m?i: 1945-1960 (1960) do Donald M.Allen ch? bin. T?p tr??c truy?n b m?t th? v?n ch??ng mang nhi?u tnh truy?n th?ng, chnh th?ng, v trau chu?t. Nh?ng ng??i ch? tr??ng tuy?n t?p h?p d??i ng?n c? c?a phi Ph bnh M?i, kh?ng ??nh r?ng bi th? l ?? v?t hon thi?n ph?i ???c phn xt m?t cch ??c l?p v?i cc d? tnh hay kinh nghi?m ring c?a tc gi?. Tc ph?m The Well-Wrought Urn (Chi?c bnh ch? tc hon m?) c?a Cleanth-Brook nh?n m?nh s? lnh ngh? v ch? ?? truy?n th?ng c?a bi th? c?ng nh?, ng?m , c? s? x h?i l giai t?ng trung l?u l?p trn da tr?ng c?a n. Dng thu?t ng? c?a Robert Lowell, th? trong t?p tuy?n c?a Hall/Pack mang tnh ch?t “chn” h?n l “s?ng st”. Tin t??ng vo truy?n th?ng, nh?ng ng??i ch? tr??ng khng h?ng hi v?t b? ?nh h??ng c?a v?n ch??ng Anh v ?u i cch di?n ??t hnh thnh t?i b?n ??a. Yeats [11] ???c ?a chu?ng h?n Williams, ci th?n b h?n ci c nhn, ci duy l h?n ci phi l tnh, ci l?ch s? h?n ci ???ng ??i, s? uyn thm h?n s? b?c pht, ch? ngh?a tinh hoa h?n ch? ngh?a dn ty. Tuy nhin, nh?ng bi th? t? b?ch th?i k? ??u c?a Sylvia Path v Anne Sexton ? ???c ??a vo cu?n sch c?a Hall/Pack, m?t ch? d?n cho th?y yu c?u v? tnh khch quan v kho?ng cch ph bnh c?a phi Ph bnh M?i ? b? ??t thnh v?n ??. Bi gi?i thi?u c?a Robert Pack cho ph?n cc nh th? M? d??i 40 tu?i (Hall gi? vi?c tuy?n ch?n cc nh th? Anh) cho th?y s? khinh th? c?a ng ??i v?i th? b?c pht:

t??ng v? lo?i th? th (s?ng), chn th?c, hay b?c pht, lm cho ng??i ??c hi?u sai v? ?i?u m h? ???c trng ??i. N khuy?n khch s? l??i nhc v th? ??ng. Anh ta (ng??i ??c) c?ng v?y, c th? b?c pht, ch? vi?c ng?i l?i v ?p ?ng. M?t bi th? hay ?ng ra l bi th? khai thc su s? quen thu?c… ? cho m?t bi th? v?ng qua b?n th? mnh, g?y nh?ng s?i dy th?n b trn tm h?n mnh th khng ??. Bi th? ph?i ???c hi?u v c?m ??n t?ng chi ti?t; n ?i h?i s? ch tm tr??c khi m ??m.

? ch? ny Pack ??ng v? pha ch? ngh?a hnh th?c c?a phi Ph bnh M?i, ?i h?i s? nh?t qun v? c?u trc v ?? ti mang tnh th?. T? ??t mnh ? v? tr ch?ng l?i ch? ngh?a lng m?n c?a dng th? Beat, ng nh?n m?nh “s? ch tm” (phong cch ??c k? l??ng c?a phi Ph bnh M?i) v “s? quen thu?c” (truy?n th?ng). ng ng? r?ng nh?ng bi th? ?ng gi l nh?ng bi ch l?i cho vi?c nghin c?u. Thi ?? khinh th? c?a ng ??i v?i “s? l??i nhc v th? ??ng” c?a m?t s? ??c gi? c nguy c? ti?n g?n ??n s? phn bi?t giai c?p trong x h?i. Tnh ch?t phng th? ton b? c?a bi gi?i thi?u cho th?y dng th? m?i ? b?t ??u ghi ???c d?u ?n c?a mnh.
Vo n?m 1955, n?m n?m tr??c ngy xu?t b?n tuy?n t?p c?a Donal Allen, cu?c Ph?c H?ng San Francisco ? bng n? ch? v?i m?t bu?i ??c th? tr?ng y?u ? Six Gallery. Jack Kerouac ? m t? s? ki?n ny trong tc ph?m Dharma Bums:

D?u sao th ti c?ng theo c? b?ng nh th? h ht ?i ??n bu?i ??c th? ?m nay, gi?a nh?ng vi?c quan tr?ng khc, ? l ?m khai sinh cu?c Ph?c H?ng San Francisco. T?t t?t ??u c m?t. M?t ?m r? d?i. V ti ? l m?t k? kch ??ng thin h? b?ng cch ?i m?t vng thu cc ??ng m??i v hai m??i l?m xu t? nh?ng thnh gi? kh l kh ch?i ?ang ??ng xung quanh gallery r?i tr? l?i v?i m?t bnh b? ??y r??u vang California, lm cho h? say mm ??n m?c vo kho?ng 11 gi?, khi Alvah Goldbrook (Allen Ginsberg) ??c, r?n r? bi th? “Wail” (Rn r?, than van) c?a anh trong tnh tr?ng say bt, hai cnh tay giang r?ng, th t?t t?t la ht “T?i! T?i! T?i!” (gi?ng nh? m?t bu?i ?ng tc nh?c jazz)…

Th?c ra, nh? nh th? v nh ph bnh Michael Davidson ch? r, tr??c ? ? c nh?ng ho?t ??ng ? San Francisco. Ngay t? n?m 1944, Robert Duncan ? b?t ??u chu?n b? cho gi?i ??ng tnh i nam c m?t vai tr cng khai trn v?n ?n, thng qua ti?u lu?n “?ng tnh i trong x h?i” c?a ng. N?m 1949, Jack Spicer vi?t: “Chng ta ph?i tr? thnh ca s?, tr? thnh nh?ng ng??i trnh di?n gi?i tr”, m?t l?i tin tri cho vi?c phong tro Beat ?em th? tr? v? c?i ngu?n ht rong (bardic [12] ) c?a n. K? t? th?p k? 1920, Kenneth Rexroth ? l m?t g??ng m?t tin phong ?ng k? trong vng V?nh [13], t? ch?c nh?ng bu?i “t?i nh” cho cc nh v?n v ngh? s? v ??c th? cng v?i nh?c jazz t? lu tr??c khi cc nh th? Beat lm cho ho?t ??ng ny tr? nn ph? bi?n. Bu?i ??c th? ? Six Gallery ? khch ??ng s? quan tm c?a cc ph??ng ti?n truy?n thng ??i v?i nh?ng lo?i th? khng chnh th?ng (alternative) ?a d?ng. N c?ng gi?i thi?u khi ni?m th? nh? s? trnh di?n cng c?ng, m?t khi ni?m ngy cng n?i tr?i trong th?i ??i c?a truy?n hnh, v nh?c rock and roll.
N?u nh? nh th? theo m?u c?a Robert Pack “?o su s? quen thu?c”, th nh th? theo m?u c?a Donald Allen ?o su s? l? lng, ?a thch ci phi l tnh v b?c pht h?n l ci l?ch thi?p v trau chu?t. Theo truy?n th?ng c?a Walt Whitman  [14] v William Carlos Williams, cc nh th? trong tuy?n t?p c?a Allen c?ng nh?n m?nh cch di?n ??t v c?nh v?t M?. M?c d ?a s? p ??o l nam, nhi?u nh th? trong s? h? l ng??i Do Thi, Irland, , da ?en, v ??ng tnh i t?c l t? nh?ng nhm s?c t?c v x h?i “m?i”. H? s?ng ch? y?u ? New York City v San Francisco, ? ? h? ch?u ?nh h??ng c?a nh?ng ngh? thu?t khc, ??c bi?t l nh?c jazz v h?i ho?. Khng ai trong s? h? gi?ng d?y t?i m?t tr??ng ??i h?c. S? phn bi?t gi?a giang h? (bohemia) v hn lm (academia) th?t r rng trong n?m 1960. Ngy nay s? khc bi?t ?y kh xc ??nh h?n, khi c nhi?u nh tin phong m?u sinh b?ng ngh? gi?ng d?y ??i h?c. Ch? ngh?a c?p ti?n g?i h?ng cho nhi?u nh th? trong th?p k? 1960 ? tm s? th? hi?n trong nh?ng cch ti?p c?n mang tnh ph phn nh? ch? ngh?a n? quy?n, ch? ngh?a h?u c?u trc, v ch? ngh?a ?a v?n ho v?n l nh?ng ch? ?? nghin c?u ngy cng trung tm c?a cc ngnh ngh? thu?t t? do.
Trong cc lo?i th? m?i, c cng chng l?n nh?t l phong tro Beat, do Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Gary Snyder v Lawrence Ferlinghetti d?n d?t. T? “Beat” ???c Jack Kerouac s? d?ng ??u tin, n g?i ngh? ??n s? v?t mnh ??n ki?t l?c, s? ton phc, v ng?u h?ng nh?c jazz v?n g?i h?ng cho nhi?u nh v?n c?a phong tro. Ti?u thuy?t On the Road (Trn ???ng) c?a Kerouac (1957) ???c vi?t trn m?t cu?n gi?y teletype (?i?n bo ?nh ch?), cung c?p cho ta m?t m?u hnh v? sng tc b?c pht. “Khng c ‘s? ch?n l?c’ trong di?n ??t”, Kerouac nh?n m?nh, “m c? ?i theo s? lin t??ng c?a tm tr, chm vo nh?ng bi?n suy t? v b? b?n v?i ch? ?? tri?n min”. Trong tc ph?m Howl (H) c?a Ginsberg, ng?u h?ng ngn t? v c?m th?c jazz trong nh?p ?i?u c th? nghe th?y trong nh?ng dng th? nh? “ashcan ranting and kind king light of mind” [15]. Theo Ginsberg, Kerouac tin r?ng “??ng tc m anh ta th?c hi?n qua ngn ng? l ??ng tc ??nh m?nh c?a anh ta, v do ? khng th? thay ??i.” N khng th? xem xt l?i, y nh? ??ng tc b??c ?i qua m?t c?n phng. Tuy nhin sng tc b?c pht khng ph?i l v k? lu?t. Ginsberg ? c l?n ni: “L?i vi?t ny ?i h?i m?t s? chm ??m hon ton, tuy?t ??i, g?n gi?ng nh? thi?n ??nh, ch tm vo th?c c?a chnh mnh… sao cho s? ch tm ?y khng ch?p ch?n trong khi vi?t v khng ph?n h?i chnh n, khng tr? thnh t? gic”. C ngu?n g?c t? th? Blake [16], Whitman v William Carlos Williams, tc ph?m c?a nhm Beat mang tnh cng chng, tr?c ti?p, trnh di?n, xu?t th?n, qu?n qu?i v?t v, ??c mi?ng, v th?n ch. N v?a b?t knh v?a th?c t?nh tm linh. Nh?ng “tay hippy thin th?n b?ng b?ng tm s? k?t n?i c? x?a trn tr?i v?i chi?c ??ng c? tinh t trong c? my ?m” c?a Ginsberg ?i tm ngh?a ? kh?p ? ?y. Ginsberg th? nghi?m v?i ma ty, b? ?u?i kh?i ?i h?c Columbia v vi?t b?y trn c?a s? phng ng? c?a anh, v c th?i gian ph?i n?m t?i khoa tm th?n c?a B?nh vi?n Bang Rockland. Trong th?i m ng??i ta ?i h?i hnh th?c, s? l?ch thi?p, trau chu?t v phi c tnh, th th? Ginsberg s?ng ??ng, tr?c ti?p, tr?n t?c, v hng bi?n. “Nhn v?t b m?t” c?a Howl l Neal Cassady, k? c?ng ???c lm b?t t? qua nhn v?t Dean Moriarty trong On the Road, ? s?ng m?t cu?c s?ng c?ng ??y ?? cu?i cng t? h?y di?t m truy?n th?ng giang h? hm m? h?t m?c. N?m 1968, Cassady ch?t ? Mexico ? tu?i 41 v m?t h?n h?p gi?t ng??i g?m r??u v thu?c ng?; Kerouac ch?t vo n?m sau. ?n n?m 1975, ?nh h??ng Beat b? chm l?n vo phong tro Hippie, tuy nhin nh?ng nh th? nh? Ginsberg, Snyder v?n ti?p t?c c l??ng “mn ??” r?ng ri. S? th?nh hnh c?a th? trnh di?n hi?n nay c?ng gip duy tr h?ng th ??i v?i nhm Beat.
Nh?ng g??ng m?t trung tm c?a Tr??ng New York l John Ashbery, Frank O’Hara, Kenneth Koch v James Schuyler. Ph?n l?n h?c ? tr??ng Harvard; t?t c? ??u l ??ng tnh i nam tr? Koch, v t?t c? s?ng ? Manhattan [17]. Ch?u ?nh h??ng m?nh m? c?a cc tc ph?m th? nghi?m Php, ??c bi?t l nh?ng ti?u thuy?t c?a nh v?n ti t? l?p d? Raymond Russel, h? l?p ra cc t?p ch Locus Solus v Art and Literature (Ngh? thu?t v V?n h?c) v ??t ra ch??ng trnh phi ch??ng trnh c tnh t? gic nh?t trong giai ?o?n ?y. C th? th?y m?t quan ?i?m t?ng qut c?a nhm ny trong ti?u lu?n c?a O’Hara “Personism (t?m d?ch l “ch? ngh?a c bi?t): m?t tuyn ngn”, nh?i theo “Projective Verse” c?a Charles Olson. O’Hara tuyn b? r?ng vo n?m 1959, m?t hm trong lc vi?t m?t bi th? cho ring m?t ng??i, ng nh?n ra r?ng mnh c th? “dng ?i?n tho?i thay v vi?t bi th? ?y, v Personism ra ??i”. Th? personism ni v? tr?i nghi?m th??ng ngy m?t cch t?c th?i v tr?c ti?p, s? d?ng ngn ng? th??ng ngy. Tuyn b? c?a O’Hara “Anh ch? vi?c ?i theo b?n n?ng c?a mnh” l s? h?i t??ng tnh b?c pht v ph?n hnh th?c c?a nhm Beat, vi?c nh?n m?nh Personism “khng lin qua g v?i nhn cch (personality) hay s? ring t?” g?i r?ng th? l m?t tc ph?m ngh? thu?t h?n l m?t ph??ng ti?n bi?u ??t. Nh?ng ph??ng th?c Personism khng ph?i l ??c tr?ng cho ton b? Tr??ng New York. John Ashbery s? d?ng th? th? ti?u thuy?t, sestina [18] v pantoum [19], ph?i h?p cc hnh th?c truy?n th?ng v?i m?t xung l?c v gi?ng ?i?u cch tn. Kenneth Koch vi?t anh hng ca hi Ko v Nh?ng b?n sao theo ottava rima [20], kh? th? v?n lu?t (stanza) m Byron s? d?ng trong Don Juan. Gi?ng nh? Byron, Koch v cc nh th? khc c?a Tr??ng New York hm m? s? hm h?nh, to b?o, ch?t thnh th? v thanh l?ch m?t cch t? nhin. L nh?ng k? l?p d? phong nh, h? c m?t s?c thi khc bi?t v?i ch? ngh?a giang h? nghim ch?nh c?a nhm Beat. M?t d? n ??c tr?ng c?a Tr??ng New York l bi sestina “L?ch s?” c?a Harry Mathew, bi th? k?t thc v?i nh?ng t? nh? “ch? ngh?a qun phi?t”, “ch? ngh?a Marx-Lenine”, “ch? ngh?a pht xt”, v “ch? ngh?a Mao”. Ho?ng s? v tnh k? qu?c c?a d? n, ng??i ??c chia s? v?i tc gi? s? chi?n th?ng trn v?n ?? hnh th?c. Trn th?c t?, hnh th?c tr? thnh n?i dung ch? y?u c?a tc ph?m. Tr??ng New York b?c l? s? ?a thch ??i v?i l?i nh?i (“Bi?n t?u trn m?t ?? ti c?a William Carlos Williams” c?a Koch) v v?n ho pop (“D?ng c? nng tr?i v c? c?i trong m?t phong c?nh”, bi sestina nh?i theo Popeye [21] c?a Ashbery). N c?ng ho?t ??ng theo truy?n th?ng tin phong “nh th? gi?a cc ho? s?”. L m?t ng??i ch?n tranh cho B?o tng M? thu?t Hi?n ??i v ng??i t? ch?c nh?ng tri?n lm quan tr?ng, Frank O’Hara l Apollinaire [22] c?a h?i ho? New York vo cu?i th?p k? 50 v ??u th?p k? 60. John Ashbery l bin t?p vin c?a t? ART-news v James Schuyler l c?ng tc vin th??ng xuyn c?a t? Art in America.
R?t c?n l?u vai tr lnh ??o c?a John Ashbery trong n?n th? M? k? t? khi xu?t b?n quy?n T? ho? trong m?t t?m g??ng l?i (1975). C l? v th? ng bi?u hi?n ci ?? ti quan tr?ng nh?t c?a giai ?o?n ?y, l s? b?t ??nh, m Ashbery ? tr? thnh m?t “nh th? l?n” trong m?t th?i ??i m thu?t ng? ?y b? nghi ng?. S? b?t ??nh c ngh?a l s? ?i?u ki?n ho chn l, c?ng nh? m?t khuynh h??ng sng tc xa r?i s? d?t khot v khp kn; v?n b?n ? trong m?t tnh tr?ng b?n kho?n ho?c khng th? quy?t ??nh. V?i ??c ?i?m l nh?ng thay ??i ??t ng?t v? gi?ng v m?t ph?m vi tham kh?o r?ng, th??ng s? d?ng l?i tuyn b? t? n bc b? n, th? Ashbery c s?c bao qut, nh? Frank O’Hara ni, ?? ?? “ph?i hn v?i c? th? gi?i”. Thng qua cch ni vng v xin, Ashbery m ch? s? v?t trong ti?n trnh trnh n n; khng ni g c? m ni ?? ?i?u. Theo l?i nh ph bnh David Leman, th “th? Ashbery h??ng v? m?t l?i mimesis [23] m?i, v?i th?c t? n l m?t hnh m?u.” Mimesis m ch? s? ti hi?n trong m? thu?t th d? nh? kh? n?ng c?a m?t ho? s? v? tri to gi?ng h?t tri to th?t. Ashbery v? m?t b?c tranh miu t? tm tr ?ang lm vi?c h?n l miu t? cc ??i t??ng ch c?a n. Ashbery ? l?u : “Ph?n l?n nh?ng v?t v tm ??u ??p, ?ng nh? cc tn gio ??p l do c r?t nhi?u kh? n?ng chng ???c l?p nn trn ci h? khng.”
Trong cu?i th?p nin 60, m?t th? h? th? hai c?a cc nh th? Tr??ng New York, trong ? c Ted Berrigan, Ron Padgett, Anne Waldman, Tom Clark, Bernadette Mayer, v Maureen Owen, ? t?i ?? sung s?c. Qua nh?ng bu?i ??c th? ? Nh th? St.Mark t?i Lower East Side [24] v cc t?p ch nh? The World (Th? gi?i), Telephone (i?n tho?i), v C, h? ?em l?i cho “tnh th??ng ngy” v d d?m c?a Tr??ng New York m?t s?c thi giang h? h?n. T? phong l gio tr??ng c?a sn kh?u ny, Ted Berrigan c ?nh h??ng v?i m?t s? l?n cc nh th? tr?. Cu?n sch The Sonnets (1964), m?t tc ph?m kinh ?i?n c?a giai ?o?n ny, p d?ng ph??ng php c?t cp c?a tr??ng phi Dada [25] (v c?a William Burroughs, tc gi? ti?u thuy?t Beat) vo hnh th?c sonnet. Cng v?i Ron Padgett, Berrigan vi?t tc ph?m Bean Spasm (1967). K?t qu? l vi?c vi?t t?p th?, vi?c ny thch th?c v m? r?ng khi ni?m tc gi?, ? ph? bi?n vo cu?i th?p k? 60 v ??u th?p k? 70. Nh?ng sch ?ng k? khc c?a th? h? ny l Great Balls of Fire (1969) c?a Padgett v How Spring Comes (1981). Anne Waldman, v?i s? ?iu luy?n c?a m?t nh trnh di?n, nh t? ch?c v nh lm tuy?n, ? cung c?p ph?n l?n n?ng l??ng khi?n cho sn kh?u St.Mark tr? thnh m?t s?c m?nh v?n h?c.
Th? d? phng hay th? Black Mountain ti?n tri?n d??i s? lnh ??o c?a Charles Olson ? tr??ng Black Mountain College bang North Carolina. L tr??ng cao ??ng khng chnh th?ng hng ??u trong th?i ?y, Black Mountain l mi nh c?a s? ?ng l? th??ng nh?ng g??ng m?t l?n, trong ? c cc ho? s? Josef Albert v Robert Rauschenberg, nh so?n nh?c John Cage, ngh? s? v bin ??o ma Merce Cunningham, v nh t? t??ng v? lai [26] Buckminster Fuller, ng??i sng t?o vm geodesic [27]. Cc nh th? Robert Creeley, Ed Dorn, Hilda Morley, John Wieners v Robert Duncan c? tr t?i ?. Thi php Black Mountain, mang tnh ch??ng trnh h?n l thi php Beat hay Tr??ng New York, ph? thu?c ch? y?u vo cc ti?u lu?n v bi gi?ng c?a Charles Olson, ??c bi?t l bi “Th? D? phng” (1950). Trong ti?u lu?n ny, ng ku g?i m?t th? th? “m?”, trong ? “FIELD COMPOSITION (SNG TC D NGO?I)” thay th? cho “hnh th?c ?ng” trong qu kh?. Sng tc d ngo?i c ngh?a l nh th? “t? ??t mnh ? gi?a tr?i”, ?ng tc t?ng cu m?t, t?ng m ti?t m?t, h?n l s? d?ng ci m Olson g?i l “m?t cu th? ???c th?a k?” nh? cu th? iambic pentameter [28]. ng d?n l?i nh th? tr? Robert Creeley: “HNH TH?C KHNG BAO GI? H?N L S? KHUY?CH TR??NG C?A N?I DUNG”. Do v?y hnh th?c v n?i dung lin quan ch?t ch? khng th? tch r?i. D?n l?i th?y mnh l Edwards Dahlberg, Olson vi?t: “M?T TRI GIC PH?I L?P T?C V TR?C TI?P D?N T?I M?T TRI GIC N?A.” ng cn thm vo ? hu?n th? “bao gi? c?ng th?, m?t tri gic ph?i ph?i ph?i CHUY?N ?NG, NGAY L?P T?C, T?I M?T TRI GIC KHC”. p l?c sng tc ny bao g?m c? s? ch tm k? l??ng t?i m ti?t, v?n l “vua”.

? ti ni tr?ng ra nh. Hai n?a ?y l:
?U, thng qua TAI, h??ng t?i M TI?T
TIM, thng qua H?I TH?, h??ng t?i CU TH?

S? ch tm ??n dng th? nh? m?t ??n v? c?a h?i th? l m?t nguyn t?c quan tr?ng c?a l?i sng tc Black Mountain, cho d v? m?t k? thu?t th n uy?n chuy?n h?n l qui ??nh. M?i h?i th? l m?t ??n v? ?o ??c c?a pht ngn; ?i?u ? ???c ph?n nh qua ?? di c?a cu th? v, ??c bi?t v?i tc ph?m c?a Creeley th th? hi?n qua cch ng?t dng. Cc ??a thu m c?a Olson v Creeley, v?i nh?ng ki?u pht ngn r?t khc bi?t, cho th?y t?m quan tr?ng c?a cu th? v h?i th? ??i v?i th? ??c c?a h?. Cu th? tr? thnh m?t s? khu?ch tr??ng c?a chnh c? th?. Ta c?ng tm th?y s? nh?n m?nh t??ng t? trong cc tuyn b? c?a Ginsberg, r?ng m?i kh? c?a bi Howl, ?ng nh? l t??ng, l m?t ??n v? c?a “h?i th? c?a th? bardic Hebraic-Melvillean” [29] M?t kha c?nh quan tr?ng khc c?a bi ti?u lu?n c?a Olson l khi ni?m v? ci ti (ego) c?a ng: “g?t b? s? can thi?p tr? tnh c?a ci c nhn v?i t? cch ci ti… s? h?m h?nh k? qu?c d?a vo ? m ng??i ty ph??ng ? ??t mnh vo gi?a ci m anh ta v?n l, t?c m?t t?o v?t thin nhin,… v nh?ng t?o v?t thin nhin khc m anh ta c th?, khng h? c khinh h?, g?i b?ng ?? v?t.” M?c tiu c?a Olson l trnh ci ?i?u s?u th??ng t? ca ng?i, ?i?u ny khng th? khng ??a ??y t?i ch? bi ai. Nh? th? ch?ng ph?i ?? b?o r?ng th? D? phng l phi c tnh. “The Librarian” (Ng??i th? th?), l m?t trong nh?ng bi th? trong ? Olson ni v? chuy?n ??i t? c?a mnh; ?i?u ny c?ng ?ng v?i cc tc ph?m c?a Robert Creeley, Denise Levertov, Robert Duncan v Hilda Morley.
Nh?ng s? pht tri?n c ngh?a c?a giai ?o?n 1950-1975 bao g?m cng trnh nghin c?u c?a Jerome Rothenberg v? thi php dn t?c h?c, ? l s? tin tri v? ch? ngh?a ?a v?n ho; s? quan tm s?m s?a c?a ng ??i v?i th? trnh di?n; v s? sng t?o ra thu?t ng? “hnh t??ng su”. Hnh t??ng su, nh? ???c th?y trong nhi?u th?i k? c?a Diane Wakoski, Robert Kelly, Clayton Eshleman, v b?n thn Rothenberg, l?y c?m h?ng t? cante jonde, hay “bi ht su”, c?a Andalusia [30], t? th? Ty Ban Nha ch?u ?nh h??ng siu th?c trong ? c Federico Garcia Lorca, v ti?u lu?n c?a Lorca “L thuy?t v ch?c n?ng c?a Duende” (t? Ty Ban Nha ch? h?n ma v ma thu?t nh?ng trong th? th c ngh?a s? nh?n bi?t su sa, nh? l nh?n bi?t v? ci ??p v ci ch?t). ??c c?m nh?n v rung vang m?nh m?, bi th?-hnh-t??ng-su hng trng v? tm tr?ng v cch ?i?u ho trong th? hi?n gi?ng nh? nh?c flamenco. Rothenberg vi?t trong m?t l th? g?i Robert Creeley:

V?y l th?c s? c hai chuy?n ? ?y, c th? hi?u nh? hai th?c t?i: 1) th? gi?i kinh nghi?m c?a cc nh hi?n th?c ch? ngh?a ngy th? vv… (ci m Buber [31] v tn ?? hasidism  [32] g?i l “mai” ho?c “v? c?ng”), v 2) th? gi?i ?n gi?u (tri n?i), cn ph?i ???c khm ph hay ??a vo s? s?ng: l “nhn” hay “nh?ng tia sng lo”. Th? gi?i th? nh?t v?a gi?u v?a d?n vo th? gi?i th? hai, do v?y Buber ni: “ng??i ta khng th? vo ???c ci nhn c?a tri cy tr? khi ?i qua ci v?”, ngh?a l th? gi?i hi?n t??ng lu?n ph?i ???c ??c b?i chng ta; hnh t??ng tri gic l cha kho ?i vo hnh t??ng ?n gi?u v hnh t??ng su ngay cng m?t lc l v? v nhn, tri gic v th? ki?n, v bi th? l s? chuy?n ??ng gi?a hai th? ?y.

Ch?a ??ng l thuy?t t??ng tr?ng v? nh?ng t??ng giao b?n nhin c th? ???c ??c qua nh?ng bi?u hi?n bn ngoi c?a n ?o?n vi?t trn th? hi?n s? kht khao nhn su v tm b?t s? th?t trong m?t th?i ?i?m kh?i th? huy?n nhi?m. o?n th? c?a Rothenberg vi?t vo nm 1960. Wittgenstein [33] v s? b?t ??nh, nh?ng ?nh h??ng ch? y?u ??i v?i thi php h?u hi?n ??i, v?n cn ??i bn cnh g sn kh?u.
Cc bi th?-hnh-t??ng-su b?t k? ng?n di c chi?u h??ng ???c t? ch?c thnh nh?ng nh?ng b?n li?t k x?p lo?i c?a cc hnh t??ng t? tc (self-sufficient images) [34]. Bi “Blue Monday” (Ch? nh?t mu lam) c?a Diane Wakoski l m?t th d? cho ki?u tc ph?m nh? th?. Nh?ng vi?c th?c hnh hnh t??ng su qu y?u m?nh v khng h? th?ng nn khng th? th? hi?n ??y ?? thnh m?t tr??ng phi. H?n n?a, nhi?u nh th? k? trn c?ng lin ??i v?i nh?ng m? h?c khc, ??c bi?t l Ch? ngh?a d? phng. Tc ph?m c?a Eshleman c th? ???c ni l ? ?i qua hnh t??ng su xu?ng t?n ci m.
Ch?u ?nh h??ng c?a Thi?n tng v phi Dada, th? John Cage v Jackson Mac Low ph?n nh s? ?a thch s? d?ng qui trnh ng?u nhin, hay c? may. Tc ph?m Themes & Variations (Cc ?? ti v bi?n t?u) ph? thu?c vo m?t “th? vi?n mesostics c 110 ch? ?? khc nhau v 15 tn khc nhau ?? lm m?t cu?c pha tr?n ng?u nhin theo ki?u renga [35]“. Cage s? d?ng php v?n hnh c?a Kinh D?ch ?? t?p trung d? n c?a mnh, c?ng nh? ?? lin k?t m?t s? tay t??ng v?i nh?ng tn c?a b?n b. M?c ?ch l “tm ra m?t cch vi?t m?c d ??n t? cc t??ng m l?i khng ni v? chng; hay l khng ni v? cc t??ng nh?ng l?i s?n sinh ra chng.” B?ng cch s? d?ng mesostics, m?t hnh th?c ch? trong ? cc ch? ci ???c nh?n m?nh ch?p thnh cc t? theo chi?u ??ng ? trung tm cc dng th? theo chi?u ngang, Cage tm cch gi?i phng ngn ng? kh?i c php. i?u ? “gi?i gip” c php. “S? v ngh?a v im l?ng ???c s?n sinh, thn thu?c v?i nh?ng k? ?ang yu. Th?c t? l chng ta b?t ??u chung s?ng v?i nhau,” ng vi?t trong l?i ni ??u tc ph?m M: Cc bi vi?t ’67-’72. Trong l?i t?a quy?n sch Cc ??i t?, Jackson Mac Low gi?i thch r?ng lo?t bi th? bao g?m “c? th? h? s? c kch c? 3 X 4 inch bn trn c nh?ng nhm t? & c?m t? hnh ??ng, xung quanh ? cc v? cng xy d?ng nn nh?ng ng?u h?ng b?c pht.” Nh? vo m?t “s? t??ng giao gi?a khun kh? v?i c php, m m?i cu th?, k? c? s? ti?p n?i xu?ng dng c th?t vo ? ??u dng [36] n?u c, ph?i ???c ??c nh? m?t ??n v? h?i th?.” Nh? v?y lo?t bi th? khng ch? c ngh?a nh? k?ch b?n ma m cn cung c?p l?i ch? d?n c?a chnh n cho s? trnh di?n ??c.
Th? ng?u nhin khng ???c th?c hnh r?ng ri ? th? h? cc nh th? tin phong ?i theo Cage v Mac Low. Song trong vi?c nh?n m?nh ci b?t ??nh v tnh c?, vi?c d?a trn cc c?u trc v cc ph??ng php c?ng nh?c ?? ??t ???c s? ng?u nhin ho, vi?c s? d?ng l?i vay m??n v cc v?t li?u tm ???c, v vi?c s?n lng ph? ho? m?t cch bnh ??ng v?i s? trnh di?n v l thuy?t th? ngn ng?, n l ?i?u c?t y?u c?a ch? ngh?a h?u hi?n ??i. Tc ph?m c?a Cage c?ng g?p g? cc nh tin phong chu u th?i k? ??u, ??c bi?t l Dada, v nh?ng s? pht tri?n g?n ?y h?n c?a M? nh? m? thu?t khi ni?m.
Vo n?m 1975, m?t th? h? m?i b?t ??u t? kh?ng ??nh. Andrei Codrescu, Russell Edson, v Maxine Chernoff, cng nh?ng ng??i khc, p d?ng nh?ng ?nh h??ng Siu th?c. c?ng l giai ?o?n th? v?n xui, th? th? do nh th? Php Aloysius Bertrand t?o l?p ngay t? n?m 1842, tr? nn n?i b?t. Cc nh th? v?n xui ?i theo hai h??ng: m?t s? nh? Chernoff v Edson, vi?t cc chuy?n k?, ng? ngn, v siu h? c?u (metafiction [37] ); nh?ng ng??i khc lin ??i v?i sn kh?u th? trnh di?n ?ang n?y n? th d? nh? Ron Siliman, Lyn Heijinian, v Carla Harryman s? d?ng hnh th?c ?? ??nh ngh?a l?i “??n v?” ch t? dng ??n cu, ph?n c?a cu, v ?o?n. Heijinian v Harryman, cng nh?ng ng??i khc, s? d?ng bi th? v?n xui ?? th? nghi?m v?i nh?ng hnh th?c v?n xui g?n g?i nh? th? lo?i t? truy?n, ti?u lu?n, v siu h? c?u.
Trong th? h? ??u tin c?a th?i h?u chi?n, ch? c m?t t nh th? n?, nh? Denise Levertov, ??t t?i v? tr quan tr?ng trong s? cc nh tin phong. Tuy nhin, trong th?p k? 1970, l?i xu?t hi?n nhi?u nh th? n? ?ng k?, t? Anne Waldman v Alice Notley c?a Tr??ng New York ??n Susan Howe, Mei-Mei Berssenbrugge, Rosmarie Waldrop, Rae Armantrout, Diane Ward, Lyn Heijinian, Leslie Scalapino, v Carla Harryman, v?i nh?ng ng??i khc n?a, lin ??i v?i th? ngn ng?. ?n tng trong vi?c cc nh th? ngn ng? c?t ??t v?i nh?ng ph??ng th?c truy?n th?ng nh? k? chuy?n, v?n nh?n m?nh tuy?n tnh v s? khp kn, l s? thch th?c h? th?ng th? b?c nam tr?. Trong ti?u lu?n “Bc b? s? khp kn”, Lyn Heijinian d?n l?i Elaine Marks ni v? khao kht c?a cc nh v?n n? quy?n Php “s? d?ng ngn ng? nh? m?t l?i ?i, v l?i ?i duy nh?t, t?i ci v th?c, t?i ci b? d?n nn m n?u nh? ???c php tr?i d?y, th s? ph v? tr?t t? t??ng tr?ng ? thi?t ??nh, ci m Jacques Lacan ??t tn l “Lu?t c?a Ng??i Cha”. Cng lc ?y, Heijinian nhn th?y gi?i h?n c?a s? m? hon ton: “V?n b?n tr?n v?n (m?t v?n b?n khng th? hnh dung n?i), v?n b?n ch?a ??ng ?? th? trn ??i, th?c t? s? l m?t v?n b?n ?ng. S? l khng th? ch?u n?i.” Tc ph?m “C??ng hi?p” c?a Jayne Cortez v “S?c m?nh v? phu” c?a Wanda Coleman ni tr?c ti?p ??n s? xung ??t gi?i tnh, s? d?ng nh?ng y?u t? k? chuy?n ?? nh?n m?nh tnh k?ch c?a bi th?. V ch?a ??ng s?c m?nh tu t?, nh?ng bi th? ?y c th? c v? chnh tr? h?n l tc ph?m c?a cc nh th? ngn ng? n?. Tuy th? tc ph?m t??ng ??i quanh co c?a Leslie Scalapino l?i th??ng m ch? s?c m?nh c??ng nh?p c?a ci nhn trn tro c?a con ??c ??i v?i ?n b nh? l ??i t??ng c?a d?c v?ng.
Trong th?p k? tr??c (t?c TK 1980 ND), hai l?i th? c ?nh h??ng t??ng ??i ngoi l? ? nh?ng n?m 70, l th? ngn ng? v th? trnh di?n, ? d?n tr? thnh nh?ng l?i th? h?u hi?n ??i p ??o. L?i th? th? nh?t nh?n m?nh tnh v?n b?n v do ? kh kh kh?n. Bm ch?c trn l thuy?t, n ?i h?i ng??i ??c ph?i ???c khai tm. V?i s? kh kh?n v tnh v?n ch??ng c?a n, th? ngn ng? l s? nh?c l?i Ch? ngh?a hi?n ??i Cao c?p c?a T.S. Eliot v Ezra Pound. Song th? ngn ng? l th? Marxist v n? quy?n v? l thuy?t, coi khinh Pound v Eliot v nh?ng ?? ti b?o th? chnh tr? c?a h?. Th? trnh di?n, ??c bi?t l khi n ti?n ho thnh nh?ng “slam” th? [38], h?p d?n ch? y?u thnh gi? qu?n chng. Quan tm c?a l?i th? ny khng ph?i ? ch? “bi th? nh? bi th?”, m ?ng h?n l ? vi?c s? d?ng t? ng? nh? m?t k?ch b?n cho s? trnh di?n ngn t? ???c ??c ln. ?m ? tnh ??c mi?ng, n nh?c nh? nh?ng bu?i ??c th? Beat ? qun c ph trong th?p nin 1950.
Ta tm th?y nh?ng d? bo c?a th? ngn ng? trong tc ph?m Tender Buttons c?a Gertrude Stein (1914); cc bi vi?t c?a nh v? lai Nga Velimir Khlebnikov, k? sng t?o ra zaum, t?c “ngn ng? siu l tnh”; tc ph?m A (1959/1978) c?a Louis Zukovsky v phong tro Khch quan ch? ngh?a (Objectivist)ni chung; cu?n sch c?c ?oan nh?t c?a John Ashbery, The Tennis Court Oath (1962); cc tc ph?m ban ??u c?a Clark Coolidge nh? Polaroid (1975); v nh?ng qui trnh ng?u nhin c?a Jackson Mac Low nh? ???c th?y trong Cc ??i t? (1964/1979). M?t s? kha c?nh c?a thi php Black Mountain, ??c bi?t l tuyn b? c?a Olson ch?ng l?i ci ti c nhn ch? ngh?a, c?ng ???c cc nh th? ngn ng? quan tm, m?c d h? t? tch mnh ra kh?i ci m Charles Berstein g?i l “c php d? d??ng vi trung” (phallocentric syntax) c?a th? Olson. Nhn bi th? nh? m?t c?u trc tr tu? v m thanh h?n l di?n ??t tm h?n con ng??i m?t cch c?n thi?t, th? ngn ng? ??a k? thu?t ln v? tr ??c quy?n. Cc nh th? ngn ng? coi tr? tnh (lyricism) trong th? khng nh? m?t ph??ng ti?n bi?u hi?n c?m xc m ?ng h?n, theo ngh?a g?c c?a t? ny, l vi?c s? d?ng t? ng? theo gc ?? m nh?c [39]. H?n l s? d?ng ngn ng? nh? m?t c?a s? trong su?t nhn vo nghi?m sinh, nh th? ngn ng? ??t ch tm vo b?n ch?t v?t li?u c?a t? ng?. V mang n?ng tnh phn m?nh v ??t ?o?n, th? ngn ng? tho?t nhn c th? nh? th? vi?t t? ??ng; tuy nhin n th??ng ???c thi xao cng phu nh?m ??t ???c m?i lin h? ?ng nh?t gi?a cc v?t li?u. Cch ti?p c?n ny h?p v?i ??nh ngh?a c?a William Carlos Williams: th? l m?t “c? my nh? (hay l?n) lm b?ng t? ng?. Khi ti ni bi th? ch?ng c g l tnh c?m th c ngh?a khng th? c b? ph?n no d? th?a trong ?, nh? trong b?t k? c? my no khc.”
Tuy nhin, nguyn t?c sung mn th??ng th?y trong th? ngn ng? c chi?u h??ng ph h?ng s? ki?m l?i v ?? xu?t v? hnh th?c h?u c? hm ch?a trong m?u hnh c?a William. Tc ph?m Tjianting (1981) c?a Ron Silliman g?m c 213 trang th? v?n xui, ?o?n cu?i cng b?t ??u t? trang 213. o?n ny m? ??u v?i cu h?i: “Ci g khi?n cho ?o?n ny l ?o?n cu?i cng?” S? l th c?a m?t tc ph?m nh? th? ???c t?o nn nh?m truy?n ??t nguyn t?c dn ch? c?a tnh bao hm. Hnh th?c c?a n n?m trong ci m Silliman g?i l “Cu m?i”, nh?ng cu t?n t?i nh? “pht ngn hon ch?nh t?i thi?u” theo nh ng? h?c Simeon Potter. ?a thch bi th? v?n xui v s? t? do v t?n l?c c?a n v? m?t hnh th?c, nh th? ngn ng? xy d?ng nn m?t c?u trc ghp m?nh (mosaic) v?i nh?ng cu d??ng nh? ??u Ng mnh S? v nh?ng phn m?nh c?a cu. Hnh ti?n non sequitur (khng nh?t qun v? l l?) ?y, trong khi m? ra m?t th? gi?i tham chi?u hon ch?nh h?n, ? lm th?t v?ng ??c gi? ?ang ch? ??i s? pht tri?n tuy?n tnh. Th? ngn ng? nh?n m?nh s?n xu?t h?n l ?ng gi (kh?i, trung, k?t) v s? d? dng tiu th?. Gertrude Stein gn cng lao sng t?o l thuy?t qun bnh v? b? c?c ?y cho ho? s? m b i m?: “Cezanne quan ni?m r?ng trong b? c?c th ci ny c?ng quan tr?ng nh? ci khc. M?i ph?n c?ng quan tr?ng nh? ton th?”.
Tc gi? nh??ng th?m quy?n gi? t?o v?i t? cch ci ti c nhn ch? ngh?a c?a mnh; trong vi?c phn pht r?ng ri c?a c?i d??i hnh th?c t? ng?, tc gi? c ???c m?t th?m quy?n ?ng tin c?y h?n. B?i v t? ng? ???c ban pht t? do nh? th?, nn chng c th? c v? t?n mc v v t? ch?c. Do v?y m ng??i ??c c?n ph?i tham d? tch c?c vo vi?c sng t?o ra ngh?a. Charles Bernstein tuyn b? trong ti?u lu?n “Vi?t v ph??ng php” c?a ng:

V?n b?n ku g?i ng??i ??c tch c?c tham d? vo ti?n trnh t?o thnh ngh?a c?a n… V?n b?n chnh th?c ?i h?i ti?n trnh ?p ?ng/di?n gi?i v khi lm nh? th?, n khi?n cho ng??i ??c nh?n th?c ???c b?n thn mnh l ng??i lm ra c?ng nh? ng??i tiu th? ngh?a.

M?t bi th? khng ph?i l “ni v?” ci g, m?t chuy?n k? ??u cua tai nheo, m?i lin h? c tnh ch?t t??ng tr?ng gi?a ng??i/nhm ng??i ny v?i ng??i/nhm ng??i khc, hay m?t ?? ti; ?ng h?n, n l th?c t?i c?a cc t? ng?.
Truy?n ngh?a vo t? ??u ??n cu?i bi th? h?n l ph? n ln trn bi th? v?i nh?ng kho?nh kh?c m?c kh?i mang tnh tr? tnh v tnh k?ch, s? khng c? ??i v?i ci khp kn c th? ch?ng t? l m?t trong cc hi?u qu? lu b?n nh?t c?a c?a th? ngn ng?. N c?ng pht l? nh?ng h?n ch? c?a m?t khi ni?m th? “t? nhin” hay “h?u c?”. Trong th? ngn ng?, nh? th? trong l thuy?t c?a Marshall McLuhan v? truy?n hnh, ph??ng ti?n truy?n thng l thng ?i?p. T? ng? khng ph?i l nh?ng ci ?ng trong su?t ?? ch?a ??ng v v?n chuy?n s? th?t cao c?p h?n, m chng l v?t li?u t?o thnh hnh d?ng c?a s? th?t ?y. Gertrude Stein ni b quan tm ??n hai kha c?nh c?a sng tc:
… t??ng miu t? v t??ng sng t?o l?i t? ng?. Ti l?y cc t? ring r? v suy ngh? v? chng cho ??n khi n?m b?t ???c tr?n v?n s?c n?ng v s?c ch?a c?a chng, r?i ti ??t chng bn c?nh m?t t? khc, cng lc ?y ti pht hi?n ra ngay r?ng khng th? no ??t chng ?i v?i nhau m khng c ngh?a.
R?t gi?ng cch th?c m?t ho? s? nhn s?n v ?, Stein quan ni?m t? ng? nh? v?t li?u t?o hnh cho sng tc b?ng ngn ng? c?a b. M?i t? c “s?c n?ng v s?c ch?a” ring c?a n. Theo m?t cch nhn ngh? thu?t, n t?n t?i cho “s? sng t?o l?i” c?a chnh n. M?t cch nhn nh? th? lm cho ngn ng? thot kh?i siu hnh h?c v tr? n v? l?i ??a h?t t? nhin c?a nh?t d?ng. Gi?ng nh? Stein, cc nh th? ngn ng? ph tan ?c thuy?t cho r?ng th? l c?n thi?t v su sa; thay v th?, n v ?on v ng?u nhin. Th? ngn ng? c?ng bc b? t??ng th? nh? m?t hnh th?c ??c mi?ng; th? l ci ???c vi?t ra. Dng thu?t ng? c?a nh ph bnh Php Roland Barthes th th? l “c?a ng??i vi?t” h?n l “c?a ng??i ??c”. Th?c v?y, th? ngn ng? c th? ???c xem nh? s? th?c hi?n l?i tin tri c?a Barthes v? m?t ph??ng th?c vi?t “trung tnh”:

… nh? v?y s? vi?t ?i qua m?i giai ?o?n c?a s? k?t tinh ti?m ti?n; tho?t tin n l ??i t??ng c?a m?t ci nhn ch?m ch, r?i c?a hnh ??ng sng t?o, cu?i cng l c?a s? gi?t ng??i, v ? th?i chng ta n ? ??t t?i bi?n thi sau cht l s? v?ng m?t: trong nh?ng ph??ng th?c vi?t trung tnh ?y, m ? ?y g?i l “?? khng c?a s? vi?t”, chng ta c th? d? dng th?y r m?t ??ng l??ng tiu c?c… c? nh? th? V?n Ch??ng, t? hng tr?m n?m nay c khuynh h??ng chuy?n ho b? m?t c?a n thnh m?t hnh th?c ch?a t?ng c ti?n ??, khng cn c th? tm th?y s? thu?n khi?t c?a n ? ?u khc ngoi s? v?ng m?t c?a m?i k hi?u…

Nh?ng ng??i lm vi?c ??u tin trong ci m by gi? g?i l th? ngn ng? Jackson Mac Low, Clark Coolidge, v Michael Palmer v?n cn ? trong s? cc nh th?c hnh hng ??u c?a khuynh h??ng ny. Tuy nhin, ph?n l?n l thuy?t ph bnh v n?ng l?c t? ch?c l c?a Charles Berstein, nh?ng sch ti?u lu?n Gi?c m? n?i dung (1986) v M?t thi php (1992) c?a ng th? hi?n m?t cch h?u hi?u t? t??ng c?a c? nhm. M?t trong nh?ng ?i?m nh?n quan tr?ng c?a Berstein l bc b? vi?c ??c nh? m?t s? “chm ??m” vo v?n b?n, trong ? ng??i ??c b? c?m t b?i nh?ng th? thu?t b?t ch??c c?a tc gi?. Gi?ng nh? cc l thuy?t gia h?u hi?n ??i khc, ng c?ng ch?ng l?i quan ?i?m khoa tr??ng, quan ?i?m ny “bi?n thnh ch p ??o ngn ng? h?n l ?? cho ngn ng? ???c nghe th?y”.
C?ng c?n l?u cc ti?u lu?n c?a Barrett Watten t?p h?p trong cu?n Total Syntax (1985); Code of Signals: Recent Writings in Poetics (i?u l? c?a cc d?u hi?u: nh?ng bi vi?t g?n ?y v? thi php) do Maichael bin t?p (1983); The New Sentence (Cu m?i) (1987) c?a Ron Silliman; v Writings/Talks (Cc bi vi?t/ Cc bi ni) (1985) do Bob Perenman bin t?p, m?t t?p h?p nh?ng bi trao ??i t?i New Langton Arts trong cu?i th?p nin 70 v ??u th?p nin 80.
Tc ph?m c?a Allen Ginsberg v Amiri Baraka lun lun thch h?p cho trnh di?n. Nh?ng nh?ng n?m ??u th?p nin 1970, v?i vi?c David Antin sng t?o ra “bi th? ni” (talk poem), Rothenberg trnh di?n nh?ng bi ht c?a Th? dn M?, nh?ng mn h?p x??ng ?i?n t? ??u tin c?a John Giorno, v t?m quan tr?ng ngy cng t?ng c?a trnh di?n nh? m?t khu v?c c?a m? thu?t khi ni?m, th? trnh di?n ?i vo m?t th?i k? m?i. N khng cn d?a trn vi?c ??c m?t v?n b?n ? in ra cho m?t c? to? nghe, m ?ng h?n l khuy?ch tr??ng v?n b?n ? ???c chu?n b?, n?u nh? c m?t v?n b?n nh? th?, thng qua sn kh?u v nghi th?c. i?u ny ??a th? tr? l?i v?i g?c gc c?ng ??ng c?a n (n?u nh? khch quen lui t?i cc gal?ri c th? ???c coi l l?p thnh m?t c?ng ??ng) v cho t? ng? m?t tnh b?t ??nh ?ng hy v?ng c?ng nh? s?c li cu?n v gii by c tnh ch?t s?m k. Th? trnh di?n ng?m thch th?c s? qu gi c?a trang vi?t v khi ni?m bi th? nh? m?t h? th?ng ?ng. Lun lun mang tnh nh?t th?i, s?ng v ch?t ??t ng?t trn khng trung, t? ng? ni c?ng c ??c ?i?m l mang tnh cng khai v ?i?u ki?n, v do ? th??ng mang tnh chnh tr? ho?c c s?c thuy?t ph?c.
N?u nh? th? ngn ng? tm l?i pht minh ra m?t t??ng lai thng qua v?n b?n vi?t, th th? trnh di?n mang trong n hoi c?m v? m?t qu kh? hon h?o h?n, khi m s? truy?n mi?ng l c?n b?n. David Antin ni trong bi th? ni ti ?ang lm g ? ?y? c?a ng (1973):

                                qu kh? c nhi?u ci
ni h?n l vi?t    ti s? li?u ??a ra gi? thuy?t tr??c khi
c ni    tr??c khi c vi?t    tr??c khi c
ni khng c ni    tr??c khi c vi?t c
ni    ?y c th? khng ph?i m?t gi? thuy?t l?n lao l?m    nh?ng n
ch?c ch?n ?ng    v    n c h?u qu?    c
ch?c ch?n nh?ng h?u qu? ti c th? rt ra t? ?    r?ng tr??c khi c
s? vi?t ra    v tra c?u    th c s? nh? l?i

Trong cc bi th? ni c?a ng, nh?ng bi th? xu?t hi?n nh? bin b?n bi ni “c??ng” tr??c c? to?, Antin ?i vo ci t?c th?i c?a l?i ni, khi s? “vi?t” ra t? t??ng v pht ngn t? t??ng ?y g?n nh? t?c th?i. S? ng?t qung v l?p l?i c?a ?o?n th? trn l m?t ph?n s?c quy?n r? c?a d? n, song nguy c? l pht ngn c?a tc gi? s? khng ???c suy ngh? th?u ?o ho?c m?ng v? tr tu?. C m?t ngay ? th?i ?i?m sng t?o, c? to? quan st s? m?ng manh c?a pht minh trong m?i ch? ng?p ng?ng v l?p b?p.
Nh?ng bi th? trnh di?n bu?i ??u c?a John Giorno, m?t trong nh?ng ng??i m? ???ng c?a hnh th?c ?y, s? d?ng nhi?u gi?ng v s? l?p l?i, ?i khi b?ng cch b? sung cc b?ng ghi m vo l?i ni trong khi trnh di?n. Ti?ng vang ?y bi?n c?i m?i dng c?a v?n b?n thnh ?i?p khc c?a chnh n v ?em ??n cho tc ph?m m?t tnh cch nghi th?c ho, g?n nh? h?p x??ng. Giorno th??ng ht l?n cc dng th? v?i m?t nh?p ?i?u ??u ??u, ?i?u ny ?em l?i cho nh?ng quy?t ?on c?a ng m?t tnh ph? qut tch kh?i ci c? th?. Cc bi th? khng ph?i l ?ng tc m ???c vi?t tr??c v t?p luy?n tr??c khi trnh di?n. Nh?ng n?m g?n ?y, Giorno ? ghi nh? tc ph?m c?a mnh, ?i?u ny cng lm cho n mang tnh cch s?m k h?n n?a.
Trong nh?ng nh th? trnh di?n hng ??u cn c Jayne Cortez, b ht-ht tc ph?m c?a mnh b?ng gi?ng the th; Anne Waldman ?i theo Rothenberg v Ginsberg trong vi?c ??c th? tr?m b?ng nh? ht; Kenward Elmslie, tc ph?m c?a ng dy ??c nh?ng tr ch?i ch? v th??ng ???c ht ln b?ng m?t gi?ng nam trung ??p ??; Ed Sanders s? d?ng nh?ng d?ng c? ?i?n t? t? ch?, trong ? c m?t thanh kim lo?i lm nh?c c?; Miguel Algarin, ng??i sng l?p qun Nuyorican Poet’s Cafe, m?t trung tm th? trnh di?n; Jimmy Santiago Baca v Victor Hernandez Cruz, nh?ng ng??i ?o?t gi?i cu?c thi Taos Poetry Circus; v Walda Coleman n?ng nhi?t, m?t trong cc nh th? chnh tr? hay nh?t gi? v?n cn sng tc.
Tnh ?a v?n ho c?a th? trnh di?n khng ph?i l tnh c?. Theo Gary Snyder th “Trong t?t c? cc dng c?a truy?n th?ng v?n minh b?t r? t? th?i ?? ? c?, th? l m?t trong s? t ?i c th? th?c s? t? cho l c m?t ch?c n?ng khng thay ??i v m?t s? thch ?ng s? b?n lu h?n nh?ng ho?t ??ng ?ang vy quanh chng ta hm nay”. Nh?ng ho?t ??ng m cc nh th? ?a v?n ho khng c? l s? di?t ch?ng v?n ho, h?u qu? chnh tr? v kinh t? c?a ch? ngh?a ?? qu?c, v cc s?c m?nh ??ng ho c?a cng ngh? hi?n ??i. S? truy?n mi?ng, ph??ng cch truy?n thng c?n b?n trong cc x h?i ti?n cng nghi?p, cho php ng??i ngh? s? th?c hi?n s? lin k?t c tnh nghi th?c v?i c?ng ??ng c?a mnh, d c?ng ??ng ?y c th? l t?p nh?p. Hi?u qu? c?a th? trnh di?n l lm m?t gi “bi th? nh? bi th?”, m?t v?t th? khp kn, v ti l?p ch?c n?ng cng c? c?a n l truy?n thng. i?u ti?n thoi l??ng nan c?a th? trnh di?n n?m ? m?t ngh?ch l c?a hng ho. Trong khi m? thu?t trnh di?n b?t ??u nh? m?t cch phi hng ho ho v?t th? m? thu?t, th tnh sn kh?u v?n c c?a n l?i nhanh chng ??a vo n gi tr? hng ho.
Trong Thi php c?a s? b?t ??nh, Marjorie Perloff truy nguyn ci tin phong t? lc cn tr?ng n??c trong th? t??ng tr?ng, ??c bi?t l Rimbaud: “chnh Rimbaud ? g?y n?t nh?c ??u tin c?a s? ‘b?t kh? quy?t’ m chng ta th?y ? Gertrude Stein, Pound, v Williams… m?t s? b?t kh? quy?t ? tr? thnh d?u m?c trong th? c?a nh?ng th?p nin g?n ?y”. Gia ti ny cn bao g?m cc th? ch? ngh?a v? lai, Dada, siu th?c, hi?n ??i, v cc lo?i ch? ngh?a h?u hi?n ??i m by gi? chng ta ?ang tr?i nghi?m. V? tr fin de siecle [40] c?a ngh? thu?t h?u hi?n ??i khi?n cho m?t s? ng??i ngh? r?ng n ?ang trong tnh tr?ng suy ki?t; trong bi vi?t Ch? ngh?a hi?n ??i ? th?t b?i? nh ph bnh m? thu?t Suzi Gablik l lu?n m?t cch thi?u thuy?t ph?c r?ng “cch tn khng cn d??ng nh? c th?, hay th?m ch khng cn d??ng nh? ???c khao kht”. Th?c ra, th? sng tc by gi? c?ng m?nh b?ng, v c th? cho l cn m?nh h?n c? th? do cc nh tin phong tr??c ?y t?o nn. V l?ch s? v?n n?ng ??ng v khi ni?m ngh? thu?t v? “ci m?i” c?ng v?y. Giai ?o?n k? t? 1950 s? ???c nhn nh? m?t th?i ??i trong ? Hoa K? cu?i cng ? ginh ???c ?? ph?n mnh trong m?i lo v? v?n ho v hi?u bi?t v? th? gi?i, v do ? c?ng c ???c n?n th? d?ng c?m nh?t c?a mnh.
2003 talawas


[1]Bi gi?i thi?u tuy?n t?p Th? H?u hi?n ??i M? (Postmodern American Poetry) – NXB Norton 1994.
[2]Nh th? M? 1883-1963.
[3]Tc ph?m th? di c?a nh th? M? T.S. Eliot 1888-1965, gi?i Nobel 1948.
[4]Tc ph?m th? di c?a nh th? M? Ezra Pound 1885-1972.
[5]Tc ph?m c?a James Joyce nh v?n Irland (1882 – 1941) vi?t n?m 1939.
[6]Ti?u thuy?t c?a nh v?n Anh Laurence Sterne (1713-1768), ra ??i ngay sau cc ti?u thuy?t ??u tin c?a Anh nh?ng mang th?c t? gic cao v? b?n ch?t v?n ch??ng c?a n, r?t g?n g?i v?i siu h? c?u (metafiction) M? nh?ng n?m 1960, 1970. Trong l th? m?i nh?t (8/8/2003) g?i cho ng??i d?ch bi ny, Paul Hoover ni “c th? ni n l tc ph?m v?n h?c h?u hi?n ??i ??u tin”.
[7]Nh th? Anh 1770 -1850.
[8]Nh th? M?1879-1955.
[9]Augustan: theo phong cch c?a hong ?? La M Augustus, hm ngh?a l mang tnh c? ?i?n, thanh l?ch. Auden W.H. l nh th? M? (1907-1973).
[10]Aeolian harp: lo?i nh?c c? c? nh? gi th?i qua dy ?n t?o nn nh?c.
[11]Williams Butler Yaets, nh th? Irland 1865-1939.
[12] Bard l thi s? ht rong ng??i Celt, b? t?c th?i c? ??i ng? tr? ph?n l?n chu u.
[13]Vng xung quanh v?nh San Francisco.
[14]Nh th? M? 1819-1892.
[15]Kh d?ch nh?ng l?i th? ch?i ng? m th? ny. Ashcan: thng rc, Ranting: l?i ni oang oang, hung h?ng, l?i nguy?n r?a. Kind king: ng vua t?t. Light of mind: nh sng tm tr.
[16]William Blake, nh th? Anh 1757- 1827.
[17] Hn ??o lm thnh khu trung tm c?a thnh ph? New York.
[18]Th? th? 6 kh?, m?i kh? 6 cu c?ng thm m?t ?o?n ba cu, v?i qui ??nh v? v?n kh ph?c t?p.
[19]Th? th? c?a Malaysia, g?m nhi?u kh? 4 cu, yu c?u l?p l?i hai cu c?a kh? tr??c trong kh? sau, t?o nn s? qu?n qut gi?a cc kh?.
[20]Th? th? tm cu, m?i cu 11 hay 10 m ti?t, b?t v?n theo m hnh abababcc.
[21]M?t nhn v?t truy?n tranh ho?t hnh ?n khch ? M? cu?i th?p nin1920 v th?p nin sau.
[22]Guillaume Apollinaire, nh th? Php 1880 – 1918, ng??i bo hi?u v ??t tn ch? ngh?a siu th?c trong th?, c?ng l ng??i vi?t nhi?u bi ?ng h? cc ho? s? tin phong c?a h?i ho? hi?n ??i.
[23]Mimesis: ngh?a ?en l s? b?t ch??c mu s?c, hnh d?ng c?a b?i c?nh ?? ng?y trang b?n thn c?a m?t s? loi ??ng v?t.
[24]B? ?ng vng H? Manhattan, New York City.
[25]Dadaism: phong tro v?n h?c ngh? thu?t ? chu u ra ??i gi?a th? chi?n th? nh?t, mang tnh n?i lo?n, ??t thnh v?n ?? cc ph??ng th?c di?n ??t truy?n th?ng m?t cch c?c ?oan.
[26]Ch? ngh?a v? lai: phong tro v?n h?c ngh? hu?t ??u th? k? 20, v?t b? truy?n th?ng m? h?c v ca ng?i th? gi?i hi?n ??i, ??c bi?t l v?n minh ? th?, my mc, t?c ??.
[27]Geodesic dome: vm c c?u trc r?t kho? lm b?ng nh?ng thanh kim lo?i ng?n, th?ng, nh?, t?o thnh m?t t?m l??i m m?t l??i l hnh ?a gic.
[28]Lu?t th? ph? bi?n v quan tr?ng nh?t trong th? ti?ng Anh, b?t ??u t? th? k? 14. iambic: m?i ‘iamb’ (c th? d?ch l ‘chn’) g?m hai m ti?t, m?t m ti?t ng?n/khng nh?n m?nh km m?t m ti?t di/nh?n m?nh; m?i cu th? c 5 iamb (10 m ti?t).
[29]Hebraic: thu?c v? ng??i Do Thi c?; Melville: Herman Melville nh v?n M? 1819-1891.
[30]X? mi?n nam Ty ban Nha, n?i c s? giao thoa v?n ho ? r?p, di gan v Ty u.
[31]Martin Buber, tri?t gia Israel g?c o 1878-1965.
[32]Gio phi Do Thi gio bnh dn ? ng u ch? tr??ng ni?m tin gi?n d? v vui s??ng c ???c nh? s? huy?n b.
[33]Ludwig Wittgenstein, tri?t gia Anh g?c o, 1889-1951, nghin c?u v? t??ng quan gi?a ngn ng? v th?c t?i.
[34]Nh?ng hnh t??ng t? chng c ngh?a ??y ??.
[35]L?i th? sng tc t?p th? ? Nh?t B?n th?i trung ??i. M?t nh th? kh?i ??u v?i ba cu (g?i l hokku v? sau pht tri?n thnh th? th? ??c l?p haiku), nh?ng ng??i khc n?i ti?p. Cu?c n?i th? c th? ko di t?i hng tr?m, th?m ch hng v?n cu n?u l trong d?p l? h?i.
[36]C th? hnh dung nh? trong cu th? b?c thang ki?u Maiakovski.
[37]Lo?i h? c?u trong ? ch?c n?ng trung gian c?a tc gi? v cc ph??ng php k? thu?t s? d?ng ?? vi?t ???c nh?n m?nh m?t cch t? gic v m?i b?n tm truy?n th?ng ??i v?i s? gi?ng nh? th?t (c v? th?t) ???c gi?m thi?u.
[38]Hnh th?c sinh ho?t th?, th??ng ? cc qun bar, trong ? cc tc gi? t? do ln ??c th? v ch?u s? phn xt tr?c ti?p c?a ng??i nghe la hay tn th??ng.
[39]T? g?c c?a lyricism l lyre, lo?i ?n c? c?a ph??ng Ty, th??ng ?i li?n v?i thi s?.
[40]T? ti?ng Php, ngh?a ?en l “cu?i th? k?”, ni mang tnh ch?t suy thoi gi?ng nh? tnh hnh v?n ngh?, t? t??ng, ??o ??c cu?i TK 19 ? chu u.

Ngu?n: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=917&rb=0101

Comments are closed.